Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Fakulta stavební ČVUT letos promíjí test z matematiky

Do programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí. Zájemci o studium programu Architektura a stavitelství musí složit přijímací zkoušku z architektury.

Fakulta stavební ČVUT letos promíjí test z matematiky
Fakulta stavební ČVUT letos promíjí test z matematiky, zdroj FSv ČVUT

O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat

Pro akademický rok 2020/2021 děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze mimořádně promíjí v souvislosti s koronavirovou krizí přijímací zkoušku z matematiky všem uchazečům o studium v bakalářských studijních programech uskutečňovaných na Fakultě stavební ČVUT v Praze. O prominutí přijímací zkoušky z matematiky nemusí uchazeči žádat. Podmínky pro přijetí platí stejné pro I. i II. kolo přijímacího řízení.

„Pro maturanty je letošní ukončení střední školy plné nejistot, nechceme je proto dále stresovat přijímacím testem z matematiky. Zároveň ze zkušeností z minulých let víme, že se ke studiu na naší fakultě hlásí převážně uchazeči, kteří mají o stavitelství a architekturu dlouhodobě zájem a tomu odpovídají i jejich výsledky z matematiky na střední škole,“ vysvětluje důvod letošního prominutí přijímacích zkoušek z matematiky prof. Jiří Máca, děkan Fakulty stavební ČVUT.

Budou přijati všichni uchazeči, u programu Architektura a stavitelství je navíc přijímací zkouška z architektury

Do programů Stavební inženýrství, Stavitelství, Geodézie a kartografie a Civil Engineering budou přijati všichni uchazeči, kteří vyhoví podmínkám pro přijetí.
Zájemci o studium programu Architektura a stavitelství musí složit přijímací zkoušku z architektury, přijati budou všichni, kteří z ní získají stanovený počet bodů. Přijímací zkouška z architektury bude probíhat bez osobní účasti uchazeče na základě ohodnocení elektronicky zaslaných výtvarných prací. Pro pomoc s přípravou výtvarných prací pro přijímací řízení z architektury mohou uchazeči využít fakultní kurzy kreslení, které letos probíhají on-line formou. Přihlásit se do nich lze až do 18. května, kurz bude probíhat v termínech 25. až 29. května nebo 1. až 5. června. Hotové práce musí zájemci o přijímací řízení zaslat nejpozději do 30. června.

Téměř 1 200 uchazečům, kteří si podali přihlášku ke studiu do konce března v prvním kole přijímacího řízení, již byl zaslán email s informací o prominutí testu z matematiky a údaji o přijímacím řízení. Nově také na facebookové stránce fakulty vznikla oficiální skupina „Jdu na stavárnu“, která je určena uchazečům o studium a bude sloužit jako jeden z kanálů pro dotazy a vzájemnou komunikaci jak s fakultou, tak i mezi studenty.

Přihlášky do druhého kola přijímacího 1. 6. až 31. 7. 2020

Vzhledem ke změně podmínek přijímacího řízení fakulta očekává zvýšení zájmu o druhé kolo přijímacího řízení, do něhož se uchazeči mohou hlásit 1. 6. až 31. 7. 2020. Přesto nehrozí, že by nebylo možné poptávku uchazečů uspokojit.
„Z hlediska prostorových i personálních kapacit si můžeme takový krok dovolit, pořád ještě jsme v oblasti demografické křivky, kdy na středních školách končí méně absolventů a ve vyšších ročnících bakalářského a magisterského studia máme méně studentů než v uplynulé dekádě,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost na Fakultě stavební ČVUT. „Zároveň první semestr bude pro nás i studenty prodlouženým přijímacím řízením, které řádně prověří schopnost studovat na vysoké škole. Pro uchazeče a studenty máme připraveny přípravné, vyrovnávací a i doučovací kurzy z matematiky, konstruktivní geometrie a mechaniky. Každému, kdo má o studium opravdový zájem, rádi pomůžeme v doplnění a ujasnění látky,“ dodává prof. Zuzana Pešková.

I letos přitom studenti prvního ročníku bakalářského studia mohou získat speciální motivační stipendium děkana fakulty za vynikající výsledky v matematice na střední škole. Jednorázové stipendium 10 000 korun obdrží ti, kteří složili maturitní zkoušku „Matematika +“ s výsledkem „výborně“, částku 7 500 korun si odnesou studenti, jež doloží průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00. Podmínkou pro získání stipendia je, že k 1. listopadu 2020 budou studenty 1. ročníku jednoho z bakalářských studijních programů a půjde o jejich první studium na Fakultě stavební ČVUT.