Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované semináře v dubnu až červnu 2019

Zákon o státní památkové péči, Stavební zákon, Řízení na stavebním úřadě a Zápisy do katastru nemovitostí – 4 akce na téma legislativy, požadavků a stavebního řízení. Vedle toho připravujeme i seminář na téma podzemních vod a materiálů a jejich reakce na oheň.

Podzemní vody ve vodárenské praxi 2019 /Rychnov nad Kněžnou/

10. - 12. 4. 2019 - středa až pátek
Blíží se uzávěrka přihlášek 11. 3. 2019 (nebo při naplnění kapacity sálu) na 6. ročník konference, jejímž tématem budou „Území vyhrazená pro odběr vody pro lidskou spotřebu“ včetně ukázek zcela nových technologií při regeneraci jímacích území a řešení oblastí zdrojů pro lidskou spotřebu. Součástí bude slavnostní večer k 25 letům společnosti VAK Jablonné nad Orlicí a exkurse po atraktivních lokalitách.

Zápisy do katastru nemovitostí /Praha/

25. 4. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Přehled právních předpisů. Druhy zápisů do katastru nemovitostí. Společná ustanovení pro zápisy práv. Vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby. Práva zapisovaná záznamem. Druhy poznámek. Zápisy jiných údajů do KN. Judikatura soudů týkající se zápisů do KN.

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

15. 5. 2019 - středa - od 9 do 13 h
Vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele. Základní práva a povinnosti stavbyvedoucího. Vedení stavebního deníku. Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem. Bezpečnost a ochrana zdraví. Dokumentace BOZ. Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech. Kontrola prací, atd.

Vliv novodobých materiálů na šíření požáru /Praha/

21. 5. 2019 - úterý - od 9 do 13 h
Požární bezpečnost staveb a právní předpisy. Požárně odolné střechy halových staveb. Bezpečné zateplování stěn. Zjišťování požární odolnosti vertikálních konstrukcí. Požární odolnost systémových konstrukcí. Tepelněizolační materiály s ohledem na požární bezpečnost i ekologii, aj. Ve spolupráci s PKPO.

Řízení na stavebním úřadě /Praha/

23. 5. 2019 - čtvrtek - od 9 do 13 h
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj.

Zákon o státní památkové péči /Praha/

30. 5. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
Novely zákona o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) a stavebního zákona (č. 183/2006 Sb.). Nové prováděcí předpisy k souvisejícím zákonům. Zásahy na kulturních památkách a zásahy v památkových rezervacích, zónách a v ochranných pásmech. Závazná stanoviska podle zákona o státní památkové péči, atd. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

Stavební zákon - velká novela /Praha/

6. 6. 2019 - čtvrtek - od 9 do 14 h
VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví
logo STUDIO AXIS - Centrum vzdělávání ve stavebnictví

Specialista na celoživotní vzdělávání a rekvalifikace v oboru stavebnictví a architektury, pořádá odborné školení, semináře, kurzy, rekvalifikace, konference, výstavy i prezentace. Akce jsou akreditovány pro členy ČKAIT, ČKA a úředníky samosprávy.