Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zelená úsporám - Jak se rozhodnout se zateplením v rámci programu Zelená úsporám? 2. díl

V předchozím díle byly popsány dvě možnosti přístupu k zateplení rodinného domu s využitím dotace z programu Zelená úsporám. Jednalo se o podmínky vypsané na samém počátku tohoto programu s úpravou z počátku června tohoto roku. Nyní si představíme, jakým způsobem bude ovlivněno hodnocení stejných rodinných domů, které byly použity jako příklad v předchozím díle, podle nových podmínek programu, které vešly v platnost 17.8.2009.

I nadále se budeme zabývat dotačním programem Zelená úsporám v souvislosti se zlepšováním tepelně-technických vlastností budov. Kategorie komplexního a dílčího zateplení, označované A.1 a A.2, se podle nového znění směrnice č.9/2009 významně mění a zpřístupňují dotační prostředky dalším skupinám potenciálních žadatelů.

Nejzajímavějšími součástmi novely podmínek jsou jednak navýšení dotačních prostředků na jednotku (m2 podlahové plochy, bytová jednotka, atd.) a zmírnění požadavků v části A.2 Programu - dílčím zateplování. Neméně podstatnou změnou je zpřístupnění programu také panelovým domům. To se týká ovšem pouze části A.1 - celkového zateplení. Zajímavý je také nově zavedený příspěvek na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku, které jsou nezbytnou součástí žádosti o dotaci.

Položme si nyní stejné otázky, jako v minulém díle: "Kolik dostanu z dotačního programu peněz?" a "Je pro mě výhodnější žádat o dotaci v podoblasti A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu (dále "celkové zateplení" nebo A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále "dílčí zateplení")?" Odpověď ani nyní není jednoznačná, lze s jistotou ale říci, že kategorie A.2 podle nových podmínek nyní nabídne dotační prostředky širší skupině žadatelů. Jedná se zejména o objekty, kde z mnoha různých možných důvodů lze provést některá opatření pouze částečně.

Nejprůkaznější bude ukázka hodnocení dvou rodinných domů, které byly uvažovány již v minulém díle. Srovnejme nyní potřebná opatření, vedoucí ke splnění obou podoblastí. Podoblast A.1 bude opět řešena pouze s vyšší hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění, tedy 70 kWh/m2,rok. Do srovnání stavebních úprav nebudeme zahrnovat systém rekuperace, bez něhož je dosažení přísnější (nižší) hodnoty v podstatě nereálné. U této podoblasti nedošlo v rámci novelizace podmínek ke změnám technických parametrů, mění se jen výše poskytované dotace. Zde z původních 1300Kč/m2 na 1550Kč/m2 podlahové plochy.

Spočtěte si dotaci na zateplení Vašeho domu - Dotační kalkulačka Zelená úsporám on-line

V podoblasti A.2 dochází k významnějším změnám. Kromě navýšení dotačních prostředků se zcela mění struktura této podoblasti. Oproti původní povinnosti provádět vybraná opatření vždy celá (tedy např. výměnu všech oken a vnějších dveří objektu, zateplení všech obvodových zdí apod.) a v příslušném počtu, nyní toto není vůbec podstatné. Nové znění programu požaduje dosažení 20% resp. 30% úspory tepla na vytápění oproti původnímu stavu a zároveň dosažení doporučených hodnot součinitele prostupu tepla ("hodnota U") podle normy ČSN 73 0540-2 (2007) Tepelná ochrana budov. Jsou-li tyto podmínky splněny, je možné žádat o dotaci a nezáleží na tom, v jakém rozsahu budou opatření provedena (jestli bude zateplena jen část fasád a vyměněna část oken, nebo pouze vyměněna okna atd.).

Příklad 1

Stejný dům jako v minulém díle. Rodinný dům postavený z plynosilikátových tvárnic, tl. stěn 400-500mm, stropy z desek Hurdis, okna špaletová, kolaudace proběhla v roce 1978. Jedná se o samostatně stojící dům o zastavěné ploše 120m2, vytápěném objemu 330m3 a celkové podlahové ploše 178m2. Dům je podsklepen, má 1 nadzemní podlaží a podkroví. Dům je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem v kombinaci s teplovodní krbovou vložkou.

V rámci rekonstrukce majitel plánuje zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu všech oken za plastová s dvojsklem, výměnu vchodových dveří a zateplení střechy v šikmé rovině krovu (nikoliv podlahu půdy).

Změněné hodnoty oproti minulému dílu jsou označeny v tabulce červeně.

  Stávající stav Návrh - A.1 "komplexní zateplení na 70 kWh/m2,rok" Návrh - A.2 "dílčí zateplení"
Součinitele prostupu tepla (W/m2K) a provedené opatření (tloušťka tepelné izolace)
Obvodová stěna 0,55 0,23; 120mm 0,25; 100mm
Střecha 1,45 0,15; 280mm 0,16; 250mm
Okna 2,40 1,20 1,20
Dveře 3,50 1,70 1,70 *)
Podlaha k suterénu 1,35 0,30; 100mm 1,35
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem (W/m2K)
  0,95 0,31 0,42
Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2,rok)
  332 62 < 70 86
Předpokládaná výše dotace na m2 celkové podlahové plochy (Kč)
    178*1300 = 231.400,-
178*1550 = 275.900,-
178*850 = 151.300,-
Úspora energie v %
    81% > 40% 74% > 30%

Vysvětlivky:
Tučně jsou uvedeny parametry, které musí být splněny pro poskytnutí dotace.
*) neodpovídá normové doporučené hodnotě pro výplně mezi venkovním a částečně vytápěným prostředím; doporučená hodnota 2,3 W/m2K je pro tento účel zbytečně vysoká

Pro možnost porovnání byla v podoblasti A.2 zvolena stejná prováděná opatření jako v minulém díle. Je zde ale zřejmé, že podmínka procentní úspory tepla na vytápění (zde 74 %) je násobně splněna. Pro dosažení na současným programem popisovanou dotaci při 30% úspoře by tedy stačilo znatelně méně prováděných opatření, např. provést jen výměnu oken a zateplení střechy s tím, že výše dotace bude stále stejná. Samotná výměna oken pak znamená 20% úsporu tepla na vytápění, což vede k dotaci 178*650,- = 115.700,-Kč. V provedených opatřeních podle předchozí tabulky pro splnění požadavků podoblastí A.1 a A.2 je malý rozdíl a tedy i rozdíl v nákladech bude malý, rozdíl ve výši příspěvku z programu Zelená úsporám je tu ale výrazně vyšší, než podle původního znění podmínek. V tomto případě o více než 120 tis. Kč.

Příklad 2

Následující příklad se opět shoduje s příkladem zmíněným v prvním díle článku. Majitel část opatření v rámci dlouhodobé postupné rekonstrukce provedl. Oproti předchozímu znění podmínek zde není nutné hledat prostor pro kompletní provedení dílčích opatření (všechna okna, veškeré fasády apod.). V rámci rekonstrukce bude také zrealizována přístavba 1 místnosti o podlahové ploše 24m2.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o zastavěné ploše 120m2, vytápěném objemu 680m3 a celkové podlahové ploše po dokončení rekonstrukce s přístavbou 260m2. Zdivo je z plných cihel, tl. převážně 450 mm. Dům je částečně podsklepený (nevytápěný suterén), má 2 nadzemní podlaží, nad polovinou domu je nevytápěná půda, zbytek má plochou střechu. Vytápění je řešeno plynovým kondenzačním kotlem.

Dosud provedená opatření: zateplení stropu k půdě nad 1/2 půdorysu, zateplení části štítu (tvoří cca 15 % plochy fasád), výměna oken ve štítu (cca 20 % plochy oken), zateplení podlah k suterénu 2 místností. Ani jedno z částečně provedených opatření nesplňuje normové doporučené hodnoty (podle ČSN 73 0540 a podmínek programu Zelená úsporám), opatření byla provedena před 1. 4. 2009.

Díky odstranění podmínky provést každé ze dvou, resp. tří opatření kompletně celé je tu prostor pro provedení "dílčího zateplení". To je pak v případě rodinného domu 850,-Kč/m2 při úspoře 30% resp. 650,-Kč/m2 při úspoře 20% tepla na vytápění (namísto 1.550,-Kč/m2 u "celkového zateplení").

V následující tabulce jsou hodnoty změněné podle nového znění programu zobrazeny červeně. V podoblasti A.2 jsou hodnoty odpovídající opatřením vedoucím ke 30% úspoře značena modře, ke 20% úspoře zeleně.

  Stávající stav Návrh - A.1 "komplexní zateplení na 70 kWh/m2,rok" Návrh - A.2 "dílčí zateplení" s 30% resp. 20% úsporou tepla
Součinitele prostupu tepla (W/m2K) a provedené opatření (tloušťka tepelné izolace)
Obvodová stěna 0,80 0,20; 160mm 0,20; 160mm
Dtto - již zateplená 0,40 0,40 0,40
Střecha/strop k půdě 0,75 0,15; 200mm 0,15; 200mm
Dtto - již zateplená 0,22 0,22 0,22
Okna 2,80 0,75 *) 1,10; 1,20
Dtto - již vyměněná 1,50 1,50 1,50
Podlaha k terénu 1,15 0,45; 80mm XPS 1,15
Podlaha k suterénu 0,55 0,55 0,55
Dveře-již vyměněné 1,80 1,80 1,80
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem (W/m2K)
  0,80 0,31 0,45; 0,53
Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2,rok)
  198 70 ≤ 70  
Předpokládaná výše dotace na m2 celkové podlahové plochy (Kč)
    260*1300 = 338.000,-
260*1550 = 403.000,-
260*850 = 221.000,-
260*650 = 169.000,-
Úspora energie v %
    65% > 40% 30%; 20%

Vysvětlivky:
Tučně jsou uvedeny parametry, které musí být splněny pro poskytnutí dotace.
*) předpokládá se použití kvalitních izolačních trojskel s hlubokým zapuštěním do rámu a kvalitním širokým rámem

Z předchozího vyplývá, že již provedená částečná opatření nemusí rozhodně být překážkou ve snaze zateplit dům tak, aby mohly být splněny podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Dílčí opatření u tohoto příkladu jasně naznačují, že mohou být vhodným mezistupněm k dosažení nízkoenergetického standardu domu. Pokud žadatel zrealizuje tato dílčí opatření a bude mu poskytnuta příslušná dotace, má pak možnost žádat znovu na "dotažení" svého projektu až na nízkoenergetický standard, definovaný "komplexním" zateplením. Další dotace na toto "dotažení" mu pak bude přiznána ve výši rozdílu dotace na komplexní zateplení a již poskytnuté dotace na zrealizované dílčí opatření.

Další podstatnou novinkou programu je příspěvek na zpracování projektové dokumentace a energetického posudku. Ten je přiznán a vyplacen ve chvíli, kdy je Státním fondem Životní prostředí odsouhlasena žádost o poskytnutí dotace a podepsána smlouva o poskytnutí prostředků na provedení navržených opatření. V případě rodinných domů se jedná o 10 tis. Kč na energetický posudek a dalších 10 tis. Kč na vyhotovení projektové dokumentace. U bytových domů se jedná o 15 tis. Kč na energetický posudek a 2 tis. Kč za každý byt v domě na vyhotovení projektové dokumentace, nejvýše ale 5 % výše dotace na provedení opatření. To jsou prostředky, které je v případě energetického posudku mohou pokrýt (téměř vždy) celé náklady na zpracování tohoto posudku. V případě projektové dokumentace náklady na ni samozřejmě závisí daleko více na složitosti objektu a požadovaném stupni dokumentace, příspěvek náklady pokryje obvykle jen z části.

English Synopsis
Zelená úsporám - How to choose the right way of insulation for the program "Zelená úsporám", Part 2

The article reacts on changes that were made in program "Zelená úsporám" in recent days. Previous article described how to reach required standards for successful subsidy application in two ways. Following text focuses on changes in this approach both from subsidy amount and possibility of subsidy itself viewpoints. In general, portfolio of potential subsidy applicants has been extended, but necessary quality of subsidized measures has been kept.

 
 
Reklama