Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zelená úsporám - Jak se rozhodnout se zateplením v rámci dotačního programu

S otevřením dotačního programu Zelená úsporám a jeho variantních přístupů k hodnocení budovy vyvstává mnoho otázek, a to zejména v oblasti zateplování a výměny výplní otvorů. V následujícím příspěvku se věnujme hlavní oblasti podpory, kterou je část A. Úspora energie na vytápění.

Kromě obvyklých otázek typu "Kolik dostanu z dotačního programu peněz ?" si tu mnoho zájemců klade otázku "Je pro mě výhodnější žádat o dotaci v podoblasti A.1 Komplexní zateplení obálky budovy vedoucí k dosažení nízkoenergetického standardu (dále "komplexní zateplení" nebo A.2 Kvalitní zateplení vybraných částí obytných domů (dále "dílčí zateplení") ?" Odpověď samozřejmě není jednoznačná, liší se objekt od objektu. Ukažme si dále příklady hodnocení dvou běžných rodinných domů a srovnejme potřebná opatření, vedoucí ke splnění obou podoblastí. Podoblast A.1, sestávající ze dvou stupňů komplexního zateplení (na 40 resp.70 kWh/m2,rok), bude řešena pouze s vyšší hodnotou měrné potřeby tepla na vytápění. Do srovnání stavebních úprav nyní nebudeme zahrnovat např.systém rekuperace, bez něhož je dosažení přísnější (nižší) hodnoty téměř nereálné.

Příklad 1

Rodinný dům postavený z plynosilikátových tvárnic, tl.stěn 400-500mm, stropy z desek Hurdis, okna špaletová, kolaudace proběhla v roce 1978. Jedná se o samostatně stojící dům o zastavěné ploše 120m2, vytápěném objemu 330m3 a celkové podlahové ploše 178m2. Dům je podsklepen, má 1 nadzemní podlaží a podkroví. Dům je vytápěn plynovým kondenzačním kotlem v kombinaci s teplovodní krbovou vložkou.

V rámci rekonstrukce majitel plánuje zateplení fasády kontaktním zateplovacím systémem, výměnu všech oken za plastová s dvojsklem, výměnu vchodových dveří a zateplení střechy v šikmé rovině krovu (nikoliv podlahu půdy).

  Stávající stav Návrh - A.1 "komplexní zateplení na 70 kWh/m2,rok" Návrh - A.2 "dílčí zateplení"
Součinitele prostupu tepla (W/m2K) a provedené opatření (tloušťka tepelné izolace)
Obvodová stěna 0,55 0,23; 120mm 0,25; 100mm
Střecha 1,45 0,15; 280mm 0,16; 250mm
Okna 2,40 1,20 1,20
Dveře 3,50 1,70 1,70 *)
Podlaha k suterénu 1,35 0,30; 100mm 1,35**)
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem (W/m2K)
  0,95 0,31 0,42
Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2,rok)
  332 62 86
Předpokládaná výše dotace na m2 celkové podlahové plochy (Kč)
    178*1300 = 231.400,- 178*850 = 151.300,-
Úspora energie v %
    81% 74%

Vysvětlivky k tabulce:

Tučně jsou uvedeny parametry, které musí být splněny pro poskytnutí dotace.
*) neodpovídá normové doporučené hodnotě pro výplně mezi venkovním a částečně vytápěným prostředím; doporučená hodnota 2,3 W/m2K je pro tento účel zbytečně vysoká
**) podoblast A.2 "dílčí zateplení" vyžaduje provedení 3 kompletních opatření, pro tento modelový příklad byla tedy podlaha k nevytápěnému suterénu ponechána bez opatření.

Zatímco v provedených opatřeních pro splnění požadavků podoblastí A.1 a A.2 je malý rozdíl a tedy i rozdíl v nákladech bude malý, rozdíl ve výši příspěvku z programu Zelená úsporám se výrazně liší, v tomto případě o cca 80 tis.Kč.

U rodinných domů obecně vychází ve stávajícím (nezatepleném) stavu vysoká hodnota měrné potřeby tepla na vytápění, což nepřímo souvisí s velikostí poměru obalových ploch a objemu budovy (faktor tvaru A/V). U takových objektů je pak snazší dosáhnout potřebné procentuální úspory energie. Požadavek u "komplexního zateplení" je snížit hodnotu alespoň o 40%, u "dílčího zateplení" o 20%.

Z předchozího příkladu je zřejmé, že pro rodinné domy se v mnoha případech, podobných modelovému, vyplatí snažit se docílit míry zateplení pro splnění podoblasti A.1, tedy zateplit dům "komplexně". Kromě mizivých vícenákladů oproti variantě "dílčího zateplení", které několikanásobně pokryje vyšší dotace, má tato varianta výhodu v možnosti volit prováděná opatření vedoucí k úspoře energie bez větších omezení. Naproti tomu varianta "dílčího zateplení" striktně požaduje provést dvě nebo tři kompletní opatření, což je pro mnohé zájemce limitující.

Zároveň lze konstatovat, že pokud lze aplikovat opatření, potřebná pro A.2 "dílčí zateplení", pak téměř s jistotou může být zateplen i v souladu s A.1 "komplexní zateplení", kde je znatelně vyšší příspěvek.

Příklad 2

Následující příklad je komplikovanější v tom, že jeho majitel již část opatření v rámci dlouhodobé postupné rekonstrukce provedl a proto je velmi obtížné hledat prostor pro podoblast A.2, kde se opatření musí provádět kompletně (všechna okna, veškeré fasády apod.). Zároveň v rámci rekonstrukce bude realizovat přístavbu 1 místnosti o podlahové ploše 24m2.

Jedná se o samostatně stojící rodinný dům o zastavěné ploše 120m2, vytápěném objemu 680m3 a celkové podlahové ploše po dokončení rekonstrukce s přístavbou 260m2. Zdivo je z plných cihel, tl. převážně 450mm. Dům je částečně podsklepený (nevytápěný suterén), má 2 nadzemní podlaží, nad polovinou domu je nevytápěná půda, zbytek má plochou střechu. Vytápění je řešeno plynovým kondenzačním kotlem.

Dosud provedená opatření: zateplení stropu k půdě nad 1/2 půdorysu, zateplení části štítu (tvoří cca 15% plochy fasád), výměna oken ve štítu (cca 20% plochy oken), zateplení podlah k suterénu 2 místností (cca 1/4 půdorysu). Ani jedno z částečně provedených opatření nesplňuje normové doporučené hodnoty (podle ČSN 73 0540 a podmínek programu Zelená úsporám).

Z předchozího popisu jasně vyplývá, že v tomto případě bude nejen neekonomické, ale i morálně nevhodné hledat řešení v podoblasti A.2, kde by bylo nutné některá z již nově provedených opatření předělávat (kvůli splnění podmínky provést každé ze dvou resp. tří opatření kompletně celé). I kdyby některé z již provedených opatření splňovalo doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla (ve smyslu nedávné úpravy podmínek, kde lze provést jen dvě kompletní opatření), dotace by se významně krátila. Ta je udělována ve výši pro dvě "dílčí zateplení". To je pak v případě rodinného domu 650,-Kč/m2 (namísto 1.300,-Kč/m2 u "komplexního zateplení".

  Stávající stav Návrh - A.1 "komplexní zateplení na 70 kWh/m2,rok" Návrh - A.2 "dílčí zateplení"
Součinitele prostupu tepla (W/m2K) a provedené opatření (tloušťka tepelné izolace)
Obvodová stěna 0,80 0,20; 160mm Vzhledem k tomu, že část opatření již byla realizována, je tato varianta nevhodná
Dtto - již zateplená 0,40 0,40
Střecha/strop k půdě 0,75 0,15; 200mm
Dtto - již zateplená 0,22 0,22
Okna 2,80 0,75 *)
Dtto - již vyměněná 1,50 1,50
Podlaha k terénu 1,15 0,45; 80mm XPS
Podlaha k suterénu 0,55 0,55
Dveře-již vyměněné 1,80 1,80
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem (W/m2K)
  0,80 0,31  
Měrná potřeba tepla na vytápění (kWh/m2,rok)
  198 70  
Předpokládaná výše dotace na m2 celkové podlahové plochy (Kč)
    260*1300 = 338.000,- 260*850 = 221.000,-
Úspora energie v %
    65%  

Vysvětlivky:
Tučně jsou uvedeny parametry, které musí být splněny pro poskytnutí dotace.
*) předpokládá se použití kvalitních izolačních trojskel s hlubokým zapuštěním do rámu a kvalitním širokým rámem

Z předchozího vyplývá, že již provedená částečná opatření nemusí rozhodně být překážkou ve snaze zateplit dům tak, aby mohly být splněny podmínky dotačního programu Zelená úsporám. Logické je, že pokud některá opatření, v nedávné minulosti provedená a nesplňující současné požadavky, mají za následek nutnost zvýšit potřebnou kvalitu ostatních opatření (z pohledu tepelně-technického). To se zde jasně projevilo na volbě výplní otvorů a tloušťce zateplení obvodových stěn.

Volba docílit tří celých opatření podle podoblasti A.2 "dílčí zateplení" se tu ukazuje jako nevhodná. Zatímco navrhovaná opatření by se musela rozšířit na větší část domu a předělávala by se již provedená a morálně i funkčně zachovalá část, příspěvek dotačního programu by byl o cca 140 tis.Kč nižší.

Několik závěrů z praxe:

Dosavadní praxe a z ní vycházející příklady uvedené výše ukazují, že v mnoha případech lze dosáhnout vhodnou volbou a optimalizací opatření na prostředky z programu Zelená úsporám i tam, kde to na první pohled možné není.

Ukazuje se, že pokud je možné provést opatření, vedoucí ke splnění podmínek pro podoblast A.2 "dílčí zateplení", pak lze obvykle splnit i podoblast A.1 "komplexní zateplení". V některých případech je A.1 "komplexní zateplení" dokonce jedinou logickou variantou (viz Příklad 2).

S ohledem na hladký průběh vyřizování příspěvku na zateplení domu je vhodné nejprve oslovit projekční nebo poradenskou společnost v oblasti energetiky. Příslušný energetický auditor nebo autorizovaná osoba vypracuje takový návrh opatření, který bude splňovat podmínky pro získání dotace. S takovýmto podkladem pak projektant vytvoří projektovou dokumentaci, na jejímž základě lze poptat realizační firmu. Každopádně by měla fungovat vzájemná spolupráce projektanta a odborníka v oblasti energetiky (pokud to není jediná osoba) tak, aby všechny přílohy k žádosti o dotaci byly v souladu. Pro vyplnění krycího listu je pak nutná i kooperace s realizační firmou, jejíž identifikační údaje je nutné uvést. Častá nevhodná praxe je, že se provede energetické posouzení na základě hotové projektové dokumentace. To pak může vést k tomu, že opatření nejsou dostatečná a projektová dokumentace se musí předělat.

English Synopsis
Zelená úsporám - How to choose the right way of insulation for the program "Zelená úsporám"

Newly established program “Green Savings” based on income from CO2-emissions trade (Green Investment Scheme) brings several variants how to apply for subsidy for energy efficient building/renovation. Following text describes possible approaches to renovation with use of both thermal insulation of exterior constructions and change of windows/doors. Two examples of typical family houses are being described, each house in two variants of insulation (based on subsidy program criterion).
Important result is that almost all family houses that can be insulated with use of “partial insulation” subsidy, could gain higher subsidy with use of “complex insulation” criterion as well. Previous practice shows that majority of family houses can reach the higher subsidy (“complex insulation”).

 
 
Reklama