Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Technické podmínky přidělení dotace 2. výzvy pro RD a 1. výzvy pro BD Nová zelená úsporám 2015

Přidělení dotace Nová zelená úsporám je podmíněno splněním technických podmínek ve všech oblastech podpory, tedy parametrů stavebních konstrukcí, budov a technických zařízení u rodinných i bytových domů. Souhrn nejdůležitějších podmínek uvádíme v následujícím přehledu.

Rodinné domy

Požadované parametry v oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti
Sledovaný parametrOznačení
[jednotky]
A.0A.1A.2A.32)
Měrná roční potřeba tepla na vytápění po realizaciEA
[kWh.m−2.rok−1]
bez požadavku≤ 90≤ 55≤ 35
nebonebo
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovyUem
[W.m−2.K−1]
≤ 0,95 Uem,R≤ 0,85 Uem,R≤ 0,75 Uem,R
Měněné stavební prvky obálky budovyU
[W.m−2.K−1]
U ≤ 0,9 ‧ Urec,201)dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Procentní snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění EA oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 20 %≥ 40 %≥ 50 %≥ 60 %
Poznámka:
1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20.
2) V rámci podoblasti A.3 je povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, a to za podmínek platných pro podoblast C.4 (na realizaci tohoto opatření je možné čerpat podporu).
Požadované parametry v oblasti podpory B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
Sledovaný parametrOznačení
[jednotky]
Podoblast podpory B.1Podoblast podpory B.2
Měrná roční potřeba tepla na vytápění EA
[kWh.m−2.rok−1]
≤ 20≤ 15
Měrná neobnovitelná primární energie EpN,A
[kWh.m−2.rok−1]
≤ 90≤ 60
Součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici U
[W.m−2.K−1]
≤ Upas,20≤ Upas,20
Průměrný součinitel prostupu tepla obálkou budovy Uem
[W.m−2.K−1]
≤ 0,22≤ 0,22
Průvzdušnost obálky budovy po dokončení stavby n50
[1.h−1]
≤ 0,6≤ 0,6
Nejvyšší denní teplota vzduchu v místnosti v letním období θai,max
[°C]
≤ θai,max,N≤ θai,max,N
Povinná instalace systému nuceného větrání se zpětným získáváním tepla [–]AnoAno
Požadované minimální účinnosti a mezní hodnoty emisí stanovené pro zdroje na biomasu
Dodávka palivaMinimální účinnostMezní hodnoty emisí1)
COTOC2)TZL
Samočinná85 %1 000 mg.m−330 mg.m−360 mg.m−3
Ruční82 %1 200 mg.m−350 mg.m−375 mg.m−3
Poznámka:
1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.
Požadované minimální topné faktory stanovené pro tepelná čerpadla
TechnologieTeplotní charakteristika Minimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země–vodaB0/W354,3
vzduch–vodaA2/W353,1
voda–vodaW10/W355,1
II. Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla (topné vody) o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Pro tepelná čerpadla s modulací výkonu kompresoru je instalace akumulačního zásobníku topné vody nepovinná, pokud použití akumulační nádrže není předepsáno projektem nebo výrobcem.
Požadovaná minimální účinnost a mezní hodnoty emisí stanovené pro plynové kondenzační kotle
ParametrMezní hodnota
Emise CO40 mg.kWh−1
Emise NOx60 mg.kWh−1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C) ≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C) ≥ 105 %
pH kondenzátu≥ 4,0
Maximální příměsi v kondenzátuzinek 0,5 mg.dm−3; měď 0,25 mg.dm−3; olovo 0,2 mg.dm−3; kadmium 0,01 mg.dm−3; chrom 0,15 mg.dm−3; nikl 0,25 mg.dm−3; cín 0,5 mg.dm−3; dusitany 6 mg.dm−3
Poznámka: Uvedené účinnosti plynového kondenzačního kotle jsou vztaženy k výhřevnosti paliva.
Požadované parametry solárních termických systémů
Sledovaný parametrOznačení
[Jednotky]
C.3.1C.3.2
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavyQss.u
[kWh.rok−1]
Bez požadavku≥ 2200
Vypočtený měrný využitelný zisk solární soustavyqss,u
[kWh.m−2.rok−1]
≥ 350≥ 280
Dosažení minimálního pokrytí potřeby teplé vody[%]≥ 50 Bez požadavku
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu
vztaženém k celkové ploše apertury
[l.m−2]≥ 45≥ 45

Podmínky podoblasti podpory instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla Zdroj: http://stavba.tzb-info.cz/zelena-usporam-na-tzb-info/12506-nova-zelena-usporam-2015

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 75 %. Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.

Podmínkou pro získání podpory v této podoblasti podpory je dosažení průvzdušnosti obálky budovy n50 ≤ 2,5 l.h−1

Bytové domy

Požadované parametry v oblasti podpory A - Snižování energetické náročnosti bytových domů
Sledovaný parametrOznačení
[jednotky]
A.0A.1A.2
Dosažená klasifikační třída neobnovitelné primární energieEpN,A
[–]
bez požadavku C 1)A–B
Procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A oproti stavu před realizací opatření[%]≥ 20 % 2)≥ 30 %≥ 40 %
Poznámka:
1) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na dosažení klasifikační třídy neobnovitelné primární energie EpN,A , a to dosažení minimálně klasifikační třídy D.
2) Jedná-li se o památkově chráněnou budovu dle definice uvedené v kapitole 11 a orgán památkové péče stanovil ve svém písemném stanovisku podmínky určující zvláštní postup při provádění některého z opatření, platí pro ni odlišný požadavek na procentní snížení vypočtené měrné neobnovitelné primární energie EpN,A oproti stavu před realizací opatření, a to dosažení úspory ≥ 10 %.
Požadavky na měněné stavební prvky
Sledovaný parametrOznačení
[jednotky]
A.0A.1A.2
Měněné stavební prvky obálky budovyU
[W.m−2. K−1]
≤ 0,9 ‧ Urec,201)dle požadavku ČSN 73 0540-2 a vyhl. č. 78/2013 Sb.
Poznámka:
1) Jsou-li orgánem památkové péče stanoveny podmínky určující zvláštní postup při provádění, což bude doloženo písemným stanoviskem, platí pro danou část opatření podmínka U ≤ UN,20 .
Požadované minimální účinnosti a mezní hodnoty emisí stanovené pro zdroje na biomasu
Dodávka palivaMinimální účinnostMezní hodnoty emisí1)
COTOC2)TZL
Samočinná85 %1 000 mg.m−330 mg.m−360 mg.m−3
Poznámka:
1) Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %.
2) Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti.
Požadované minimální topné faktory stanovené pro tepelná čerpadla
TechnologieTeplotní charakteristikaMinimální topný faktor určený dle ČSN EN 14 511
země–vodaB0/W354,3
vzduch–vodaA2/W353,1
voda–vodaW10/W355,1
Požadovaná minimální účinnost a mezní hodnoty emisí stanovené pro plynové kondenzační kotle
ParametrMezní hodnota
Emise CO40 mg.kWh−1
Emise NOx60 mg.kWh−1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody v kotli 70 °C)≥ 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody dodávané do kotle 30 °C)≥ 105 %
pH kondenzátu≥ 4,0
Maximální příměsi v kondenzátuzinek 0,5 mg.dm−3; měď 0,25 mg.dm−3; olovo 0,2 mg.dm−3; kadmium 0,01 mg.dm−3; chrom 0,15 mg.dm−3; nikl 0,25 mg.dm−3; cín 0,5 mg.dm−3; dusitany 6 mg.dm−3
Poznámka: Uvedené účinnosti plynového kondenzačního kotle jsou vztaženy k výhřevnosti paliva.
Požadované parametry v oblasti podpory solárních termických systémů
Sledovaný parametrOznačení
[jednotky]
Požadovaná hodnota
Vypočtený celkový využitelný zisk solární soustavyQss.u
[kWh.rok−1.b.j.−1]
≥ 600
Instalace akumulačního zásobníku tepla o měrném objemu vztaženém k celkové ploše apertury[l.m−2]≥ 45

Požadavky na instalaci systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla

Minimální požadovaná účinnost zpětného zisku tepla při projektem stanovených výkonových stupních (průtocích čerstvého vzduchu) je 70 %.

Pro systémy zpětného získávání tepla s kapalinovým okruhem a v případech, kdy nelze zařízení pro přívod a odvod vzduchu umístit v jedné místnosti, se připouští minimální účinnost 65 %.

Účinnost podporovaného zařízení musí být prokázána měřením dle ČSN EN 308 nebo odpovídající evropské technické normy. Mezilehlé hodnoty je možno interpolovat.

 
 
Reklama