Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Jak sanovat vnější kontaktní zateplovací systémy

Co se starým, poškozeným zateplovacím systémem? Odstranit starý zateplovací systém nebo na něj nalepit nový? Vnější kontaktní zateplovací systém je účinný způsob pro zlepšení tepelně izolačních vlastností obvodových plášťů budov. Za poměrně krátkou dobu používání vnějších kontaktních zateplovacích systémů se ale již u některých setkáváme s poruchami.

Poruchami jsou zejména praskliny a trhliny způsobené pnutím v základní vrstvě, dále pak odpadávající a odlupující se části omítky v důsledku působení vlhkosti.

Příčinou poruch je především nekvalitní provedení základní vrstvy. Hlavně nedostatečný přesah skleněné síťoviny při napojování, špatné umístění skleněné síťoviny v základní vrstvě – skleněná síťovina není v 1/3 tloušťky základní vrstvy od horního povrchu, chybí diagonální výztužné příložky na rozích otvorů, jsou špatně umístěné nebo nedostatečně velké, příliš tmavá omítka s nízkým koeficientem odrazivosti a netěsná napojení zateplovacího pláště na klempířské konstrukce parapetů nebo atiky. Tyto poruchy musí být včas opraveny, jinak následuje pomalá postupná degradace zateplovacího systému.

Praskliny je možné opravit nátěrovým nebo stěrkovým sanačním systémem. Nátěrový systém spočívá v přetření zateplovacího systému fasádní barvou. Je to velmi rychlé, jednoduché i ekonomické řešení, které je vhodné pouze pro vlásečnicové praskliny do šířky 0,2 mm. V případě větších poruch jako jsou trhliny šířky 0,2 mm a více se volí stěrkový systém. Jde o nové vytvoření armované stěrkové vrstvy s omítkou na původním podkladu. Nevýhodou je snížení paropropustnosti vnějšího souvrství zateplovacího systému.

Výše uvedené nedostatky stěrkového sanačního systému odstraňuje systém pro sanaci kontaktních zateplovacích systémů weber.therm Retec 700. Díky síti drážek v základní vrstvě a nízkému faktoru difúzního odporu μ = 12 stěrkové hmoty weber.therm Retec 700 a použité paropropustné omítce nedochází k výraznému snížení paropropustnosti vnějšího souvrství sanovaného systému, ke kterému přidáním další základní vrstvy s omítkou běžně dochází.

Jak řešit sanaci zateplovacího systému v případě, že stávající zateplovací systém má nedostatečnou tloušťku izolantu?

Dříve se běžné tloušťky izolantu zateplovacího systému pohybovaly v tloušťkách mezi 5 a 8 cm. S rostoucími cenami energií a následným zvyšováním požadavků norem na obálku budovy se tloušťky izolantů dnes běžně pohybují mezi 12 a 20 centimetry.

Co dělat s dříve namontovanými zateplovacími systémy s tloušťkou izolantu 3, 5 nebo 8 cm, které jsou z pohledu dnešních norem již nevyhovující?

Určitě není problém zateplovací systém demontovat a odvést na skládku. Deponování směsi polystyrénu a minerální vlny se zbytky cementového lepidla základní vrstvy, omítek a kusy plastových upevňovacích prvků není ekologické ani ekonomické.

Je možné na stávající zateplovací systém přilepit zateplovací systém nový? Jaký je ten stávající zateplovací systém? Dá se zjistit, co v sobě skrývá?

U některých starých zateplovacích systémů lze najít jejich skladbu na základě archivované projektové dokumentace nebo stavebního deníku, ale u jiných zateplovacích systémů nezjistíme vůbec nic.

Není tak dlouho za námi doba, kdy montážní firmy nakoupily ty nejlevnější komponenty na trhu s vysvětlením, že lepidlo na obklady a dlažby do koupelny je přece úplně stejné jako lepicí a stěrková hmota na zateplovací systémy, protože úplně stejně vypadá.

A pokud bychom o starém zateplovacím systému z dokumentace zjistili maximum, je třeba též vzít v úvahu kvalitu, či nekvalitu provedené montáže (soudržnost podkladu, lepení na rámečky nebo na body, použité izolační desky, kotevní prvky a jejich rozmístění).

Z výše popsaných důvodů je třeba provést důslednou diagnostiku stávajícího zateplovacího systému včetně podkladu. Důležité je posoudit statickou způsobilost podkladu, pro přitížení další vrstvou zateplovacího systému. Především u obvodových plášťů panelových staveb ze sendvičových panelů, kdy je třeba posoudit soudržnost vnější betonové skořepiny s nosným jádrem panelu. V případě nedostatečné soudržnosti vnější betonové skořepiny je třeba provést její dokotvení pomocí chemických kotev do nosného jádra obvodového panelu.

Jak postupovat a co je třeba provést

1. Vizuální posouzení povrchu zateplovacího systém

 • vzhled
 • rovinnnost
 • čistota
 • napadení řasami, plísněmi
 • soudržnost omítky (sprašování, křídování)
 • trhliny
 • mechanické poškození (proražení základní vrstvy)
 • těsnost napojení zateplovacího systému na konstrukce ve fasádě (výplně otvorů,klempířské konstrukce – parapetní plechy,lemování atiky)

2. Ověření vnitřní skladby zateplovacího systému

Skladbu, stav jednotlivých komponentů a stav podkladu je třeba ověřit otevřenými sondami o rozměru cca 1 m2. Přesný počet a umístění stanoví projektant.

 • vnější souvrství (druh omítky, zrnitost omítky, tloušťka základní vrstvy, vyztužení základní vrstvy)
 • kotvení zateplovacího systému (počet hmoždinek na 1 m2, použité kotevní schéma, typ hmoždinek – zatloukací, šroubové, plastový trn, ocelový trn, montáž – povrchová, zapuštěná, ověření funkce výtažnou zkouškou)
 • tepelný izolant (druh – EPS, MW, tloušťka desek, spáry mezi deskami, vazba)
 • lepení izolačních desek na podklad (lepení na rámeček po obvodu a tři body do plochy, lepená plocha 40 % plochy desky, lepení na body)
 • podklad zateplovacího systému (stopy po vlhkosti – zatékání, kondenzace, plísně)
 • podklad zateplovacího systému (soudržnost lepicí hmoty stávajícího zateplovacího systému s podkladem

V případě, že se zjistí sondami, že zateplovací systém je lepený tzv. na body, nebo lepená plocha je menší než 40 % plochy izolační desky, doporučuji provést demontáž starého zateplovacího systému a nalepení nového na původní podklad.

3. Ověření soudržnosti vnějšího souvrství (základní vrstvy s omítkou) k izolantu

Pro izolační desky z pěnového polystyrenu EPS a lamely z minerální vlny s kolmou orientací vláken MW by tato hodnota měla být větší než 80 kPa.

Měření se provede na vzorcích zateplovacího systému odebraných v místě provedených sond za účelem zjištění skladby systému. Pokud je izolant z izolačních desek s minerální vlny, které mají soudržnost 15 kPa, můžeme naměřit maximálně tuto hodnotu.

Pokud soudržnost vnějšího souvrství s izolantem nevyhoví, provede se (pokud to půjde) demontáž vnějšího souvrství. Po demontáži je třeba vizuálně posoudit stav hmoždinek (poškození vlivem stržení základní vrstvy) izolantu (rovinnost, nerovnosti a poškození způsobené demontáží základní vrstvy) a rozhodnout, jestli v této fázi není vhodnější provést celkovou demontáž zateplovacího systému.

Pokud ne, provede se lokální vyspravení případně lokální výměna desek izolantu a následně se provede celoplošné přebroušení. Na takto připravený izolant lze provést celoplošné nalepení nového izolantu a jeho následné zakotvení.

4. Prověření soudržnosti lepicí hmoty pro nový zateplovací systém na stávající omítce starého zateplovacího systému

Odtrhovou zkouškou je třeba zjistit, jestli zvolený typ lepicí hmoty vykazuje dostatečnou soudržnost se stávající omítkou. Je třeba jednoznačně určit jaký druh lepidla je vhodné použit pro danou omítku. Je třeba si uvědomit, že nemusí jít pouze o pastovitou omítku, ale třeba o omítku minerální natřenou fasádním nátěrem neznámé kvality, na které již nějakou dobu hlodal zub času. Musíme rozhodnout jestli použít cementovou nebo disperzní lepicí hmotu v kombinaci s podkladním nátěrem nebo bez.

5. Jak navrhnout nový zateplovací systém na stávající zateplovací systém

Pro nový zateplovací systém lepený na starý zateplovací systém můžeme použít izolační desky z EPS, desky z minerální vlny (MW) s podélnou orientací vláken nebo lamely z minerální vlny (MW) s kolmou orientací. Minimální tloušťka izolačních desek je 40 mm.

Tabulka tloušťky izolantů
Izolační materiál (nový ETICS)Celková tloušťka izolace obou ETICS
EPSmax. 300 mm
MW desky, MW lamelymax. 200 mm

Hmotnost celkového systému (vlastní hmotnost nového systému včetně hmotnosti izolantu a vnějšího souvrství starého zateplovacího systému) nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce níže.

Tabulka celkových maximálních hmotností zateplovacích systémů
Celková tloušťka izolace
[mm]
Celková hmotnost zateplovacích systémů s izolačními materiály
EPSKombinaceMW desky
MW lamely
do 20048 kg/m248 kg/m260 kg/m2
200 až 30028 kg/m2nelzenelze

Celé souvrství je třeba posoudit tepelně technickým výpočtem. Je třeba spočítat součinitel prostupu tepla U celé konstrukce, posoudit šíření vlhkosti konstrukcí a zjistit, kde dochází ke kondenzaci vodní páry v konstrukci.

Nový systém se může na starý nalepit běžným způsobem – desky z EPS a MW se nalepí na rámeček po obvodě a tři body do plochy tak, aby slepená plocha byla minimálně 40 % plochy desky nebo celoplošně. Pokud použijeme lamelu z MW s kolmou orientací vláken, lepíme výhradně celoplošně na zubovou stěrku. Nevýhodou tohoto postupu je, že pravděpodobně dojde ke kondenzaci vodní páry v oblasti slepení obou systémů.

Výhodné je použít patentované technologie weber.therm Retec 700. Vlivem drážek ve čtvercové síti 15 × 15 cm až 30 × 30 cm a prodyšné lepicí a stěrkové hmoty weber.therm Retec 700 (= 12), zajistíme, že ke kondenzaci vodní páry nedojde v kritickém místě slepení obou systémů, ale až ve vrstvě izolantu nového zateplovacího systému, kde nám to nevadí.

Kotvení systému hmoždinkami se provede do nosného podkladu tedy konstrukce obvodové stěny a ne starého zateplovacího systému. Návrh se provede v souladu s ČSN 73 29 02 – Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem. Hodnotu N rk známe z výtažné zkoušky hmoždinek a hodnoty R joint a R panel z STO nebo ETA.

Kotvení je třeba provádět šroubovými hmoždinkami s ocelovým trnem a přes výztužnou síťovinu.

6. Jak navrhnout nový zateplovací systém na stávající zateplovací systém z pohledu certifikátů, ETA, ETAG 004, ČSN

ETAG 004 jako řídící pokyn pro evropské technické schvalování Vnějších kontaktních tepelně izolačních systémů s omítkou uvádí jako podklad zděné stěny z pálených, betonových, vápenosilikátových prvků, z prvků z autoklávovaného pórobetonu nebo z kamene za použití malty. Dále betonové stěny z monolitického betonu nebo z betonových prefabrikátů.

Podklad musí mít třídu reakce na oheň A1 nabo A2-s2,d0 dle EN 13501-1 a minimální hustotu 820 kg/m2.

Co je podkladem pro nový kontaktní zateplovací systém? Původní podklad, to znamená stěna, nebo stávající zateplovací systém?

Nový zateplovací systém lepený na starý je podle ETAG 004 mechanicky připevňovaný s doplňkovým adhezivem. Podklad pro hmoždinky je původní obvodová stěna, protože hmoždinky do stávajícího ETICS kotvit nelze. Dle tohoto pragmatického výkladu podkladem nemůže být stávající zateplovací systém, ale pouze nosná konstrukce obvodové stěny – zdivo, beton.

U zateplovacího systému na podkladu (zdivo, beton) v souladu s ETAG 004 přenáší hmoždinky sání větru a lepící hmota přenáší adhezí vlastní hmotnost systému do podkladu. U lepení na stávající zateplovací systém vzniká problém, jestli je schopen přenést namáhání smykem od přitížení novým zateplovacím systémem.

Pokud se bude realizovat lepení nového zateplovacího systému na stávající, nejde o řešení podložené certifikátem i když jde o certifikovaný zateplovací systém, protože stávající zateplovací systém není standardní podklad v souladu s certifikátem.

Celý postup včetně důkladného prověření stávajícího systému a návrh komplexního řešení na lepení nového zateplovacího systému na stávající je celý na zodpovědnosti projektanta.

Také to není řešení, které by se mohlo použit jednou např. pro rodinný dům a podruhé beze změny pro dům úplně jiný, např. panelový dům.

Klíčovým bodem, na kterém záleží celý úspěch lepení nového zateplení na stávající zateplovací systém je vyjádření příslušného pracovníka Hasičského záchranného sboru České republiky.

Projektant musí posoudit podklad (nosnou konstrukci obvodové stěny) i stávající zateplovací systém, jestli je schopen přenést přitížení od nového zateplovacího systému. Dále musí znát přesnou skladbu stávajícího zateplovacího systému – projekt, stavební deník, sondy, vlastnosti a stav jednotlivých vrstev a komponentů – odtrhové zkoušky, výtažné zkoušky. Použitý izolant, počet, typ a stav použitých hmoždinek. Provést detailní diagnostiku veškerých poruch – kondenzace, praskliny, zatékání, působení mrazu, plísně, řasy. Dále se musí provést detailní tepelně technické posouzení celého souvrství včetně souvrství nového zateplovacího systém a vyšetření kondenzačních zón.

7. Závěr

Potřeba snížení energetické náročnosti budov je především díky rostoucí ceně energií, ale i tlaku na snížení emise skleníkových plynů. Je jasné, že s několik let starými zateplovací systémy, které již neodpovídají současným požadavkům na tepelnou ochranu budov je třeba něco dělat.

Je určitě ekonomické i ekologické stávající zateplovací systém ponechat a na něj nalepit zateplovací systém nový jako doplnění vrstvy izolantu na potřebnou tloušťku vyhovující současným požadavkům.

V případě nového systému lepeného na starý jde zdánlivě o běžný zateplovací systém s certifikátem dle jednotné sněrnice ETAG 004. Jde však o nestandardní použití, protože ETAG 004 definuje jako podklady pro ETICS pouze zdivo nebo beton.

Lepení nového zateplovacího systému na stávající zateplovací lze řešit, ne však certifikovaným zateplovacím systémem podle ETAG 004, ale zesílením stávajícího zateplovacího sytému.

Konstrukci zesílení stávajícího zateplovacího systému navrhne projektant v projektové dokumentaci a za celou navrženou konstrukci, včetně stávajících konstrukcí nese v plné míře odpovědnost.

Projektant posoudí statickou způsobilost stávajícího zateplovacího podkladu, navrhne metodu provedení průzkumu stavajícího zateplení, případně způsob jeho sanace. Dále ve spolupráci s výrobcem zateplovacích systémů navrhne detailní skladbu nového zateplovacího s důrazem na výběr vhodné lepicí hmoty, včetně podkladního nátěru na lepení nového zateplovacího systému na omítku stávajícího a na výběr talířových hmoždinek na prokotvení celého souvrství obou systémů včetně ověření hodnoty charakteristické únosnosti hmoždinky výtažnou zkouškou.

Dále projektant provede tepelně technický výpočet celého souvrství obou systémů, vyšetří oblasti kondenzace vodní páry v konstrukci a případně použitím patentované technologie weber.therm Retec 700 oblast kondenzace vodní páry přemístí do vrstvy izolantu nového zateplovacího systému, kde nevadí.

Snad posledním, ale zato důležitým krokem je projednání celého řešení s příslušným pracovníkem Hasičského záchranného sboru ČR, bez jehož souhlasu nelze zesílení stávajícího zateplovacího systému provést.

Řez konstrukcí nový ETICS lepený na stávající ETICS
s použitím patentovaného postupu weber therm Retec 700
A podklad (zdivo beton)
B šroubová hmoždinka s ocelovým šroubem
C omítka podkladu
D lepicí hmota
E izolační desky nebo lamely
F základní vrstva
G omítka
H čtvercová síť drážek ve vnějším souvrství stávajícího ETICS
zajišťující snížení ekvivalentní difuzní tloušťky celé konstrukce