Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová ČSN 73 2902 pro upevňování ETICS

Jednou z důležitých funkčních vlastností ETICS je stabilita na podkladu po jeho zabudování do stavby. Článek pojednává o ČSN 73 2902, která určuje požadavky pro navrhování a použití mechanického upevňování vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), v nichž tepelnou izolaci tvoří desky z pěnového polystyrenu nebo z minerální vlny.

Úvod

V roce 2009 skončila platnost soustavy českých norem pro stanovení zatížení a navrhovaní stavebních konstrukcí. V současné době platí už jen normy řady EN 1990 (Eurokódy). Tato změna ovlivňuje i upevňováni ETICS, a to konkrétně požadavky normy ČSN EN 1991-1-4 . Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem.

V uvedené evropské normě je uvažováno větší zatížení větrem, a to o 50 % a více ve srovnání s dříve platnou technickou normou. Z hlediska sání větru se také mění stanovení okrajových ploch. Vnitřní oblasti fasád, u kterých je možne užití relativně nižšího počtu hmoždinek než u ploch okrajovych, se zmenšují.

Spravné upevnění ETICS na podkladu je zasadním předpokladem pro zajištění zdraví a bezpečnosti lidí a dlohodobé životnosti stavebního díla. Je tedy třeba věnovat mu vždy zvýšenou pozornost. Cech pro zateplovani budov ČR inicioval proto řešení nové technické normy ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevňování pro spojení s podkladem, kterého se aktivně účastnil. V současné době je norma již platná a její účinnost byla stanovena od 1. května 2011.

Předmět normy, základní definice

Norma určuje požadavky pro navrhovani a použití mechanického upevnění při upevňování vnějších tepelně izolačních kontaktních systemů (ETICS) v nichž tepelnou izolaci tvoří desky z pěnového polystyrenu (EPS) nebo z minerálni vlny (MW) z hlediska jejich odolnosti proti působícímu zatížení.

Norma vychází ze základního rozdělení systémů podle funkcí lepicí hmoty a hmoždinek a jejich podílů na přenosu zatížení. Rozdělení je následující:

Lepené systémy

Výlučně lepený systém
systém je s podkladem spojen pouze vzájemnou soudržností jednotlivých vrstev, pro upevnění systému k podkladu nejsou použity žádné mechanické upevňovací prostředky (hmoždinky).

Lepený systém s doplňkovými mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami)
systém je s podkladem spojen vzájemnou soudržností jednotlivých vrstev a doplňkovými mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami), které se v tomto systému, při dodržení stanovených podmínek pro upevnění lepením, nemusejí podílet na přenosu vnějšího zatížení.

Mechanicky upevňované systémy

Mechanicky upevňovaný systém s doplňkovou lepicí hmotou
systém je s podkladem spojen mechanickými upevňovacími prostředky (hmoždinkami), vrstva lepicí hmoty slouží v prvé řadě k přenesení vlastní hmotnosti systému a zajištění rovinnosti systému.

Výlučně mechanicky upevňovaný systém
systém je s podkladem spojen vylučně mechanickými upevňovacími prostředky bez použití lepici hmoty.

Upevnění ETICS se navrhuje na účinky působících zatížení. Obecně se uvažují učinky nejméně vlastní hmotnosti, zatížení větrem a účinky objemových změn. V obvyklých případech postačuje posouzení mechanického upevnění na účinky zatížení sáním větru. Norma předkládá jak podrobný postup návrhu mechanického upevnění hmoždinkami na učinky sání větru, tak zjednodušený postup.

Podrobný postup návrhu mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru

Pro posouzení dodržení základní podmínky

kde

Sd je návrhová hodnota účinků zatížení větrem stanovená podle ČSN EN 1991-1-4
Rd je návrhová odolnost mechanického upevnění ETICS vůči účinkům sání větru.

se pro stanovení Rd podle normy použijí vztahy:

kde

NRk je charakteristická hodnota únosnosti hmoždinky v tahu, uvedená výrobcem v dokumentaci ETICS nebo stanovená ze zkoušky in-situ
Rpanel průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou v ploše desky tepelné izolace, stanovená podle ETAG 004
Rjoint průměrná hodnota odolnosti proti protažení na jednu hmoždinku umístěnou ve sparách mezi deskami tepelné izolace, stanovená podle ETAG 004 56
kk součinitel pro stanovení charakteristické hodnoty odolnosti proti protaženi
npanel počet hmoždinek na 1 m2 umístěných v ploše desek tepelné izolace
njoint počet hmoždinek na 1 m2 umístěných ve sparách mezi deskami tepelné izolace
γMb součinitel bezpečnosti upevnění při spolupůsobení hmoždinky na kontaktu s deskami tepelné izolace
γMc součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky

Pro návrh se použije pouze nižší hodnota Rd. Oblasti odporu proti účinkům sání větru jsou patrné z obr.1.


Obr.1 - Schematické zobrazení typických oblastí odporu proti účinkům sání větru

Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru

Zjednodušený návrh mechanického upevnění hmoždinkami na účinky sání větru vychází ze zatřídění hmoždinek do tříd únosnosti a dále z kategorie terénu, výšky budovy a z větrové oblasti konkrétního případu.

Hmoždinka se do třídy únosnosti zařazuje podle tuhosti svého talířku c a návrhové odolnosti hmoždinky vůči účinkům sání větru Rd,hm. Ta se stanoví jako menší z hodnot:

Rd,hm = 0,68 x Rpanel / γMb p..ípadn.. Rd,hm= 0,80 x Rpanel / γMb pokud jsou hmoždinky osazeny vždy jen v ploše desky
Rd,hm = NRk / ..γMc

Kategorie terénu a větrová oblast pro konkrétní místo vyplývá z udajů ČSN EN 1991-1-4.

Po určení všech vstupních parametrů (třída únosnosti hmoždinky, vyška budovy, kategorie terénu, větrová oblast) umožňují tabulky v normě pro daný případ okamžité stanovení počtu hmoždinek v okrajové oblasti budovy. Budovu vyšší než 15 m je možne členit na dvě výšková pásma. Pro první výškové pásmo se použijí hodnoty z tabulek pro výšku budovy do 15 m, pro druhé výškové pásmo se použijí hodnoty z tabulek platné pro celkovou výšku budovy. Při stanovení vnitřní oblasti plochy fasády se může pro ni snížit počet hmoždinek až o 25 % oproti okrajove oblasti. Vždy ale musí na celou desku tepelné izolace připadat počet hmoždinek vyjádřený celým číslem.

Prostup tepla hmoždinkou

Hmoždinky s vysokým bodovým činitelem prostupu tepla χ mohou znatelným způsobem ovlivnit součinitel prostupu tepla U zateplované konstrukce. Z tohoto důvodu požaduje norma zohlednění vlivu hmoždinek v souladu s ČSN 73 0540-2. Způsob posouzení vlivu mechanického upevnění hmoždinkami na prostup tepla předkládá nová norma ČSN 73 2902 ve své příloze.

Závěr

Již od této stavební sezóny je k dispozici nová technická norma ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevňování pro spojení s podkladem, která zohledňuje nejnovější poznatky v oblasti upevňování ETICS a umožňuje navrhovat mechanické upevnění ETICS hmoždinkami jak přesným postupem podle existujících technických specifikací, tak zjednodušeným postupem podle tabulek. Norma přispívá k zajištění nejen předpokládané životnosti ETICS, ale také k ochraně zdraví a bezpečnosti lidí.

Literatura

[1] ETAG 004 řídicí pokyny pro evropské technické schválení vnějších tepelně izolačních kontaktních (kompozitních) systemů s omítkou
[2] ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) - Navrhování a použití mechanického upevňování pro spojení s podkladem
[3] Sborník technických pravidel TP CZB 2007 pro vnější tepelněizolační kontaktní systémy (ETICS), CZB ČR, 2007

English Synopsis
New standard ČSN 73 2902 for ETICS

One of the important functional properties of ETICS is the stability on the substructure after construction into the building. The paper deals with the CSN 73 2902, which specifies requirements for the design and use of ETICS, which consists thermal insulation boards made ​​of expanded polystyrene or mineral wool.