opravné prostředky ze zákona 406, když nelze povinnosti splnit
principy referenčních hodnot
kombinace zdrojů a systémů, regulace a monitoring
argumentace pro opatření
registrace
Energetická náročnost budov od 2022
prezenčně středa 1.12.2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Kotvení ETICS v děrovaných cihelných blocích

Všechny stavební technologie mohou v rukou nezkušené, či nezodpovědné osoby hrozit problémem. Toto tvrzení v dnešní době, při nedostatku kvalifikovaných pracovníků, stavu českého školství, počtu a úrovni připravovaných učňů, platí napříč celým stavebnictvím. Bohužel.

Úvod

ETICS si jako hojně využívaná technologie ve stavebnictví získala svou oblibu mimo jiné v důsledku neustále se zpřísňujících požadavků na tepelněizolační vlastnosti obvodových stěn budov, zvyšujících se cen energie a pro svoji spolehlivost a trvanlivost. Spolehlivá a trvanlivá technologie šetří náklady na vytápění a podílí se na snižování znečišťování životního prostředí. Spolehlivá a trvanlivá ale bude jen za předpokladu, že je či byla správně prováděna.

Za poslední roky, kromě jiného také v důsledku neustálých tlaků ze strany CZB ČR, odborné stavební veřejnosti, institucí a výrobců, došlo ke kvalitativnímu pokroku v provádění ETICS. Bohužel v posledním období, poznamenaném nedostatkem kvalifikovaných pracovníků ve stavebnictví, opět dochází k nárůstu případů, kdy jsou zaznamenány poruchy této technologie. Nutno říci, že na vině není vesměs produkt (ETICS), ale lidský faktor.

Podklad z děrovaných cihel

Obrázek č. 1: Vývoj tepelně technických parametrů děrovaných tepelně izolačních bloků pro obvodové zdivo.
Obrázek č. 1: Vývoj tepelně technických parametrů děrovaných tepelně izolačních bloků pro obvodové zdivo.

Děrovaný cihelný podklad je po betonu jeden z nejčastějších (spolu s podklady E), ke kterému se kotví ETICS. Oblíbený stavební materiál, který EAD zařazuje do kategorie C (zdivo nebo dílce z dutých nebo děrovaných cihel, cihelných bloků nebo tvárnic) z hlediska rozlišování podkladu pro kotvení, má dnes svá specifika. Za poslední dvacetiletí se dynamicky rozvíjel. Dávno pryč je doba, kdy se pod pojmem děrovaná cihla myslela CDm (cihla děrovaná, voštinka o rozměrech 11,3x11,8x24 cm). Požadavky na parametry moderního cihelného bloku pro obvodové zdivo ovlivnily požadavky a vývoj zejména normy ČSN 73 0540 – 2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky. Obsah tohoto předpisu zásadně ovlivnil výrobce při konstrukci těchto bloků (objemová hmotnost bloku, objemová hmotnost střepu, pevnost bloku, tepelněizolační vlastnosti) viz obr. č. 1.

Pokud pozorně nastudujeme aktuální ETA jednotlivých hmoždinek (od různých výrobců, vydaných různými notifikovanými institucemi), zjistíme, že popis cihelných bloků – jejich parametry a konstrukce, do kterých mají být kotveny hmoždinky pro ETICS – je v drtivé většině naprosto odlišný od dnes většinou používaných bloků určených k doteplení. Tedy k dosažení požadovaných tepelně izolačních parametrů dle ČSN 73 0540 – 2.

Vzhledem k tomu, že parametry a konstrukce dnešních cihelných děrovaných bloků jsou diametrálně odlišná od specifikací uvedených v tabulce č.1, nelze používat pro stanovení počtu kotev přichycujících ETICS k podkladu hodnoty NRk uvedené v ETA, tabulka C, ale je nutno použít hodnoty získané tahovými zkouškami in situ.

popis cihelného blokutl.obvodové stěny (mm)objemová hmotnost (kg/m3)pevnost bloku (N/mm2)
1svisle děrované pálené cihly např. DIN 105-100:2012-01, EN 771-1:2011,Hlz; dutiny 15-50%ND≥100012
2svisle děrované pálené cihly dle EN 771-1:2011, Hlz;dutiny 15-50%12140012
3svisle děrované pálené cihly dle EN 771-1:2011, Hlz;dutiny 15-50%12≥160048
4Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem dle Önorm B6124, dutiny 15-50%10,3≥90015
5Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem dle Önorm B6124, dutiny 15-50%10,3≥90010
6Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem dle EN 771-1, dutiny 15-50%10,3≥70012
7Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem dle EN 771-1, dutiny 15-50%10,3≥70010
8Vertikálně děrovaná cihla s hliněným střepem dle EN 771-1, dutiny 15-50%10,3≥90010
9Děrované cihly Hlz, DIN 105-100:2012-01 nebo EN 771-1:2011, dutiny 15-50%≥ 12120012
10Děrované cihly Hlz 250x380x235 EN 771-1:2011≥ 10,3NDND
11Cihly děrovanéHlzB-1.0 shodné s DIN 10513≥950≥12
12konkrétní produkt 1 2510≥80015
13konkrétní produkt 2 2512≥80015

Tabulka č. 1: Druhy podkladů vyspecifikovaných v ETA, přílohy B či C (poznámka HLz = Hochlochziegel - svisle děrovaná cihla)

Způsob montáže hmoždinek

Únosnost kotev pro ETICS v děrovaných cihelných blocích je závislá zejména na:

 • konstrukci hmoždinek
 • způsobu montáže hmoždinek
 • typu cihelného bloku
 • způsobu přípravy otvoru pro kotvení hmoždinek
  • způsob vrtání
  • typ vrtáku
  • kvalita vrtáku
  • kvalita provádění otvoru (přítlak, kolmost na podklad)

Způsob montáže je zásadní pro únosnost kotev v děrovaných blocích. Nekvalitně vyvrtaný otvor je mnohdy příčinou smazání výhod v únosnosti šroubovacích hmoždinek v cihelných blocích (obr. č. 2).

Obrázek č. 2 – Otvory pro osazení kotev ETICS. - nekvalitně provedený otvor např. vrtáním s příklepem, oštípaný s nepravidelným tvarem.
Obrázek č. 2 – Otvory pro osazení kotev ETICS. - správně provedený otvor čistého kruhového tvaru.

Obrázek č. 2 – Otvory pro osazení kotev ETICS. Vlevo - nekvalitně provedený otvor např. vrtáním s příklepem, oštípaný s nepravidelným tvarem a vpravo správně provedený otvor čistého kruhového tvaru.

Častá chyba, a to zejména realizátorů, spočívá v jejich přesvědčení, že pokud jsou naměřeny stejné hodnoty únosnosti hmoždinek, vyjdou také stejné počty hmoždinek pro kotvení. To je veliký omyl, neboť metodika výpočtu pro stanovení počtu hmoždinek na kotvení ETICS používá koeficient bezpečnosti ɣMc (součinitel bezpečnosti upevnění při montáži hmoždinky). Ten je pro kotvení zatloukacích hmoždinek odlišný od koeficientu pro šroubovací hmoždinky.

Závěr, doporučení:

 1. Jak již bylo uvedeno, je nesprávné v současné době využívat pro stanovení počtu hmoždinek ke kotvení ETICS v podkladech typu C (děrovaný cihelný blok) hodnoty NRk, uvedené v ETA, pokud není podklad v souladu se specifikací podkladu přílohy B příslušné ETA. Hodnoty běžně uváděné v ETA nerespektují konstrukci a technické parametry dnešních děrovaných bloků používaných k doteplení pomocí ETICS.
 2. Je vhodné, aby příslušné úřady vnesly změny vyplývající z vývoje cihelných děrovaných bloků do svých předpisů a legislativy. Nabízí se otázka, kdo by měl tyto skutečnosti napravit.
 3. Je vhodné, aby v jednotlivých ETA začala být daleko podrobněji popisována problematika přípravy provádění otvorů pro kotvení kotev ETICS. Příprava otvorů zásadním způsobem ovlivňuje hodnoty únosnosti hmoždinek v tahu z cihelných děrovaných bloků.
 4. Začněme seriózní diskuzi, zda je vhodné, aby se zatloukací hmoždinky stále používaly ke kotvení ETICS u děrovaných cihelných bloků.

Přes všechny zde popsané skutečnosti lze konstatovat, že: “Podklad obvodové stěny z cihelných děrovaných bloků (podklad typu C dle EAD) je při pečlivě vrtaných - připravovaných otvorech a v současnosti používaných zejména šroubovacích kotev pro ETICS (určených pro podklady C) spolehlivý“. Pokud se najdou jedinci nesdílející toto stanovisko, nabízí se jako varianta jednovrstvé obvodové zdivo. Cihelné bloky dnes nabízené na trhu mají návrhové parametry součinitele prostupu tepla Udesign, mas až 0,11 W/m2K.

Použitá literatura:

 1. European Assessment Document – EAD 330196-01-0604, EOTA July 2017.
 2. Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.
 3. ČSN 73 2902 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití mechanického upevnění pro spojení s podkladem, duben 2011.
 4. ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS), září 2017.
 5. ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, říjen 2011.
 6. ETA jednotlivých výrobců hmoždinek určených pro kotvení ETICS.