Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Specialisté na střechy se opět sešli v Letňanech

Společnost A.W.A.L zabývající se stavební fyzikou a stavebními izolacemi pořádala již 19. ročník konference, tentokrát na téma Provozní střešní pláště a další problematika plochých střech. Do tématu se kromě klasické patologie zahrnují i poruchy plochých střešních plášťů, včetně ukázek pozitivních příkladů technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi.

Letošní hlavní téma konference s názvem Izolace vhodně navázalo na předešlý ročník, který se zabýval plochými střešními plášti, a dále posunulo debatu k novým možnostem řešení pro projektanty, stavební inženýry a architekty. Jeden z hlavních doprovodných programů únorových letňanských stavebních veletrhů se opět ocitl na vrcholu zájmu návštěvníků z řad odborné i laické veřejnosti. Sál konferenčního centra byl zcela zaplněn. „Téma provozní střechy ze všech možných hledisek, od klasické patologie, poruch plochých střešních plášťů až po pozitivní příklady technických řešení a jejich použití v konstrukční praxi, je téma, které se snad nikdy nevyčerpá,“ vysvětlil na úvod jeden z hlavních činovníků, odborný garant konference, Ing. Marek Novotný, Ph. D., a zahájil akci po vojensku hlasem polní trubky.

Do boje, nikoli na ústup

Marek Novotný je znám svými precizními rozbory patologických jevů ve stavebnictví. Na fakultě architektury ČVUT, Ústavu stavitelství, kde učí, měl dlouhou dobu na dveřích cedulku „hlavní patolog“. Konference by byla bez jeho angažmá neúplná. Po úvodní přednášce profesora Jozefa Oláha, čestného předsedy Cechu strechárov Slovenska, který zhodnotil vývoj v oboru, Marek Novotný plynně navázal a dále se věnoval struktuře a významu střešních plášťů. Nabídl strukturovaný přehled provozních střešních plášťů, základní technické informace a vazby technického řešení na jejich spolehlivost a dlouhodobou funkčnost. „Provozní střešní pláště patří mezi stavební konstrukce, které jsou mimořádně namáhány životním prostředím, ale též provozem. Jejich dominantní konstrukční vrstvy, tepelné a vodotěsné izolace jsou kryty dalšími vrstvami, které je nejen chrání, ale též komplikují identifikaci vad a poruch,“ uvedl a pokusil se dále specifikovat hlavní problémy, které je nutné stále a stále opakovat, aby se alespoň někdo poučil. Ukázal také dron, který používají ve firmě kromě jiného i k impedanční defektoskopii, která je primárně určena ke stanovení vlhkosti ve stavebních konstrukcích nebo pod povrchovými vrstvami, protože je schopna identifikovat vlhkost do hloubky a poskytuje i celou řadu dalších informací. „Drony mohou nést kromě kamer i další nástavby, jež mohou pomoci při některých specializovaných defektoskopických postupech – například termovize. Nejvíce zkušeností máme v oblasti obalových konstrukcí stavebních objektů, kde hledáme vady a nedodělky v místech, která jsou jinak velmi těžko nebo nebezpečně přístupná, nebo pro místa, kde chceme mít celkový přehled, jak dotčený objekt vypadá,“ uvedl Marek Novotný a odkázal na své publikace na portálu TZB info (zdezde).

Řád zlatého hořáku a jiné ceny

Každoročně probíhá v rámci konference Izolace i předávání ocenění studentům vysokých škol za nejlepší práci zaměřenou na střechy. Cena se jmenuje Memoriál Antonína Fajkoše (letos již 7. ročník) a je o ni velký zájem. Ocenění letos převzalo šest studentů ze šesti vysokých škol. Současně s tím se předává také populární Řád zlatého hořáku určený lidem, kteří se pro izolace narodili, dlouhá léta pracovali v oboru a posunuli jej dál. V minulém roce byla tato speciální cena předána docentce Šárce Šilarové a inženýru Záviši Bozděchovi, v letošním roce padla volba na dva ředitele úspěšných izolatérských firem – byl to Herbert Absolon (IPRA, s.r.o.), tak Ing. Juraj Krätsmar Šmogrovič (Pastell, s.r.o.). Jejich ocenění okomentoval Marek Novotný slovy: „Představují to nejlepší, co se v provádění izolací vyskytuje a osobně jsem velmi rád, že máme mezi sebou další skvělé srdcaře…,“ uvedl.

Ocenění Osobnost střechařského oboru uděluje pořadatel veletrhu Střechy Praha od roku 2014 (nyní po páté) a tentokrát jej získala Ing. Alena Georgiadisová, která zasvětila svůj profesní život popularizaci střechařského řemesla. Je šéfredaktorkou odborného časopisu Střechy-Fasády-Izolace, členkou odborných porot různých soutěží – stála například u zrodu Memoriálu Jiřího Krmáška o nejlepší klempířské dílo a také u výše zmíněného Memoriálu Antonína Fajkoše o nejlepší studentskou práci na téma Střechy.

Den plný informací

Moderátorem, odborným garantem a zároveň i bystrým a vtipným glosátorem byl doc. Ing. František Kulhánek, CSc., z Fakulty stavební ČVUT Praha. Účastníky konference tak čekaly nejenom strohé prezentace firem, ale i zajímavé diskuse a ukázky technických řešení. Inženýr Petr Epstein z firmy ROCKWOOL hovořil o požárně bezpečných a mechanicky odolných skladbách a řešeních jednoplášťových plochých střech tak poutavě, že v přeplněném sále si netroufnul vůbec nikdo usnout. Dokázal přítomným, že tepelné izolace jsou skutečně nedílnou součástí celého střešního souvrství a mohou ovlivnit funkčnost a životnost celé konstrukce. K dispozici byl zároveň odborný katalog určený projektantům, prováděcím firmám, osobám provádějícím stavební dozor a investorům. K tradičním partnerům konference patří také firma KNAUF INSULATION. Zastupoval ji Ing. Jan Juhás a hovořil o minerálních vláknech a střechách s provozními vrstvami. Věrný triumvirát doplňovala firma Saint Gobain Construction Products CZ, která poskytla důležité informace o dokladování požární bezpečnosti. Se stejným entuziasmem, jako výše zmínění protagonisté ji představil Ing. Pavel Rydlo. Přepis jeho přednášky publikoval portál tzb info (zde). Jako důležité lze označit také téma o aktualizovaném environmentálním prohlášení (EPD) o EPS izolacích od Ing. Františka Vöröse. Byl zde popsán postup při aktualizaci environmentálních prohlášení o výrobcích (EPD) – konkrétně sedmi různých desek z pěnového polystyrenu a zapojení českých a slovenského výrobce do tohoto procesu, který organizovala evropská asociace výrobců pěnových desek – EUMEPS. Detaily lze sledovat na stránkách EPS.

Podstatná je z tohoto pohledu také směrnice ČHIS 01: Hydroizolační technika – Ochrana staveb a konstrukcí před nežádoucím působením vody a vlhkosti. Věnoval se jí ve svém příspěvku Ing. Jan Matička. „Metodika hodnocení hydroizolačních konstrukcí Směrnice ČHIS 01 podle spolehlivosti by měla přispět k návratu volby a navrhování hydroizolačních konstrukcí z rukou marketingových pracovníků výrobců materiálů na pracoviště zodpovědných projektantů,“ uvedl a představil Českou hydroizolační společnost (ČHIS), odbornou společnost Českého svazu stavebních inženýrů, dobrovolné a nezávislé sdružení odborníků z oboru hydroizolační techniky a její internetové stránky, kde je směrnice volně ke stažení.

Favorité učených debat

Přestože všechny přednášky byly svým způsobem zajímavé, aktéři se snažili zaujmout, svým netradičním tématem i pojetím nejspíš dle ohlasu návštěvníků převyšovaly tři: První se týkala ochrany před bleskem (v rohu sálu byla připravena originální instalace) a proslovil ji Jan Hájek ze společnosti DEHN + SÖHNE GmbH + Co. KG. Mistrně popsal, jak by měl vypadat správný postup návrhu a realizace, zmínil také relevantní normy ČSN EN 62305-3 ed.

Střešní fólie má z hlediska ochrany před bleskem výhodu v tom, že je nevodivá a na rozdíl od plechových střech si jejím položením nekomplikujeme situaci s rozvedením potenciálu blesku po celé ploše střechy. Její nevodivost je však zároveň i komplikací, kdy se její pokládka realizuje na konstrukce, které jsou naopak vodivé, jako jsou plechy, ocelové nosníky, nebo betonové konstrukce, které obsahují vodivé armování,“ uvedl a dále upozornil, že ochrana před bleskem pro střechy kryté fólií má svá specifika, která je potřeba dodržet, má-li se jednat o ochranu, která bude nejenom správně řešená, ale poskytne stejnou míru bezpečnosti pro objekt po celou dobu životnosti. Stejně jako ostatní části objektu je velmi důležité, aby její návrh, realizaci a údržbu prováděl kvalifikovaný specialista na ochranu před bleskem a zároveň zkušený odborník schopný koordinace s dalšími profesemi.

O zahraniční účast se zasloužila firma IZOLPROTAN, která se svým příspěvkem o bezpečném a trvanlivém systému zadržování vody na střechách Protan BlueProof v podání Hege Gunnerud v překladu Michala Jandíka zcela jistě občerstvila průběh konference. Norský výrobce hydroizolačních fólií na bázi PVC Protan AS vyvinul systém, který zajišťuje zadržování dešťové vody jako doplňkovou funkci střechy. Systém umožňuje, aby se voda postupně nahromadila na střeše, a zajišťuje také, aby řízeně a v omezeném množství odtékala do odvodňovacího systému budovy, čímž kromě jiného pomáhá snížit riziko místních povodní. Blue Roof (Modrá střecha) může být ponechána s otevřenou hladinou, může ukládat vodu uvnitř nebo pod porézním či modulárním povrchem.

Systém Protan Blueproof rozhodně nelze považovat za jediné řešení současných problémů se zvládáním srážek. Domníváme se však, že při správném využití a zapracování, spolu s ostatními technickými řešeními, může být zajímavou možností, jak v průmyslových a urbanizovaných aglomeracích lépe zvládat přívalové deště, jejichž četnost se bude do budoucna zvyšovat,“ poznamenala Hege Gunnerud.

Modré střechy vystřídaly v závěru konference střechy zelené. Promluvila o nich Ing. Jitka Dostálová z firmy GreenVille service a představila publikaci Standardy pro navrhování provádění a údržbu - Vegetační souvrství zelených střech, z níž stojí zato čerpat a také citovat: „Každá snaha o kodifikování technických znalostí, vytvoření standardů, které jsou ověřeny a spolehlivě fungují, je velmi důležitá a eliminuje volná místa lidové tvořivosti, jejíž výsledky jsou mnohdy nefunkční a ve svém důsledku škodlivé. V neposlední řadě i proto, že vady a poruchy staveb včetně provozních střech, jsou náročné na odstraňování, a to jak z technického, tak i finančního hlediska. Hledání netěsností ve střechách s provozními vrstvami je velmi komplikované a mnohdy marné. Lokalizace netěsnostních poruch v provozních střešních pláštích je prakticky nemožné…,“ zmiňuje a dále nabízí přehlídku osvědčených řešení.

Kromě uvedených přednášek byly součástí programu konference samozřejmě i další příspěvky. Probíraly se téměř všechny druhy provozních střech ze všech možných úhlů pohledu, nechyběl ani pohled právníka – JUDr. Táňa Diršmídová se zabývala problematikou spojenou s vadami díla a související odpovědností zhotovitele s užším zaměřením na předmět díla v podobě střešních krytin.

Pochvaly a pozvání na další ročník

Podle hodnocení návštěvníků má akce rok od roku zajímavější přednášky a rok od roku stále horší a horší ukázky varovných realizací… „Že by se realizátoři skutečně nepoučili… Že by stále chtěli šetřit na nepravém místě. Nic z toho se nevyplácí. Nevyplácí se ani šetřit na vzdělávání. Je třeba vychovat další generaci profesionálů v oboru střechy,“ vysvětluje jeden z návštěvníků. „Je skvělé potkávat tady každý rok nejenom své kolegy, ale i specialisty na izolační systémy, a to ze všech možných odvětví stavebního průmyslu, od projektantů až po výrobce izolací. Na jednom místě je možné vidět lidi, se kterými bychom se jenom těžko potkali. S potěšením konstatuji, že toto setkávání je pro nás jedním z důležitých momentů konference,“ dodává jeho kolega.

A co nejvíce zaujalo samotného organizátora? „Z přednášek bych moc rád vyzdvihnul a zároveň poděkoval firmě IZOLPROTAN za velmi zajímavý a aktuální příspěvek o modrých střechách – a to nejenom kvůli hospodaření s vodou, ale také z titulu ukázky, co je opravdu podstatné – starat se o rozumné hospodářství s vodou, nebo se starat o hloubku kaluží na střechách? Možná, že nám chybí hlubší propojení se zahraničím, abychom nemuseli řešit marginální otázky. Samozřejmě, daly by se vyzvednout i další přednášky, ale to bych musel vyzvednout všechny. Takže spíš poděkuji všem přednášejícím, kteří si dali práci připravit zajímavé povídání a prosím je, aby nám zachovali věrnost,“ uvedl na závěr Marek Novotný a pozval na další již 20. ročník konference Izolace.

 
 
Reklama