Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Brněnská mezinárodní sanační sympozia přinášejí nosná témata

Oslovit a zaujmout odborníky i širší veřejnost si kladou za cíl mezinárodní stavební sympozia na brněnské stavební fakultě. Spojením více akcí chtějí poskytnout platformu pro širší mezioborovou komunikaci. Nejinak tomu bylo i na 28. mezinárodním sympoziu Sanace 2019, 10. ročníku konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví a 4. mezinárodní konferenci Popílky ve stavebnictví.

Letošní akce se uskutečnila v druhé polovině měsíce května na fakultě stavební v Brně a své příznivce si opět našla. Portál TZB info oslovil v rozhovoru zástupce organizačního týmu Ing. Ondřeje Antona, Ph.D. a prezidenta Sdružení pro sanace betonových konstrukcí Ing. Aleše Jakubíka.

Mohli bychom na úvod nahlédnout trochu do historie a říci, jak se akce vyvíjely a čím byl letošní ročník specifický?

Ondřej Anton: Letošní ročník byl specifický společným konáním tří akcí současně. Pro Sympozium Sanace to byl již 28. ročník, konference Zkoušení a jakost ve stavebnictví se konala po 10. a Konference Popílky proběhla počtvrté. To samo o sobě bylo dosti specifické, a spojení se ukázalo být dobrým nápadem, neboť řešená témata se často prolínají, dokonce více, než jsme zpočátku očekávali.

Aleš Jakubík: Každá z pořádaných konferencí má svoji historii, jenž kopíruje vývoj oboru v čase a je úzce svázána se svým pořadatelem. Obecně stále platí to, co jsme předpovídali v minulých letech. Výměna informací se s vývojem komunikačních kanálů neskutečně zrychlila a mnohonásobně zvětšila svůj objem. Pořádání odborných konferencí se tak více zaměřilo na příležitosti osobních setkávání a prezentací nových unikátních technologií. Většina podobných akcí tak dnes probíhá v daleko více komorním duchu.

Která témata jsou podle vašich průzkumů takzvaně "nosná" a která už jsou dávno "za zenitem"?

Ondřej Anton: Nosné je vše, co je aktuální. Odbornou veřejnost zajímají pochopitelně témata, která se v dané době řeší, a která mají nějaký dopad. A potom je úplně jedno, zdali je to rekapitulace nějaké záležitosti z praxe, nebo výstup z vědy a výzkumu. Ale v případě vědy a výzkumu musí jít o výstup, který se nějakým způsobem promítne do praxe, respektive je v praxi využitelný.

Aleš Jakubík: Propojení obou světů, tedy toho teoretického a ryze praktického, je v současnosti nejvyhledávanějším tématem. Témata, která zestárla, vyčerpala všechny své možnosti, vždy byla, jsou a budou. S neustálým zrychlováním jejich životního cyklu, ale na ně obvykle již nezbude čas.

V čem se akce liší od akcí podobného druhu, je to právě tímto spojením? Téma Jakost a zkoušení ve stavebnictví se příliš často v nabídkách pořadatelů nevyskytuje...

Aleš Jakubík: Jak už jsme říkali, to spojení se ukázalo být mimořádně atraktivní jak pro přednášející, tak pro posluchače. A navíc v sobě skrývalo možnost vybudovat silné mezioborové vztahy…

Ondřej Anton: Zkoušení, respektive diagnostika, je a bude vždy nutným podkladem pro kvalitní sanace, a jakost je přece to, co jde napříč všem oborům, nejen ve stavebnictví…

Aleš Jakubík: A sanace zase využívají pro svá specifická materiálová řešení velmi často právě vedlejší energetické produkty.

Jak je to vlastně s kvalitou stavebního materiálu v českých zemích. Na co byste zvláště upozornil?

Ondřej Anton: Nemohu se vyjadřovat ke kvalitě stavebních materiálů, ale jako diagnostik se stále častěji setkávám s nutností řešit nedodržení jakosti u novostaveb, což je velice smutné. Většinou se jedná o hrubá opomenutí daná špatnou kontrolou jakosti a nekompetencí osob.

Aleš Jakubík: Kvalita stavebních materiálů je obecně na velmi vysoké úrovni. Veškeré materiály uváděné na trh podléhají přísným podmínkám certifikace. Z tohoto pohledu můžeme být spokojeni. Jiná otázka je, zda se používají pro konkrétní řešení ty nejvhodnější materiály a zda jsou používány technologicky správně.

Podceňuje se zkoušení materiálů a je časté upravování výsledků testů podle přání firem? Mohli bychom uvést nějaké konkrétní příklady soudních sporů?

Ondřej Anton: Jako diagnostik sleduji s nelibostí fakt, že ne vždy je prováděna diagnostika na takové úrovni, kterou by bylo možné nazvat špičkovou, s využitím všech dostupných technologií a přístrojů. Na vině jsou i výběrová řízení s jediným indikátorem, kterým je nejnižší cena. Na druhé straně, klasické zkušebnictví v akreditovaných laboratořích je u nás na vysoké úrovni. A do problematiky soudních sporů se pouštět nebudu, to je mimo můj obor…

Aleš Jakubík: Tak, jako v jiných oborech, to není o výsledcích samotných testů, ale spíše jako o jejich interpretaci a schopnosti ovládat marketingové nástroje. A problematika soudních sporů je spíše v kompetenci soudních znalců.

Jak hodnotí odborná veřejnost činnost odborných sdružení a cechů a v čem je činnost těchto společenství problematická?

Aleš Jakubík: Z titulu těchto spolků a sdružení vyplývá, že byly založeny k ochraně a prosazování zájmů svých členů na straně jedné a získání a ochraně zákazníků té které skupiny. Tradičně se jedná o zájmy v oblasti technicko-ekonomických informací, tvorbě rozvojových záměrů, koordinaci v oblastech standardizace a normalizace, ale i zajišťování poradenských služeb a služeb odborného vzdělávání. Jak jsme si ověřili při spolupráci s našimi partnerskými asociacemi v Evropě, tento systém funguje v řadě zemí velmi úspěšně. Co nás ještě čeká, je aktivní prosazování požadavků na odborné profesní vzdělávání, které je završeno složením odborné zkoušky (Autorizace SSBK a WTA CZ pro sanace betonových konstrukcí) u všech kategorií pracovníků, od projektanta až po stavebního dělníka. A především motivace zákazníků a investorů tuto kvalifikaci požadovat u vybraných dodavatelů. Úspěšných výsledků v této oblasti dosahují například naši kolegové v Norsku. To je náš cíl pro další období.

Součástí akce bylo rovněž udělování cen, které navrhují právě tato společenství. Kdo byl letošním vítězem a čím porotu oslovil?

Ondřej Anton: Sdružení pro sanace betonových konstrukcí letos udělilo tradiční trojici cen, k nimž se jistě vyjádří kolega Jakubík, jakožto prezident zmíněného sdružení, já za něj jen prozradím, že cenu osobnost sanací za rok 2018 udělila správní rada právě Ing. Aleši Jakubíkovi. Významnou osobností v oblasti využití energetických produktů zvolila asociace ASVEP prof. Ing. Rostislava Drochytku, CSc. MBA. A nakonec Cena Karla Hollana, za celoživotní přínos oboru stavebního zkušebnictví připadla prof. Ing. Leonardu Hobstovi, CSc..

Aleš Jakubík: Sdružení pro Sanace betonových konstrukcí letos udělilo tradiční výroční ceny. Cenu materiál roku 2018 získala společnost STADO CZ s.r.o. za materiál ResiCote EPS, trvale pružný nátěr na bázi polysulfidového epoxidu. Cenu sanační dílo roku 2018 získala společnost Chládek & Tintěra, a. s. – za sanace betonových objektů na projektu Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova.


Které přednášky a prezentace byly dle vašich průzkumů nejlépe hodnocené?

Ondřej Anton: Pokud budu mluvit za oblast diagnostiky, tak nepochybně přednášky, které se týkaly aktuálních problémů, například diagnostiky konstrukcí z předpjatého betonu, což je oblast kvůli několika haváriím konstrukcí v nedávné době medializovaná, a v současnosti řešená. A rovněž vše, co souvisí s nepříjemným trendem současnosti, kterým jsou chyby při provádění konstrukcí dané nekvalitou a nekompetentností, příspěvky prof. Bažanta, či společný příspěvek kolegů z Fakulty stavební VUT v Brně a Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Aleš Jakubík: Sympózium Sanace oslovilo posluchače jak prezentacemi z oblasti materiálových řešení, z oblasti návrhu a diagnostiky sanovaných objektů, z vývoje nových materiálů a technologií, tak zajímavou přednáškou na téma sanace památkově chráněné kubistické betonové konstrukce. Konference Popílky se prezentovala především celou řadou nových progresivních vývojových směrů v oblasti využití vedlejších energetických produktů. Zazněla silná témata vývoje nových progresivních materiálů, témata nahrazování primárních surovin i témata dotýkající se nových technologií.

O čem se nejčastěji mluvilo v kuloárech mezi odbornou veřejností a co je aktuálním tématem těchto dnů, týdnů, měsíců?

Ondřej Anton: Řekl bych vše, co odráží současné stavebnictví v našich oborech, problémy, příležitosti, úspěchy, spolupráce na lokální i mezinárodní úrovni, legislativa i normy… Témat je a bude vždycky dost.

Aleš Jakubík: Jedno z témat však vítězilo nad ostatními. Byla jím právě potřeba komunikovat osobně, z očí do očí, otázky i odpovědi v reálném čase. Proto se vlastně scházíme.

Jak byste akci celkově zhodnotil a co bude tématem dalších ročníků?

Aleš Jakubík: Podrobné zhodnocení je ještě před námi, ale doufám, že další ročníky budou stejně úspěšné a příjemné, jako ten letošní. Na tomto místě se sluší poděkovat všem třem hlavním organizátorům, kteří se zasloužili o profesionální průběh celé akce, paní Ing. Věře Heřmánkové Ph.D, za sympozium Sanace, Ing. Ondřeji Antonovi Ph.D, za konferenci Zkušebnictví a Ing. Vítu Černému Ph.D za konferenci Popílky.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů

28. mezinárodní sympozium SANACE 2019 a 10. ročník konference ZKOUŠENÍ A JAKOST VE STAVEBNICTVÍ a 4. mezinárodní konferenci POPÍLKY VE STAVEBNICTVÍ

Termín konání: 23. - 24. 5. 2019
Místo konání: Fakulta stavební, VUT v Brně, Veveří 95, Brno

Autor fotografií: Ing. Vít Černý, Ph.D.

Další informace: www.ssbk.eu/sympozium
 
 
Reklama