Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Požadavky na nové zdroje tepla a kotelny dle zákona 406/2000 Sb. v posledním platném znění

Další v řadě seriálu článků s tématikou rekonstrukce soustav TZB v BD. Při modernizaci či výstavbě kotelen je důležitý požadavek ekodesignu. Ekodesign je soubor parametrů (především energetické účinnosti), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Obecný rámec pro požadavky na ekodesign stanovují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES. Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie. Článek provádí přehledem požadavků pro nové zdroje a kotelny ve vazbě na prováděcí předpisy. Při volbě a posuzování provozu kotlů je třeba pečlivě rozlišovat, zdali deklarované hodnoty jsou vztažené na výhřevnost nebo spalné teplo.

Podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií v platném znění v hlavě IV uvádějící některá opatření pro zvyšování hospodárnosti užití energie jsou v § 6 – Účinnost užití energie zdrojů a rozvodů energie uvedeny požadavky:

(1) Stavebník nebo vlastník výrobny elektřiny nebo tepelné energie je povinen u nově zřizovaných výroben a výroben, u nichž se provádí změna dokončené stavby, zajistit alespoň minimální účinnost užití energie výroben elektřiny nebo tepelné energie stanovenou prováděcím právním předpisem.
(2) Stavebník nebo vlastník zařízení na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu je povinen u nově zřizovaných zařízení a u zařízení, u nichž se provádí změna dokončené stavby na distribuci tepelné energie a vnitřní distribuci tepelné energie a chladu, zajistit účinnost užití rozvodů energie a vybavení vnějších rozvodů a vnitřních rozvodů tepelné energie a chladu v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.

Také vyhláška č. 194/2013 Sb. o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie požaduje v Příloze 2 – Způsob hodnocení účinnosti kotle – Porovnání stanovené účinnosti kotle s hodnotou účinnosti kotle uvedené ve vyhlášce o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie a s hodnotou účinnosti nového nejefektivnějšího kotle se uvede ve zprávě o kontrole kotle a rozvodů tepelné energie.

Velmi důležité pro modernizaci kotelen je požadavek ekodesignu. Ekodesign je soubor parametrů (především energetické účinnosti), které musí dodržet dodavatel (výrobce nebo dovozce) výrobku spojeného se spotřebou energie při jeho uvedení na trh EU, popř. do provozu. Obecný rámec pro požadavky na ekodesign stanovují směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.

Česká republika implementovala požadavky této směrnice do novely zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (§ 8a) a do vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Formální problém kondenzačních kotlů spočívá v nerozlišování pojmů výhřevnost a spalné teplo. Je třeba si uvědomit, že pro stejné množství tepla na výstupu z kotle dodám u kotlů využívajících výhřevnost s teplotou spalin nejníže přípustnou 60 °C v palivu méně využité energie než u kondenzačních kotlů využívajích spalné teplo. O kolik to maximálně může být uvádí tabulka 8 přepočítávacím činitelem.

Fyzikálně nevhodné vyjadřování účinnosti kondenzačních kotlů vyšší než 100 % vzniklo z poměru využitého tepla v palivu při uvažování výhřevnosti ku množství tepla na výstupu vzniklého ze spalného tepla. Česká metodika hodnocení energetické účinnosti se spoléhá pouze na účinnosti. V ČSN EN se stanovují ztráty tepla. Tak v dotčené ČSN EN 15316-4-1 tyto ztráty tepla pro nekondenzační kotle jsou kladné – zvyšují potřebu paliva, ale pro kondenzační kotle vychází záporné a snižují potřebu paliva. Doporučuji hodnotit kondenzační kotle podle metodiky pro „specifický případ“ v této normě, kdy se zvažuje účinnost při plném 100% zatížení, dílčím 30% zatížení a v klidu kotle (stand-by). Přepočítáte-li pak takto zjištěnou sezónní účinnost na formálně nesprávnou účinnost při uvažování výhřevnosti v palivu, zpravidla vychází 101 až 104 %. V žádném případě však se nesmí, z důvodu vyplňování průkazu energetické účinnosti, omezovat tuto účinnost na maximálně 100 %, aby se dodržela formální „správnost“.

TABULKA 1 MINIMÁLNÍ ÚČINNOSTI VÝROBY TEPELNÉ ENERGIE PRO PALIVOVÉ KOTLE V % - NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE, ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA EKODESIGN


 

Tabulka 1 a požadavky ekodesignu na účinnosti kotlů na plynná a kapalná paliva zdůvodňují náhradu tradičních kotlů kondenzačními.

Při volbě a posuzování provozu kotlů je třeba pečlivě rozlišovat, zdali deklarované hodnoty jsou vztažené na výhřevnost nebo spalné teplo.

TABULKA 2 ORIENTAČNÍ HODNOTY VÝHŘEVNOSTI, SPALNÉHO TEPLA, PŘEPOČÍTACÍHO ČINITELE A TEPLOTY KONDENZACE
palivojednotkavýhřevnost Hsspalné teplo Hipřepočítávací činitel fHS / fHIteplota kondenzace
zemní plynkWh/m310,411,51,1156 °C
zkapalnělý zemní plyn (LNG)kWh/m330,432,81,0853 °C
lehký topný olejkWh/l10,010,61,0647 °C

Zvláštní požadavky na ekodesign pro palivové kotle s obnovitelnými zdroji energie jsou totožné s požadavky uvedenými v tabulce 3.

TABULKA 3 MINIMÁLNÍ ÚČINNOSTI VÝROBY TEPELNÉ ENERGIE PRO PALIVOVÉ KOTLE - OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE


 

Převzato z PUBLIKACE Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v BD podpořené Státním programem na podporu úspor energie na období 2017–2021 – PROGRAM EFEKT 2 pro rok 2017.

English Synopsis
Requirements for new heat sources and boiler rooms in the Czech Republic according to Act No. 406/2000 Coll.

Eco-design is a set of parameters (especially energy efficiency) that must be observed by the supplier (the manufacturer or importer) of the energy-related product when it is placed on the EU market or into operation. The article provides an overview of requirements for new sources and boiler rooms in relation to implemented regulations.

 
 
Reklama