Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Montáž a přejímka teplovodních otopných soustav

Při rekonstrukci soustav TZB je nutné respektovat prováděcí předpisy, které vymezují rámec ověřených technických postupů. V řadě příkladů praxe ukazuje na absenci těchto skutečností. Článek se zabývá výtahem z prováděcích norem a doporučením pro postup montáže a přejímky otopných soustav. Je určen nejen pro montážní firmy, ale i investory a správce, kteří provedené dílo přejímají a následně užívají.

Při montáži a přejímce je třeba plnit systémové požadavky na montáž a přejímku jednotlivých komponent soustav (např. zdrojů tepla, čerpadel regulace).

V terminologii jsou důležité pojmy:

 • přejímka, to jest přechod z fáze kompletace díla do provozuschopné fáze dle zadaných požadavků,
 • vyvažování, které je procesem nastavováni průtoků v otopné soustavě,
 • proplachováni, to jest vymývání potrubního rozvodu v souladu s formálním postupem odstraňování nečistot,
 • PÚ&U značící provoz, údržbu a užívání.
ČSN EN 14336ČSN 06 0310
1.Montáž
Zahrnuje koordinaci montáže, kontroly dodaných výrobků a materiálů, vhodnou přepravu a skladování.
Při montáži výrobků a materiálů se musí dodržet montážní pokyny výrobce. Jednotlivé prvky se instalují v souladu s projektovou dokumentaci. Jednotlivé prvky se instaluji tak, aby je bylo možné izolovat, provádět údržbu, popřípadě provést výměnu. Každý prvek, který potřebuje pravidelnou údržbu, se instaluje tak, aby mohl být opraven nebo vyměněn.
Elektrické prvky se instalují v souladu s požadavky CENELECu.
Zohlední se specifické požadavky na montáž zdroje tepla, rozvodů tepla, části sdílení tepla, regulace a monitorování a tepelných izolací.
2.Kontroly před předávkou
Účelem je zkontrolovat, zda je soustava před předávkou v uspokojivém, bezpečném a kompletním stavu.
Ověřuje se stav soustavy (soulad s ČSN EN 12828 (15) a s požadavky na montáž výrobků a materiálů). Ve smyslu montáže a kompletace se prověřuje: soulad s projektovou dokumentací, dodržení správných montážních postupů a standardů, dodávka paliva do zdroje a montáž kouřovodů.
Provede se:
 • zkouška těsnosti,
 • tlaková zkouška,
 • proplachování a čištění,
 • napuštění a odvzdušnění,
 • protimrazová ochrana
 • provozní kontroly – všechny prvky soustavy se kontrolují, zda pracují správně,
 • zjistí hodnoty a vyplní kompletační protokoly.
X
3.Uvádění do provozu
Zajistí se předávání tepla otopným zařízením, provozuschopnost čerpadel, příprava všech částí soustavy na provoz tepelné soustavy a případnou úpravu nastavení armatur.
X
topná zkouška
4.Vyvažování
Průtoky vody v soustavě se vyvažují, aby byly dodrženy požadavky návrhu.
5.Předání
Pří předávání díla uživateli (provozovateli) se předávají písemně provozní pokyny, pokyny pro údržbu a obsluhu tepelné soustavy a všech připojených soustav. Tím se stvrzuje, že podmínky převzetí díla jsou splněny.
Zahrnuje:
 • dokumenty pro provoz, údržbu a užívání (PÚ&U pokyny) se připravují v souladu se specifickými požadavky tepelné soustavy. Tyto instrukce vyhovují požadavkům ČSN EN 12170 nebo ČSN EN 12171,
 • pokyny pro provoz a užívání. Obsluha/provozovatel musí být proškolena v provozování/obsluze tepelné soustavy.
 • předávací dokumentaci. Předávací dokumentace musí obsahovat všechny informace umožňující provoz a údržbu díla i jeho vybaveni, a to:
  • PÚ&U pokyny,
  • regulační a elektrická schémata a schéma kabeláže,
  • protokoly o tlakové a provozní zkoušce,
  • protokoly o dopadu na životní prostředí, např. měřeni emisí,
  • protokol o hydraulickém vyvážení.

Výše uvedené činnosti by měly být smluvně ošetřeny a prováděny.

Doporučení

Při modernizaci bytových domů a jejich provozu je vhodné:

 1. Stanovit správně požadovaný tepelný výkon pro vytápění zejména u budov, které se zateplují.
 2. Rozhodování o opatřeních při energeticky vědomé modernizaci bytové budovy podložit stanovením celkových nákladů podle ČSN EN 15459.
 3. Naplňovat zásady preventivní údržby.
 4. Udržovat ve funkčním stavu termostatické ventily a neváhat s jejich výměnou při jejich dožití. Provést seřízení rozvodů a splnit požadavek vyhlášky č. 193/2007 Sb., § 7 odst. (6) na Protokol o měření.
 5. Správně tepelně izolovat potrubí, armatury, čerpadla a nádoby a provádět údržbu izolací.
 6. Při navrhování zdrojů tepla věnovat pozornost výpočtu přípojné hodnoty (kW) kotelny, aby nedocházelo k jejímu předimenzování.
 7. Realizovat kotelnu podle kvalitní projektové dokumentace s uplatnění energeticky účinných prvků – kondenzačních kotlů, regulace ekvitermní i kaskádní, elektronických čerpadel, osazení tepelné izolace na potrubí, nádoby, armatury a čerpadla.
 8. Při návrhu modernizace kotelny na tuhá paliva uplatnit automatické kotle a řešit vhodné zařízení pro odvod přebytečného tepla tak, aby nebyla překročena teplota 110 °C. Zvážit instalaci zásobníků v uzavřené otopné soustavě.
 9. Instalovat v domovní kotelně dva měřiče tepla s dálkovým přenosem, jeden do okruhu vytápění a druhý do nabíjecího okruhu přípravy TV. Vytvoří se vhodné podmínky pro rozdělování spotřeby tepla na vlastníky jednotek a zejména se vytvoří předpoklady pro zavedení energetického manažerství, které přispěje k dalšímu snížení potřeby tepla,
 10. Pro modernizaci vytápění podle projektu zřídit technický dozor k zajištění správné instalace kotelny, případně rozvodů a otopných ploch.
 11. věnovat pozornost uvedení do provozu kotelny a její přejímce. Plnit požadavky ČSN EN 14336 Montáž a přejímka teplovodních tepelných soustav a ČSN 06 0310.

Převzato z PUBLIKACE Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v BD podpořené Státním programem na podporu úspor energie na období 2017–2021 – PROGRAM EFEKT 2 pro rok 2017.

English Synopsis
Installation and acceptance of hot-water heating systems

When rebuilding the HVAC systems, it is necessary to respect the implementing regulations which define the framework of the certified technical procedures. In a number of examples of practice, it shows the absence of these facts. The article deals with the implementing standards and recommendations for the assembly and acceptance process of heating systems. It is designed not only for assembly companies, but also for investors and administrators who take over the work and then use it.

 
 
Reklama