Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Ekonomické posouzení energeticky úsporných opatření v BD – soustavy TZB

Článek se věnuje problematice ekonomického hodnocení jako další pokračování tématiky rekonstrukce soustav TZB v BD. Zavedená ČSN EN 15459 celkových nákladů se užila při stanovení tzv. referenčních hodnot podle vyhlášky 78/2013 Sb. v posledním platném znění a poskytuje reálné hodnocení vlastníkovi pro rozhodování. Je uveden výběr hospodárné doby životnosti pro vybrané prvky a funkční díly s náklady na preventivní údržbu. V závěru je uveden příklad vyhodnocení pro BD.

Ekonomické posuzování souboru opatření v bytových budovách se provádí podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku novelizované předpisem č. 309/2016 Sb. čistou současnou hodnotou NPV, vnitřním výnosovým procentem IRR a reálnou dobou návratnosti Tsd. Tato tzv. bankovní analýza není příliš vhodná pro oceňování opatření v budovách a neumožní např. posouzení nové výstavby, např. budov s téměř nulovou potřebou energie. Metodika ekonomického hodnocení zavedená ČSN EN 15459 celkových nákladů se užila při stanovení tzv. referenčních hodnot podle vyhlášky 78/2013 Sb. v posledním platném znění a poskytuje reálné hodnocení vlastníkovi pro rozhodování.

Hospodárná doba životnosti – uvedení hodnot pro vybrané prvky a funkční díly

Hospodárná doba životnosti dle ČSN EN 15459 (tabulka 1) je empirická hodnota odvozená ze zkušenosti a začíná s protokolárním předáním a převzetím zařízení a prvním zahájením provozu zařízení. Je ukončena, když opravy a údržba i náklady na obnovení jednotlivých částí zařízení vyžadují tak velké náklady, že nejsou obhajitelné v porovnání s pořízením nového zařízení. Se vzrůstajícími náklady na údržbu se může v budoucnu ukázat tomu odpovídající zkrácení doby užití technických zařízení nebo částí zařízení.

Tabulka 1 Vybrané údaje o hospodárné životnosti a o nákladech na preventivní údržbu
Prvek, díl, soustavaŽivotnostRoční náklady na preventivní údržbu, v % vstupní investicePrvek, díl, soustavaŽivotnostRoční náklady na preventivní údržbu, v % vstupní investice
min.–max.
(roky)
min.–max.
(roky)
Elektrické podlahové vytápění25–50*2Potrubí měděné301
Elektrické vytápění – konvektor20–251Potrubí ocelové v otevřené soustavě151
Elektrický ohřívač – zásobníkový ohřívač vody20–251Potrubí ocelové v uzavřené soustavě301
Expanzní nádoby s membránou150,5Potrubí z kompozitního materiálu nebo (viz Vodní podlahové vytápění)501
Expanzní nádoby s tlakovou podložkou15–252Potrubí z korozivzdorné oceli301
Elektrické vedení25–500,5–1Potrubní rozvody300,5
Elektrický konstrukční celek300,5–1Regulační systém – prostorová regulace15–254
Elektroinstalace301Regulační systém – ústřední15–254
Expanzní nádoby z korozivzdorné oceli301Regulační ventily, automatické156
Expanzní nádoby z oceli152Regulační ventily, ruční304
Hořáky na kapalné a plynné palivo104–6Regulační zařízení15–202–4
Klapky201Regulátory průtoku156
Klapky s řídicími motory154Regulátory teploty pro otopná tělesa154
Komín15–20 Regulované čerpadlo10–151, (5–2)
Kondenzátory202Ruční uzavírací ventily302
Konvektory201Samočinné uzavírací ventily154
Kotel – kondenzační201–2Solární kolektory (vakuový kolektor nebo deskový kolektor)15–250,5
Kotel – přímý odvod spalin (turbokotle)201–2Tepelná čerpadla15–202–4
Kotel – odvod spalin kouřovodem201–2Tlumiče hluku301
Měřicí přístroje101Ventil101
Motory, dieselové104Ventil – termostatický201,5
Motory, elektrické201Ventil s pomocnou energií101
Nátěr otopných těles20–300Teplovodní otopná tělesa30–401–2
Oběhová čerpadla10–202Teplovodní podlahové vytápění502
Ohřívače vzduchu, elektrické15–202Zásobník na palivo300,5
Ohřívače vzduchu, parní15–202Zásobník na plynné palivo300,5
Ohřívače vzduchu, vodní15–202–4Zásobník s výměníkem tepla pro teplou vodu201
Pohon klínovým řemenem106Zásobník teplé vody201
(*) smluvní doba životnosti odpovídá výsledkům zkoušek

Doba užití může být ovlivněna také tím, že po určité době neodpovídá zařízení či jeho podstatné části obecně uznávanému stavu techniky a/nebo tehdy stávajícím předpisům (tzv. morální životnost). V praxi je doba užití dána náklady a průvodními okolnostmi, které vyplynou z modernizace zařízení.

Jak již bylo uvedeno, pojmy „hospodárná doba životnosti“ a „životnost“ se musí rozlišovat. Životnost (fyzická) zařízení a jednotlivých částí může značně převýšit jejich hospodárnou dobu užití.

Životnost výrobků a prvků plyne z evropského požadavku, že zařízení po dobu ekonomicky opodstatněné doby musí mít deklarované parametry. Tato definice zpravidla vyjadřuje množinu doby mezi fyzickou a morální životností ve vztahu k náročnosti oprav a údržby umožňujících udržení parametrů po tuto dobu.

Preventivní údržba (servis, kontrola, oprava) – uvedení hodnot v % pořizovacího nákladu pro prvky a funkční díly

V evropské metodice podle ČSN EN 15 459 Energetická náročnost budov – Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách je zaveden přístup podle německé VDI 2067, Blatt 1. Roční náklady na preventivní údržbu jsou stanoveny procentně z ceny zařízení.

Preventivní údržba je definována jako činnosti pro udržení a obnovení požadovaných parametrů funkčního dílu (FD) a ohodnocení okamžitého stavu FD. Jsou vyjádřeny procenty investičních nákladů na zařízení. Preventivní údržba zahrnuje:

  • servis – opatření pro uchování požadovaných vlastností funkčních dílů – výrobků (FD) a zařízení,
  • kontrolu – opatření pro stanovení a ohodnocení okamžitého stavu FD,
  • opravu – opatření pro obnovení požadovaných parametrů FD.

Roční náklady na servis jsou náklady vynaložené na činnosti k udržení definovaného technického stavu a parametrů funkčních dílů, zařízení/soustavy pro dobu jeho hospodárné doby životnosti.

Roční náklady na kontrolu jsou náklady vynaložené na činnosti ke kontrole funkčních dílů, zařízení/soustavy k ověření parametrů ovlivňujících energetickou náročnost budovy, které předepisuje legislativa (7).

Roční náklady na opravy jsou náklady vynaložené na znovu uvedení zařízení/soustavy technickými prostředky do požadovaného technického stavu s definovanými parametry.

Metoda celkových nákladů – investiční náklady, obnovovací náklady, roční náklady a náklady na energii

Metoda výpočtu poskytne hodnotu celkových nákladů za celé výpočtové období 30 (20) let. Náklady se rozdělují na investiční náklady a obnovovací náklady (tj. včetně periodické výměny prvků, obrázek 1), na běžné náklady a na náklady na energii.

Parametry pro ekonomický rozbor se stanoví formou prognózy pro výpočtové období: úrok a inflace, vývoj cen paliv a energie, vývoj cen obnovovaných dílů.

Z tabulky 1 zjistíme hospodárnou životnost, preventivní údržbu (%). Roční diskontované běžné náklady zahrnují preventivní údržbu, odpisy, mzdové náklady, poplatky a jiné náklady.

Celková cena je součet:

  • investičních vstupních a obnovovacích nákladů diskontovaných. Obnovovací náklad zahrne opakované investice zařízení s nižší dobou hospodárné životnosti než je výpočtové období,
  • běžných (ročně se opakujících) nákladů diskontovaných,
  • nákladů na paliva a energii diskontovaných,

za výpočtové období 30 (20) let.

Obrázek 1 Obnovovací náklady
Obrázek 1 Obnovovací náklady

Příkladem užití celkové ceny je posouzení bytového domu se třemi vchody, který byl postaven ve stavební soustavě VVÚ ETA. Má jedno podzemní a osm nadzemních podlaží. V podzemním podlaží je umístěno domovní vybavení jako sklepy, prádelny, sušárny apod. Jeden z vchodů má na obou průčelích zapuštěné lodžie, ostatní dva vchody mají lodžie předsazené. Bylo navrženo 8 variant opatření podle tabulky 2. Varianta referenční představuje parametry pro referenční budovu podle prováděcí vyhlášky 78/2013 Sb. v posledním platném znění.

Tabulka 2 Navrhovaná opatření a stav bytové budovy Ss VVÚ ETA ve variantách
soubor opatření v budově→referenčnístávajícíI.II.III.IV.V.VI.
stavební konstrukcepožadovaná UN,20
(Ustávající,20)
mezi stávající a požadovanou (Ustávající,20UN,20)doporučená (Urec,20)pasivní
(Upas,20 a nižší)
vytápění a příprava TVplynová kotelna s kotli
nízkoteplotnímitradičníminízkoteplotnímikondenzačními
část přípravy TV solární okruh
větránínucené ústřední bez využití teplanucené – individuální jednotky s využitím tepla
osvětleníúspornétradičníúsporné
energetické manažerstvíEMEMEMEMEMEMEM
Náklady na konstrukce a soustavy TZB včetně obnovovacích*tis. Kč14 9466 84615 66215 79532 50533 50935 60839 437
Běžné náklady*tis. Kč4 3013 9814 3804 4234 9045 1956 0077 640
Náklady za energii*tis. Kč29 11344 21729 42227 89612 4539 8877 5716 304
Souhrnné celkové náklady a výpočtové období 30 lettis. Kč48 36055 04449 46448 11449 86248 59249 18653 381
tis.Kč/m27,698,757,877,657,937,737,828,49
* pro výpočtové období 30 let

Na obrázku 2 jsou znázorněny podíly dílčích nákladů za výpočtové období. Svislá osa jsou tisíce Kč.

Obrázek 2 Celkové náklady za výpočtové období 30 let pro bytový dům VVÚ ETA podle variant souboru opatření
Obrázek 2 Celkové náklady za výpočtové období 30 let pro bytový dům VVÚ ETA podle variant souboru opatření
 

Převzato z PUBLIKACE Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v BD podpořené Státním programem na podporu úspor energie na období 2017–2021 – PROGRAM EFEKT 2 pro rok 2017.

English Synopsis
Economic assessment of energy saving measures in apartment buildings - HVAC systems

The article deals with the economic assessment of energy saving measures as a further continuation of the topic of reconstruction of HVAC systems in apartment buildings. Selection of economical lifespan for selected elements and functional parts with preventive maintenance costs is provided. Finally, an example of the apartment building evaluation is given.

 
 
Reklama