Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

V Hradci Králové probíhá konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016

Konference se věnuje rekonstrukcím, energetickému hodnocení budov, legislativě, technologiím, financování a také hodnocení přínosů regenerace budov.

Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016
Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016

V úvodním slově konference Ing. Petr Kučera, CSc., z Centra stavebního inženýrství řekl, že úkolem stavbařů v každé době má být připravit optimální nabídky a realizace směřující k naplnění základního cíle, a to je vytvořit v budovách optimální mikroklima pro zdravé životní prostředí. „V současnosti zaznamenáváme vysoká tlak na úspory energií v budovách, někdy lze nabýt dojmu, že prioritou stavebního díla není poskytnutí optimálních životních podmínek pro uživatele, ale dosažení maximální možné energetické úspory při provozu.“

To podle Ing. Kučery přináší rizika současně se snadnou dostupností finančních prostředků na realizaci regenerací, a to jak z dotačních programů Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva životního prostředí, tak od bankovních domů díky nízkým úrokovým sazbám. Tím rizikem je podle Ing. Kučery snaha některých subjektů získat část těchto prostředků k vlastnímu obohacení bez ohledu na správný návrh, realizaci a funkčnost stavebního díla.

Ing. Kučera rovněž upozornil na riziko násilného zateplování desítky a stovky let starých domů v blokových zástavbách měst. Jmenoval pražské čtvrti Žižkov a Holešovice. Varoval před náhlými změnami tepelně-vlhkostních režimů budov, které mohou vést např. i ke statickým poruchám starých dřevěných stropů apod., které se mohou projevit až po letech. „V některých případech bude realizace vhodných řešení přesahovat ekonomickou efektivnost a bude vhodnější se při odpovědném přístupu smířit s verdiktem, že ne každý objekt je vhodný pro realizaci dotačních programů při vědomí, že sice známe vhodná řešení, nicméně jejich realizace by přesahovala efektivnost celého projektu.“

U nové výstavby je dle Ing. Kučery třeba zohlednit opět celospolečenský přínos, a to nejenom dosažení minimálních hodnot součinitelů prostupu tepla obvodových konstrukcí a dosažení maximální možné úspory energií při provozu, ale i fakt zajištění optimálních podmínek pro pobyt člověka.

Předsedající zrekapituloval i uplynulý rok. Uvedl jako pozitivní krok, že byla ustavena Rada vlády pro stavebnictví, ačkoliv z hlediska zbývajícího funkčního období vlády již nezbývá mnoho času na činnost této rady. Vzpomínal na očekávání schválení nového stavebního zákona. „Oficiální informace jsou takové, že se jedná o polotovar, který ve velkém stavebnictví nic nevyřešil, i když pro drobné stavebníky to přineslo výhody, jako je zkrácení termínů apod. Nicméně to, co jsme si od toho slibovali, se nenaplnilo.“ Jako další nepříznivou zprávu označil stav EIA, tedy vyhodnocení vlivu staveb na životní prostředí, kdy se nepodařilo vyjednat výjimku pro více velkých staveb, které jsou nyní zabrzděny. Upozornil, že ve snaze zrychlení stavebního procesu zaostáváme za Slovenskem.

Ing. Kučera zmínil i pozitivní novinku od minulého roku. „Povedl se zákon o veřejných zakázkách. Je dobře, že se podařilo, že cena není rozhodující kritérium a že je v zákoně i ohled na kvalitu.“ Jako další pozitivum jmenoval existenci věcného záměru zákona o stavebních výrobcích. Stavební výrobky budou vyjmuty ze standardního procesu posuzování shody, nebudou mít posouzenu shodu vlastností, ale budou muset mít potvrzenu deklaraci parametrů. Věcný záměr zákona prošel legislativní radou a začíná se pracovat na paragrafovém znění.

Konference Regenerace bytového fondu a veřejných budov 2016 probíhá 29. a 30. listopadu v konferenčním centru Aldis v Hradci Králové. Zajímavé příspěvky postupně zveřejníme na portálu TZB-info.

 
 
Reklama