Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Súvislosti tepelnej ochrany a protipožiarnej bezpečnosti budov s uplatnením ETICS zavedené technickými predpismi v SR

1. Nové technické predpisy návrhu a zhotovenia tepelnej ochrany

Nadväzne na novelu zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov [1] a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z. [2] nadobudla rovnako od 1. januára 2013 účinnosť aj revidovaná tepelnotechnická norma STN 73 0540-2: 2012 [3]. Vplyvom sprísnenia požiadaviek na tepelnú ochranu od 1. januára 2013 dochádza k zvýšeniu hrúbky tepelnej izolácie, čoho dôsledkom je zmena požiadaviek na navrhovanie podľa STN 73 0802/Z2 [5] a zhotovovanie tepelnoizolačných kontaktných systémov (STN 73 2901 [4]) triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 z hľadiska bezpečnosti v prípade požiaru (protipožiarnej bezpečnosti).

2. Požiadavky na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov

STN 73 0540-2: 2012 vymedzuje požiadavky na energeticky úsporné budovy (max. dovolené hodnoty zaručujúce splnenie hygienických kritérií), nízkoenergetické budovy (normalizované požiadavky od 1. 1. 2013), ultranízkoenergetické budovy (odporúčané hodnoty platné ako normalizované od 1. 1. 2016) a budovy s takmer nulovou potrebou energie (cieľové odporúčané hodnoty platné ako normalizované od 1. 1. 2021). Tepelná ochrana vytvára základné predpoklady pre zabezpečenie požadovanej úrovne výstavby z hľadiska energetických požiadaviek.

Pri navrhovaní a posudzovaní sa musia zohľadniť požiadavky novej tepelnotechnickej normy STN 73 0540-2: 2012. Vlastnosti stavebných konštrukcií, ktoré majú platiť ako normalizované od roku 2016 rešpektujú aj výsledky výpočtu nákladovo optimálnej úrovne minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

Obr. č. 1 Požiadavky na normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla U dolný index N vo W/(m².K) podľa STN 73 0540-2: 2012
Obr. č. 1 Požiadavky na normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla UN vo W/(m².K) podľa STN 73 0540-2: 2012

Hrúbka tepelnej izolácie by pri zatepľovanom obvodovom plášti v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme (ETICS) mala byť od 1. januára 2013 v závislosti na druhu uplatnenej tepelnej izolácie (expandovaný polystyrén – EPS, minerálna vlna – MW) a tepelnotechnickej kvality pôvodnej stavebnej konštrukcie (v závislosti na období výstavby pôvodnej budovy) 80 až 120 mm. Pri zateplení strešného plášťa je potrebné uplatniť 130 až 180 mm dodatočnej vrstvy tepelnej izolácie. Pre zabezpečenie úrovne ultranízkoenergetickej výstavby bude potrebná vrstva tepelnej izolácie s hrúbkou 140 až 180 mm v ETICS a 340 až 410 mm v strešnom plášti. Hrúbka tepelnej izolácie sa má posúdiť aj z hľadiska nákladovej optimálnosti navrhovaného opatrenia. Hrúbka tepelnej izolácie na báze EPS viac ako 100 mm vyžaduje riešenie nových opatrení z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.

3. Návrh revízie STN 73 2901

Vplyvom zmien právnych a technických predpisov týkajúcich sa stavebných výrobkov, energetickej hospodárnosti budov, tepelnej ochrany, skúseností zo zhotovovania ETICS, zväčšovania hrúbok zabudovávaných tepelnoizolačných materiálov, ale aj potreby zohľadnenia zmien s ohľadom na požiadavky protipožiarnej bezpečnosti, využitie poznania a skúseností z realizácie ETICS bola v roku 2013 (po piatich rokoch používania) zaradená revízia STN 73 2901: 2008 Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS). Revidovaná norma sa zameriava na zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS) s tepelnou izoláciou na báze expandovaného (penového) polystyrénu (EPS), na báze minerálnej vlny (MW) a primerane na báze iných tepelných izolácií s konečnou povrchovou úpravou omietkou bez prevetrávanej vzduchovej medzery zabudovaním komponentov ETICS do stavby.

Návrh revízie normy okrem zavedenia zmien vyplývajúcich z nových právnych predpisov o stavebných výrobkoch rozširuje počet pojmov a spresňuje ich definície pre všetky tepelnoizolačné kontaktné systémy (ETICS). Zavádza pojem požiarnej zábrany s jej zhotovovaním v prípade zabudovania tepelnoizolačných kontaktných systémov s triedou reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 na báze expandovaného polystyrénu (EPS) s triedou reakcie na oheň aspoň E. Rozširuje požiadavky na zhotovovanie tepelnoizolačnej vrstvy z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Odkazuje na navrhovanie kotvenia ETICS podľa STN 73 2902: 2012. Spresňuje zhotovovanie kotvenia. Rozširuje a spresňuje požiadavky na zhotovovanie výstužnej vrstvy, najmä požiadavky na aplikáciu a prekrývanie výstužnej mriežky a zhotovovanie povrchovej vrstvy. Zavádza pojem zdvojenia a zhotovenie zdvojenia ETICS. Spodrobňuje rozsah projektovej dokumentácie zhotovenia ETICS ako normatívnej prílohy A. Rozširuje normu o normatívnu prílohu B uvádzajúcu princípy kombinácie tepelnoizolačných výrobkov na báze EPS a MW.

Z hľadiska návrhu aplikácie konkrétneho tepelnoizolačného kontaktného systému uvádza potrebu zohľadnenia vlastností jednotlivých komponentov, ktoré vyplývajú z Vyhlásenia o parametroch (musí obsahovať informáciu aspoň o jednej zásadnej vlastnosti každého komponentu).

Projektová dokumentácia musí obsahovať všetky spodrobnenia súvisiace so zhotovovaním ETICS. Potrebné je navrhnúť kladenie tepelnoizolačných dosiek. Osobitne to súvisí s kombináciou dosiek z EPS a MW (vytváranie požiarnych zábran, oblasti vstupu, bleskozvodu a pod.). Vykreslený musí byť aj návrh rozmiestnenia rozperných kotiev v jednotlivých oblastiach fasády (v závislosti na saní vetra). Osobitnú pozornosť je potrebné venovať vytváraniu detailov. Návrh detailov musí obsahovať osobitne vykreslenie výstužnej mriežky s rozsahom jej prekrývania. Pre povrchovú úpravu je potrebné určiť hodnotu súčiniteľa svetlosti, ktorý závisí od pohlcovania sveteleného (slnečného) žiarenia v závislosti najmä na navrhnutej farebnej úprave povrchu.

4. Požiadavky protipožiarnej bezpečnosti

Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie s ohľadom na protipožiarnu bezpečnosť stavby určuje projektová dokumentácia podľa požiadaviek osobitného predpisu, STN 73 0802 a pre zmeny stavieb STN 73 0834. Použitie jednotlivých druhov tepelnej izolácie v ETICS ďalej určuje pripravovaná STN 73 2901 v článku 5.21 až 5.28 a príloha B navrhovanej revízie STN 73 2901 [5].

Na obvodové steny stavby vrátane požiarnych pásov podľa čl. 6.2.4.10 STN 73 0802/Z2 možno z vonkajšej strany obvodovej nehorľavej stavebnej konštrukcie v závislosti na výške stavby pridať tepelnoizolačný kontaktný systém podľa čl. 6.2.7, ktorý sa zhotovuje podľa STN 73 2901.Tepelnoizolačné kontaktné systémy s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny s triedou reakcie na oheň najviac A2 musia mať triedu reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Tepelnoizolačné kontaktné systémy s tepelnou izoláciou z expandovaného polystyrénu alebo extrudovaného polystyrénu s triedou reakcie na oheň aspoň E musia mať triedu reakcie na oheň aspoň B-s1, d0.

Návrh normy zavádza pojem požiarnej zábrany ako bariéry v celej hrúbke tepelnoizolačného kontaktného systému, ktorá obmedzuje šírenie požiaru tepelnoizolačným kontaktným systémom a po vonkajšom povrchu obvodovej steny s tepelnou ochranou tepelnoizolačným kontaktným systémom, čím napomáha účinnému lokalizovaniu a zdolávaniu požiaru hasičskou a záchrannou jednotkou.

Požiadavka na zhotovenie požiarnej zábrany (PZ) z tepelnej izolácie triedy reakcie na oheň aspoň A2 najmenšej šírky 200 mm v kontaktnom tepelnoizolačnom systéme triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 s tepelnou izoláciou z EPS triedy reakcie na oheň aspoň B-s1, d0 sa týka ETICS na báze EPS s hrúbkou viac ako 100 mm a najviac 200 mm. Požiarna zábrana z MW v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme s tepelnou izoláciou z EPS sa považuje za vyhovujúcu aj bez skúšky podľa STN ISO 13785-1 a STN ISO 13785-2, ak je PZ celoplošne prilepená a ukotvená. Vplyv požiarnej zábrany na tepelnoizolačný kontaktný systém iný, ako z EPS alebo MW, sa musí preukázať skúškou podľa STN ISO 13785-2.

Protipožiarne zábrany sa zhotovujú najmenej 150 mm, ale najviac 400 mm nad otvormi. PZ šírky 200 mm sa môžu zhotoviť z dosiek s pozdĺžnou orientáciou vláken alebo lamiel, ktoré sa musia nalepiť celoplošne.

V stavbách sa navrhuje vodorovná požiarna zábrana nad každým podlažím s otvorom v obvodovej stene. Požiarna zábrana sa umiestňuje na obvodové steny spravidla v mieste pôvodných požiarnych pásov do vzdialenosti najviac 400 mm nad otvor nachádzajúci sa pod ňou. Môže byť navrhnutá ako:

  1. súvislá požiarna zábrana po celom obvode budovy podľa obrázku 1/Z2 (obr. 2);
  2. požiarna zábrana s presahom 500 mm od ostenia na každú stranu iba nad jednotlivými otvormi podľa obr. 3 sa musí doplniť zvislými požiarnymi zábranami (obr. 4) zhotovenými na nárožiach obvodového plášťa budovy podľa STN 73 2901;
  3. súvislá požiarna zábrana napojená na vystupujúce konštrukcie najmä balkónov, lodžií a markíz.

V stavbách sa navrhuje súvislá vodorovná požiarna zábrana vo výške od terénu najviac 7,00 m aj na obvodových stenách bez otvoru. V styku s terénom najviac do výšky 600 mm sa navrhuje nenasiakavá tepelná izolácia triedy reakcie na oheň aspoň E v tepelnoizolačnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheň A2-s1, d0, aj na stavbách, pre ktoré sa navrhuje ETICS triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 s tepelnou izoláciou triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0 po celej výške obvodovej steny. To isté platí v miestach styku vertikálnych zateplených plôch a horizontálnych vystupujúcich konštrukcií napr. lodžií do výšky 300 mm nad stropnou doskou.

Obr. č. 2 Umiestenie požiarnych zábran (vodorovných a zvislých) a kombinácia tepelných izolácií (EPS a MW) na stavbe s požiarnou výškou (výškou stavby podľa STN 73 0802) viac ako 22,5 m
Obr. č. 2 Umiestenie požiarnych zábran (vodorovných a zvislých) a kombinácia tepelných izolácií (EPS a MW) na stavbe s požiarnou výškou (výškou stavby podľa STN 73 0802) viac ako 22,5 m
Obr. č. 3 Požiarna zábrana nad okenným nadpražím s odsadením o pás EPS min. 150 mm, max. 400 mm
Obr. č. 3 Požiarna zábrana nad okenným nadpražím s odsadením o pás EPS min. 150 mm, max. 400 mm

Obr. č. 4 Zvislá požiarna zábrana
Obr. č. 4 Zvislá požiarna zábrana

Zvislá požiarna zábrana sa môže umiestniť v blízkosti nárožia na priečelí s oknami alebo na štíte bez okien (pozri obr. 2 – jedna zvislá zábrana je umiestená na priečelí, druhá je umiestená na štíte). V prípade, že sa uplatnia vodorovné zábrany po celom obvode, zabudovanie zvislej zábrany sa nevyžaduje.

Ak sú v obvodovej stene vystupujúce a ustupujúce konštrukcie, napr. balkóny a lodžie, na zateplenie vodorovnej konštrukcie zdola sa požaduje tepelnoizolačný kontaktný systém triedy reakcie na oheň aspoň A2-s1, d0. Obdobne sa postupuje aj pri zateplení bočných stien vystupujúcich a ustupujúcich konštrukcií napr. balkónov a lodžií a pri zateplení nehorľavých ríms striech, ktorých výška od terénu je viac ako 7,00 m.

Splnenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti sa dosiahne správnym prekrývaním výstužnej mriežky v mieste styku rôznych tepelnoizolačných materiálov (EPS a MW).

5. Záver

Výsledná kvalita tepelnoizolačného kontaktného systému, zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na stavby najmä z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, hygieny, ochrany zdravia a životného prostredia, užívateľskej bezpečnosti, energetickej úspornosti a tepelnej ochrany je možné dosiahnuť iba zodpovedným prístupom k významnej obnove všetkých účastníkov (vlastníkov, autorizovaných inžinierov – projektantov, stavebných dozorov, výrobcov komponentov a systémov ETICS a zhotoviteľov). Uplatnenie ETICS potom pozitívne prispieva k predĺženiu životnosti budov a trvalej udržateľnosti výstavby.

Použitá literatúra

  • [1] Zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (v znení zákona č. 300/2012 Z. z.)
  • [2] Vyhláška MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov z 12. novembra 2012
  • [3] STN 73 0540-2: 2012 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky
  • [4] STN 73 2901: Zhotovovanie vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov (ETICS); návrh revízie, október 2014
  • [5] STN 73 0802/Z2 Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia. Zmena 2. Návrh zmeny, október 2014.
 
 
Reklama