Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Prostup tepla stavební konstrukcí

Korekce součinitele prostupu tepla

Korekce pro vzduchové dutiny ΔUg (W/m2.K)

Korekce vyjadřuje vliv vzduchových prostor v tepelné izolaci nebo mezi tepelnou izolací a přilehlou konstrukcí, které existují ve skutečných stavebních konstrukcích, ale nejsou znázorněny ve výkresech.

Korekce pro mechanicky kotvicí prvky ΔUf (W/m2.K)

Vliv mechanických kotvicích prvků se může hodnotit výpočtem podle ISO 10211 k získání bodového činitele prostupu tepla způsobeného jedním kotvicím prvkem. Korekce se pak získá vynásobením této hodnoty počtem kotvicích prvků. ČSN EN ISO 6946 poskytuje přibližný výpočet, pokud se vliv kotvicích prvků nezahrne jinými metodami.

Korekce pro obrácené střechy ΔUr (W/m2.K)

Pro obrácené střechy se zvyšuje součinitel prostupu tepla o korekci ΔUr zohledňující proudění vody mezi tepelnou izolací a hydroizolací v souladu s přílohou D uvedenou v ČSN EN ISO 6946.

ΔUr = p · f · x · (R1/RT)2

kde
ΔUr ... je korekce vypočteného součinitele prostupu tepla výseku střechy, zohledňující mimořádně tepelné ztráty způsobené prouděním vody mezi tepelnou izolací a hydroizolační vrstvou [W/m2K]
p ... je průměrná intenzita srážek během otopného období v dané lokalitě [mm/den]
f ... je odtokový činitel, udávající podíl p, který dosahuje k hydroizolační vrstvě
x ... je činitel zvýšení tepelné ztráty způsobené prouděním vody po hydroizolačnívrstvě [W·den/m2·K·mm]
R1 ... je tepelný odpor tepelně izolační vrstvy nad hydroizolační vrstvou [m2·K/W]
RT ... je odpor při prostupu tepla konstrukce před uplatněním korekce [m2·K/W]

Korekce se používá pro vytápěné budovy, pro chlazené budovy se korekce nepoužívá. Postup je použitelný pro tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu. Pro provedení výpočtu vstupuje několik údajů, které nejsou zcela k dispozici, a při návrhu je třeba postupovat s určitou znalostí problematiky.

 
 
Reklama