Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Prostup tepla stavební konstrukcí

Tepelný odpor R

Tepelný odpor vyjadřuje, jakou plochou konstrukce a při jakém rozdílu teplot na jejích površích dojde k přenosu 1 Wattu, čili k přenosu energie o velikosti 1 J za 1 sekundu. Má označení R a jednotku [m2·K/W]. Tepelný odpor (thermal resistance) je tepelněizolační vlastnost vrstvy materiálu, popř. nestejnorodé vrstvy materiálu, popř. stavební konstrukce dané tloušťky. Je-li známa hodnota součinitele tepelné vodivosti vrstvy materiálu a je-li konstantní, povrchy kolmé na směr tepelného toku jsou vzájemně rovnoběžné (planparalelní vrstva) a vrstvou tak proudí rovnoměrný tepelný tok, je tepelný odpor definován vztahem:

Kde
d je tloušťka vrstvy; tloušťka vrstvy v konstrukci [m];
λ součinitel tepelné vodivosti [W/(m·K)],

Tepelný odpor konstrukce je roven součtu tepelných odporů jednotlivých (planparalelních) vrstev, ze kterých je konstrukce složena:

R = ΣRj

kde Rj je tepelný odpor j-té vrstvy konstrukce, v m2·K/W, stanovený pro hmotné vrstvy konstrukce ze vztahu:


Kde
dj ... tloušťka j-té vrstvy konstrukce, v m;
λj … návrhový součinitel tepelné vodivosti materiálu j-té vrstvy konstrukce,
ve W/(m·K), stanovený v souladu s ČSN 73 0540-3.

Odpor konstrukce při prostupu tepla (heat transfer resistance of the structure)

RT [m2·K/W], úhrnný tepelný odpor bránící výměně tepla mezi prostředími oddělenými od sebe stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, je definován vztahem:

RT = Rsi + R + Rse

Kde
Rsi ... odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [m2·K/W],
R ... odpor konstrukce [m2·K/W],
Rse ... odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce [m2·K/W],

 
 
Reklama