Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Prostup tepla stavební konstrukcí

Součinitel prostupu tepla

Součinitel prostupu tepla vyjadřuje, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše 1 m2 při rozdílu teplot jejích povrchů 1 K. Má označení UT, U a má jednotku W/(m2·K). Součinitel prostupu tepla, označován také jako U-hodnota (transmission heat loss coefficient; heat thermal transmittance value, U-value) je celková výměna tepla v ustáleném stavu mezi dvěma prostředími vzájemně oddělenými stavební konstrukcí o tepelném odporu R s přilehlými mezními vzduchovými vrstvami, zahrnuje vliv všech tepelných mostů včetně vlivu prostupujících hmoždinek a kotev, které jsou součástí konstrukce, je definován vztahem:

kde RT je odpor konstrukce při prostupu tepla (z prostředí do prostředí) [m2·K/W]

Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace až do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔU při výpočtu celkového součinitele prostupu tepla Uc.

Vlastnost hodnotí vliv celé konstrukce a k ní přilehlých vzduchových vrstev na šíření tepla prostupem. Je odvozena z tepelného odporu konstrukce R. Vzájemný vztah součinitele prostupu tepla U, ve W/(m2·K), a tepelného odporu konstrukce R, v m2·K/W, popř. odporu při prostupu tepla RT, v m2·K/W, je dán vztahy:

Součinitel prostupu tepla U a tepelný odpor konstrukce R se stanoví pro podmínky ustáleného šíření tepla při zimních návrhových okrajových podmínkách.

Součinitel prostupu tepla U, ve W/(m2·K) a odpor při prostupu tepla RT, v m2·K/W, vyjadřují prostup tepla celou konstrukcí. Proto musí zahrnovat vliv všech tepelných mostů a jiných zdrojů navýšení tepelných toků obsažených v konstrukci. Vliv tepelných mostů v konstrukci lze zanedbat, pokud jejich souhrnné působení je menší než 5 % součinitele prostupu tepla vypočteného s vlivem tepelných mostů.

Konstrukce se zkosenými vrstvami
V případě, že konstrukce má zkosené (spádové ) vrstvy např. tepelněizolační vrstva střechy tvořící spád), pak se mění odpor konstrukce při prostupu tepla po ploše konstrukce. Postup stanovení tepelně efektivní tloušťky vrstev s proměnnou tloušťkou uvádí ČSN EN ISO 6946 v příloze C. Výpočet se provede odděleně pro každou dílčí část s odlišným sklonem a tvarem.

Konstrukce se systematickými tepelnými mosty
Jedná se o přibližný výpočet součinitele prostupu tepla se systematickými tepelnými mosty dle ČSN EN ISO 6946 např. dřevěné prvky v konstrukci. Tuto metodu nelze použít pro tepelné mosty tvořené kovovými prvky. Pro přesnější výpočet s ohledem na významnější rozdíl mezi tepelnou vodivostí materiálů ve vrstvě je třeba použít podrobný numerický výpočet vícerozměrného teplotního pole.

Celkový součinitel prostupu tepla; celková U-hodnota (total transmission heat loss coefficient; total loss thermal transmittance; tolal U-value)
Uc [W/(m2·K)],

Celkový součinitel prostupu tepla Uc, ve W/(m2·K) zpřesňuje součinitel prostupu tepla U zahrnutím vlivů vzduchové vrstvy, popř. vlivu přímého styku tepelné izolace se srážkovou vodou. Korekce přímého působení nepříznivých vlivů na tepelněizolační vlastnost, se stanoví ze vztahu:

Uc = U + ΣΔU

Kde
U ... součinitel prostupu tepla ve W/(m2·K)
ΣΔU ... celkové zvýšení součinitele prostupu tepla vlivem netěsností a mezer v tepelných izolacích a vlivem srážek zatékajících do vrstvy tepelné izolace ve střechách s obráceným pořadím vrstev [W/(m2·K)].

Pozn.: ČSN EN ISO 6946 na rozdíl od ČSN 73 0540-1 zahrnuje do korekcí součinitele prostupu tepla ΣΔU při výpočtu celkového součinitele prostupu tepla Uc vliv kotevních prostředků procházejících skrze izolace. ČSN 73 0540-1 zahrnuje vliv kotev již do výpočtu součinitele prostupu tepla U.

S celkovým součinitelem prostupu tepla Uc se v dalších výpočtech a při hodnocení konstrukce nakládá jako se součinitelem prostupu tepla U jiných konstrukcí.

 
 
Reklama