Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Prostup tepla stavební konstrukcí

Odpor při přestupu tepla

Součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (internal surface coefficient of heat transfer; internal surface resistance)

hsi [W/(m2·K)], je definován vztahem:

kde
q … hustota tepelného toku [W/m],
θai … teplota vnitřního vzduchu [°C];
θsi … vnitřní povrchová teplota konstrukce [°C]

Součinitel přestupu tepla na vnější straně konstrukce (external surface coefficient of heat transfer; external surface resistance)

hse [W/(m2·K)], je definován vztahem:

kde
q … hustota tepelného toku [W/m2],
θae … teplota venkovního vzduchu [°C];
θse … vnější/venkovní povrchová teplota konstrukce [°C]

Odpor při přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce (internal resistance of heat transfer)

Rsi [m2·K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnitřní straně konstrukce, je definován vztahem:

kde hi je součinitel přestupu tepla na vnitřní straně konstrukce [W/(m2·K)],

Odpor při přestupu tepla na vnější straně konstrukce (external resistance of heat transfer)

Rse [m2·K/W], tepelný odpor mezní vzduchové vrstvy přiléhající bezprostředně k vnější/venkovní straně konstrukce, je dán vztahem:

kde he je součinitel přestupu tepla na vnější/venkovní straně konstrukce [W/(m2·K)],

Tepelné odpory při přestupu tepla dle ČSN 73 0540-3
Povrch Účel výpočtu Konstrukce / povrch Tepelný odpor při přestupu tepla
Rse a Rsi [m2·K/W]
vnější souč.prostupu tepla,
povrchové teploty
jednoplášťová 0,04
dvouplášťová stejné jako Rsi
zemina styk se zeminou 0
vnitřní souč.prostupu tepla,
tepelné toky
stěna (horizont. tep. tok) 0,13
střecha (tep. tok vzhůru) 0,10
podlaha (tep. tok dolů) 0,17
 
 
Reklama