Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál
Prostup tepla stavební konstrukcí

O výpočtu prostupu tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí

Výpočet Prostup tepla vícevrstvou neprůsvitnou konstrukcí je naprogramován v souladu s ČSN 73 0540-4 Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody a ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtová metoda.

Určen je pro profesionály, projektanty, architekty a energetické specialisty. Výsledky výpočtu lze tisknout pro potřeby doplnění projektové dokumentace, posudku apod.

Přečtěte si také Výpočet prostupu tepla vícevrstvou konstrukcí a průběhu teplot v konstrukci Přejít na online výpočet

Výpočet umožňuje určit tepelný odpor konstrukce a součinitel prostupu tepla konstrukce dle platných norem a výsledek porovnat s požadavky aktuální ČSN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov - Část 2.

Do výpočtu lze u každé vrstvy konstrukce dosadit hodnotu součinitele tepelné vodivosti návrhovou nebo změřenou. Využít lze i hodnotu charakteristickou a deklarovanou, které výpočet podle normových postupů přepočítá na hodnotu návrhovou. Do výpočtu lze rovněž dosadit návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti uvedené v ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin.

Do výpočtu lze zadávat kromě standardních vícevrstvých konstrukcí také

  • konstrukce s tepelnou izolací proměnné tloušťky - např. ploché střechy s tepelnou izolací vytvořenou spádovými klíny,
  • konstrukce se systematickými tepelnými mosty - např. šikmé střechy s tepelnou izolací mezi krokvemi nebo zdivo přerušované železobetonovými věnci nebo překlady,
  • střechy s opačným pořadím vrstev s tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu nad hydroizolační vrstvou.
 
 
Reklama