Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Od 26. srpna platí nová vyhláška 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Vyhláškou se mj. ruší vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhláška č. 191/2002 Sb., o technických požadavcích na stavby pro zemědělství. O komentář k nové vyhlášce s výčtem nejpodstatnějších změn jsme požádali Odbor stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Vyhláška o technických požadavcích na stavby již neobsahuje obecné požadavky na požární bezpečnost staveb, neboť tyto požadavky jsou součástí vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb.

S ohledem na nově upravené, respektive omezené zmocnění Ministerstva zemědělství k vydání právních předpisů upravujících obecné požadavky na výstavbu, vyhláška stanoví rovněž technické požadavky na stavby pro zemědělství.

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby byla zpracována na základě § 194 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v němž je Ministerstvo pro místní rozvoj zmocněno vydat vyhlášku k provedení ustanovení § 169 stavebního zákona, který upravuje obecné požadavky na výstavbu.

Vyhláška v nezbytné míře a podrobnosti rozpracovává a rozvádí úpravu, která je obsažena ve stavebním zákoně a má vazbu na umisťování staveb (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) a na zpracování projektové dokumentace k ohlašování staveb a k žádostem o stavební povolení a rovněž tak na provádění a užívání staveb.

Stavebně technické požadavky se odvíjejí od šesti základních požadavků na vlastnosti staveb podle Směrnice Rady ES č. 89/106/EHS, a to mechanické odolnosti a stability, požární bezpečnosti, hygieny, ochrany zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, bezpečnosti při užívání, úspory energie a tepelné ochrany.

Tyto základní požadavky jsou doplněné v jednotlivých případech dalšími požadavky, které se odvíjí podle specifických podmínek ČR. Vedle obecných formulací se soustřeďují na podrobnější technická řešení stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb s tím, že konkrétní podrobnosti jsou ponechány na technických normách.

Dále technické požadavky stanovují zvláštní požadavky na vybrané druhy staveb, a to z hlediska jejich speciálního účelu, objemového řešení, konstrukčního řešení, četnosti výskytu, apod. (např. stavby se shromažďovacím prostorem, stavby pro obchod, rodinné domy, stavby ubytovacích zařízení).

Celé znění vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby naleznete ZDE.

 
 
Reklama