Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Problematiku hydroizolací řešila konference v Mikulově

Konference s názvem Hydroizolace oslavila v Mikulově již své 27. výročí. Tentokrát zahrnovala komplexní problematiku včetně hydroizolace mostů, tunelů i dalších inženýrských staveb a samozřejmě hydroizolace pozemních a průmyslových staveb.


© Fotolia.com

Dopolední část prvního dne konference se věnovala návrhům hydroizolace spodní stavby. Představili se zde zástupci firem (PASTELL, SIKA, GEROTOP), aby ukázali nejenom své vlastní osvědčené technologie, ale také dobré a špatné příklady z praxe. Příkladem té dobré praxe může být hydroizolace spodní stavby na bázi bentonitů, tedy přírodního bentonitu sodného (druh jílu), jež má schopnost ve své struktuře vázat velké množství vody. Vytváří tak nepropustnou membránu, která zůstává zachována po celou dobu životnosti stavby, nemění své vlastnosti ani nedegraduje. Bentonitový granulát tvoří většinou náplně speciálních rohoží a ve formě pasty se používá také k opracování detailů stavebních konstrukcí. Jde o materiál se širokou škálou uplatnění nejenom ve stavebnictví, ale také v jiných oblastech, jako jsou například zemědělské, vodohospodářské a ekologické aplikace.

V následných diskusích se poté (a dále pak i v dalších blocích) kromě zkušeností ze staveb probíraly platné normy (ČSN P 73 0600) a směrnice pro navrhování ochrany staveb před vodou vydané Českou hydroizolační společností (ČSSI) a publikovaná na webu ČSSI, včetně výhod a nevýhod vodotěsné izolace spodní stavby.

Asi nejvíce očekávanou přednáškou toho bloku byl příspěvek profesora Martina Jiránka (ČVUT Praha), který se věnoval návrhu izolace proti radonu podle revidované ČSN 73 0601. Od října 2019 totiž platí nové revidované znění, které zohledňuje požadavky nového atomového zákona č. 263/2016 Sb. a nové vyhlášky o radiační ochraně č. 422/2016 Sb. Do normy byly promítnuty také nejnovější poznatky z oblasti navrhování a provádění protiradonových opatření. Zcela změněn byl například výpočetní postup pro dimenzování protiradonové izolace a předpokládá se, že hodnoty radonového odporu izolace budou výrobci uvádět u každého výrobku v příslušném technickém listu.

Hlavní motivací pro revizi normy ČSN 73 0601 byla snaha co nejvíce zjednodušit všechny návrhové postupy, zejména pak návrh protiradonové izolace. K podstatným změnám došlo i ve způsobu volby protiradonového opatření a v koncepci navrhování podle návrhových hodnot vstupních parametrů. Nová legislativa nahradila dříve platné směrné hodnoty pro koncentraci radonu v interiéru staveb (200 Bq/m3 pro novostavby a 400 Bq/m3 pro stávající stavby) jednou referenční úrovní 300 Bq/m3, která by neměla být překročena v obytných a pobytových místnostech staveb,“ uvedl mimo jiné ve své přednášce Martin Jiránek a odkázal na stránky projektu Radonový program.

Široké téma věnované plochým střechám

Na hydroizolace spodní stavby navázalo v odpoledním programu téma z oblasti plochých střech. Zastupovali jej přednášející ze Sdružení výrobců pro ploché střechy (Ing. arch. Luděk Kovář), z Technické komise pro hydroizolační fólie (Ing. Libor Vykydal), ze Svazu výrobců asfaltových pásů (Ing. Aleš Kupka), dále zástupci firem (SFS Group CZ, Saint-Gobain Construction Products CZ, TOPWET, Smart Roof Solution, PITTSBURGH CORNING CR), experti v oblasti hydroizolací (Ing. Jiří Rozsypal, Ing. Marek Novotný, Ph.D.) a samozřejmě též zástupci akademické obce (VUT Brno).

Pomineme-li představování nejrůznějších novinek v oboru včetně požárních a bezpečnostních témat a samozřejmě také zaručených receptů pro kvalitní realizace, je nutné připomenout též normu ČSN 73 0605-1 (Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Požadavky na použití asfaltových pásů) z černa 2014, která definuje požadavky na asfaltové pásy z hlediska jejich použití pro hydroizolaci a parozábrany staveb na území České republiky. Představil ji Ing. Aleš Kupka a připomněl, že stanovuje technické požadavky na asfaltové pásy vyrobené podle evropských harmonizovaných norem ČSN EN 13707, ČSN EN 13969 a ČSN EN 13970 určené pro zabudování do staveb.

Tato norma jasně stanoví kritéria pro základní vlastnosti asfaltových pásů v souladu s náročnými klimatickými podmínkami v České republice. Účelem mé přednášky je upozornit na možná rizika spojené s nedodržováním této normy a důsledků s tím spojených, a to nejen o vlivu na kvalitu vykonávaného díla ale i nebezpečí pro provádějící firmy vyplývající ze smlouvy o dílo a případných soudních sporů,“ uvedl a odkázal na publikaci s názvem Abeceda asfaltových izolací, která je ke stažení na stránkách Svazu výrobců asfaltových pásů v ČR.

Důležitou součástí debat o plochých střechách jsou rovněž znalosti z oblasti vegetačních a retenčních střech a technické aspekty v oblasti navrhování zelených střech. Mluví se o koordinaci postupů v rámci modrozelené infrastruktury (projektanti, urbanisté, architekti, stavební inženýři, botanici a zahradníci) s potřebou udržet vodu ve městech a vnitrozemí. „Vitalita prostředí je úzce provázána s využitím vody a zeleně. Soubor menších vodu zadržujících opatření na území města může mít zásadní vliv na mikroklima a koloběh vody v lokální krajině v době klimatických změn,“ shodují se přednášející.

Zásadní chybou je zavrhovat použití zelené střechy a priori, pokud únosnost konstrukce není dostatečná. Zelené střechy můžeme podle potřeby modelovat a kombinacemi dosáhnout mimořádných výsledků jak z pohledu retence srážkových vod, tak směrem k příznivým nákladům na realizaci nosné konstrukce. Je dobré vytvořit mapu typových zatížení společně se souvrstvími zelených střech a upravovat je podle dosažených výsledků. Tento koncept se označuje jako ostrovní systém zelené střechy a je hojně využíván při rekonstrukcích starých zelených střech ve Švýcarsku s cílem maximálně rozvinout biodiverzitu oblasti,“ uvedl ve své přednášce Ing. Petr Selník ze sdružení Rada pro zelené střechy.

Obor mosty a inženýrské stavby

O důležitosti propojení témat a potřebě debatovat o stavbách komplexně přesvědčil závěr prvého dne a následně i druhý den konference, který se věnoval převážně mostům a inženýrským stavbám. Garantem této části byl Ing. Karel Matějů, CSc., který zároveň patří mezi „otce zakladatele“ celé akce. Historie konferencí na téma hydroizolace mostů a vozovek na mostech začíná totiž rokem 1978, kdy byla pořadatelem pobočka ČSVTS (Česká vědeckotechnická společnost) při národním podniku Izolační závody Brno ve spolupráci s Domem techniky ČSVTS Košice a později DT ČSVTS Brno.

Až teprve v roce 2012 se na 23. ročníku konference rozhodlo o dvouletém cyklu s ohledem na další pořádané akce v oboru mostů a silničních staveb v České republice. Následně se pak rozšířilo téma o problematiku hydroizolací všech typů staveb a navrátili jsme se zpět k jednoročnímu cyklu. Pořadatelství přebírá společnost TOPWET a konference se nazývá HYDROIZOLACE. Odborný program zahrnuje nejenom odborné přednášky, ale také informace o realizacích a aktuálních problémech na stavbách. Prezentace novinek jsou tradičně obohaceny o doprovodnou výstavu. Dvoudenní program je příležitostí k setkávání odborníků a obchodních partnerů. Připravujeme aktivnější spolupráci s pořadateli podobně zaměřených konferencí s cílem dále prohlubovat specializaci na problematiku hydroizolací a střešních plášťů s důrazem na technologicky správné využití tradičních i nových materiálů,“ podotýká na závěr Karel Matějů a jako doklad o nutnosti společného postupu vybírá z obsahu druhého dne konference příspěvek, který se zabývá specifickými vztahy hydroizolace a trvanlivosti u přepjatých konstrukcí, zejména lávek s visutým pásem, mimo jiné na základě poznatků z nedávné havárie Trojské lávky a následně provedených diagnostických průzkumů dalších podobných objektů od Ing. Vítězslava Vacka, CSc., a doc. Ing. Jiří Kolíska, Ph.D., z Kloknerova ústavu ČVUT Praha. Přednášku obohacenou o poznámky recenzenta jsme publikovali na portálu tzb info.

Ohlasy účastníků konference

Ing. Jiří Rozsypal – RKNT expertní kancelář

Organizátorům se podařilo sestavit obsahově velmi zajímavý program pokrývající široké spektrum problematiky stavebních izolací v jedinečném rozsahu inženýrských i pozemních staveb. Kromě vysoké odborné úrovně a perfektní organizace akce oceňuji jako velmi pozitivní, že se v rámci konference podařilo vytvořit příjemnou atmosféru umožňující otevřenou diskusi nad mnohými zajímavými odbornými tématy a také časový prostor na osobní setkání a výměnu profesních zkušeností.

doc. Ing. Vladimír Tichomirov, CSc. LL.M.

Jedinečná konference s obrovským profesně odborným potenciálem, a navíc s perfektní společenskou atmosférou. Za vysoce přínosné považuji zde prezentované vznikající partnerství konference STŘECHY jako teoreticky odborné konference s konferencí HYDROIZOLACE jako konference profesně odborné. Toto partnerství může do budoucna přinést výrazný rozvoj pro oblast hydroizolací v České republice i pro pracovní, profesní i osobní kontakty odborníků z teoretické, projekční, realizační i obchodní oblasti.