Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Provádění fasádních systémů kontaktním způsobem

Obecné zásady provádění systémů ETICS stanovuje norma ČSN 73 2901: Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů ETICS. Níže uvedený technologické postup je pouze doporučení výrobce izolačních materiálů. Montážní návod jednotlivých systémů se může lišit, proto je nutno vždy dodržet technologický postup konkrétního systému daného výrobce.

1. Příprava podkladu

Izolační desky Isover je možné lepit pouze na soudržný, dostatečně pevný a rovný podklad bez prachu a jiných nečistot. Doporučuje se povrch fasády omýt tlakovou vodou, penetrovat, případně vyrovnat novou omítkou. Rovinnost podkladu by měla být max. 20 mm/m, u minerálních desek s kolmým vláknem max. 10 mm/m. Dále je nutné demontovat veškerá zařízení, která se nachází na fasádě, označit elektrické kabely proti poškození kotvami.

2. Lepení desek

Pěnový polystyren Isover EPS, stejně jako minerální izolace s podélnými vlákny Isover TF PROFI, se lepí pouze po obvodu s vnitřními „body“ tak, aby kontaktní lepená plocha byla min. 40 %. Minerální izolace z kolmých vláken Isover NF 333 se ale vždy lepí celoplošně!

Lepení se provádí odspodu nahoru natěsno na vazbu. V oblasti rohů oken a dveří je třeba desku vyříznout dle obrázku, aby nedocházelo ke vzniku trhlin. Pro lepení soklových desek Isover EPS Sokl (v oblasti soklu) na hydroizolace se používají bezrozpouštědlová lepidla na bázi asfaltu, popř. PUR lepicí pěny. PUR pěny například od firmy Illbruck se v některých případech dají použít i pro lepení minerálních izolací.

 

Správně
Správně
Chybně
Chybně

U minerálních izolací z kolmého vlákna důrazně doporučujeme použití roznášecího talíře o Ø 140 mm.
U minerálních izolací z kolmého vlákna důrazně doporučujeme použití roznášecího talíře o Ø 140 mm.
Zátka z minerální vlny
Zátka z minerální vlny
Izolace z kolmých minerálních vláken se vždy lepí celoplošně.
Izolace z kolmých minerálních vláken se vždy lepí celoplošně.
Pěnový polystyren a minerální izolace s podélnými vlákny se lepí po obvodu s vnitřními „body“. Minimální plocha lepené části 40 %.
Pěnový polystyren a minerální izolace s podélnými vlákny se lepí po obvodu s vnitřními „body“. Minimální plocha lepené části 40 %.

3. Kotvení hmoždinkami


Minimální množství hmoždinek u kotvených systémů podle normy ČSN 73 2902 (pokud se nedokáže výpočtem a zkouškou jinak) je 6 ks/m².
Minimální množství hmoždinek u kotvených systémů podle normy ČSN 73 2902 (pokud se nedokáže výpočtem a zkouškou jinak) je 6 ks/m2.

Po nalepení desek a přiměřeném vytvrdnutí lepidla (min. 24 hodin) se provádí přebroušení desek brusným hladítkem tak, aby se odstranily případné drobné nerovnosti. Po přebroušení se provádí kotvení desek talířovými hmoždinkami. Množství, délka a umístění hmoždinek jak v ploše, tak pod nebo nad výztužnou síťovinou, vyplývá z projektové dokumentace a předpisů výrobce ETICS.

Návrh kotvení ETICS systému do 20 kg/m2 by měl být proveden podle normy ČSN 73 2902. Lze navrhovat mechanické upevnění jak přesným postupem podle existujících technických specifikací, tak zjednodušeným postupem podle tabulek:

Tip na výpočet množství kotvicích prvků na fasádě

Snížení počtu hmoždinek je možné přesnějším výpočtem podle koeficientů Rpanel a Rjoint, které jsou k dispozici pro výrobky Isover na vyžádání.


Minerální vatu s kolmou orientací vláken a fasádní desky EPS lze za podmínky dostatečné pevnosti podkladu (viz. ČSN 73 2901 odst. 5.1.) a kvalitě lepidla s ohledem na lokální podmínky (sání větru apod.) aplikovat pouze lepením bez kotev. Lepené systémy bez kotev mají své výhody, např. úsporu času a zejména dokonale stejnoměrnou tloušťku výztužné vrstvy bez možnosti prokreslení kotev na omítce. Ušetřené peníze je pak výhodné vložit do ještě kvalitnější izolační obálky. Tento postup je zejména vhodný pro nízké objekty typu rodinný domek. V případě lepení na omítky je nutné ale kotvit vždy mechanicky.


4. Ochrana hran

Nárožní a ostatní hrany se musí vyztužit speciálními profily, nebo zdvojením výztužné síťoviny při méně náročných aplikacích. U oken a dveří se provede diagonální zpevnění v rozích otvorů pruhem tkaniny o rozměrech cca 300 × 500 mm, který zajišťuje přenesení zvýšeného napětí v těchto místech.

5. Základní (výztužná) vrstva

Provádí se obvykle po 1–3 dnech od ukončení lepení desek a případném kotvení hmoždinkami. Vyztužení základní vrstvy se provádí ručně plošným zatlačením skleněné síťoviny do předem nanesené stěrkové hmoty na vrstvě tepelné izolace. Stěrková hmota, která prostoupila oky síťoviny, se následně uhladí. Ukládání síťoviny do stěrkové hmoty se provádí obvykle směrem shora dolů s přesahem nejméně 100 mm. V místech styku rozdílných druhů tepelných izolantů, nebo v oblasti s vysokými požadavky na odolnost ETICS proti průrazu, se doporučuje výztužnou síťovinu zdvojit.

6. Penetrace podkladu

Penetrace se provádí pro snížení a sjednocení savosti výztužné vrstvy, aby bylo možno následně bez problémů provádět vrchní tenkovrstvé omítky.

7. Provádění povrchových úprav


Jako povrchové úpravy pro kontaktní zateplovací systémy se nejčastěji používají ušlechtilé tenkovrstvé omítky různého složení, barev a struktur. Dle použitého pojiva se používají omítky silikonové, silikátové, akrylátové a minerální. Jednotlivé druhy se liší svými vlastnostmi, zejména propustností pro vodní páru, pružností, zpracovatelností, špinivostí, odolností proti řasám atd. Ruční nanášení a následné strukturování se provádí výhradně nerezovými popř. plastovými hladítky.

 

ISOVER TOP - Desky se zkosenými hranami pro izolaci vnitřních stropů a stěn

Postup aplikace desek Isover TOP pro požárně bezpečné stropy:

A. příprava povrchu – očištění, penetrace
A. příprava povrchu – očištění, penetrace
B. celoplošné lepení desek
B. celoplošné lepení desek
B. celoplošné lepení desek
C. zastříkání akrylátovou barvou
C. zastříkání akrylátovou barvou