Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dlouhodobý trend u velkých formátů obkladových materiálů (2. část)

Ve dvou dílech představujeme moderní velkoformátové obklady. V první části to byly možnosti jejich použití včetně způsobů pokládání, v druhé části problematika dilatací.

Při přípravě podkladu nesmíme zapomenout kromě jiného i na dilatace. Dilatační spáry rozdělují podklad na menší pole a jejich posláním je vyrovnávat vnitřní napětí v podlahové konstrukci. Procházejí celým profilem podlahy a objektové dilatace i profilem nosné konstrukce. V položené dlažbě musí dilatační spára procházet ve stejném místě nad dilatační spárou v podlaze. Je zcela zásadní mít před započetím obkladačských prací dokonale připravený podklad. Nestálost podkladu nebo další jeho změny včetně pohybu se daleko výrazněji projevují na podlahách, respektive na stěnách obložených velkoformátovými prvky.

Měření podkladu

Při pokládce velkoformátových dlaždic musíme dodržet zásadní podmínku – zajistit naprosto rovný podklad. Rovinatost změříme buď klasickou nebo laserovou vodováhou či klasickým nebo laserovým nivelačním přístrojem a počítáme s přípustnou odchylkou pro podlahu 2 milimetrů na 2 metry délky. Pro správný výsledek konečné práce musí podkladová konstrukce splňovat požadavky podle ČSN 744505 – Podlahy, která byla novelizována na ČSN 733451 – Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, kde v části 8.2.2.2 nazvaná Rovinnost je uvedena požadovaná tolerance ±3 mm pod 2m latí. Současně je zde popsán postup měření, kdy za použití 2m latě se pomocí měrného klínu měří odchylka od přímky vytvořené latí. Ve svém důsledku to znamená, že k naplnění požadavku musí podlaha, na kterou bude pokládána velkoformátová dlažba, splňovat přísný požadavek normy na podlahy. To je v praxi velmi náročné, stejně jako další požadavek na vzájemnou kolmost stěn.

Velkým problémem podkladových konstrukcí je mimo rovinnosti a vodorovnosti podlah též svislost stěn a jejich vzájemná kolmost. Pokud není dodržena přípustná tolerance ±L/600, kde L = naměřená délka mezi pevnými body v mm, vznikají problémy s kladením velkých formátů.

Není-li podklad dostatečně rovný, zdvojnásobení velikosti dlaždice velikost může mít za následek lippage.
Není-li podklad dostatečně rovný, zdvojnásobení velikosti dlaždice velikost může mít za následek lippage.
Rovněž vyšší vrstva malty nevylučuje vznik lippage, ale je to mnohem méně patrné.
Rovněž vyšší vrstva malty nevylučuje vznik lippage, ale je to mnohem méně patrné.

 
Zcela jistě nebylo tolik lepicích hmot projektantem předepsáno
Zcela jistě nebylo tolik lepicích hmot projektantem předepsáno

Kvalita podkladu

Stejně jako tvar je důležitá také vyzrálost podkladu, dostatečná pevnost a soudržnost. Výrobci zpravidla doporučují změřit zbytkovou vlhkost podkladu, která hraje zvláště u anhydritů velkou roli a může negativně ovlivnit výsledek práce. Dále je třeba se zaměřit na opravu poškozených míst a použít kvalitní správkové hmoty. Zde je rozhodující mimo rovinnosti, hladkosti, čistoty povrhu také vlhkost. Zpravidla technické návody umožňují pokládku již při vlhkosti do 1,5 až 2,0 %, doporučuje se pokládat při vlhkosti do 0,5 %. Zásadním je však vyzrálost podkladů, zejména betonových nebo anhydritových. Jakékoliv nedodržení technologických lhůt se v tomto případě nevyplatí.

Dnešní extrémně agresivní stavební záměry investorů a stále se měnící konkrétní technologie jsou receptem na případnou katastrofu. Neustálé zavádění nových produktů s využitím nových chemických technologií, které se často nevhodně kombinují do složitých sestav, jsou potenciálním zdrojem vzniku poruch. Kompatibilita je doslova noční můra a v kombinaci s nadměrnou vlhkostí je ohniskem, které spustí řetěz závad. Jen přítomnost vysoké vlhkosti může mít vliv na výkon mnoha materiálů a může dokonce přilákat další vlhkost. Předpokladem je vždy použití vždy jednotného kompatibilního systému od jednoho výrobce.

Penetrace

Malé pokrytí může mít za následek nepodporované duté místo, které tvoří dlaždice náchylné k popraskání.
Malé pokrytí může mít za následek nepodporované duté místo, které tvoří dlaždice náchylné k popraskání.

Pro dosažení požadované přídržnosti všech vrstev materiálů je třeba použít penetrační nátěr. Podle druhu a stavu podkladu volíme vhodnou penetraci. Na standardní savé podklady (beton, cement, mazaninu) použijeme univerzální penetrační nátěr, na nesavé podklady (dlažbu, gletovaný beton apod.) používáme takzvaný kontaktní můstek, který zajistí optimální přilnavost. Zvláštní pozornost je třeba věnovat anhydritovým podkladům, které jsou velmi citlivé na vlhkost. Zde penetrujeme po předchozím obroušení povrchového sintru a jeho odsátím. Zároveň anhydrity, pokud se nedostatečně nenapenetrují a tím neoddělí od následné vrstvy lepidla, mohou chemicky narušit strukturu cementu, který je základem většiny lepidel, i těch „flexibilních“. (Poznámka: Novela ČSN 12004 již nepoužívá výraz „flexibilní“.)

 

Lepidla a spárovací hmoty

Velkoformátové obkladové prvky vyžadují použití kvalitních lepidel a spárovacích hmot – jde o zásadní požadavek. Použití lepidel je samozřejmostí se zvýšenými hodnotami odolnosti proti deformacím (označení S1 a S2) s ověřenými hodnotami pro kladení velkých formátů. Vhodná jsou thixotropní lepidla.

 

Dalším podstatným faktorem je celkové podlepení celého formátu. Tomu musí odpovídat i technologie lepení, tj. nanesení lepidla na obě lepené plochy. Jako vhodná se jeví tekutá rozlivková lepidla. Správná konzistence a dostatečné množství nanášeného materiálu zajistí potřebné rozlití po celé velké ploše dlaždice a zamezí vzniku nežádoucích dutin. Rozlivková lepidla je vhodné nanášet hřebenem s oblými zuby.
Vždy kontrolujeme rozsah přilepení odtržením již nalepené dlaždice. Je to někdy fyzicky velmi namáhavé, ale vyplatí se znát kvalitu nalepení.

 

Lepidlo či tmel mohou zůstat měkké a nevytvrzené měsíce nebo roky. To vede k případné ztrátě pevnosti v tlaku a následnému krakování, uvolnění, apod. Při použití nevhodných lepících hmot existují také problémy s přilnavostí vysoce slinuté dlaždice (typ porcellanato). Důležitá je také manipulace s velkým deskami při lepení, které nám usnadňují práci. Jako velmi potřebné jsou přísavky s držákem, protože každý prvek má vyšší hmotnost.

Doporučuje se použití kvalitních spárovacích hmot, které umožňují vpravení spárovací hmoty do úzké spáry u velkoformátových rektifikovaných obkladů. Jako vhodné se jeví tekuté spárovací hmoty. Zbytky spárovacích hmot by se měly vyčistit do dvou dnů po vyspárování. K tomu existují na trhu speciální čisticí a údržbové prostředky. Vliv zakřivení dlaždice je třeba zvážit při posuzování volby šířky spáry. Ačkoli warpage je obvykle mírné, může dojít k převýšení dlaždice (lippage) na jiném místě.

 

Použitá literatura

  • [1] Časopis Tilemagonline č. 1/2008 (An „Expanded Look in to Large Format Tile Part 2)
  • [2] Tiletoday č. 53 (When Will Tilling Specifications) – Richard Bowman, ředitel výzkumného ústavu Intertile Pty Ltd (Austrálie)
  • [3] Firemní materiály a vlastní foto autora
English Synopsis
The long-term trend for large format tile materials (Part 2)

In two volumes we present a modern large format tiles. In the first part it will be the possibility of their use, including methods of laying, in the second part of the expansion issue, adhesives and grouts. Traditional ceramic tiles have changed significantly. Rapid technological development has enabled to provide users a completely new format tiles. The dimensional changes can be observed in both directions. Mosaics have been reduced to the size less than 10 mm of the edge and paving and tilesgrow to impressive sizes.

 
 
Reklama