Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Dřevostavba pro Lesy ČR je navržena ve standardu s téměř nulovou spotřebou energie

Koncept nové budovy Lesů České republiky je založen na znovu zalesnění místa, do kterého vkládá dvoupodlažní pětiprstou stavbu. Stavba je navržena ve standardu budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB). Součástí návrhu je naučná stezka, která probíhá lesoparkem a lemuje tvar budovy.

Autorem vítězného návrhu v mezinárodní architektonické soutěži na nové administrativní centrum Lesů České republiky v Hradci Králové je brněnské architektonické studio Chybik+Kristof Architects & Urban Designers. Novostavba nahradí stávající provozní areál společnosti na rozhraní obytné zástavby a lesa. Zadání požadovalo příkladné využití dřeva jako stavebního materiálu.

Vizualizace dokončené budovy - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace dokončené budovy
Vizualizace se vzrostlou zelení - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace se vzrostlou zelení
Vizualizace budovy z parteru - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace budovy z parteru

Úsporná budova s téměř nulovou spotřebou energie

Na stavbu sídla Lesů České republiky se vztahuje povinnost realizovat ji jako budovu s téměř nulovou spotřebou energie, plynoucí ze zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Již v roce 2017 se v tomto standardu musí realizovat budovy ve vlastnictví státu nebo státní instituce s plochou nad 350 m2, od roku 2018 to již musí být všechny nové budovy vlastněné nebo provozované orgánem veřejné moci.

Jak je definována budova s téměř nulovou spotřebou energie?
Jaké typy budov je již nyní třeba ve standardu NZEB realizovat?
Sledujte aktuální téma Budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB) na TZB-info

Nové administrativní sídlo Lesů České republiky je navrženo jako energeticky úsporná stavba, přičemž velký důraz byl kladen na maximální použití dřeva jako konstrukčního i pohledového materiálu. Nadzemní část je tvořena rámovou konstrukcí z lepených dřevěných profilů, sloupy jsou rovněž z lepeného dřeva, plné části fasády i vnitřní příčky z dřevěných kompaktních desek. Suterén a schodišťová jádra jsou železobetonové. Podrobný popis konstrukce viz samostatný sloupek.

Vytápění a zdroje energie

Pro vytápění jsou navrženy automatické kotle na dřevěné peletky. Každý kotel bude mít zásobník pelet, které budou doplňovány podtlakově z cisterny. Teplo bude distribuováno podlahovým vytápěním v jednotlivých místnostech. Doplňkově je možné využít zemních vrtů. Energie bude využita dle zvolené konstrukce k aktivaci chladicích panelů mezi dřevěnými nosníky. Posledním zdrojem obnovitelné energie jsou fotovoltaické panely umístěné na ploché střeše objektu. Tyto panely mohou sloužit jednak jako zdroj tepla pro vytápění a přípravu teplé vody, jednak do budoucna jako zdroj energie pro elektromobilitu.

Projekt novostavby sídla společnosti Lesy České republiky a její požárně-technické řešení představil architekt Ondřej Chybík na konferenci Požární bezpečnost staveb na veletrhu For Arch 2017.

Řízené větrání, rekuperace a noční přirozené chlazení

Řízené větrání s rekuperací tepla bude navrženo s přívodem do pobytových místností a odvodem z hygienických a obslužných místností (WC, kuchyňky, sklady atd.), tím budou minimalizovány délky rozvodů. Řízení vzduchotechniky pro jednotlivé pobytové místnosti bude řízeno dvojím způsobem, jednak uživatelským ovládáním, ale především čidly CO2. Systém bude počítat také s takzvaným nočním předvětráním. V noci se objekt otevře a přirozeně vychladí.

Hospodaření s vodou

Dešťová voda bude beze zbytku využita na pozemku. Jednak bude zajištěna retence vegetační střechou na celém objektu a dále bude voda jímána a využita k závlaze lesních porostů v upraveném okolí stavby, pro splachování WC a také pro doplňování uzavřeného okruhu vody v myčce osobních aut. Objekt bude vybaven moderními hygienickými zařízeními pro maximální úsporu pitné vody (perlátory, bezvodé pisoáry atd.)

Úsporné inteligentní osvětlení

K osvětlení budou využity v maximální míře LED svítidla. Osvětlení všech stálých pracovních míst bude přirozené nebo sdružené. Intenzita umělého osvětlení budovy bude monitorována a plynule řízena v zónách podle hloubky dispozice za účelem minimalizace spotřeby elektrické energie a vnitřních tepelných zisků. Na všech otvorových výplních bude navrženo vnější stínění, regulované podle intenzity oslunění a úrovně denního osvětlení. Oba řídící systémy budou napojeny na měření a regulaci a činnost koncových prvků optimalizována tak, aby byla spotřeba primární energie potřebná k provozu objektu minimalizována.

Veškeré spotřeby energií, spotřeba tepla a hospodaření s vodou budou navíc sledovány a výstupy budou v rámci edukativní funkce volně přístupné na internetu.

Vizualizace budovy - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace budovy
Vizualizace naučné stezky - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace naučné stezky
Model vítězného návrhu - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Model vítězného návrhu

Práce v klidném prostředí lesa

Jednotlivé kancelářské úseky jsou rozmístěny do pěti „prstů“ reprezentujících pět samostatných provozních celků, které jsou vůči sobě pootočeny o 45 ° a stýkají se v ústředním atriu, do něhož je orientován také hlavní vstup do budovy. Prostor před vstupem do budovy je definován dvěma vystupujícími objemy v podobě hlavního konferenčního sálu a jídelny s kantýnou, jež spolu s atriem představují hlavní společenský uzel budovy. Do atria jsou rovněž soustředěny další společenské funkce jako zasedací a školicí místnosti nebo knihovna a je zde umístěn výchozí bod naučné stezky, která začíná na střeše budovy prezentací objasňující principy trvale udržitelného lesního hospodářství, pokračuje sjezdem po skluzavce zpět do atria a následně s několika zastávkami obíhá celou budovu.

Chtěli jsme vytvořit transparentní, ale zároveň dostatečně intimní a reprezentativní prostředí a pro nové administrativní centrum LČR jsme zvolili radiální koncepci uspořádání kanceláří kolem centrálního atria, z něhož budova vrůstá do lesa a les do budovy,“ popisuje koncepci architekt Ondřej Chybík.

Vizualizace interiéru - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace interiéru - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers

Vizualizace interiéru - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Vizualizace interiéru - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers

Vizualizace interiéru

Dvoupodlažní atrium s recepcí je prosvětleno střešními světlíky a doplněno nosnými sloupy jako reminiscencí kmenů stromů, jež navozují atmosféru lesní mýtiny. Program návštěvnického centra je přidanou hodnotou k řešení administrativního centra a zdůrazňuje otevřenost sídla směrem k veřejnosti.

Konstrukce budovy

Pro konstrukci budovy architekti zvolili kombinaci betonového suterénu a dřevěné nadzemní části z lepených rámů a vazníků. Nosné sloupy v subcentrech budou rovněž z lepeného dřeva. Schodišťová jádra budou železobetonová. Příčky mezi kancelářemi budou montované, vyplněné akustickou izolací a obložené pohledovou dřevěnou deskou. Příčky oddělující kanceláře od společného prostoru budou prosklené, s fixním sklem umístěným v dřevěném rámu.

Podlahy v kancelářích budou těžké, betonové, s nášlapnou vrstvou ze sametového vinylu. Volba těžkých podlah vychází z nutnosti dodat dřevostavbě tepelně akumulační schopnost. Prostory kanceláří budou opatřeny akustickým podhledem z překližkových desek. Jednotlivá pole dřevěné sítě nad subcentry budou vyplněna textilním difuzorem, který bude nasvícen světly uvnitř sítě nebo denním osvětlením skrze světlíky. Konstrukce schodišť v subcentrech bude dřevěná. Sklady a příruční archivy pod schodišti budou vymezeny dřevěnými nábytkovými stěnami.

Všechny výplně otvorů, jak vnějších, tak vnitřních konstrukcí, budou dřevěné, plné nebo se skleněnými výplněmi. Segmenty fasády, které oddělují jednotlivé hmoty budovy, budou provedeny jako strukturální zasklení vynesené kovovými profily. Plné části fasády budou obloženy dřevěnými kompaktními deskami v různých odstínech. Pro konstrukci zastínění textilními roletami budou použity modřínové latě, tvořící sekundární rastr fasády. Objekt bude zastřešen pochůznou ozeleněnou střechou s vegetačním souvrstvím. Oseta bude směsí bylin a travin.

Variabilní dispozice propojená s exteriérem

Samotné kancelářské prostory pracují s urbanismem „kancelářské krajiny“ a jsou maximálně propojeny s exteriérem. V jednotlivých úsecích jsou eliminovány chodby a namísto nich jsou vkládána subcentra s ústředním schodištěm, skladovacími prostory a kuchyňkami, které je možné využívat pro širokou paletu aktivit od pracovních schůzek až po neformální setkávání či relaxaci. Modularita konstrukce umožňuje jednak rozdělení kancelářské plochy do uzavřených buněk, jednak – jednoduchým zásahem do nenosných prvků – vytvoření spojitého kancelářského prostoru, jehož součástí se stanou také subcentra.

Díky členitosti půdorysu disponují všechny prostory dostatečným množstvím přirozeného denního světla. Další pracovní místa je možné vytvořit v letních měsících v exteriéru. V suterénu budovy jsou pak umístěny doplňkové funkce jako parkování, wellness a fitness centrum, depozitáře a sklady či kuchyně a zázemí jídelny.

Projekt zachovává stávající vegetaci a vytváří novou

Důležitou součástí návrhu je také koncept vegetace, na kterém architekti ze studia Chybik+Kristof Architects & Urban Designers spolupracovali se zahradním architektem Tomášem Babkou a rakouským sdružením Breathe.Earth. Koncept vegetace pracuje s bezprostředním okolím domu, do jehož výsečí vkládá vzorník lesa reprezentující různé typy českých lesů – smrkový, bukový s jedlí, borovicový s břízou a dubový s habrem, pátá výseč – předpolí hlavního vstupu – je pojata jako reprezentativní park se vzrostlými stromy v nízce střiženém pobytovém trávníku.

Navržená vegetace není pouze doplňkem domu, ale má také výukovou a rekreační funkci a díky rozličné atmosféře tvořené odlišnou barevností, texturou, strukturou a výškou rostlin přispívá k lepší orientaci v budově. Autoři při návrhu kladli důraz na to, aby cena realizace a údržby vegetace byla přímo úměrná jejímu účelu a aby byl její stav ihned po založení líbivý.

Vítezství v soutěži s prestižní mezinárodní porotou

Porota mezinárodní soutěže složená z výrazných osobností evropské architektury, jakými jsou například dánská architektka Dorte Mandrup-Poulsen, rakouský architekt Dietmar Eberle nebo Čechošvýcar Miroslav Šik, ocenila zejména „nekonvenčnost návrhu, se kterou se spíše než administrativní budově podobá otevřené veřejné instituci, čímž naplňuje vizi stavby orientované do budoucnosti.“ Porota rovněž pozitivně hodnotila „citlivé začlenění do okolní přírody a modularitu konstrukce, umožňující variabilní uspořádání vnitřních prostor i střídání plných a prosklených prvků fasády, či možnost etapizace.“

Autoři stavby Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Autoři stavby Ing. arch. Ondřej Chybík a Ing. arch. Michal Krištof

Ateliér Chybik+Kristof Architects & Urban Designers byl založen v roce 2010 dvěma absolventy Fakulty architektury VUT v Brně, Ondřejem Chybíkem (*1985) a Michalem Krištofem (*1986). Jedním z výrazných úspěchů bylo vítězství ve výběrovém řízení na realizaci českého pavilonu EXPO 2015 v Miláně, který byl následně oceněn mezinárodní nezávislou porotou.

Vítěz soutěže by měl v rove 2018 vypracovat kompletní projektovou dokumentaci pro stavbu a spolupracovat i při výběru zhotovitele stavby. Lesy ČR vyhradily na zpracování projektové dokumentace, inženýrskou činnost a autorský dozor necelých 40 milionů korun. „O ceně budeme jednat, předpokládáme, že bude nižší,“ uvedl Daniel Szórád, generální ředitel Lesů ČR. Půjde-li vše podle plánu, stavět se začne v roce 2019, o rok později bude stavba dokončena. Cena stavby se odhaduje na 470 milionů korun bez DPH. Všechny soutěžní návrhy včetně trojrozměrných modelů, které vyrobili finalisté, byly veřejně vystaveny od 16. do 28. února v Galerii U Přívozu a k vidění budou ještě od 3. do 27. dubna v Knihovně města Hradce Králové.

Situace stavby - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Situace stavby
První nadzemní podlaží - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
První nadzemní podlaží

Druhé nadzemní podlaží - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Druhé nadzemní podlaží
První podzemní podlaží - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
První podzemní podlaží

Koncept energetických systémů a hospodaření s vodou - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Koncept energetických systémů a hospodaření s vodou
Koncept budovy - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Koncept budovy

Řez fasádou s vyznačenými součiniteli prostupu tepla - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Řez fasádou s vyznačenými součiniteli prostupu tepla
Ing. arch. Ondřej Chybík představuje soutěžní projekt - Budova Lesy ČR, Chybik+Kristof Architects a Urban Designers
Ing. arch. Ondřej Chybík představuje soutěžní projekt

 
 
Reklama