Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Novela vyhlášky o technických požadavcích na stavby

Technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů v současné době upravuje vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Novela je provedena vyhláškou MMR č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., s účinností od 1. února 2012.

Technické požadavky na stavby, které náleží do působnosti obecných stavebních úřadů v současné době upravuje vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby (dále jen Vyhláška). V této souvislosti je třeba připomenout, že Vyhláška platí na území České republiky, s výjimkou území hlavního města Prahy, kde obdobnou problematiku upravuje vyhláška č. 26/1999 Sb. HMP, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praha (její nová verze je ve fázi přípravy). Vyhláška je předpis, který patří k základním dokumentům při posuzování projektové dokumentace a dosažení požadované úrovně ochrany bezpečnostních, zdravotních a dalších požadavků veřejného zájmu jak pro státní, tak pro soukromou sféru působící v oblasti přípravy, realizace a užívání staveb. Vedle základních požadavků na technické řešení staveb Vyhláška stanoví požadavky na tzv. „vybrané druhy staveb“ z hlediska jejich speciálního účelu, objemového nebo konstrukčního řešení, apod. Do této kategorie jsou zařazeny mimo jiné i požadavky na stavby pro zemědělství.

A právě stavby pro zemědělství byly hlavním důvodem, proč Ministerstvo pro místní rozvoj přistoupilo k úpravě Vyhlášky. Změny byly vyvolány přijetím směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání a skladování pesticidů s účinností od 26. listopadu 2011. Směrnice ukládá členským státům Evropské unie, aby skladovací prostory pro pesticidy určené k profesionálnímu použití byly realizovány tak, aby nemohlo dojít k samovolnému pronikání nebezpečných látek ohrožujících jakost vod do okolního terénu a podloží. Vzhledem k tomu, že požadavky pro tyto stavby nastavené výše citovanou Vyhláškou dostatečně neodpovídaly požadavkům směrnice, bylo nezbytné přistoupit k její novele.

Novela je provedena vyhláškou MMR č. 20/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby s účinností od 1. února 2012. Vedle změn a doplnění některých požadavků na stavby pro zemědělství novela upravuje i ta ustanovení Vyhlášky, která na základě zkušeností z praxe se ukázala jako technicky nepřesná, neúplná nebo obtížně aplikovatelná.

Co nového novela přinesla:

 • V části základních pojmů (§ 3), které vysvětlují co se rozumí stavbou pro zemědělství, došlo k upřesnění některých pojmů a doplnění nových. Doplněné pojmy definují stavbu pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin, příruční sklad s kapacitou skladování do maximální přípustné hmotnosti ochranných látek 1 000 kg a havarijní jímku určenou k zadržení uniklých závadných látek.
 • Ustanovení upravující denní a umělé osvětlení, větrání a vytápění (§ 11) se doplňuje o požadavek minimální výměny vzduchu v době pobytu lidí v místnosti a maximální přípustné koncentrace oxidu uhličitého. Dále je nově formulován požadavek na dostatečný přívod spalovacího vzduchu v případě instalace spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva.
 • Dikce požadavků na proslunění (§ 13) byla upřesněna z důvodu jednoznačného výkladu k problematice požadované míry proslunění bytu ve vazbě na celkovou výměru podlahových ploch jeho obytných místností. Ve smyslu upřesněného ustanovení je byt prosluněn, pokud součet podlahových ploch jeho prosluněných obytných místností je roven nejméně 1/3 součtu podlahových ploch všech jeho obytných místností; v případě samostatně stojících rodinných domů je tento požadavek zvýšen na 1/2.
 • Ustanovení upravující ochranu uživatelů staveb proti hluku a vibracím (§ 14) bylo doplněno o chybějící požadavek na vzduchovou neprůzvučnost stropů.
 • Formulace technických požadavků na výplně otvorů ve stavbách (§ 26) je upravena s ohledem na vyjádření veřejného zájmu na ochranu zdraví jejich uživatelů. Nejedná se o novou úpravu, ale pouze o upřesnění formulace dřívějších požadavků na výplně otvorů, které musí splňovat hodnoty příslušných technických norem na tepelně technické vlastnosti místností nebo jiných prostorů staveb.
 • Připojení staveb k distribučním sítím, vnitřní silnoproudé rozvody a vnitřní rozvody sítí elektronických komunikací (§ 34) obsahují zásady chránící veřejný zájem, zejména pak uživatelskou bezpečnost a provozuschopnost těchto rozvodů. Z důvodu, že se jedná o velmi rizikové technické zařízení staveb a právní požadavky Vyhlášky byly formulovány pouze v obecné rovině, je do textu tohoto ustanovení doplněn odkaz na příslušnou technickou normu (resp. normovou hodnotu), která konkretizuje řešení a další podrobnosti pro splnění právního požadavku.
 • V textu ustanovení pro stavby ubytovacích zařízení (§ 43 a § 44) byla provedena drobná úprava, která se týká vstupu do hygienického zařízení v pokoji hosta nebo v ubytovací jednotce. V souladu se současným evropským trendem dispozičního řešení těchto staveb a zejména pak hotelů, již není pravidlem, že vstup do hygienického zařízení musí být z předsíně. Dikce obou ustanovení proto byla ve shodě s tímto trendem upravena.
 • Zásadní částí novely jsou nová ustanovení obsahující požadavky na stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin. V této části jsou implementovány požadavky výše zmíněné směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/128/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání a skladování pesticidů. Transpozice požadavků směrnice je řešena novým ustanovením, tj. § 53a - Stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin.
 • V souladu s citovanou směrnicí ustanovení § 53a stanoví základní požadavky na zabezpečení staveb proti samovolnému pronikání chemických látek ohrožujících jakost vod ze staveb do okolního terénu a podloží, což ve svém důsledku vede k nebezpečnému znehodnocení povrchových a podzemních vod. Splnění stanovených požadavků je vázáno na technické řešení zajišťující zejména nepropustnost povrchů a konstrukcí, které přicházejí do styku se závadnými látkami a řádné odkanalizování znemožňující únik škodlivých látek ze stavby.
  Jmenovitě pro podlahy je požadována nepropustnost pro kapaliny, odolnost proti chemickým účinkům uskladněných přípravků, snadná čistitelnost a nezbytnost jejich vyspádování do havarijní jímky, kterou stavby pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin musí být vybaveny.
  Požadavky na příruční sklad pro skladování přípravků a prostředků na ochranu rostlin jsou rovněž soustředěny na stanovenou kvalitu podlah a ochranu zvýšeným soklem, jako náhradu za havarijní jímku. Pro zajištění zdravých životních podmínek uživatelů musí být sklad samostatně větratelný s možností temperování a sledování teploty vzduchu. Dále je stanoven výslovný požadavek na dispoziční řešení skladu z hlediska předepsaného způsobu skladování chemikálií za současného zajištění hygienických podmínek a podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci.
 
 
Reklama