Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované vzdělávání v 2. pol. roku 2018

V akcích na druhé pololetí najdete například Technický dozor stavebníka, školení pro stavbyvedoucí, Pražské stavební předpisy, ale i Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče od 1. 7. 2017.

13. 9. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h

Stavební zákon - velká novela /Praha/

VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně NOVELY ZÁKONA O URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Výklad bude zaměřen především na stavební a územní řízení, územní rozhodování, ohlašování staveb, společná řízení, kolaudace, prováděcí vyhlášky, atd.

25. 9. 2018 - úterý - od 9 do 16 h

Technický dozor stavebníka /Praha/

Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

11. 10. 2018 - čtvrtek - od 9 do 14 h

Nové požadavky na projektovou dokumentaci a stavební výrobky /Praha/

Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.

16. 10. 2018 - úterý - od 9 do 13 h

Zakládání staveb /Praha/

Navrhování geotechnických konstrukcí dle Eurokódů, geotechnický průzkum, plošné a pilotové základy, kotvení geotechnických konstrukcí, zajišťování stavebních jam, opěrné konstrukce, injektáže a zlepšování vlastností základových půd, atd. Přednášející je autorem několika odborných publikací zaměřených na zakládání staveb.

30. 10. 2018 - úterý - od 9 do 16.30 h

Příprava k autorizačním zkouškám ČKAIT /Praha/

Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

14. 11. 2018 - středa - od 9 do 13 h

Školení pro stavbyvedoucí - nedostatky ve vedení a bezpečnosti na stavbách /Praha/

Vedení stavby dle stavebního zákona, základní práva a povinnosti stavbyvedoucího, vedení stavebního deníku, spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem, bezpečnost a ochrana zdraví, dokumentace BOZ, zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech, kontrola prací, atd.

20. 11. 2018 - úterý - od 9 do 14 h

Pražské stavební předpisy /Praha/

Nové pražské stavební předpisy (PSP). Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze je účinné od 1. 8. 2016. Přednášet budou spoluautoři Pražských stavebních předpisů.

28. 11. 2018 - středa - od 9 do 13 h

Nedostatky v projektování, realizaci a kontrolách staveb z hlediska požární bezpečnosti /Praha/

Nerespektování platných požárních norem a jejich nesprávný výklad ve vypracování požárně bezpečnostního řešení. Použití materiálů bez řádně předloženého certifikátu. Chyby při aplikacích konstrukcí pasivní požární bezpečnosti staveb a zajištění podmínek pro technologii provádění. Převzetí dokončených prací bez důsledné kontroly součinnosti PBZ a vlastní provádění kontrol PBZ. Ve spolupráci s Profesní komorou požární ochrany (PKPO).

4. 12. 2018 - úterý - od 9 do 14 h

Řešení správních deliktů v oblasti památkové péče od 1. 7. 2017 /Praha/

Aktuální novinky související s přijetím nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

Podrobné informace a on-line přihlášky najdete na www.studioaxis.cz