Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Co přináší nový stavební zákon v bodech od MMR

Přehled nejdůležitějších principů nového stavebního zákona podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR), které ho připravovalo. Normu včera ve třetím čtení schválila Sněmovna.

- Stát bude vůči občanovi vždy dodržovat lhůty. Už by se nemělo stát, aby na stanoviska, vyjádření nebo povolení čekal měsíce, či dokonce roky. Zákon zavádí lhůty tam, kde dnes ve stavebním zákoně chybí a kde postup určuje pouze správní řád, a především obsahuje mechanismy pro jejich dodržování. Zákon zavádí pro vyjádření, koordinovaná vyjádření a závazná stanoviska dotčených orgánů lhůtu 30 dní, kterou lze ve zvláštně složitých případech nebo při nařízení ohledání na místě prodloužit o dalších 30 dní.

- Pokud dotčené orgány lhůtu vydání vyjádření, koordinovaného vyjádření a závazného stanoviska nedodrží, bude se mít za to, že souhlasí a nemají žádné připomínky, jedná se o takzvanou fikci souhlasu. Bezpodmínečný souhlas bude možné do vydání rozhodnutí zvrátit, ale jen v případě, že nebudou splněny předpoklady pro vydání souhlasného vyjádření, koordinovaného vyjádření a závazného stanoviska bez podmínek. V zájmu ochrany životního prostředí je zde výjimka pro vydání fiktivního vyjádření nebo fiktivního závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí a pro vydání některých vyjádření a závazných stanovisek orgánu ochrany přírody a krajiny.

- Zákon zavádí apelační princip, který stanoví, že odvolací orgán bude muset ve věci rozhodnout.

- Nová státní stavební soustava podle MMR přenáší stavební úřady přímo pod stát a vytváří zcela novou dvoučlánkovou strukturu v čele s Nejvyšším stavebním úřadem a se Specializovaným a odvolacím stavebním úřadem, který bude zároveň řešit zákonem vyhrazené stavby jako jsou například dálnice či letiště. Základním stupněm stavební soustavy se stanou krajské stavební úřady sídlící v krajských městech s územními pracovišti v obcích. První vyhláška s výčtem územních pracovišť bude vydána na základě zákonem vymezených kritérií. Krajské stavební úřady, včetně svých územních pracovišť budou příslušnými stavebními úřady pro rozhodování v prvním stupni a jejich nadřízeným odvolacím orgánem bude Specializovaný a odvolací stavební úřad. Touto novou strukturou stavebních bude zajištěno nejen tolik požadované dodržování lhůt na vyřízení žádosti, ale i jednotné metodické vedení, které zajistí jednotné rozhodování pro všechny.

Přečtěte si také Sněmovna schválila nový stavební zákon, má řadu kritiků, nyní ho posoudí Senát Přečíst článek

- Jako sídlo Nejvyššího stavebního úřadu (NSÚ) se v současnosti počítá s Ostravou, která o umístění ústředního správního orgánu na svém území dlouhodobě stojí. Samotná jednání ohledně budov, ve kterých by NSÚ sídlil, se budou konat po schválení nového stavebního zákona.

- Specializovaný a odvolací stavební úřad bude sídlit v Praze, krajské stavební úřady (KSÚ) budou sídlit v jednotlivých krajských městech, územní pracoviště těchto KSÚ pak ve vyhláškou stanovených obcích dle zákonných kritérií. V první řadě bude vyvíjena snaha, aby všichni úředníci vykonávali svou činnost ve stejných budovách, kde v současné době pracují. Pokud nebude uzavřena dohoda mezi státem a územně samosprávnými celky, teprve pak se bude jednat o jiných vhodných prostorech, ať už ve vlastnictví státu, anebo jiných subjektů, a to ve formě pronájmu.

- Maximální integrace však podle MMR neznamená kompletní integraci. Například Hasičský záchranný sbor do Nejvyššího stavebního úřadu integrován nebude a nadále zůstane dotčeným orgánem v oblasti požární ochrany, v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva a v oblasti Integrovaného záchranného systému.

- Nový stavební zákon podle ministerstva chrání veřejné zájmy včetně ochrany přírody. Výjimku bude mít i Agentura ochrany přírody a krajiny ve zvláště chráněných územích, tedy CHKO a národních parcích. Nově se však bude vyjadřovat jen jedním dokumentem a ne několika, jak bylo běžné doposud.

- Orgány památkové péče budou integrovány částečně, a to v ochranných pásmech nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny. Ovšem ani integrace památkářů a obecně všech dalších dotčených orgánů neznamená, že nebude zajištěna ochrana památek nebo ochrana všech veřejných zájmů. Ostatní procesy týkající se památek zůstanou nadále v kompetenci orgánů státní památkové péče. Ani tyto dotčené orgány se však nevyhnou přísnému dodržování lhůt, a i pro ně bude platit fikce souhlasu.

- Občan by měl dostat službu od úředníka stavebního úřadu, který bude zastupitelný. Dnes je podle údajů MMR 16 procent stavebních úřadů jednohlavých. Nová státní stavební správa podle něj umožní sdílení úředníků na úrovni krajů, což přispěje k dodržování lhůt. Kvůli digitalizaci nebudou muset úředníci cestovat, naopak ze svého úřadu budou schopni řešit žádosti na dálku. Totéž platí i pro stavebníky, i oni budou moci své povolení záměru řešit z domova prostřednictvím Portálu stavebníka.

- Úředníci stavebních úřadů, kteří přejdou pod stát, budou moci rozhodovat nezávisle, uvedlo MMR.

- S novým stavebním zákonem bude podle MMR potřeba pouze jedno povolení jediného stavebního úřadu. Toto povolení bude možno při splnění stanovených podmínek vydat v rámci zcela nového institutu takzvaného zrychleného řízení. Stavební úřad v rámci tohoto procesu může vyřídit i všechny dokumenty, které si dnes zajišťuje stavebník sám. Kromě projektové dokumentace a vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, tato vyjádření si však podle MMR stavebník opatří elektronicky. Velcí investoři významných staveb budou mít navíc svůj specializovaný stavební úřad, který bude povolovat takzvané vyhrazené stavby, tedy stavby dálnic, železnic, leteckých drah, jaderné elektrárny, vysoce výkonné elektrárny, stavby distribučních soustav a další.

- Všechny úkony mezi stavebníkem, stavebním úřadem, dotčenými orgány a vlastníky veřejné dopravní nebo technické infrastruktury budou v elektronické podobě. Základním komunikačním prostředkem bude Integrační platforma stavebního řízení a Portál stavebníka, celým procesem stavebníka provede interaktivní formulář. Dosud stavebník podával žádost, ke které přikládal desítky příloh, potvrzení a razítek. Nově tak podá žádost elektronickou, kterou nahraje včetně projektové dokumentace a přílohy v digitální podobě do systému, uvedlo dále MMR.

- Stavebník bude prostřednictvím této platformy vyřizovat všechny povinné náležitosti žádosti o povolení stavby, a to od podání žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí a jejich ochranných pásem až po žádost o povolení stavby, a to včetně projektové dokumentace.

 
 
Reklama