Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Akustika zateplovacích systémů ETICS

Hodnocení akustických vlastností zateplovacích systémů ETICS je v ČR zatím velkou novinkou, přestože nedodržení akustických vlastností konstrukcí patří mezi nejčastější podněty stížností obyvatel bytových staveb. Podstatným impulsem pro změnu akustického hodnocení zateplovacích systémů ETICS bylo vydání revize ETAG 004, která zásadním způsobem mění posuzování v této oblasti.

ETAG 004 zcela nově uvádí, že zateplená stěna může mít pozitivní i negativní vliv na vzduchovou neprůzvučnost zateplované stěny. Nově ETAG 004 také stanovuje přísné hodnocení pro zateplovací systémy, které akustické vlastnosti změřeny nemají (nebo je nedeklarují). V takovém případě se zateplovací systém považuje za výrobek, který po aplikaci na referenční stěnu zhorší její vlastnosti o vysokou hodnotu ΔRw = −8 dB.

Je proto nezbytné akustické parametry ETICS znát a za tímto účelem byly provedeny v rámci Cechu pro zateplování budov za podpory Sdružení EPS ČR sdružující výrobce pěnového polystyrenu a AVMI – asociace výrobců minerálních izolací základní referenční zkoušky.

Akustika ETICS – měření na referenční stěně dle ČSN EN ISO 10140

ETAG 004 stanovuje měření akustických vlastností dle skupiny norem ČSN EN ISO 10140 Akustika – Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí. Jako referenční stěna pro akustické zkoušky byla zvolena železobetonová stěna tloušťky 130 mm, objemové hmotnosti 350±50 kg/m³, o ploše 10 m². Při výběru všech součástí zateplovacího systému byl vždy dodržen princip výběru kritického reprezentanta.

Obr. 1 Zkušební zařízení akustické laboratoře v Teplicích. Rámy se vzorky stěn se vkládají mezi pevnou (měřící) místnost a pohyblivou (budící) komoru.Obr. 2 Zkušební zařízení akustické laboratoře v Teplicích. Rámy se vzorky stěn se vkládají mezi pevnou (měřící) místnost a pohyblivou (budící) komoru.Obr. 3 Zkušební zařízení akustické laboratoře v Teplicích. Rámy se vzorky stěn se vkládají mezi pevnou (měřící) místnost a pohyblivou (budící) komoru.Obr. 1, 2, 3 Zkušební zařízení akustické laboratoře v Teplicích. Rámy se vzorky stěn se vkládají mezi pevnou (měřící) místnost a pohyblivou (budící) komoru.

Na shodné referenční stěně byly měřeny zateplovací systémy ETICS s izolanty z minerální vaty s podélným vláknem, pěnovým polystyrenem a kombinací EPS a MW Isover TWINNER vždy v tloušťkách 100 a 200 mm, aby bylo možno mezilehlé hodnoty interpolovat. Výsledky měření jsou přehledně uvedeny v následující tabulce:

Tabulka 1: Vyhodnocení změny vzduchové neprůzvučnosti ΔRw betonové referenční stěny tloušťky 130 mm vlivem zateplení ETICS pro různé typy izolantů podle ČSN EN ISO 10140-1.
ETICS s MW
(podélné vlákno)
ETICS s EPS-F
(základní typ EPS)
ETICS s EPS-EF
(elastifikovaný EPS Isover EPS SILENT)
ETICS – Isover TWINNER
(kombinovaný izolant EPS+MW)
tloušťka [mm]100200100200100200100200
ΔRw [dB]+0+2−5−4−3+1−50
Δ(Rw + C)direct [dB]−2−0−5−5−6−2−7−3
Δ(Rw + Ctr)direct   [dB]−3−1−5−5−7−4−9−5

Požadavky ČSN 73 0532 – Ochrana proti hluku v budovách

Obytné budovy musí splňovat normy ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – požadavky.

Požadavky jsou stanoveny v závislosti na intenzitě vnějšího hluku viz tabulka 2.

Tabulka 2: Požadavky na vzduchovou neprůzvučnost obvodového pláště dle ČSN 73 0832.

Tabulka 2
 

Praktické souvislosti

Obrázek 4: Intenzita vnějšího hluku je zásadní pro návrh vysoce akusticky účinných oken a obvodových stěn, včetně nezbytných navazujících detailů.
Obrázek 4: Intenzita vnějšího hluku je zásadní pro návrh vysoce akusticky účinných oken a obvodových stěn, včetně nezbytných navazujících detailů.

V ČR běžně používané stěnové konstrukce dosahují hodnot vzduchové neprůzvučnosti okolo 50–55 dB. V těchto stěnách se zpravidla používají běžná okna s dvojsklem s hodnotou vzduchové neprůzvučnosti Rw = 31–33 dB. Tato okna jsou navíc standardně osazována na PUR pěnu, což je akusticky velmi špatné řešení. Okna v tomto případě zcela degradují akustické vlastnosti stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v tomto případě zanedbatelný.

Jiná situace může nastat například u rušné komunikace, pokud jsou kvalitně osazena speciální akustická okna s neprůzvučností 40 dB a více. Pokud by neprůzvučnost stěny vlivem zateplení klesla pod 10 dB rozdílu oproti oknům (tj. například pod 50 dB), je nezbytné volit zateplení s lepšími akustickými parametry.

Obecně zlepšují výsledky vzduchové neprůzvučnosti zateplení tyto faktory:

 • Vyšší pohltivost izolantu
 • Těžší omítky
 • Nižší dynamická tuhost izolantu
 • Vyšší objemová hmotnost izolantu
 • Větší tloušťka izolantu
 • Plastové kotvy lepší než kovové kotvy
 • Vyšší odpor izolantu proti proudění vzduchu (do hodnoty cca 5 kPa.s.m−2)
 • Správné provedení navazujících detailů
Obrázek 5: Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.Obrázek 5: Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.Obrázek 5: Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.Obrázek 5: Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.Obrázek 5: Základní typy izolantů pro zateplovací systémy ETICS – desky minerální izolace, pěnového polystyrenu a kombinované izolace EPS+MW Isover TWINNER.

Akustika zateplovacích systémů ETICS – shrnutí

 • Zateplovací systémy ETICS mohou mít dle materiálového provedení pozitivní nebo negativní vliv (s rozdílem jednotek dB) na zateplovanou stěnu.
 • Nejlepší vzduchovou neprůzvučnost vykazují ETICS s minerální izolací s podélnými vlákny.
 • Pokud systém ETICS nemá akustické parametry deklarovány, musí projektant dle ETAG 004 počítat s přísným akustickým zhoršením stěny ΔRw = −8 dB.
 • Běžná okna významně degradují akustické vlastnosti běžné stěny. Kladný či záporný příspěvek zateplovacího systému v jednotkách dB je v takovém případě zanedbatelný. Je tedy bez obav možné použít zateplení z minerální vaty, pěnového polystyrenu i kombinace TWINNER.
 • V případě osazení speciálních akustických oken je potřebné, aby navazující stěna i po zateplení dosahovala vzduchové neprůzvučnosti alespoň o 10 dB vyšší, než je vzduchová neprůzvučnost oken.

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER
logo Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize ISOVER

ISOVER nabízí nejširší sortiment tepelných, zvukových a protipožárních izolací v té nejvyšší kvalitě na českém trhu: produkty z čedičové i skelné vlny, extrudovaného a expandovaného polystyrenu a doplňky pro systémová izolační řešení.