Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ověřování výrobků pro příslušenství ETICS

Pod pojmem „příslušenství ETICS“ se nachází značné množství výrobků (lišty, profily apod.), které mají významný vliv na kvalitu konečného díla. Jelikož legislativa obvykle žádné ověřování parametrů nevyžaduje a relevantní normy prakticky neexistují, ověřování a deklarace parametrů se neprávem opomíjejí. Reakcí na to je vytipování parametrů a metod ověřování pro konzistentní a přiměřené ověřování vlastností v rámci nepovinné certifikace.

Úvod

Současná situace okolo výrobků, které jsou v tomto článku označovány jako „příslušenství ETICS“ (jedná se zejména o výrobky pro ukončování ETICS a napojování ETICS na jiné výrobky či konstrukce), prosazování kvality příliš nepřeje. Zpochybňována bývá už nutnost jejich používání při montáži ETICS. Vyškrtnutí těchto výrobků ze stavebního rozpočtu se nabízí jako možnost ušetření, kvalita provedení a následná funkčnost detailů je ovšem přinejmenším otázkou. Bohužel, stejně nešťastným řešením může být použití nekvalitních výrobků, které svou funkci neplní a někdy je nejlepší takové výrobky raději nezabudovávat vůbec.

V lepším případě se příslušenství ETICS věnuje pozornost a montážní firma či investor opravdu mají zájem, aby byly zabudovány vhodné výrobky, které mají dostatečné parametry, aby plnily předpokládanou funkci po předpokládanou dobu životnosti celého ETICS. Jak ale lze takové výrobky rozpoznat, posoudit a nakonec tedy objednat a zabudovat tak, že je zajištěno vše požadované?

Zjišťování a hledání inspirace v ostatních zemích Evropy nepřineslo odpověď na tuto otázku. Použitelné a veřejně dostupné standardy v podstatě neexistují, takže byla konstatována potřeba zavést kritéria „obvyklé kvality“ pro soubor výrobků, označovaných jako příslušenství ETICS. Na základě toho došlo k založení pracovní skupiny vedené TZÚS Praha, s.p., kterou dále tvoří zejména zástupci českých výrobců, a to jak příslušenství ETICS, tak ETICS jako systémů - reprezentovaných Cechem pro zateplování budov ČR.

Práce na metodice posuzování

Rámcový cíl prací byl jasně dán výše uvedenými okolnostmi, nicméně práce bylo nutno rozdělit do několika etap. Prvním úkolem bylo stanovit rozsah předmětných výrobků, tedy v první fázi skupinu těch nejpoužívanějších výrobků, kde je možné vytipovat důležité parametry, které se mají ověřovat. Zde se mimo jiné ukázalo, že chybí jednotná terminologie a je třeba v první řadě dohodnout technické výrazy pro jednotlivé výrobky a jejich součásti. Základem pro terminologii je norma ČSN 73 2901, nicméně ta pokrývá jen část celého množství výrazů, které se této skupiny výrobků týkají. Pro první etapu zpracování metodik posuzování byly vybrány tyto výrobky pro příslušenství ETICS:

Porucha způsobená nízkou kvalitou napojovací okenní lišty
Porucha způsobená nízkou kvalitou napojovací okenní lišty
  • Nadpražní lišta s okapnicí
  • Parapetní lišta
  • Napojovací okenní lišta
  • Nárožní lišta
  • Koutová lišta
  • Dilatační lišta
  • Zakládací lišta
  • Přídavná lišta s okapnicí

Obecně se jedná o lišty dodávané v různých délkách, kde základní materiál je PVC nebo hliník a obvykle jsou opatřeny pomocnými materiály, zejména skleněnou síťovinou. Je třeba poznamenat, že zde nejsou uvažována mechanická upevňovadla zajišťující stabilitu ETICS na podkladu. Takové výrobky, které plní funkci upevnění ETICS, je nutno posuzovat při certifikaci ETICS dle příslušné legislativy.

Vzhledem k tomu, že metodiku pro posuzování využívá TZÚS Praha, s.p. při nepovinné certifikaci, jsou zde stanoveny určité obecné podmínky pro postup certifikace:

„Při splnění všech ustanovení vystavuje TZÚS, s.p. tzv. nepovinný certifikát s platností po 3 roky od data vydání. Certifikát je vydán na základě přezkoumání dokumentace dodávané k výrobku a počáteční zkoušky typu. Platnost certifikátu je podmíněna permanentní shodou dokumentace dodávané k výrobku s příslušnými ustanoveními. Výsledky počáteční zkoušky typu jsou platné pouze pro výrobky vyráběné shodným způsobem jako výrobky předložené ke zkouškám. Odchylky ve výrobě je držitel certifikátu povinen ohlásit TZÚS, s.p., který rozhodne o další případné platnosti certifikátu. Při nedodržení ustanovení tohoto dokumentu se certifikát držiteli odnímá.“

Jak vyplývá z výše uvedeného odstavce, certifikace se zakládá na dvou základních podmínkách – splnění kritérií pro konkrétní vlastnosti výrobků, které se ověřují zkouškou, a dále splnění požadavků na obsah dokumentace dodávané k výrobku. Požadavky na dokumentaci jsou zjednodušeně řečeno nastaveny tak, aby byl výrobek jednoznačně identifikovatelný a uživatel měl všechny potřebné informace ke správnému zabudování.

Konečně se dostáváme ke zkouškám, jejichž návrh a validace tvořily nejpodstatnější množství práce. Samotný rozsah zkoušek je jedna velká otázka, jelikož množství ověřovatelných vlastností je prakticky neomezené. Pro praxi je ale použitelný jedině takový program zkoušek, který je rozumným kompromisem mezi náročností provedení a vypovídající schopností. Dohodu nad kompromisním řešením se v rámci pracovní skupiny nalézt podařilo, nicméně do budoucna se předpokládá další diskuse, která se bude zakládat na nových poznatcích a zkušenostech.

Detail rázové zkoušky pro výrobky určené pro výztuž nároží
Detail rázové zkoušky pro výrobky určené pro výztuž nároží
Zkouška mechanických vlastností pěnové pásky
Zkouška mechanických vlastností pěnové pásky
Zkouška soudržnosti mezi plastovým profilem a napojenou síťovinou
Zkouška soudržnosti mezi plastovým profilem a napojenou síťovinou

V některých případech bylo možné využít již existující zkušební postupy (například zkoušky skleněné síťoviny dle ETAG 004 nebo metoda zrychleného stárnutí dle EN 13496), zejména ale pro mechanické zkoušky celých výrobků bylo nutné vyvinout nové zkušební postupy, které jsou taktéž součástí metodiky. Následující tabulka ilustruje rozsah posouzení, metod ověřování a požadavků na příkladu výrobku pro příslušenství ETICS – plastové napojovací okenní lišty.

Tabulka č. 3 – přehled zkoušek a požadavků na plastové napojovací okenní lišty
č.vlastnostmetoda zkoušenípožadovaná úroveň
1funkční rozměry průřezu výrobku – shoda s výkresemruční měření posuvným měřidlemtolerance ±10 % od deklarované hodnoty
2šířka pruhu síťovinyvolný pruh síťoviny umožňující přesah návazné výztuže o min. 100 mm
3tahová soudržnost mezi síťovinou a profilovanou částíproužek 50 mm,
rychlost 5 mm/min,
kondicionování dle EN 13496
za sucha min. 80 N/50 mm
po kondicionování min. 50 N/50 mm
4plošná hmotnost skleněné síťovinyETAG 004min. deklarovaná
5světlý rozměr oka síťovinymin. 3,0 mm
6tahová odolnost síťoviny za sucha a po alkalickém kondicionovánípo kondicionování min. 20 N/mm
zbytková pevnost min. 50 %
7vodotěsnost pěnové páskymetoda TZÚS na bázi ČSN 732578, vodní sloupec 20 cmbez odkápnutí po 24 hodinách
8tloušťka a šířka pěnové páskyruční měření posuvným měřidlem (šířka) a lupou s měrkou (tloušťka)min. tloušťka 2 mm, min. šířka 7,5 mm
9přídržnost a protažení pěnové páskyzkouška přídržnosti proužku délky 50 mm,
rychlost 1 mm/min,
kondicionování 7 dní při 70 ºC
za sucha min. 40 N/50 mm
protažení při maximální síle min. 3 mm

Závěr

Výstupem prací na metodice pro ověřování výrobků pro příslušenství ETICS je interní předpis TZÚS Praha, s.p., který se používá pro nepovinnou certifikaci předmětných výrobků. Předpis má zajišťovat jednotný postup kompetentních osob provádějících certifikaci a jednotný přístup k výrobkům téhož typu. Certifikát udělený na základě tohoto předpisu by měl dokladovat úroveň kvality výrobků, která je dostatečná pro předpokládanou funkci v ETICS.

Literatura

English Synopsis
verification of the products for ETICS ancillary materials

The term “ancillary materials” covers a wide range of products (mouldings, profiles etc.) which significantly influence the overall quality of works. As legislation normally does not require any verification of performance and no relevant standards exist, verification and declaration of performance is usually omitted. In reaction to that, we have specified characteristics and verification methods for adequate and consistent verification of relevant characteristics in the framework of voluntary certification.

 
 
Reklama