Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Chcete bydlet bez hluku? Soustřeďte se na certifikované akustické izolační zasklení

I když dominantní část obálky domu představují stěny, o komfortu bydlení velmi výrazně rozhoduje zasklení oken. Jeho vhodná volba je zásadní především pro akustický komfort. V segmentu akusticky izolačního zasklení představuje jednu z nejširších nabídek společnost HELUZ IZOS.

Ověřená databáze akustických vlastností

Míru zvukové izolace izolačního skla je možné získat buď z generických dat z technických norem, nebo pomocí výpočtů. Nevýhodou tohoto stanovení je větší rozptyl hodnot, respektive jejich nižší přesnost. Druhou možností je zvolit náročnější, ale přesnější metodu, a to fyzické měření akustických parametrů na zkušebním vzorku izolačního skla. Tuto metodu preferuje společnost HELUZ IZOS. Díky tomu může pracovat s databází velmi přesných výsledků zvukové izolace pro různé skladby izolačních skel. Databáze zahrnuje izolační skla od základních dvojskel a trojskel s vzduchovou neprůzvučností začínající na 31 dB až po vysoce akusticky účinná izolační skla se vzduchovou neprůzvučností 45 dB. Databáze měření se neustále rozšiřuje, aby HELUZ IZOS mohl nabídnout kvalitní podklady výrobcům oken, projektantům a zhotovitelům staveb pro řešení rozličných druhů požadavků. Ucelená řada akustických izolačních skel byla certifikována v ITC.


Vnímání hlukové zátěže

Hlukovou zátěž z vnějšího prostředí vnímáme prakticky všude. Ve městech se potýkáme především s hlukem z dopravy. V klidnějších lokalitách se můžeme setkávat s nahodilým zvukem z různých nahodilých činností, jako jsou práce na zahradě nebo hluk od zvířat. Domy umístěné u méně frekventované silnice může potrápit i krátkodobé zvýšení intenzity dopravy po ránu nebo odpoledne či nahodilý průjezd těžkého automobilu. V takovém případě sice není hluk trvalý, ale nárazový o to nepříjemnější. Navíc i nízká hladina hluku působící dlouhodobě může vést k poškození zdraví. „Bavíme se o hodnotách kolem 55 dB a více. Například, pokud chceme vést nerušený rozhovor s řečovou hladinou kolem 50 dB, měl by dosahovat maximální akustický tlak okolí hodnoty 35 dB. Proto by měl být řádně odizolován i hluk z vnějšího prostředí. Pokud si chceme dobře odpočinout, měla by být hodnota ve vnitřním prostoru stavby maximálně do 40 dB v době spánku je to pak dokonce jen 30 dB. Pro citlivější jedince to mohou být i hodnoty nižší,“ vysvětluje Ing. Pavel Heinrich, odborný konzultant společnosti HELUZ IZOS.

Posuzování akustického komfortu v budovách představuje významný aspekt při jejich návrhu. Protože hluk má prokazatelně negativní dopady na zdraví osob, je pro jeho omezování zavedena zákonná regulace Základem je Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a Nařízení vlády č. 272/2011 Sb.. Nařízení stanovují limity pro ochranu před nepříznivými účinky hluku na zdraví, stanovují přípustné limity podle typu chráněného prostoru, a také stanovují, jak se měřením prokazuje splnění těchto požadavků. Pro návrh obvodového pláště budov je třeba respektovat závaznou normu ČSN 73 0532, ve které jsou stanoveny požadavky na zvukovou izolaci obvodového pláště (tzn. včetně oken) podle hlukové zátěže. Při povolování staveb je nutné předložit podklady pro závazné stanovisko Krajské hygienické stanice. I proto je důležité provést správný návrh obvodového pláště, aby budova byla navržena komplexně s důrazem na eliminaci hluku.

Hluk z tramvaje a autobusu může dosahovat 70–90 dB v závislosti na typu tramvaje, stavu kolejí a rychlosti jízdy – řešení IZOS Acoustic
Hluk z tramvaje a autobusu může dosahovat 70–90 dB v závislosti na typu tramvaje, stavu kolejí a rychlosti jízdy – řešení IZOS Acoustic
Hluk z ulice – řešení IZOS Acoustic
Hluk z ulice – řešení IZOS Acoustic

Individuální řešení vašich potřeb

Platí obecné pravidlo, že zvukovou izolaci obvodové konstrukce určuje nejslabší prvek, kterým je obvykle okno, protože stěny mají zpravidla výrazně lepší neprůzvučnost. Dále platí to, že čím je okno větší, tím větší jsou kladeny nároky na jeho zvukovou izolaci. Při určitém poměru okna a plné stěny obvodové konstrukce odpovídá míra zvukové izolace okna, respektive vlastnostem jeho zasklení. Proto je velmi důležitý výběr správného izolační skla pro každé okno v domě. „Je otázkou, zda chceme plnit pouze legislativní minimum nebo si chceme dopřát větší akustický komfort. Pokud zvolíme nevhodné izolační sklo do oken, tato chyba se velmi špatně respektive draze sanuje. V praxi to může znamenat výměnu zasklení nebo celých oken,“ doplňuje Pavel Heinrich. Pro představu, vzduchová neprůzvučnost (Rw) zděných obvodových konstrukcí se většinou pohybuje mezi 45 a 50 dB, například zdivo z cihel HELUZ UNI vykazuje hodnotu Rw 49 dB. Výsledkem vývoje výrobků HELUZ IZOS je široké portfolio zvukově izolačního zasklení. Například izolační trojsklo IZOS Shadow Acoustic s tabulemi skla 8, 4 a 4 mm splňuje požadavek na neprůzvučnost 40 dB, zároveň vykazuje skvělou hodnotu součinitele prostupu tepla Ug = 0,5 W/m2K. Využití skleněných tabulí o tloušťce 8 mm, 6 mm a bezpečnostního skla VSG 44.2. pak zajišťuje v případě zasklení IZOS Shadow Protect Acoustic vzduchovou neprůzvučnost až 45 dB, tedy hodnotu o 1 až 4 dB lepší než konkurenční výrobky. Konkrétní řešení vždy vychází z individuálních potřeb a požadavků klienta, který se značkou HELUZ IZOS získává unikátní izolační zasklení kombinující několik výhod v jednom.


Jaký hluk najdeme v našem okolí:

Mírný déšť: Hluk z mírného deště obvykle dosahuje hladiny okolo 30–40 dB. Tento zvuk může působit spíše uklidňující než rušivě.

Větrná elektrárna: Hluk z větrné elektrárny se obvykle pohybuje v rozmezí 45–55 dB ve vzdálenosti 400 metrů. Hluk klesá s rostoucí vzdáleností.

Pěší zóna: Pěší zóny jsou obvykle méně hlučné, hluk se může pohybovat 50–60 dB, ale v případě davů nebo pouličních vystoupení může být hlasitější.

Štěkot psa: Hluk ze štěkání psa může dosahovat 60–90 dB v závislosti na velikosti a blízkosti psa.

Tramvaj: Hluk z tramvaje může dosahovat 70–90 dB v závislosti na typu tramvaje, stavu kolejí a rychlosti jízdy.

Hluk ze sekačky se obvykle pohybuje v rozmezí 80–100 dB zblízka
Hluk ze sekačky se obvykle pohybuje v rozmezí 80–100 dB zblízka
Izolační sklo HELUZ IZOS
Izolační sklo HELUZ IZOS

Hlučná ulice: Hluk na velmi frekventovaných silnicích může být v rozmezí 70–85 dB, závisí na hustotě dopravy a rychlosti vozidel.

Školka (dětské hřiště): Hluk z dětských hřišť nebo školek může dosahovat 70–80 dB během aktivní hry dětí.

Autobus: Hluk z autobusu může být v rozmezí 80–90 dB zblízka, zejména při startu nebo zastavování.

Sekačka na trávu: Hluk ze sekačky se obvykle pohybuje v rozmezí 80–100 dB zblízka.

Kamion: Hluk z kamionů může přesahovat 85 dB, zejména při akceleraci nebo načítání a vykládání zboží.

Hlasitá hudba: Závisí na typu a nastavení zvukového zařízení, ale hladiny mohou snadno přesáhnout 85–100 dB na koncertech nebo v klubech.

Letiště: Hluk z letiště, včetně startujících a přistávajících letadel, se může pohybovat v rozmezí 80–110 dB v závislosti na typu letadla a vzdálenosti.

Ohňostroj: Hluk z ohňostroje může snadno dosáhnout 140–160 dB ve velmi krátkých vrcholích při explozi, což je dostatečně hlasité na to, aby způsobilo okamžité poškození sluchu, pokud jste příliš blízko. Vzdálenější pozorovatelé zažijí nižší hladiny hluku, ale stále může jít o velmi hlasité události.

Je důležité poznamenat, že expozice hladinám hluku nad 85 dB po dlouhou dobu může vést k poškození sluchu. Hodnoty jsou přibližné a mohou se lišit v závislosti na mnoha faktorech.

Odborný webinář

Video o akustice