Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Zkušenosti z dlouhodobého ověřování životnosti ETICS

Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) jako hospodárné a technicky efektivní řešení se při rekonstrukcích i novostavbách osvědčují již od šedesátých let 20. století. Přesto se občas objevují případy nesplněných představ a očekávání, poruch a nebo dokonce i pozvolných či náhlých kolapsů ETICS.

1. Zateplování jako malá neznámá

Vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS) jako hospodárné a technicky efektivní řešení se při rekonstrukcích i novostavbách osvědčují již od šedesátých let 20. století. V naprosté většině případů slouží ke spokojenosti obyvatel i majitelů domů takřka beze změny dodnes. Přesto se občas objevují případy nesplněných představ a očekávání, poruch a nebo dokonce i pozvolných či náhlých kolapsů ETICS. Odborná i laická veřejnost nechce setrvávat v nejistotě a poprávu si klade otázky o funkčnosti a životnosti těchto systémů. Protože ETICS a nároky na ně se průběžně vyvíjejí a v podobě v jaké je známe dnes se v tuzemsku používají teprve od devadesátých let, je vhodné doplnit a porovnat zhruba patnáctileté tuzemské zkušenosti se zahraničními informacemi a studiemi získanými za posledních více než čtyřicet let.

2. Zkušenosti z Německa

Od počátku 60. let provádí Fraunhofer Institut für Bauphysik testy ETICS a dlouhodobá pozorování v laboratořích, ve volných povětrnostních podmínkách a na reálných veřejně přístupných zateplených objektech. Výsledky testů a podrobných periodických zkoumání opakovaně shrnuje ve zveřejňovaných Sděleních IBP. Za zmínku stojí zejména tato zjištěná fakta a konstatování:

Vady bezprostředně po zhotovení ETICS se vyskytly v jednom případě. Pro opravu tohoto ETICS postačil nátěr fasádní barvou.

Při prvním periodickém dohledu bylo zcela v pořádku 60% objektů, zbývající část vykazovala drobné vady jako např. jednotlivé malé trhlinky, výjimečně i puchýřky.

ETICS staré 13-26 let byly postupně 1x až 2 x renovovány. Některé ETICS byly po uplynutí jejich morální a estetické životnosti renovovány nátěrem, menší část byla renovována pomocí nové omítkové vrstvy s nátěrem a některé ETICS byly renovovány navýšením tepelného izolantu.

Při třetím periodickém dohledu bylo zcela v pořádku 90% objektů.

Po prohlídkách v r. 2005 bylo konstatováno, že všechny sledované ETICS jsou v mnohem lepším stavu než kdykoli předtím, zatímco u referenčních nezateplených fasád se nadále objevují praskliny vyvolané stárnutím, dotvarováním a pohyby staveb. Nově se však ve stejný "historický" okamžik, nezávisle na stáří a výrobci ETICS začinají na fasádách objevovat řasy a mikroorganismy, zejména na plochách smáčených deštěm. Tento fakt lze vztáhnout k malé tepelné kapacitě povrchu všech ETICS v kombinaci se změnami ve skladbě znečištění ovzduší.

3. Zkušenosti z České republiky

Přestože technické a legistaivní požadavky na uvádění jednotlivých komponentů ETICS na trh jsou v celé EU takřka shodné a skutečná kvalita výroby se v jednotlivých zemích nejspíše také neliší, je bohužel v ČR možné - nejen na základě většího množství informací z tuzemských staveb - konstatovat vyšší míru poruch ETICS bezprostředně a nebo v krátké době po dokončení. Přičítat to lze především překotné organizaci a rychlému provádění staveb, popř. nekvalifikovaným a nezodpovědným zhotovitelům. Zhruba ve stejné době jako v Německu se i u nás objevilo znečištění ETICS řasami a mikroorganismy, což zejména u nás lze spojovat se změnami ovzduší, jak jsou např. snížení prašnosti a obsahu síry (odsíření elektráren), zvýšení obsahu dusíku (automobilová doprava, průmyslová hnojiva), změny mikroklimatu (větší podíl zeleně v bezprostřední blízkosti staveb, zavlažování a mulčování ploch v těsné blízkosti fasád), jakož i se změnami v architektuře samotné (malé přesahy říms a klempířských prvků, syté barevné odstíny s malým koeficientem tepelné odrazivosti apod.). Standardní periodická kontrola a údržba ETICS se sice v ČR zatím neprovádí stejně pečlivě a tak často jako v zahraničí, ale renovace ETICS se vyskytují již u nás a zřejmě i v kratším cyklu. Buďto jako oprava technických vad poměrně brzy po dokončení ETICS (obvykle do jednoho roku), ale již i kvůli pouhým změněným estetickým představám majitele objektu (změna barevnosti či členění fasády), ale i kvůli rostoucím nárokům na tepelně izolační vlastnosti. Velmi dobrý stav většiny standardně zhotovených ETICS a takřka shodná kvalita všech renovovaných ETICS v tuzemsku i v zahraničí umožňuje i u nás předpokládat stejně dlouhou funkčnost a životnost jako v okolních zemích.

Použitá literatura:

[1] IBP Mitteilung 316 Praxisbewährung von Wärmedämmverbundsystemen - Neue Forschungsergebnisse, kurz gefaßt, 24 (1977), Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Německo
[2] IBP Mitteilung 192 Wärmedämmverbundsysteme mit mineralischen Dämmschichten und Putzsystemen - Neue Forschungsergebnisse, kurz gefaßt, 17 (1990), Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Německo
[3] IBP Mitteilung 382 Algen auf Wärmedämm-Verbundsystemen - Neue Forschungsergebnisse, kurz gefaßt, 28 (2001), Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, Německo
[4] IBP Mitteilung 461 Langzeitverhalten von Wärmedämmverbundsystemen - Neue Forschungsergebnisse, kurz gefaßt, 32 (2005), Fraunhofer Institut für Bauphysik, Stuttgart, NěmeckoDoplnění redakce:
Příspěvek zazněl na konferenci Regenerace bytového fondu v listopadu 2009 v Hradci Králové. TZB-info bylo generálním partnerem této konference a pro naše čtenáře téma neskončilo uzavřením přednáškového sálu. Téma bude pokračovat v odborných i firemních článcích, krátkých zprávách, výpočtech, atd. po celý rok 2010 v samostatném tématu Regenerace bytových domů a v nové oblasti Videa.
 
 
Reklama