Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Základy správného navrhování zelených střech

Ještě před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, dnes však již nacházejí široké uplatnění. A je to správné. Plochy zeleně jsou ve městech vzácné a využitím střech můžeme jejich podíl výrazně zvýšit.

Výhody zelených střech: Ochrana hydroizolace a prodloužení její životnosti, zlepšení tepelné a zvukové izolace a mikroklimatu, snížení prašnosti, využití pro pobyt a relaxaci, akumulace srážkové vody (až 30-99% za rok) a snížení odtokových špiček, vytvoření ekologické vyrovnávací plochy a estetického architektonického prvku.

Základní pojmy

Extenzívní zeleň: Přírodní forma nenáročné vegetace, suchomilné rostliny, tj. rozchodníky, mechy, byliny a trávy. Výška souvrství cca. 8 - 15 cm. Lze použít pro ploché i šikmé střechy. Minimální údržba.


Vydařená kombinace architektury a zeleně u střechy Optigreen

Intenzívní zeleň: Trvalky, keře, trávníky, stromy. Využití a ztvárnění srovnatelné s okrasnými zahradami na terénu. Výška souvrství cca. 25 -100 cm, nutné zavlažování, živiny a pravidelná péče.

Vegetační souvrství: Vrstvy nad hydroizolací, tj. ochranná a vodoakumulační textilie, drenážní a filtrační vrstva, substrát, vegetace. V případě, že hydroizolace není odolná proti kořenům, je nutná ještě kořenovzdorná fólie.

Na co je třeba dbát v návrhu

Odolnost proti prorůstání kořenů

Hydroizolace, resp. kořenovzdorná fólie musí být odolná proti prorůstání kořenů (viz německá směrnice FLL), musí být vyvedena cca. 15 cm nad povrch substrátu, zafixována k atice a chráněna proti mechanickému poškození a UV záření. Kořenovzdorná vrstva musí být položena celoplošně, tj. i v oblasti bez přímé vegetace (např. pod štěrkovým okrajovým pásem, dlažbou apod.).

Plošné zatížení


Ekologický způsob výstavby - samozřejmě se zelenou střechou Optigreen

U extenzívního souvrství běžně cca. 80-170 kg/m2, u řešení Optigreen "Lehká střecha" je to jen cca. 40 kg/m2. U intenzívního souvrství je třeba počítat s cca. 300 kg/m2 a více. Hodnoty zahrnují nasycení vodou i vegetaci.

Sklon střechy

Bez větších problémů lze realizovat a udržovat sklony od 0°až do cca. 30°. Optigreen standardně řeší i ozelenění střech se sklonem do 45°, individuálně i více. Nulový sklon může být výhodou u intenzívních zelených střech kvůli možnosti akumulace vody v drenážní vrstvě pro spodní závlahu. Pro extenzívní vegetaci se doporučuje sklon cca 2%.

Sání větru / zajištění proti erozi

U volně položené hydroizolace tvoří vegetační souvrství zatěžující vrstvu, která brání nadzvednutí fólie v důsledku sání větru. Při velké výšce budovy a v exponovaných polohách na rozích a okrajích střechy je třeba zajistit i vegetační souvrství proti odvátí a erozi, nejlépe okrajovým pásem z plné nebo zatravňovací dlažby.

Požární bezpečnost

Podle směrnice FLL se na intenzívní zeleň pohlíží stejně jako na "tvrdou krytinu". Extenzívní zeleň vyhoví za předpokladu, že tloušťka vrstvy substrátu je min. 3 cm s obsahem max. 20% hm. organických látek. Před okny, dveřmi a střešními prostupy je nutný pás štěrku nebo dlažby.

Odvodnění

Je zajištěno drenážní vrstvou, tj. hrubozrnným minerálním násypem Optigreen Perl s vloženými odvodňovacími profily Optigreen Triangle nebo drenážní nopovou fólií Optigreen FKD. Střešní vpusti jsou chráněny kontrolními šachtami Optigreen Triangle.

Zavlažování

Extenzívní zeleň potřebuje závlahu jen v počáteční fázi po založení. I zde je proto třeba počítat s vodovodní přípojkou na střeše nebo v její blízkosti. Pro střešní zahrady lze akumulovat vodu v drenážní vrstvě a případně spojit s automatickým zavlažováním. Tím se výrazně sníží náklady na zavlažování, neboť nejprve se spotřebovává zadržená dešťová voda.

Bezpečnost osob

Prostředky na zajištění osob proti pádu jsou nutné jak při provádění, tak při údržbě. U pochozích střech doporučujeme zábradlí, u nepochozích jsou nutné alespoň jisticí body pro připnutí jistícího lana pracovníka údržby. Patentovaný jisticí systém OPTISAFE slouží pro ploché střechy do 5°. Jistící body jsou vytvořeny tak, že nenarušují hydroizolaci. Systém se pokládá volně na střechu a je plošně zatížen vegetačním souvrstvím, což zajišťuje jeho dostatečnou únosnost a stabilitu.

Vegetace


Zelené klenuté střechy Optigreen

Extenzívní vegetaci lze založit výsevem a rozhozem řízků rozchodníků, případně hydroosevem, výsadbou předpěstovaných rostlin v balech nebo položením předpěstovaných vegetačních rohoží. Pro šikmé střechy jsou nutné vegetační rohože na nevytlívající vložce.

Intenzívní zeleň zahrnuje výsadbu různých druhů trvalek, keřů, půdopokryvných rostlin a dřevin; měly by být použity nevymrzající druhy.

Údržba

Četnost údržby závisí na druhu vegetace a zahrnuje především kontrolu okrajů a prostupů z hlediska případného vnikání kořenů, kontrolu zavlažovacích a odvodňovacích zařízení, prořez a sečení, odstraňování nežádoucí vegetace, v případě potřeby dosetí a dosázení některých míst nebo zálivku a hnojení. Údržba extenzívních zelených střech se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně.

Závěr

Zelené střechy jsou trendem současnosti a jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují investorovi dlouhodobý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Jen tak je možné optimalizovat a realizovat požadavky investora ke spokojenosti všech.

Kontakt:

Ing. Jitka Dostalová
regionální zástupce firmy Optigreen
Jahodová 20
620 00 Brno, CZ
Mobil: +420 606658099
Tel.: +420 545210414
Fax: +420 545210434
E-mail: info@optigreen.cz
www: www.optigreen.cz