Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Geometrická přesnost schodišť

Schodiště jsou nedílnou součástí stavby a stejně jako u ostatních stavebních konstrukcí je potřeba i u schodiště řešit geometrickou přesnost. Jedná se především o geometrickou přesnost schodišťových stupňů, jejichž rozměry (výška a šířka) mohou výrazně ovlivnit pocitovou pohodu, plynulost a bezpečnost pohybu po schodišti.

1 Úvod

Problematika schodišť a rozměrů schodišťových stupňů je v České Republice řešena především z pohledu bezpečnosti a pohodlnosti užívání. Schodiště řeší v prvé řadě technická norma ČSN 73 4130 a vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu, která se, v případě konstrukce schodišť, odkazuje především na normu ČSN 73 4130.

V případě geometrické přesnosti schodišťových stupňů však nemůžeme brát v potaz požadavky pouze normy ČSN 73 4130, ale je potřeba přihlédnout také k požadavkům prováděcích norem pro nosné konstrukce schodišť, jejich povrchové úpravy a také k požadavkům na geometrickou přesnost výrobků, kterými jsou schodišťové stupně obkládány.

Pro srovnání je v článku uvedeno, jak je problematika geometrické přesnosti schodišť řešena v zahraničních normách.

2 Požadavky na schodiště dle ČSN 73 4130

Norma ČSN 73 4130 pro schodiště kromě přípustné výšky a šířky schodišťových stupňů a sklonu schodišťových ramen mimo jiné také určuje, že:

 • Na výstupní čáře schodišťového ramene musí mít stupeň navržený rozměr (šířku stupně b a výšku stupně h); u stupňů se zakřivenou výstupní čarou schodišťového ramene je šířka stupně b měřena jako tětiva oblouku v místě průsečíku výstupní čáry s hranami vzájemně navazujících stupňů.
 • Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít shodnou výšku h. Výška stupně h se měří jako svislá vzdálenost horního povrchu stupnic dvou po sobě následujících stupňů.
 • Všechny stupně v jednom schodišťovém rameni musí mít na výstupní čáře shodnou šířku b. Šířka stupně b se měří na výstupní čáře jako vodorovná vzdálenost předních hran dvou po sobě následujících stupňů.

Jinými slovy všechny schodišťové stupně v jednom rameni musí být stejně vysoké a stejně široké. Norma tedy nepřipouští jakoukoliv jejich geometrickou nepřesnost.

Norma pro schodiště byla původně určena především jako podklad pro navrhování schodišť a šikmých ramp a při návrhu se samozřejmě předpokládá, že všechny stupně budou stejně vysoké a široké. V roce 2010 byla vydána aktualizace této normy a ta určuje požadavky pro rozměry a tvar schodišť a šikmých ramp, které jsou trvalou součástí interiéru a exteriéru stavebních objektů a jsou určeny jako komunikace pro pěší.

V aktualizaci z roku 2010 vypadlo pro realizaci podstatné slovíčko „navrhování“, tudíž podle platné normy pro schodiště může být investorem a projektantem požadováno provedení schodišť s nulovou tolerancí výšky a šířky jednotlivých stupňů v jednom schodišťovém rameni. Otázkou je, zda je to proveditelné z pohledu geometrické přesnosti nosné konstrukce schodišť a jejich povrchové úpravy.

3 Nosná konstrukce schodišť

Mezi problematické nosné konstrukce schodišť patří především betonové monolitické a prefabrikované konstrukce, které jsou na stavbách asi nejvíce používané. Provádění monolitických betonových konstrukcí řeší norma ČSN EN 13670 a výrobu prefabrikovaných schodišťových ramen řeší norma ČSN EN 14843. Obě tyto normy obsahují mimo jiné také požadavky na geometrickou přesnost.

Geometrická přesnost monolitického betonového schodiště dle ČSN EN 13670

Norma pro provádění betonových konstrukcí neřeší přímo problematiku geometrické přesnosti schodišťových stupňů, ale na jednotlivé stupně monolitického betonového schodiště lze asi nejlépe aplikovat požadavky na rozměr průřezu dle Obrázku 4.a – Mezní odchylky pro průřezy.

Mezní odchylka průřezuČSN EN 13670 monolitické bet. konstrukce
Schéma±10 mm pro l < 150 mm
±15 mm pro l = 400 mm
±30 mm pro l ≥ 2500 mm
Mezilehlé hodnoty se stanoví lineární interpolací.

Geometrická přesnost prefabrikovaného betonového schodiště dle ČSN EN 14843

Povolené výrobní odchylky průřezu prefabrikovaných schodišť jsou stanoveny následovně:

Mezní odchylkaČSN EN 14843 prefabrikované schodiště
Rozměry průřezu L+10 mm/ −5 mm pro L ≤ 150 mm a,b)
±15 mm pro L ≥ 400 mm a,b)
a) Mezilehlé hodnoty se stanoví lineární interpolací.
b) Rozdíl dvou po sobě následujících výšek stupňů nesmí překročit 6 mm.

4 Povrchová úprava schodišť

Mezi nejběžnější povrchové úpravy schodišť patří keramické obklady, Teraco a dřevěné obklady. Provedení obkladů nelze provést na desetiny milimetru přesně, proto jsou stanoveny přípustné odchylky. Tyto odchylky se vztahují především k charakteristikám dokončeného povrchu jako je rovinnost, výška hran obkladových prvků ve spáře apod. Výsledné geometrické odchylky dokončených obkladů a dlažeb mohou být ovlivněny také výrobními odchylkami rozměrů samotných obkladových prvků.

Geometrická přesnost provedení dřevěných obkladů

V soustavě českých technických norem neexistuje norma pro provádění dřevěných obkladů. Existují pouze výrobkové normy pro jednotlivé obkladové prvky, které udávají výrobní tolerance.

V případě dřevěných obkladů lze použít ustanovení normy pro podlahy ČSN 74 4505. Tato norma řeší mimo jiné geometrickou přesnost rovinnosti nášlapných vrstev. Přípustné odchylky rovinnosti jsou stanoveny na vzdálenost 2 m (tedy pod 2m latí).

Tabulka 1 – Přípustné požadavky geometrické přesnosti pro nášlapné vrstvy podlah
Mezní odchylkyČSN 74 4505
Místnosti pro pobyt osobOstatní místnostiVýrobní a skladovací haly
Místní rovinnost nášlapných vrstev podlah±2 mm/ 2 m±3 mm/ 2 m±5 mm/ 2 m
Rozdíly ve výškové úrovni nášlapné vrstvy v dilatační nebo smršťovací spáře a hran sousedních dlaždic2 mm2 mm2 mm

Geometrická přesnost provedení dlažeb a obkladů dle ČSN 73 3451

Tato norma platí pro keramické obkladové prvky použitelné pro dlažby a obklady stěn uvnitř a vně budov kladené do cementových maltovin nebo lepené pomocí lepidel.1

V rámci geometrické přesnosti dokončených obkladů a dlažeb se měří jejich rovinnost, která může dosahovat mezních odchylek ±3 mm na dvoumetrové lati. Přičemž k této odchylce se musí připočíst ještě příslušná výrobní odchylka obkladového prvku.

Přesnost rozměrů keramických obkladových prvků je dána normou ČSN EN 14411. Odchylka tloušťky se může pohybovat v rozmezí až ±10 % jmenovitého rozměru. Odchylka rovinnosti obkladového prvku se pohybuje v rozmezí od ±0,5 % do ±1,5 % jmenovitého rozměru v závislosti na třídě nasákavosti nebo rozměru obkladového prvku.

Geometrická přesnost rozměrů Teracových dlaždic dle ČSN EN 13748-1

Odchylky skutečných rozměrů od uvedených výrobních rozměrů musí odpovídat požadavkům dle Tabulky 2.

Tabulka 2 – Odchylky skutečných rozměrů teracových dlaždic podle ČSN EN 13748-1
RozměrMezní odchylky
Délka hrany±0,3 %
Tloušťka dlaždice±2mm (při tloušťce < 40 mm)
±3 mm (při tloušťce ≥ 40 mm)

Rozdíl mezi dvěma rozměry tloušťky jednotlivé dlaždice musí být ≤ 3 mm.

Pro tloušťku kalibrovaných dlaždic, které jsou jako takové vykazovány, platí tolerance ±1 mm.

5 Požadavky na geometrickou přesnost schodišť v zahraničních normách

Na rozdíl o české soustavy norem a legislativy, zahraniční normy řeší geometrické parametry schodišťových stupňů s ohledem na to, že vždy existují určité výrobní odchylky, které je potřeba tolerovat. Jako příklad lze uvést požadavky stanovené v německých normách DIN a v britských normách BS.

Norma DIN 18065 Schodiště

Skutečná výška a šířka schodů se může lišit o ±5mm od projektovaných rozměrů, přičemž rozdíl výšek dvou po sobě následujících schodů může být maximálně 5 mm viz Obrázek 1.

V případě obytných budov s maximálně dvěma byty (rodinný dům) se může skutečná výška nástupního a výstupního stupně lišit maximálně o ±15 mm od projektované hodnoty viz Obrázek 2.

Obrázek 1 – Přípustné odchylky geometrické přesnosti schodišťových stupňů
Obrázek 1 – Přípustné odchylky geometrické přesnosti schodišťových stupňů
Obrázek 2 – Přípustné odchylky geometrické přesnosti schodišťových stupňů v objektech s maximálně dvěma byty
Obrázek 2 – Přípustné odchylky geometrické přesnosti schodišťových stupňů v objektech s maximálně dvěma byty

Norma BS 5606 Přesnost pozemních staveb

Uvažované hodnoty geometrických odchylek pro schodišťové stupně jsou navrženy následovně:

 • Výška jakéhokoliv schodu mezi podestami se může lišit o max. ±15 mm od projektované hodnoty (platí pro monolitické i prefabrikované schodiště).
 • Výška dvou po sobě následujících schodů se může lišit max. o ±6 mm u monolitických schodišť a max. o ±4 mm u prefabrikovaných schodišť.
 • Šířka schodu se může lišit max. o ±4 mm od projektované hodnoty (platí pro monolitické i prefabrikované schodiště).

6 Vyhodnocení stávajících požadavků a návrh řešení v rámci českých technických norem

Z výše uvedených požadavků norem je patrné, že české technické normy geometrickou přesnost dokončených schodišť neřeší. Navíc dochází k rozporu mezi požadavky jednotlivých norem, kdy normy pro provádění stavebních konstrukcí připouští odchylky od geometrické přesnosti, ale norma ČSN 73 4130 pro schodiště nikoliv. Tento požadavek se potom dále kopíruje i do vyhlášky 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu a dalších právních předpisů.

Pokud se podíváme do zahraničních norem, tak v mnoha případech je tato problematika řešena a jsou navrženy přípustné odchylky od geometrické přesnosti schodišťových stupňů.

Je potřeba si uvědomit, že monolitické a prefabrikované betonové konstrukce nelze provádět s absolutní přesností na 0 mm, stejně tak jako keramické a teracové dlaždice mají své výrobní odchylky. Zároveň je potřeba myslet na to, že případné přípustné odchylky od geometrické přesnosti musí být nastaveny tak, aby nebyla narušena bezpečnost a plynulost pohybu po schodišti.

Možnost geometrické nepřesnosti do 5 mm jednotlivých schodišťových stupňů připouští i některá česká literatura týkající se schodišť [11].

Požadavky na geometrickou přesnosti dokončených schodišťových stupňů by bylo možné navrhnout dle následujících zásad:

 • Skutečná výška jakéhokoliv schodišťového stupně v jednom schodišťovém rameni se může lišit maximálně o ±5mm od projektované výšky. Přičemž výšky dvou po sobě následujících stupňů se nesmí lišit o více než 5 mm.
 • Skutečná šířka jakéhokoliv schodišťového stupně v jednom schodišťovém rameni se může lišit maximálně o ±5mm od projektované šířky.

7 Závěr

Aby bylo možné u dokončeného schodiště dosáhnout výše navržených odchylek je potřeba přesně definovat požadavky na geometrickou přesnost nosných konstrukcí schodišť. Pokud totiž porovnáme požadavky prováděcích a výrobních norem s výše uvedeným návrhem, stále se zde vyskytuje téměř dvojnásobný rozdíl v požadavcích.

Tabulka 3 – Porovnání navrhovaných požadavků na geometrickou přesnost dokončených schodišťových stupňů s požadavky norem pro monolitické a prefabrikované schodiště
Mezní odchylkaNavrhované hodnoty
pro dokončené schodiště
ČSN EN 13670
Monolitické schodiště
ČSN EN 14843
Prefa schodiště
Rozměr průřezu L
(výška a šířka schodišťového stupně)
Δ ≤ ±5 mm c)±10 mm pro L < 150 mm a)+10 mm/ −5 mm pro L ≤ 150 mm a,b)
±15 mm pro L = 400 mm a)±15 mm pro L ≥ 400 mm a,b)
a) Mezilehlé hodnoty se stanoví lineární interpolací.
b) Rozdíl dvou po sobě následujících výšek stupňů nesmí překročit 6 mm.
c) Rozdíl dvou po sobě následujících výšek stupňů nesmí překročit 5 mm.

Prováděcí norma pro monolitické schodiště ČSN EN 13670 připouští odchylku až ±10 mm pro rozměr 150 mm a výrobní norma pro prefabrikované schodiště ČSN EN 14843 odchylku až +10/−5 mm pro rozměr 150 mm a když k těmto požadavkům připočteme ještě výrobní odchylky případných obkladových prvků, velmi snadno se stane, že navržené požadavky dokončených schodišťových stupňů nebudou dodrženy.

Doporučuji proto provést následující:

 • Po projektantovi a investorovi vždy vyžadovat, aby projektová dokumentace schodišť ve skladbě obsahovala vyrovnávací vrstvu mezi nosnou částí schodiště a obkladem v tloušťce minimálně 5 mm.
 • Před podpisem smlouvy o dílo s dodavatelem nosných konstrukcí schodišť stanovit přísnější požadavky na geometrickou přesnost schodišťových stupňů, než jaké doporučují normy ČSN EN 13670 a ČSN EN 14843.

V případě, že prefabrikované schodiště bude dodáno na stavbu včetně konečné povrchové úpravy, je potřeba s dodavatelem schodiště před podpisem smlouvy dohodnout takové výrobní odchylky, aby byly dodrženy navrhované hodnoty pro geometrickou přesnost dokončených schodišťových stupňů.

Použitá literatura

 • [1] ČSN 73 4130 – Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky, ČNI 04/2010,
 • [2] Vyhláška 268/2009 Sb. o technických požadavcích na výstavbu
 • [3] ČSN EN 13670 – Provádění betonových konstrukcí, UNMZ 6/2010,
 • [4] ČSN EN 14843 – Betonové prefabrikáty – Schodiště, ČNI 1/2008,
 • [5] ČSN EN 14411 Keramické obkladové prvky – Definice, klasifikace, charakteristiky a označování, ČNI 8/2007,
 • [6] ČSN EN 13748-1 Teracové dlaždice – Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití, ČNI 2005,
 • [7] ČSN 73 3451 Obecná pravidla pro navrhování a provádění keramických obkladů, ČNI 12/2005,
 • [8] ČSN 73 3450 Obklady keramické a skleněné, 5/1979.
 • [9] DIN 18 065 – Schodiště
 • [10] BS 5606:1990 – Přesnost pozemních staveb,
 • [11] Schodiště: DRÁBEK, Pavel. 1. vyd. Praha: Grada, 1999, 109 s. ISBN 80-7169-739-7

Poznámky

1 Současně s normou ČSN 73 3451 platí i původní norma ČSN 73 3450. Původní předmět normy ČSN 73 3450 byl změnou Z1 z 12/2005 upraven a v současnosti platí pouze pro obklady a dlažby skleněné, pro keramické obklady a dlažby platí ustanovení normy ČSN 73 3451. ... Zpět

 
Komentář recenzenta Ing. Petr Tůma, Ph.D., autorizovaný inženýr v oboru diagnostika staveb

Článek popisuje stav normových požadavky na geometrickou přesnost schodišť a upozorňuje na situaci, kdy požadavky norem (zejména ČSN 73 4130) jsou nereálné, nesplnitelné. Problém spočívá v absenci rozměrových tolerancí u požadavku na rozměry schodišťových stupňů. To je při realizaci staveb velmi nepříjemné, protože konstrukci takto objektivně nelze provést a případné spory na toto téma jsou s objednateli obtížně řešitelné.
Přínos článku spočívá v doporučení jak normu upravit a zejména v praktickém návodu jak v současné situaci omezit rizika spojená s případnými reklamacemi. Článek doporučuji k uveřejnění.

English Synopsis
Geometrical tolerances of stairs

Stairs are part of construction. It is important to solve geometrical tolerances of stairs as of other parts of constructions. The most important tolerances of stairs which should be measured are steps (their high and width), because their dimensions could affect safety of stairs.

 
 
Reklama