Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Příspěvek statiků k zateplení panelových domů

Text je příspěvkem k tématu rekonstrukcí a revitalizací panelových objektů. Ve dvou příkladech ukazuje možné řešení, jak nahradit ocelové zábradlí lodžií panelových domů soustavy T08B lodžií zděnou.

Úvod

V rámci celkové rekonstrukce panelových domů nosné soustavy T08B a izolace obvodového pláště těchto objektů se stále více vyskytuje požadavek nahradit ocelové zábradlí lodžií zábradlím zděným a vytvořit tak technický předpoklad i pro případné zateplení a zasklení lodžie. Nevyztužené zděné zábradlí lodžií pro většinu zatěžovacích a materiálových variant zřejmě staticky nevyhovuje, což prokazuje i statický posudek [9]. Snahou autorů tohoto článku je ukázat různé možnosti řešení tohoto problému pomocí zdiva vyztuženého v ložných spárách předem zhotovenou výztuží MURFOR®.

Statické předpoklady - výpočetní model pro zděnou stěnu zábradlí lodžie

Při výpočtu se vychází z předpokladu, že zděná stěna zábradlí je prostě podepřená po třech stranách svého obvodu (po obou svislých okrajích a v patě), horní vodorovná strana je volná (nepodepřená) a že stěna je zatížená kolmým tlakem (sáním) větru. Vzhledem k poměru výšky h k délce L stěny zábradlí, h/L ≈ 0,2, je možno předpokládat, že vodorovný a svislý směr přenášení se nebudou pro velmi rozdílné ohybové tuhosti zapojovat do přenášení zatížení současně, nýbrž nejdříve se aktivuje kratší svislá konzola. Pokud konzola nepřenese sama spolehlivě zatížení ve svislém směru, bude překročena mezní únosnost patního průřezu zděné stěny a konzola se poruší v těchto místech v ložné spáře trhlinkami. Teprve pak lze předpokládat plnou aktivaci vodorovného směru z vyztuženého zdiva, který bude přenášet celé zatížení jako vodorovně pnutý prostý nosník.

Vodorovné a svislé užitné zatížení na horní hranu zábradlí činí qk = 0,5 kN/m. Vodorovné zatížení horní hrany zábradlí do výpočtu ve většině dále uváděných příkladů neuvažujeme, neboť jeho účinky jsou většinou menší než účinky bočního tlaku větru a působí opačným směrem.

Pro statický výpočet jednotlivých variant materiálového a konstrukčního řešení vyztužených zděných lodžií byl použit program [7]. Program je určen pro výpočet desek po obvodě ze 3 nebo 4 stran uložených, které však musí splňovat vstupní podmínky pro poměr stran, aby bylo možno předpokládat spolupůsobení obou navzájem kolmých směrů přenášení, tj. vodorovného a svislého směru. Toto spolupůsobení se předpokládá u zděných stěn, vyztužených ve vodorovném směru v ložných spárách výztuží MURFOR®, pro které platí poměr h/L <0,3;2> a tato podmínka, jak bylo již výše uvedeno, v tomto případě splněna není a program [7] proto při výpočtu hlásí chybu a výslednou podmínku spolehlivosti už neposoudí. Plně automatizovaný výpočet pomocí programu [7] lze však úspěšně využít pro výpočet charakteristického zatížení tlakem větru, materiálových charakteristik zdiva a výztuže a výsledných návrhových mezních hodnot průřezových veličin zděné stěny ve vodorovném a svislém směru: MRd,x, MRd,y, VRd,x, VRd,y. Účinek zatížení větrem pro dosazení do výsledných podmínek spolehlivosti při již známé hodnotě charakteristického zatížení wk se na prostém nosníku a na konzole pak již snadno stanoví ručním výpočtem.

Ve výše uváděných předpokladech výpočtu se zděná stěna zábradlí lodžie vyzdívá přímo na stropní panel, který tvoří podporu pro spodní okraj stěny při přenášení bočního zatížení větrem. Tím však dochází i k přitížení stropního panelu, který je pak třeba na toto nové zatížení také posoudit. Vložením výztuže do ložných spár zděné stěny zábradlí se dosahuje toho, že svislé zatížení od vlastní tíhy stěny i od svislého užitného zatížení horní hrany zábradlí by mohla stěna přenášet sama, jestliže by se umožnil po ztvrdnutí malty svislý průhyb a tím aktivovaly vnitřní síly pro přenášení momentů ve svislé rovině stěny zábradlí. Pro dosažení alespoň částečné "samonosnosti" zděného zábradlí by bylo proto vhodné stropní desku pod zábradlím v dolním patře před vyzdíváním zábradlí uprostřed rozpětí podepřít a podepření odstranit až po řádném vytvrdnutí malty ve zdivu zábradlí, a tím výztuž zábradlí pro přenášení svislého zatížení aktivovat.

V dále uváděných konstrukčních řešeních se budeme věnovat především výstupům statických výpočtů a nebudeme podrobně vysvětlovat jednotlivé výpočetní vztahy, neboť jsou podrobně popsány v textu programu [7], normě [2] a skriptech [5] a [6].

Charakteristika nosné konstrukce bytových domů T08B

Nosná soustava T08B je konstrukční soustava s osovou vzdáleností nosných příčných stěn 6000 mm. Byla používána převážně v Praze v 60. a 70. letech minulého století. Konstrukční výška podlaží je 2800 mm. Obvyklá výška zástavby je 4, 8, 10 a 12 podlaží, ale u bodových a věžových domů byl použit u některých objektů i větší počet podlaží než 12. Bytové domy byly sestavovány z typových sekcí řadových, koncových a dilatačních. Délka jedné sekce je 18 m, minimální délka řadového domu je sestava dvou sekcí. Hloubka řadových sekcí je obvykle 9600 mm, 10800 mm, 12000 mm, nebo 14400 mm. Maximální délka dilatačního celku řadového domu je sestava tří sekcí, tj. 54000 mm. Věžové a bodové domy byly navrhovány jako jedna sekce. Vnitřní nosné železobetonové stěnové dílce mají tloušťku 190 mm, zděná lodžie se vkládá mezi příčné nosné stěny tedy na světlost = rozpětí L = 5810 mm.

Zatížení větrem

Rozhodujícím zatížením pro návrh a posudek zábradlí ze zdiva vyztuženého v ložných spárách předem vyrobenou výztuží MURFOR® je boční zatížení tlakem nebo sáním větru na svislou plochu stěny zábradlí. Hodnoty bočního zatížení větrem, stanovené podle normy [1], jsou závislé na výšce, šířce a délce domu, na poloze zábradlí lodžie v ploše stěny domu a dále na lokalitě, na níž je panelový dům T08B postaven. Vzhledem k tomu, že přibližně 90 % panelových obytných domů navržených a postavených v konstrukčním systému T08B bylo realizováno v Praze, budou použity pro návrh vstupní údaje pro stanovení zatížení větrem platné pro tuto lokalitu:

Výchozí základní rychlost větru vb,0

V oblasti Prahy se podle [1], mapy větrných oblastí vyskytuje převážně větrná oblast I a II, na malém území v západní okrajové části města se vyskytuje i větrná oblast III.

Kategorie terénu

Pro obytná sídliště s obvyklou hustotou zástavby byla zvolena kategorie terénu III. Při nejnižší uvažované zástavbě (bytové čtyřpodlažní domy) by bylo možno patrně uvažovat i kategorii terénu IV vzhledem k větší hustotě bloků domů a vyšší pravděpodobností, že se na redukování účinků větru projeví příznivě vzrostlé stromy. Pro zařazení terénu do této kategorie je však dle normy [2] třeba, aby nejméně 15 % plochy území bylo zastavěno budovami vyššími než 15 m.

Materiály pro zdivo

Pro dosažení co nejvyšší odolnosti vůči zatížení bočním tlakem (sáním) větru je vhodné volit zdicí prvky s co nejvyšší hodnotou pevnosti v tlaku. Vhodné jsou proto lícové cihly, kde pevnost v tlaku dosahuje až 60 MPa nebo vápenopískové s pevností 30 MPa spolu s obyčejnou cementovou maltou pevnostní třídy alespoň M10. Při použití přesných pórobetonových tvárnic YTONG a malty pro tenké spáry (lepidla) lze dosáhnout částečného zvýšení únosnosti jen zvětšením tloušťky stěny. Při použití obou typů malt je třeba řádně vyplnit i svislé (styčné) spáry maltou (lepidlem), aby se zajistilo plné přenášení tlakového napětí ve vyztuženém průřezu stěny zábradlí.

Výztuž MURFOR do ložných spár zdiva

Při použití obyčejné malty a tloušťce ložné spáry 10 mm nebo 12 mm se použije předem zhotovená výztuž MURFOR® kruhového průřezu RND Ø5, délky 3050 mm a vhodné šířky tak, aby krytí po obou stranách stěny bylo nejméně 20 mm. Tento požadavek však není třeba striktně dodržet, neboť minimální krytí podle normy [2] je jen 15 mm. Nutno však počítat s tím, že jednotlivé pruty výztuže se stykují přesahem (v délce 250 mm), a je proto vhodné si pro uložení dvou prutů vedle sebe vytvořit jistou rezervu v šířce průřezu. Styky přesahem by se neměly navrhovat do míst největšího namáhání a neměly by být nad sebou vždy ve stejném místě - měly by se půdorysně vystřídat o délku cca 500 mm! Pokud by zábradlí lodžie zůstalo jako režné zdivo vystavené působení povětrnosti, včetně vlivu zamrzání a rozmrzání, je třeba volit výztuž s povlakem z epoxidové pryskyřice (typ RND/E). Pokud se počítá s ochrannou vrstvou omítky a případně i s izolací (zateplením), stačí výztuž pozinkovaná (typ RND/Z). Výztuž v ložných spárách zdiva je nutné zakotvit pomocí pásků přichycených hmoždinkami do příčných železobetonových stěn ve svislé vzdálenosti 200 až 300 mm. Zakotvení zábradlí lodžie do příčných nosných stěn pomocí kotevních pásků se požaduje, i když ověření spolehlivosti průřezu na usmyknutí ve styku stěny zábradlí a příčné stěny obvykle bezpečně vyhovuje i pro smykově nevyztužený průřez.

Při použití malty pro tenké spáry (lepidla) a tloušťce ložné spáry 3 mm se použije předem zhotovená výztuž MURFOR® obdélníkového průřezu EFS 8/1,5 mm, délky 3050 mm a vhodné šířky. Požadavky na krytí výztuže a ochranu výztuže před korozí jsou stejné jako u výztuže kruhové. Výztuž EFS je třeba rovněž kotvit do podpor výše uvedeným způsobem pomocí kotevních pásků a hmoždinek.

PŘÍKLADY ŘEŠENÍ

Příklad 1: Věžový dům o 12 podlažích

Zadání:

Pro stěnu zábradlí lodžie je navrženo režné zdivo z plných lícovek 290/140/65 mm, pevnostní značky P60 na obyčejnou cementovou maltu pevnosti M10. Tloušťka stěny zábradlí je 140 mm. Vyztužení MURFOR® RND/E Ø5/100/3050 je navrženo v každé ložné spáře - viz obrázek č. 1. Kotvení výztuže do příčných stěn pomocí kotevních nerezových pásků se provede v každé třetí ložné spáře.

Rozměry objektu, nejvyšší poloha zábradlí lodžie a příčný řez podlažím se zděným zábradlím výšky b = 1,275 m jsou na obrázku č. 1.

Větrná oblast I, terén kategorie III, součinitel zatížení γQ = 1,5 [-].
Zatěžovací šířka B, ze které se přenáší zatížení větrem v případě zasklení lodžie, činí 1,9 m.


Obrázek č. 1: Schéma objektu, svislý řez lodžií a detail průřezu stěny zábradlí lodžie

Výstupy programu [7] a ověření podmínek spolehlivosti při bočním zatížení větrem:

Charakteristická hodnota kolmého zatížení tlakem větru na nejvýše situovanou lodžii ležící ve stěně délky 24,2 m podle programu [7]:

wk = 1,038 kN/m2;

Poznámka: zatížení větrem kolmé na kratší 17 m dlouhou stěnu věžového domu je menší.

Návrhová hodnota zatížení:

větrem na jednotku plochy nejvýše situované lodžie
wd = γQwk = 1,5.1,038 = 1,557 kN/m2;

vodorovného na zábradlí na nejvýše situovanou lodžii
wd,b = bwd = 1,275.1,557 = 1,985 kN/m;

vodorovného na zábradlí v případě zasklení lodžie
wd,B = Bwd = 1,9.1,557 = 2,958 kN/m.

Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve svislém průřezu stěny zábradlí uprostřed jejího rozpětí v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník:
MEd,x,b = wd,bL2/8 = 1,985.5,812/ 8 = 8,38 kNm;
MEd,x,B = wd,BL2/8 = 2,958.5,812/ 8 = 12,48 kNm.

Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny:
MEd,y,b = wdb2/2 = 1,557.1,2752/ 2 = 1,27 kNm/m;
MEd,y,B = wdb2/2 + (B-b)wdb =1,27 + (1,9-1,275).1,557.1,275 = 2,51 kNm/m.

Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem v místě svislého styku zábradlí s příčnou železobetonovou stěnou v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník:
VEd,x,b = wd,bL/2 = 1,985.5,81/2 = 5,77 kN;
VEd,x,B = wd,BL/2 = 2,958.5,81/2 = 8,59 kN.

Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny:
VEd,y,b = wdb = 1,557.1,275 = 1,99 kN/m;
VEd,y,b = wdB = 1,557.1,9 = 2,96 kN/m.

Návrhový moment únosnosti průřezu na jednotkové šířce průřezu stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry podle programu [7]:
MRd,x = 10,356 kNm/m.

Návrhový moment únosnosti průřezu na celou výšky stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry:
MRd,x,b(B) = bMRd,x = 1,275.10,356 = 13,20 kNm > MEd,x,b
  > MEd,x,B.

Návrhový moment únosnosti průřezu stěny zábradlí při porušení nevyztuženého průřezu rovnoběžně s ložnými spárami při jednotkové šířce průřezu podle programu [7]:
MRd,y = 0,208 kNm/m < MEd,y,b
  < MEd,y,B ... dochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách.

Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na jednotkovou výšku při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [7]:
VRd,x = 21,00 kN/m.

Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na celou výšku zábradlí při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [7]:
VRd,x,b = bVRd,x = 1,275.21,00 = 26,78 kN > VEd,x,b
  > VEd,x,B.

Podmínky spolehlivosti proti porušení bočním tlakem větru jsou splněny a to i v případě zasklení lodžie! Vznik ohybových trhlinek v ložné spáře u paty stěny nosnou spolehlivost stěny negativně neovlivňuje.

Výstupy programu [8] a ověření podmínek spolehlivosti stěny zábradlí jako nosníku, který přenáší vlastní tíhu a svislé nahodilé zatížení horní hrany zábradlí:

Pokud stropní panel pod zábradlím z vyztuženého zdiva staticky nevyhovuje, je možno stěnu zábradlí lodžie navrhnout jako "samonosnou". Předpokladem pro dosažení "samonosnosti" zděného zábradlí je jednak podepření stropního panelu pod budoucím zděným zábradlím lodžie v dolním patře před vyzdíváním zábradlí a odstranění podepření až po řádném vytvrdnutí malty stěny nového zábradlí a jednak řádné zakotvení vodorovné výztuže MURFOR® do příčných železobetonových stěn domu.


Obrázek č. 2: Statické schéma zděného vyztuženého zábradlí pro přenášení svislého zatížení,
průřez zděného nosníku (d ... účinná výška nosníku)

Návrhová hodnota svislého zatížení na jednotku délky zábradlí:
(g+q)d = 0,14.1,275.22.1,35 + 0,5. 1,5 = 6,05 kN/m;

návrhová hodnota ohybového momentu od svislého zatížení:
MEd,z = (g+q)dL2/8 = 6,05.5,812/ 8 = 25,53 kNm;

návrhová hodnota ohybového momentu na mezi porušení průřezu při započítání plochy výztuže pouze z prvních tří dolních ložných spár zdiva zábradlí podle programu [8]:
MRd,z = 43,61 kNm > MEd,z

Podmínky spolehlivosti proti porušení svislým zatížením jsou splněny!

Příklad 2: Řadový dům o 4 podlažích

Zadání:

Pro stěnu zábradlí lodžie je navrženo zdivo z přesných pórobetonových tvárnic YTONG 250/249/599 mm, značky P4-500 vyzděné na maltu (lepidlo) pro tenké spáry tloušťky do 3 mm. Při zdění je třeba postupovat podle technologických pravidel stanovených výrobcem výztuže - viz [4]. Tloušťka stěny zábradlí je 250 mm. Vyztužení MURFOR® EFS/Z profil 8/1,5-190/3050 je navrženo v každé ložné spáře, avšak první a poslední vrstvu zdiva je třeba vyzdít ze zdicích prvků po výšce půlených, tj. vysokých jen 124 mm, aby bylo možno uvažovat plné a rovnoměrné využití výztuže pro přenášení bočního zatížení tlakem větru - viz obrázek č. 3. Kotvení výztuže do příčných stěn pomocí kotevních nerezových pásků se provede v každé ložné spáře.

Rozměry objektu, nejvyšší poloha zábradlí lodžie a příčný řez podlažím se zděným zábradlím výšky b = 1,00 m jsou na obrázku č. 3. Pro posouzení zděného zábradlí lodžie bylo záměrně vybráno krajní šestimetrové pole domu, neboť tam je boční tlak větru větší než uprostřed délky návětrné stěny domu.

Větrná oblast I, terén kategorie III, součinitel zatížení γQ = 1,5 [-].
Zatěžovací šířka, ze které se přenáší zatížení větrem v případě zasklení lodžie: B ≤ 1,8 m.


Obrázek č. 3: Schéma objektu, řez lodžií a detail průřezu vyztužené stěny zábradlí lodžie

Výstupy programu [7] a ověření podmínek spolehlivosti při bočním zatížení větrem:

Charakteristická hodnota kolmého zatížení tlakem větru na nejvýše situovanou lodžii ležící ve stěně délky 54,2 m podle programu [7]:
wk = 0,615 kN/m2;

návrhová hodnota zatížení větrem na zábradlí nejvýše situované lodžie:
wd = γQwk = 1,5.0,615 = 0,923 kN/m2,
wd,b = 1,0.0,923 = 0,923 kN/m;

návrhová hodnota vodorovného zatížení na zábradlí v případě zasklení lodžie:
wd,B = Bwd = 1,8.0,923 = 1,661 kN/m.

Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve svislém průřezu stěny zábradlí uprostřed jejího rozpětí v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník:
MEd,x,b = wd,bL2/8 = 0,923.5,812/ 8 = 3,89 kNm;
MEd,x,B = wd,BL2/8 = 1,661.5,812/ 8 = 7,01 kNm.

Návrhová hodnota momentu od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny:
MEd,y,b = wdb2/2 = 0,923.1,02/ 2 = 0,462 kNm/m;
MEd,y,B = wdb2/2 + (B-b)wdb =0,462 + (1,8-1,0).0,923.1,0 = 1,20 kNm/m.

Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem v místě svislého styku zábradlí s příčnou železobetonovou stěnou v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve vodorovném směru jako prostý nosník:
VEd,x,b = wd,bL/2 = 0,923.5,81/2 = 2,68 kN;
VEd,x,B = wd,BL/2 = 1,661.5,81/2 = 4,83 kN.

Návrhová hodnota posouvající síly od zatížení větrem ve vodorovném průřezu stěny zábradlí v její patě v případě nezasklené, resp. zasklené lodžie; stěna přenáší celé zatížení ve svislém směru jako konzola vetknutá v patě stěny:
VEd,y,b = wdb = 0,923.1,0 = 0,92 kN/m;
VEd,y,b = wdB = 0,923.1,8 = 1,66 kN/m.

Návrhový moment únosnosti průřezu stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry podle programu [7]:
MRd,x = 3,864 kNm/m;

návrhový moment únosnosti průřezu na celou výšky stěny zábradlí při porušení vyztuženého průřezu kolmo na ložné spáry:
MRd,x,b(B) = bMRd,x = 1,0.3,864 = 3,864 kNm ≈ MEd,x,b
  < MEd,x,B

Návrhový moment únosnosti průřezu stěny zábradlí při porušení nevyztuženého průřezu rovnoběžně s ložnými spárami při jednotkové šířce průřezu podle programu [7]:
MRd,y = 0,658 kNm/m > MEd,y,b ... nedochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách,
  < MEd,y,B ... dochází ke vzniku trhlinek v ložných spárách

Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na jednotkovou výšku při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [7]:
VRd,x = 30,00 kN/m

Návrhová únosnost nevyztuženého průřezu ve smyku na celou výšku zábradlí při porušení průřezu stěny zábradlí ve svislém styku s podporující železobetonovou příčnou stěnou (kolmo na ložné spáry) podle [7]:
VRd,x,b = bVRd,x = 1,0.30,00 = 30,0 kN/m > VEd,x,b
  > VEd,x,B.

Podmínky spolehlivosti proti porušení bočním tlakem větru jsou splněny pouze v případě, jestliže není lodžie zasklena!

Závěr

Vedle velkých projektů revitalizace a regenerace sídlišť existuje i snaha uživatelů panelových domů a bytů provést menší úpravy obývaných prostor. Při úpravách je vždy nutné zkontrolovat, zda nebude narušena schopnost konstrukčních prvků přenášet zatížení a zda úpravy a nové konstrukce vyhoví z hlediska normových požadavků.

Článek ukazuje jeden ze způsobů, jak umožnit aplikaci zdiva pro zábradlí lodžií. Jedná se o použití vyztuženého zdiva s výztuží MURFOR v ložných spárách.

Z výše předvedených ukázek statického výpočtu a citovaných podkladů je zřejmé, že při ověřování podmínek spolehlivosti nevyztuženého zděného zábradlí lodžie na boční tlak (sání) větru se většinou nepodaří platným normám vyhovět, a že je proto vhodné zdivo zábradlí vyztužit. Po případném zateplení lodžie a jejím uzavření s pomocí zasklení se zvyšuje zatížení účinkem tlaku (sání) větru na vyzděné zábradlí tak, že by i vyztužená zděná stěna nemusela vždy vyhovět (viz Příklad 2). Vzhledem k tomu, že norma [3] předepisuje horní plochu zábradlí v šířce alespoň 200 mm, bylo by možné jako podepření případného zasklení lodžie pak navrhnout například kovový nosník anebo obdobným způsobem zesílit rám zasklení.

Záměrem autorů článku bylo rovněž seznámit odbornou veřejnost a zejména statiky s existencí volně dostupného software, který pomůže najít bez větších časových nároků konstrukční řešení splňující podmínky spolehlivosti podle platných norem.

Poděkování: Příspěvek byl vypracován za podpory grantového projektu GAČR P104/10/1128.

Použité podklady:

[1] ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-4: Obecná zatížení - Zatížení větrem, ČNI 2007
[2] ČSN EN 1996-1-1 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce, ČNI 2007
[3] ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí, ČNI 2008
[4] Timperman, P. a kol.: MURFOR - Vyztužení zdiva, příručka pro navrhování a provádění zdiva vyztuženého v ložných spárách, N.V. Bekaert S.A. Bekaertstraat 2, B-8850 Zwevegem, Belgie, 2006, distribuce: Bekaert Petrovice s.r.o., Petrovice u Karviné
[5] Košatka, P., Lorenz, K., Vašková, J.: Zděné konstrukce 1, nakladatelství ČVUT Praha, 2010, 2.dotisk 1.vydání, 145 s., ISBN 80-01-03463-1
[6] Košatka, P.: Příklady navrhování zděných konstrukcí 1, nakladatelství ČVUT Praha, 2010, 1.dotisk 1.vydání, 116 s., ISBN 978-80-01-04210-6
[7] Bílý, P.: Program "Vítr MURFOR® v 1.1", pomůcka pro výpočet větrem bočně zatížených stěn, podepřených po třech nebo čtyřech stranách svého obvodu, volně dostupný z webových stránek
[8] Zrůbek, L.: Program "Vyztužená stěna na poddajném stropu v 1.0", pomůcka pro výpočet zděných stěn na poddajném stropu, volně dostupný z webových stránek
[9] Gattermayerová, H.: "Statické posouzení možnosti vyzdění zábradlí na lodžiích u stavební soustavy T08B, Novoborská 612-620, Praha 9", Atelier P.H.A., a.s., Gabčíkova 15, Praha 8; 21. 12. 2010

English Synopsis
Reconstruction and revitalisation of panel buildings focus static

The paper is contribution to the topic of reconstruction and revitalisation of panel buildings. In two examples possible solution of replacement of steel railing of loggia by masonry railing in a panel system T08B is shown.

 
 
Reklama