Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Balkony a lodžie bytových domů

Lodžie a balkony jsou polohově součástí obvodového pláště domu. Právě tyto stavební prvky jsou zřejmě nejexponovanějšími součástmi obvodového pláště a patří mezi nejvíce degradované součásti staveb. Oprava předsazených konstrukcí by proto rozhodně měla být součástí každé komplexní rekonstrukce, a to i přesto, že nepřináší přímý finanční efekt.

Při opravách konstrukcí balkonů a lodžií dochází obvykle k syntéze celé řady specializací a celé řady technologií, technických a technologických postupů. Obecně mezi ně náleží:

 • Statické zajištění lodžiových stropních dílců a svislých nosných konstrukcí
 • Reprofilace porušených betonových prvků
 • Provedení povrchových úprav - hydroizolačního souvrství, tepelně izolačních obkladů, nátěrů apod.
 • Výměna, případně repase stávajících zábradlí
 • Další úpravy - například zasklení lodžií

Degradace předsazených prvků

Zastavme se nejdříve u degradačních činitelů. Životnost stavebních konstrukcí je obecně ovlivněna působícím zatížením, které lze rozdělit na zatížení silová a nesilová. Mezi účinky silového zatížení patří vlastní tíha, užitná zatížení, zatížení větrem a sněhem a různá mimořádná silová působení - ráz, seismicita apod. Z hlediska životnosti lze však za zásadní považovat účinky zatížení nesilových - zejména teplotu, vlhkost, chemické vlivy, dotvarování a smršťování. Mezi méně významné pak náleží radiace, biologické činitele apod.

Poškození předsazených konstrukcí není dáno pouze působením výše popsaných degradačních činitelů. Svůj podíl na stavu předsazených konstrukcí mají do značné míry i nedokonalosti původního provedení. Pokusme se zmínit alespoň ty nejzákladnější:

 • vadné řešení styků lodžiových nebo balkonových dílců a navazujících konstrukcí;
 • nedostatečné krytí výztuže (u železobetonových prvků);
 • nedostatečná kvalita betonu dílců jak z hlediska pevnosti a hutnosti, tak z hlediska odolnosti proti karbonataci;
 • vadný způsob kotvení konstrukcí zábradlí;
 • nevhodné řešení skladeb původních podlahových vrstev.

Samozřejmě svůj podíl má i překročení životnosti jednotlivých dílčích částí, ať již se jedná o hydroizolační vrstvy v podlahách lodžií nebo nátěry podlah, ochranné nátěry zábradlí apod.

Výše popsané degradační vlivy a nedostatky stavebně konstrukčního řešení způsobují následující poruchy:

 • rychlý postup karbonatace betonu způsobující ztrátu pasivace betonářské výztuže, korozi výztuže, ztrátu soudržnosti mezi betonem a výztuží, roztržení a odtržení krycích vrstev,
 • odpadávání betonu krycích vrstev, koroze a oslabení nosné výztuže,
 • porušené podlahové souvrství včetně hydroizolace, způsobující zatékání do nosné konstrukce a jednotlivých styků, zvýšení vlhkosti konstrukce s důsledkem urychlení degradačních procesů,
 • značně zkorodované kotevní prvky zábradlí,
 • koroze nosných profilů konstrukcí zábradlí a nosných svarů,
 • popraskané výplně zábradlí ze skel s drátěnou vložkou.

Důsledkem výše uvedených poruch je v řadě případů výrazné snížení statické bezpečnosti konstrukcí lodžií a balkonů s celkovým dopadem na uživatelnost těchto konstrukcí. Nevýraznější je pak ztráta požadované funkce zábradlí a riziko poranění odpadávajícími částmi betonových prvků, které mohou vést k ohrožení bezpečnosti, zdraví a života obyvatel domu a veřejnosti v jeho okolí.

Komplexní sanace balkonů/lodžií by měla zahrnovat:

 • statické zajištění dílců a styků,
 • sanaci a reprofilaci betonových konstrukcí,
 • provedení ochranných vrstev,
 • obnovení hydroizolace a nášlapné vrstvy (dlažby),
 • výměnu, případně opravu konstrukcí zábradlí,
 • důsledné řešení všech detailů v místech navazujících konstrukcí.

Podrobně o poruchách a zejména sanaci balkonůa lodžií v článku Opravy balkonů a lodžií u bytových domů

Potřebujete renovovat balkony, lodžie certifikovaným systémem? Ano, WEBER má řešení! Stejně tak lze využít řešení pro renovaci podlah a stěn včetně obkladů.

Zábradlí balkonů a lodžií

Specifickým problémem je posuzování kotvení zábradlí u rekonstrukcí panelových budov. Zábradlí je nedílnou součástí fasády. Na to je pamatováno i v podmínkách Programu na podporu bytových domů postavených panelovou technologií (program Panel 2013+). Oprava lodžií nebo balkonů včetně zábradlí tvoří součást základní skupiny předepsaných úkonů, které je nutno provést k získání bonusu dotace. Tyto úkony jsou nutné i v případě, kdy je žádáno o souběh s dotací programu Nová zelená úsporám, kde podmínkou pro podání žádosti je též splnění výše uvedených úkonů.

Kotvení zábradlí má totiž dopad na konstrukční detaily nejen při výměně nášlapných vrstev na podlaze lodžií, ale i na zateplení fasády, kterým se navždy zakrývá boční kotvení zábradlí. Před provedením zateplení je tedy nutno kotvení staticky zhodnotit a případně navrhnout příslušné úpravy - buď celkovou výměnu zábradlí, nebo pouze staticky účinnou repasi.

O poruchách, výměně a kotvení zábradlí bytových domů v článku Návrhy a požadavky na kotvení různých druhů zábradlí

Další odborné články o revitalizaci bytových domů z hlediska balkonů a lodžií

Revitalizace bytových domů Brno - Slatina
Počítačová simulace přirozeně větraných lodžií bytového objektu

Firemní řešení obnovy ochranných, hydroizolačních a nášlapných vrstev balkonů a lodžií

Certifikované BALKONOVÉ SYSTÉMY CEMIX – spolehlivé a funkční řešení
Baumit Baumacol – systém pro realizace obkladů a dlažeb
Jak renovovat balkony a lodžie?
Jak postavit balkon, aby vydržel co nejdéle

Související odborné články

Vliv balkónů a lodžií na denní osvětlení vnitřních prostor
Dva regenerované "paneláky" v Novém Lískovci: nejkvalitnější bytové domy v Česku
Lodžie - sanace lehkých dřevěných stěn včetně výplní
Vliv zasklení lodžií na úspory v panelových domech s ohledem na vnitřní klima
Terasy, balkony a lodžie z konstrukčního hlediska
Integrace solárních soustav do panelových budov

 
 
Reklama