Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB – zajímavosti z konference

Obnova bytových objektů vyžaduje se přizpůsobit aktuálním energetickým požadavkům. Především jde o standard NZEB, o jehož splnění mají zájem i majitelé domů. Vzniká i požadavek na zvýšení podílu OZE. Při rozsáhlých rekonstrukcích je nutné systematicky věnovat pozornost všem složkám TZB. Každý majitel objektu, ať již jde o fyzickou osobu, SVJ nebo DB, má mít plán týkající se oprav a provozu domu.


Foto © TZB-info - Eva Nečasová

Přednášky včetně zvukových záznamů budou postupně vycházet formou článků na TZB-info a odkazy budeme postupně přidávat na konec tohoto článku.

Konferenci „Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB“ zorganizoval a odborně vedl portál TZB-info a proběhla dne 14. listopadu 2018, tradičně v konferenčním centru Masarykových kolejí v Praze - Dejvicích. Cílem přednášejících bylo předložit účastníkům takové informace, které jim pomohou řešit problematiku TZB ve stále aktuálnějších podmínkách energetického standardu NZEB. Tento standard vyžaduje nejen snížení spotřeby energií ale souběžně i zvyšování podílu využití OZE. Přitom nelze opominout plně legitimní snahu spotřebitelů energie, aby jejich finanční náklady byly co nejnižší.

Již blízkou budoucnost ovlivní nově přijatá, již třetí aktualizace evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD. Ta má být do české legislativy zavedena do března 2020 a následně budou upravovány zákony a vyhlášky. Aktualizační změny a úpravy požadavků komentoval prof. Ing. Karel Kabele, CSc. (viz také: Změna evropské směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD 3)).

Jednou z cest ke snížení spotřeby fosilních zdrojů energie je využití slunečního záření. Jiří Kalina, Regulus, informoval o tom, že dotační podpora instalace tepelných solárních soustav je v oblasti bytových domů nižší než v předchozích letech, i ve srovnání s podporu instalací v rodinných domech. Nyní lze počítat až s 7500 Kč na bytovou jednotku. Bohužel většina potenciálního zájmu naráží na neshody v SVJ nebo bytových družstvech a nedaří se do realizace dotáhnout projekty, i když vycházejí ekonomicky efektivně. Prostá návratnost dobře navržených soustav se zahrnutím dotace v bytových domech s cca 25 bytovými jednotkami se ve srovnání s cenami zemního plynu pohybuje okolo 14 až 15 let, proti elektřině asi o 1 až 2 roky méně. Vzhledem k reálné životnosti soustav a zvýšení podílu OZE v souladu se závazkem státu a požadavkem snižovat spotřebu fosilních energií, nejde o nevýhodnou investici. Bohužel zájem o ni je značně limitován výší dotace.

V případě, že bude soustava realizována, je vhodné zvážit její využití nejen pro přípravu teplé vody, ale i pro podporu vytápění. Reálné zkušenosti jsou a lze z nich vycházet.

Foto © TZB-info - Eva Nečasová

Při návrhu solárních soustav je vhodné využívat software, který umožní vyhodnotit optimální variantu vzhledem k dispozici objektu, řešení střechy, provozním parametrům atd. Bořivoj Šourek, UCEEB - ČVUT uvedl, že software je dostupný zdarma. Ze simulací různých velikostí solárního pokrytí potřeby jednoznačně vyplývá, že za současných podmínek je požadavek až na 65 % pokrytí příliš vysoký a snižuje energetický výnos z možných cca 500 kWh/m2 kolektorové plochy při 40 % pokrytí na 300 kWh/m2, tedy snižuje výnos z investice do kolektorů.

Občas jsou lidé roztrpčeni z nesouladu mezi projektovaným a skutečným solárním pokrytím. Základní příčinou je nižší odběr tepla ze solární soustavy, například nižší spotřebou teplé vody, než jaká byla zahrnuta do projektu. Jak ukazuje připojený slide z přednášky, tak snížením spotřeby teplé vody na polovinu vedlo v daném případě ke 32 % snížení solárního zisku o podle cen energií i odpovídajícímu snížení ekonomické efektivity solární soustavy.

Obr. UCEEB, Bořivoj Šourek - snížení solárního zisku
Obr. UCEEB, Bořivoj Šourek - snížení solárního zisku

Při hledání cest k úspoře finančních nákladů za teplo volí někteří provozovatelé bytových domů cestu odpojení od SZTE (CZT). Prakticky na vše, co je s tímto procesem spojené, jsou návody, postupy atp. Přesto nelze obejít jednání s lidmi. Shoda jejich názorů je pro úspěšné dokončení procesu zásadní. Základním impulsem k odpojení bývá cena tepla, uvědomělá snaha zvýšit uplatnění OZE a snížit závislost na dodavatelích energií. Renata Straková zdůraznila, že vše se musí podrobit důsledné analýze. Cena za odebírané teplo značně závisí na smluvním procesu a zpravidla každý rok lze sjednané limity upravovat. Správce tepelného hospodářství domu často netuší, že může mít takovou pravomoc a vedení domu netuší, že možnost optimalizace existuje. V některých SZTE byl proces zvýšení podílu OZE zahájen (Přehled účinných soustav zásobování tepelnou energií podle § 25 odst. 5 zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů), a je proto nutné si toto ověřit u dodavatele tepla. Nezávislost nelze zatím získat absolutní, vždy nějaká zůstává.

Odpojení od SZTE musí projít stavebním řízením, někde i stavebním povolením. Bohužel názory a postupy stavebních úřadů nejsou jednotné, a tak se lze setkat s odlišnými stanovisky. Jednoznačně se doporučuje spolupráce s energetickým specialistou, neboť ve většině případů bude k prosazení odpojení zapotřebí energetický posudek.

Velmi pozorně se musí postupovat při výpočtu ekonomického ospravedlnění odpojení od SZTE. Například účinnosti kotelen podle metodických pomůcek ministerstev jsou zásadně nižší než skutečné a i ty, které nařizuje ekodesign. Hranice výkonu 200 kW pro posudky vyplývající z energetické legislativy bývá použita jako blokační parametr ze ochrany strany životního prostředí. Zde je vidět určitý záměr podržet roli SZTE, který dodavatelé tepla a provozovatelé SZTE podporují. Vzhledem k nejednotnosti názorů různých úřadů se ukazuje jako přínosné podklady k žádostem založené na společné datové základně zpracovat podle specifických požadavků každého z úřadu zvlášť a tím urychlit schvalovací proces. Přináší to zvýšení administrativních nároků, bohužel. Posudek musí být zpracován pro úředníka, který se musí řídit svými pravidly. Jedině tak nevznikne oponentura už u úředníka, ale maximálně u dodavatele tepla, pro kterého jde o ztrátu zákazníka.

Foto © TZB-info - Eva Nečasová
Foto © TZB-info - Eva Nečasová

Nové zdroje tepla, plynové kotelny, využívají kondenzační kotle. Tomáš Vele, TEP Jablonec, poukázal na zkušenost s použitím kotlů se dvěma zpátečkami s rozdílnou úrovní teploty. Zvýšená pořizovací cena těchto kotlů s v praxi sníženou spotřebou plynu vrací po 3 až 4 letech provozu. Jde o cca 3 % snížení spotřeby. Jako cenová hranice úvah o odpojení od SZTE se jeví cca 630 až 650 Kč/GJ. S kotelnami se lze dostat až na cca 430 až 450 Kč/GJ. Poznatkem svědčícím o měnících se preferencích zákazníků je narůstající podíl těch, kteří volí řešení technicky dokonalejší, neboť požadují zvýšenou záruku na životnost a vyšší energetickou efektivitu. Jana Jäschkeová ze stejné firmy uvedla vzorovou kalkulaci plynové kotelny na základě jejich konkrétních zkušeností.

S modernizací domů souvisí i řešení rozdělování nákladů za teplo. Možnosti současných systémů, bezdrátový přenos dat, jejich zpracování, doplňuje on-line přístup k získaným datům pro správce objektů. Jak uvedl David Samek ze společnosti ISTA, aktuálně je možné poskytnout přístup k odečítaným datům nejen správcům objektů, ale i majitelům jednotlivých bytů. Odečty týkající se spotřeby teplé vody umožňují provést hlubší analýzu vlastností soustavy přípravy teplé vody, jejího rozvodu po objektu, hydrauliky, řešení stížností majitelů bytů na nedostatečnou teplotu vody atp.

Monitorováním spotřeby plynu a výroby tepla v kotelně lze ověřovat její provozní efektivitu, stupeň kondenzace, a to často s využití stávajících měřidel jen s menšími úpravami. Tomu slouží služba www.mojekotelna.cz.

Při modernizacích je nutné řešit i větrání. Nová norma zakazuje předepsat větrání neurčitými štěrbinami, jako jsou spáry oken, dveří. Podle Zdeňka Zikána ze společnosti ATREA mohou být v bytových domech řešením tzv. Smart boxy s klapkami ovlivňujícími dodávku a odvod vzduchu v bytech, které si řídí obyvatelé bytů podle svých preferencí. Energetickou výhodou je komunikace smart boxů s centrální jednotkou, které podle stavu nastavení klapek v bytech optimalizuje chod ventilátorů. Levnější centrální řešení bohužel není ve všech SVJ a BD průchozí. Pak je nutné volit decentrální. To však nemusí být přístupné pro všechny byty z pohledu jak nasávání čerstvého vzduchu, tak odvodu spotřebovaného vzduchu. I centrálně řešenou hygienickou výměnu vzduchu lze využít k podpoře vytápění nebo chlazení

O možnostech dotačních programů hovořil Martin Kotěra, MPO.

Neuvědomělý postup snižování spotřeby energií může vést ke vzniku hygienických rizik. Zdeněk Pospíchal zdůraznil, že je nutné dodržet vyhláškou předepsanou teplotu teplé vody na výtoku u spotřebitele v rozmezí 45 až 60 °C s výjimkou možnosti jejího krátkodobého poklesu v době odběrové špičky. Přesto tím není zcela eliminováno hygienické riziko výskytu mikroorganismů. Proto by teplota teplé vody neměla poklesnout v žádné části rozvodu pod 50 °C. Jak z českých, tak zahraničních zkušeností vyplývá, že doporučenou hranicí je 55 °C. I když investor požaduje toto doporučení dodržet, tak v praxi to není snadné. Je to otázka tepelných izolací, hydrauliky rozvodů teplé vody a parametrů cirkulace, vlastností ohřívače. Zvláště objekty rozsáhlé, s nárazově velkými odběry teplé vody, vyžadují velmi přesný projekt, ověřování stability parametrů během provozu. Jako zdánlivě nevýznamný se může jevit požadavek zabezpečit rozvody vody proti nasátí nehygienické tekutiny. Bohužel toto riziko stoupá i s četností zásahů do vnitřních i venkovních vodovodů souvisejících s jejich modernizacemi, kdy v nich dochází k poklesu tlaku.

Za kvalitu teplé vody ručí výrobce. Buď SZTE nebo vlastník zdroje tepla a zařízení na ohřev vody. To může být i SVJ, BD, fyzická osoba. Někde je předávací místo, a to má být vybaveno odběrovou armaturou pro kontrolu kvality vody. Hygienické problémy často nevznikají před předávacím místem, ale až za ním v objektu. To může být problém v propojených soustavách, kdy voda kontaminovaná v jednom z objektů je následně rozvedena cirkulací i do ostatních. Viníkem může být i nevhodný postup prací instalační firmou.

David Behner ze společnosti FV - Plast prezentoval špičkové plastové trubky a tvarovky pro rozvody vody, vytápění a chlazení včetně potrubí pro tepelná čerpadla. Ze sortimentu kromě klasického potrubí PPR CLASSIC představil také kompozitní potrubí STABIOXY a FASER a novou generaci potrubí PP-RCT UNI a HOT se širokým sortimentem tvarovek pro kompletaci systému. Jako jednu z aplikací nové generace potrubí z PP-RCT v rámci modernizace bytových objektů připomněl praktické řešení, a sice chlazení bytů během letního období. David Behner upřesnil, že podvěšené chladicí stropy sníží výšku místnosti jen o cca 70 mm.

Josef Beránek ze společnosti ENBRA promluvil o instalaci regulátorů a TRV a jejich nastavení, dodal, že je ideální provádět tyto úkony v topné sezóně, kdy je soustava v provozu. ENBRA nabízí vyškolené pracovníky disponující potřebnou technikou. Dále odpověděl na dotazy, co je hydronické vyvážení a jakým způsobem se provádí. Upřesnil, jaké otopné soustavy je nutno vyvážit a proč. Společnost ENBRA nabízí vodoměry, měřiče tepla a průtoku, indikátory topných nákladů, kotle plynové kondenzační i kotle na tuhá paliva, ohřívače vody, solární systémy i tepelná čerpadla a to celé ve formě kompletního zákaznického servisu od výběru a nákupu až po správu.

15 let je doporučená doba, po které se mají nejpozději prohlédnout TRV a ověřena jejich funkčnost, uvedl Milan Langer, Danfoss. Výměna i relativně funkčních TRV po 15 až 20 letech provozu je doporučena s ohledem na jejich zastarání, opotřebení, degradaci citlivosti a schopnosti reakce na vnitřní tepelné zisky.

David Šafránek, Stiebel Eltron, upozornil na problematiku životnosti tepelných čerpadel. Životnost určují tzv. motohodiny, nebo-li čas, po který jsou v činnosti pohyblivé části, to znamená především kompresor. V současnosti lze u technicky vyspělých tepelných čerpadel očekávat životnost okolo 40 až 50 tisíc motohodin. Lze si koupit záruku na 10 let činnosti kompresoru, 5 let na tepelné čerpadlo jako celek. Při průměrném počtu motohodin 2500 až 3000 za rok pak není problém. Pokud se v zájmu snížení pořizovací ceny volí tepelné čerpadlo s nižším výkonem, samozřejmě vzroste doba, po kterou je v provozu kompresor. Nemůže pak být překvapením, když za takových podmínek klesne životnost kompresoru, v extrémních případech, třeba i na 6 let.

SZTE (CZT) má jako špičková záloha tepla k TČ smysl, jen pokud je to ekonomicky přijatelné. Zde lze narazit na cenový tarifní limit minimálních odběrových množství od dodatele tepla, který nebude ekonomicky přijatelný.

Jiří Janich ze společnosti Nicoll krátce představil vícevrstvé trubky a tvarovky, které zamezují hluku v odpadní a dešťové kanalizaci, a to jak hluku z potrubí a jehož příčinou je odpadní voda, tak i zvuku vycházejícímu z trubek a armatur. Popsal, která místa jsou v bytovém domě kritická a jaké má společnost Nicoll pro ně řešení. Upřesnil, jaký je rozdíl mezi systémem trubek a tvarovek dBlue a FRIAPHON a kdy je který z nich vhodný.

Změna elektroinstalací ve stávajícím bytovém objektu není triviální záležitostí. Podle Karla Dvořáčka, je nutné velmi přesně rozlišovat opravy, výměny, změny, rozšíření atd., neboť z pohledu norem se na ně mohou vztahovat jiné podmínky. Vedle kritérií čistě elektrických jsou i další, například požadavky hasičů. Změny se týkají nejen například přechodu z vaření plynem na elektrické spotřebiče, ale i nyní hojně propagovaných nabíječek elektroaut atp. Součástí energetické náročnosti budov je i osvětlení, vztahuje se k tomu např. ČSN EN 15193-1. Pro volbu zdroje světla je zásadní doba, za kterou naběhne na plný výkon, přípustná nejnižší teplota okolí ale i nejvyšší teplota, vlhkost, prach aj.

Plán údržby a oprav je zásadní pro ekonomickou a efektivní údržbu domu. Týká se i takových „maličkostí“, jako například oplechování při výměně oken, aby při následném zateplení nemuselo být měněno. Alena Horáková proto doporučuje údržbu a opravy plánovat a z nich odvozovat technické podklady pro jejich provádění. Detailní a dlouhodobé plánování naráží na změny norem, legislativy, technických možností. Proto se doporučuje alespoň zjednodušené vycházející z předpokládané životnosti domu 100 let, cyklů oprav jednotlivých funkčních dílů, kterých v domě může být i více než 20. Žádný materiál, zařízení, není bezúdržbové. U starších objektů je nutné zavést i kategorii havarijního stavu s nutností odstranění do 1 roka, do 3 až 5 let a tak podobně. Na základě plánu lze stanovit tvorbu fondu oprav domu, aby se údržba a opravy neoddalovaly a neprodražovaly. Stavební část domu končí u dveří bytu. Zásadní výjimkou je otopná soustava, která zahrnuje otopná tělesa, armatury, které jsou až za dveřmi bytu, ale do plánu údržby se dát musí.

Financování oprav formou úvěru je zpravidla nutné. V řadě případů však úvěry nad 150 tis. Kč na byt vyžadovaly zástavu nemovitostí. Řeší se to souhlase členů BD, zápisem do katastru nemovitostí u SVJ. Tento princip záruky nebylo možné vždy využít. Podle Břetislava Klímy se příznivě změnila politika bank a ve spolupráci s MMR v rámci programu SFRB Panel2013+ lze získat úvěr bez záruky nemovitostí do výše 300 tis. Kč na byt. Náklady na úvěr ovlivňuje řada podmínek a je třeba se s nimi podrobně seznámit. Například i vyšší počet postupných čerpání úvěru je negativní. Různé jsou podmínky předčasného částečného splacení, bezplatně po získání dotace, jinak třeba jednou ročně v určený termín. Podporovaný úvěr MMR SFRB Panel2013+ je obvykle na delší období, ale má úročení ve vztahu v tzv. referenční sazbě stanovené ve spolupráci ČR a EU. Zásadní podmínkou získání takového úvěru je konzultace projektu s MMR již od počátku zpracovávání podkladů. Obecně se doporučuje si na účtu ponechat minimální zůstatek cca 20 tis. Kč na byt jako rezervu po vyčerpání úvěru.

Každý účastník konference obdržel unikátní Publikaci včetně Tematické přílohy.Partnery konference byly firmy:


Na konferenci se prezentovaly i firmy:

Honeywell spol. s r.o., Ing. Vladimír Harazím, CSc. – DREKOMA, KERMI, s.r.o., Meltem Wärmerückgewinnung GmbH & Co. KG, REMS Česká republika s.r.o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., Bosch Termotechnika s.r.o. - Obchodní divize Junkers, Skamol A/S, Zehnder Group Czech Republic s.r.o., DANFOSS, s. r. o., Nicoll Česká republika, s.r.o.


Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů bude pokračovat i v roce 2019, srdečně Vás zveme.
středa 13. listopadu 2019, Masarykova kolej ČVUT, Praha

Program na 2019 připravujeme v návaznosti na program a dotazy předchozích 2 ročníků.

 
 
Reklama