Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak na rekonstrukci TZB v bytových domech? Ohlédnutí za mimořádnou konferencí TZB-info

Konference TZB-info se uskutečnila 15. listopadu 2017 v konferenčním sále Masarykovy koleje v Praze. Byla určena všem, kteří chtějí v bytových nebo komerčních budovách ušetřit, efektivně je spravovat a zhodnocovat. Součástí konference bylo i vydání publikace Energeticky vědomá rekonstrukce soustav TZB s obsahem 200 stran s řadou unikátních textů, tabulek a rad pro plánovaní a provedení rekonstrukce i pro provoz bytového domu.


Foto © TZB-info.cz

„Konferenci pořádáme při příležitosti vydání knihy, která je určena odborné veřejnosti z řad správců a provozovatelů budov, ale může být i významným pomocníkem pro projektanty a energetické specialisty v oblasti rekonstrukcí soustav TZB v bytových domech. Současná praxe ukazuje, že opravy soustav TZB jsou velmi často nesystémové, mnohdy se řeší jen aktuální havarijní stav bez ohledu na širší souvislosti nebo jen legislativní požadavky. Tyto skutečnosti se projevují zhoršenou funkcí soustav, nižší životností a vyšší energetickou spotřebou,“ řekla v úvodu Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info.
„Na konferenci zazní závěry a informace nanazující na texty v publikaci, která, jak věříme, bude účinným pomocníkem pro odbornou veřejnost, ale i investory, kteří budou moci lépe hodnotit kvalitu, rozsah a úroveň nabízených služeb. Témata z knihy budou postupně zpracována i do článků na TZB-info a rekonstrukce bytových domů bude samostatným projektem TZB-info v roce 2018,“ dodala Dagmar Kopačková.

Vybrané zajímavosti z přednášek

Legislativní rámec a vyjasnění pojmů pro rekonstrukci


Vlastní odborný program zahájila Ing. Renata Straková, odborný garant publikace Energeticky vědomá rekonstrukce TZB v bytových domech i odborný garant konference. Jako první zaznělo téma legislativní rámec a vyjasnění pojmů.
Ing. Straková například zmínila, že průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) se zpracovává pro celou budovu, přesně řečeno pro ucelenou část budovy. Takovou částí však není jedno podlaží nebo byt. PENB je nutné při rekonstrukci zpracovat při každé větší změně dokončené stavby, což znamená 25 % z celkové plochy obálky budovy. U menších staveb to může znamenat, že bude nutné PENB nechat znovu zpracovat například i při pouhé rekonstrukci střechy. Dále je nutné nechat zpracovat PENB při prodeji nebo pronájmu budovy, nebo při změně technického systému v budově.
Pokud nedojde k žádným změnám, platnost PENB je 10 let. V případě bytových domů nemusí být vyvěšen na veřejném místě, tato povinnost se vztahuje jen na veřejné budovy.
Od 1. 1. 2016 již nelze PENB nahradit předložením účtů za vytápění, toto přechodné období již skončilo,“ dodala Renata Straková.
Důležitou informací pro ty, kteří uvažují od odpojení otopných soustav domů od CZT, je nutnost zpracovat energetický posudek. Vzhledem ke složitosti jednání o odpojení se doporučuje zpracování posudku k tomu oprávněnou osobou věnovat maximální pozornost.

Příprava projektové dokumentace pro rekonstrukci


Ing. Alena Horáková pokračovala s tématem přípravy a projektové dokumentace pro rekonstrukci. „Kompletně zpracovaný projekt je základ,“ začala svoji přednášku, „bez něho nelze v žádném případě vyhodnotit a objektivně porovnat cenové nabídky firem, těžko se pak lze i dožadovat reklamací.

Pro zpracování projektu potřebuje projektant vstupní podklady. Těmi jsou často dokumenty neúplné, neaktuální. Byť můžete mít dokumentaci stávajícího stavu budovy, je nutné provést průzkum a ověřit, nakolik tyto projekty odpovídají skutečnosti. Mnohé změny vůbec nemusely být v dokumentaci zanesené. Pomoci pak mohou i faktury za provedené práce, z nich lze vyčíst jaké materiály, a hlavně kdy byly do stavby zabudovány a kdy byly práce prováděny a případně i v jakém rozsahu.

Projektant potřebuje také znát požadavky majitele objektu. V ideálním případě by měl majitel chtít zpracovat konečný stav, do jakého chce objekt dostat. Projekty by měly být vypracovány na všechny změny, s jasnou vizí a koncepcí. Rekonstrukce pak mohou probíhat postupně. Jen tak lze postupovat smysluplně a zajistit optimální výsledek i s ohledem na energetické úspory.

Na co se často zapomíná, je seřízení otopné soustavy, a to vždy, když dojde ke změně energetické náročnosti budovy cca o 20 %.Řada přednášek se zaměřovala na optimalizaci systémů vytápění.


„Současná praxe ukazuje, že opravy vytápěcích soustav jsou nesystémové a poplatné havarijnímu stavu nebo opatřením plynoucím z požadavků současné legislativy“, hovořil Ing. Karel Mrázek a při rekonstrukci doporučuje zejména stanovit pro zateplenou budovu správně tepelný výkon, rozhodování podložit stanovením celkových nákladů, provést seřízení rozvodů a udržovat termostatické ventily. Dále je nutné tepelně izolovat potrubí, armatury, čerpadla a nádoby a naplňovat zásady preventivní údržby.
K tomtuto také v doprovodné publikaci Energeticky vědomá rekonstrukce systémů TZB v bytových domech uvádí Ing. Mrázek řadu tabulek životností a nákladů.


K tomu měli co říci partneři konference, například zástupce firmy Brilon a. s. Ing. Václav Frolík, který představil inovativní kotle Intergas pro kombinovaný ohřev teplé vody a vytápění. Inovativnost spočívá v měděném trubkovém výměníku pro vytápění, který je tlakově zalit v odlitku z hliníkové slitiny. Pro ohřev teplé vody je v odlitku i druhý měděný trubkový výměník, a proto není nutné využívat čerpadlo a stačí běžný průtok díky tlaku v rozvodu studené pitné vody.
Kotle jsou malé, tiché a vhodné jako náhrada za dosluhující staré bytové kotle. Doplňuje je systém flexibilního odtahu spalin a výměna kotle je otázkou jednoho dne bez velkých stavebních úprav. V nabídce jsou samozřejmě i kotle pro domovní kotelny.


Pokud dům uvažuje o odpojení od centrálního zdroje tepla, je důležitá ekonomická návratnost této změny a reálné možnosti.Tomáš Vele z firmy TEP Jablonec s. r. o. představil statistiky z měření, kdy průměrná cena za provoz plynové kotelny o výkonu 150 kW, při průměrně 795 GJ vyrobené energie na ohřev teplé vody a na vytápění, byla 276 tis. Kč/rok, oproti CZT 470 tis. Kč/rok. Zmiňoval i investiční náklady, návratnosti a další podrobnosti, se kterými se budete moci v budoucnu seznámit na stránkách TZB-info.


K tepelným čerpadlům se vyjádřil zástupce firmy Stiebel Eltron s. r. o. Ing. Václav Helebrant. Ukázal praktické možnosti osazení tepelného čerpadla v rámci bytového domu. Tepelné čerpadlo je možné umístit jak na střechu, tak do suterénu bytového domu. Je nutné zajistit odhlučnění takového zařízení, aby se hluk nepřenášel do nejbližších bytů. Dříve, než však začne SVJ uvažovat o změně zdroje na tepelné čerpadlo, musí si ověřit několik skutečností. Především, zda je k dispozici dostatečný příkon elektřiny v síti, popřípadě zda ho lze navýšit. Dále je nutné ověřit smluvní vztah s teplárnami dodávajícími dálkové teplo, zda je smlouva vypověditelná, popřípadě jaké jsou lhůty. Výběr dobrého projektanta a renomovaného dodavatele se vyplatí z pohledu záruk za výsledek i přes někdy vyšší cenu. Servis zařízení od pochybného dodavatele může být komplikovaný a drahý.


Ing. Vladimír Galád vysvětloval, jak se chovat a užívat tepelnou soustavu po zateplení bytového domu. Se změnou potřeby tepla musí jít ruku v ruce vyladění systému vytápění. Systém vytápění bytového domu je jeden „organismus“ a nelze do něj bez konzultace s projektantem zasahovat. Účelem regulace není možnost ušetřit za vytápění, jak si mnozí obyvatelé bytů myslí, ale udržení teplotních podmínek ve vytápěných místnostech a zajištění distribuce tepla do všech míst otopné soustavy. Uzavírat termostatické ventily nemá smysl. Zkracuje to životnost hlavice, každá hlavice jiného výrobce má navíc jinou provozní křivku. Nelze obecně říci, že při nastaveném stupni 3 bude regulovat teplotu na 20 °C. Nelze také provádět svépomocné zásahy do soustavy, například odpojení radiátoru v kuchyni může degradovat proporcionalitu navržené soustavy. Pokud se provádí výměna radiátoru, musí to být výměna za stejný typ a velikost. „Snažit se ušetřit za vytápění snižováním hodnoty teploty vzduchu pod hygienickou úroveň nebo omezovat větrání je hazardování se zdravím. Oboje má za důsledek růst zdraví nebezpečných plísní a takové užívání budovy je nepřípustné,“ zmínil Vladimír Galád.


Ing. Michal Kučera za společnost Danfoss, s.r.o. mimo jiné upozornil na možnosti, kterými nabízený sortiment výrobků usnadňuje činnost firem zabývajících se facility managementem v komplexní šíři, tedy i provozem a údržbou zařízení TZB, zejména vytápění a chlazení vnitřních prostorů. Regulační armatury, které si samy hlídají nastavení pracovního bodu tak, aby nedocházelo k nežádoucím přechodu do cyklujícího provozu on-off mají nejen význam pro projekt a instalační firmu, která nemusí analyzovat veškeré možné budoucí provozní stavy a složitě řešit případné problémy. Velkým přínosem je schopnost těchto armatur samočinně se adaptovat na změny provozních podmínek, které vyplynou ze změn užívání prostorů a nebo je lze na změny větších rozsahů často jen přestavit, aniž by musely být měněny. V oblasti bytů nabízí Danfoss například moderní funkcionalitu nastavování elektronických termostatických hlavic na otopných tělesech prostřednictvím aplikace ve smartphonu. Toto řešení lze snadno využít i pro kanceláře, penziony atp. a řešit úspory tepla, pokud nebudou místnosti určitý čas využívány.


O uvádění otopné soustavy do provozu hovořil i Ing. Jiří Matějíček, CSc., Řešil především kvalitu teplonosné kapaliny a její odplynění. Plyny se do soustavy mohou dostávat různými způsoby (prostupem přes materiály, netěsnostmi), především pak kyslík způsobuje problémy s biologickou korozí. Nevhodné vlastnosti otopné vody urychlují korozi a tím znehodnocují uvažovanou ekonomickou výhodnost.
Ing. Petr Hlásný ze společnosti TOMTON, s.r.o. upozornil na význam souvislosti malého vodního objemu otopných těles a jejich schopnosti rychle reagovat ne měnící se potřebu tepla v místnostech. Technologie vodních chladičů z automobilů přepracovaná pro potřeby vytápění umožnila snížit vodní objem tělesa až na cca 0,4 litru a ve spojení s využitím ventilátoru umožnila dosahovat velmi rychlého náběhu tepelného výkonu tělesa po jeho předchozím odstavení. Krátkodobě zvýšená činnost ventilátoru rovněž umožňuje dosáhnout většího výkonu, než který je možný pro pasivně pracující tělesa při řízení teploty otopné vody ekvitermní regulací. To je velmi častý případ bytů, ve kterých uživatelé používají individuální řízení teploty jednotlivých místností, které podle programu významně omezí přívod tepla do místnosti a pro jejich opětné natopení na požadovanou teplotu je potřeba delší čas. Tělesa TOMTON umí tento čas zkrátit. Konstrukce těles umožňuje i neobvyklá designová provedení, například obložení ušlechtilou dřevěnou dýhou atp.


Příspěvek k čištění a tlakovým zkouškám otopné soustavy měl zástupce firmy REMS Česká republika s.r.o. Dipl. Ing. Mojmír Böhm, který představil tlakovací stroj Multi-push. Ten lze použít nejen k čištění a proplachu otopných soustav ale i k tlakovým zkouškám vodovodního a dalšího potrubí.


Vodovodům byla věnována celá jedna sekce konference. Návrh soustavy teplé vody v bytovém domě a její návaznost na vytápění přednášel Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Zdůraznil důležitost izolování potrubí teplé vody, a to v celé délce, včetně všech armatur. Na několika příkladech poukázal na záludnosti dimenzování zdroje tepla pro přípravu teplé vody a stanovení velikosti vyrovnávací akumulační nádoby.


O vodoměrech a rádiovém odečtu vody a tepla hovořil Ing. David Samek ze společnosti ista Česká republika s.r.o.. Představil novinky ve vodoměrech, kdy citlivost vodoměru díky jinému principu měření (na principu pístu, nikoli turbínky) dokáže zaznamenat i nežádoucí úniky vody v objemu několika litrů denně, což odpovídá kapajícímu kohoutku. Ročně může včasné zjištění netěsnosti ušetřit tisíce korun. Rádiový odečet dat, který vodoměry také umí, potom může pomoci při rozúčtování. Vodoměry spolu umí komunikovat obousměrně, takže i když je signál do sběrnice z vodoměru odstíněný například televizí, umí si s jiným vodoměrem vytvořit síť a data poslat jinudy.


Posledním tématem, které konference řešila, bylo větrání. Doc. Ing. Vladimír Zmrhal, Ph.D., přednesl různé možnosti koncepce větrání v bytovém domě i investiční a provozní náročnost. Upozornil na to, že lidé potřebu větrání podceňují, často ji berou jako nevýznamnou na základě předchozího stavu, když měli v bytech netěsná okna. Teprve růst plísní v bytech a zdravotní problémy je vedou k tomu, že začnou hledat příčinu. A tou je téměř vždy výměna netěsných oken, případně i dveří, za moderní, těsná, aniž by byla v bytě řešena výměna vzduchu.


K tomuto tématu přednesl také zkušenosti firmy ATREA s.r.o. Ing. Jan Müller. „Pro bytový dům vychází jako nejekonomičtější varianta řízeného větrání centrální vzduchotechnická jednotka s rekuperací a ventilačními boxy osazenými v jednotlivých bytech. Je to výhodnější než systém decentrální, kdy každý byt má svoji osazenou rekuperační jednotku napojenou na společné vzduchotechnické potrubí.“ Druhá, zavrhovaná varianta má také nevýhody z hlediska prostoru. Velké zateplené potrubí je nutné táhnout přes všechna podlaží, na což nemusí být v instalačních šachtách místo. Stejně tak rekuperační jednotka, byť malá pro byt, zabere více místa než ventilační box. I to může být problém s umístěním větracího systému s rekuperací v domě.
Konferenci přihlížel zcela zaplněný kongresový sál Masarykovy koleje v Praze. Účastníci mohli po celou dobu akce využít nejen občerstvení, ale i konzultace s přítomnými zástupci firem, kteří zde prezentovali konkrétní řešení a mohli představit svoji technologii i to, jak jí využít při rekonstrukci bytového domu za účelem snížení energetické náročnosti. Přednášky budou postupně zpracovávány a budete se s nimi moci setkávat na portálu TZB-info jak v psané podobě, tak v podobě videí, jelikož z celé akce byl pořízen záznam.


Partneři konference


Děkujeme společnostem, které svou účastí podpořily konferenci a nabídly účastníkům konkrétní řešení a technickou pomoc.

Na konferenci se dále prezentovaly firmy:
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Junkers Bosch, Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize BUDERUS, REMS Česká republika s.r.o., DANFOSS, s. r. o., ELEKTRODESIGN ventilátory spol. s r.o., FV Plast, a.s., Pipelife Czech s.r.o., LAUFEN CZ s.r.o., KERMI, s.r.o., ait-česko s.r.o., ATREA s.r.o., REHAU, s.r.o., TOMTON s.r.o., STIEBEL ELTRON spol. s r.o.Na konferenci jsme natáčeli reportáž - komentář odborníků k rekonstrukci bytových domů

Netradiční prezentaci zvolil na konferenci pořadatel veletrhu Aquatherm. Vzhledem k tomu, že před veletrhem vychází noviny Aquatherm Times v netradičním formátu, na konferenci byl retro čtenářský koutek, který s úsměvem využila řada účastníků konference.

U mikrofonu zleva Ing. Renata Straková, odborný garant konference, Martin Pavlata za pořadatele veletrhu Aquatherm a Ing. Stanislav Frolík, Ph.D., z Katedry TZB Stavební fakulty ČVUT Praha.
Zleva Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, Martin Pavlata, MDL Expo, s.r.o., David Procházka, topná technika, Kermi, s.r.o. s M. Pavlatou a Ing. Milan Bechyně, spoluzakladatel TZB-info.
 
 
Reklama