Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Sledování ukazatelů energetické náročnosti při optimalizaci regenerace evropského bytového fondu

Informace o probíhajícím IEE projektu EPISCOPE (2013–16)

Snižování energetické náročnosti je strategickou prioritou Evropy 2020

1. Úvod

Obr. 1 Geografický rozsah projektu EPISCOPE
Obr. 1 Geografický rozsah projektu EPISCOPE

Evropa usilovala během posledních desetiletí o dosažení cílů ochrany klimatu a snižování energetické náročnosti realizací řady opatření ve všech hospodářských odvětvích. Ve stavebnictví použily členské státy různé nástroje a politiky ke splnění požadavků původní směrnice EPBD a následně i její přepracované verze. Dosud nebylo dostatečně a objektivně zjištěno, do jaké míry byla uskutečněná opatření úspěšná a účinná. Dostupnost údajů o energetické náročnosti budov a o stavu obnovy bytového fondu je v mnoha zemích dosti omezená, což má nepříznivý vliv na spolehlivost modelů energetické bilance bytového fondu a na scénáře výpočtů, které většinou vychází z nepřesných předpokladů. Strategickým cílem projektu EPISCOPE je zefektivnit a zprůhlednit procesy sanace a snižování energetické náročnosti evropského bytového fondu.

2. Koncepční rámec projektu EPISCOPE

Projekt vychází z klasifikačního schématu národních typologií obytných budov (viz. obr. 2), které bylo během tří let trvání předcházejícího projektu s názvem TABULA rozpracováno až do podoby výpočetního nástroje. V počáteční etapě projektu EPISCOPE byla platforma z projektu TABULA doplněna o typologická schémata z šesti dalších zemí a stávající typologie byly rozšířeny o nové budovy včetně kategorie budov s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).

Hlavním úkolem projektu EPISCOPE je sledování procesu rekonstrukce bytového fondu u různě velkých souborů budov (národní, regionální, lokální měřítko). Je zjišťován rozsah energeticky úsporných opatření a jejich skutečný efekt. V rámci pilotních projektů, probíhajících ve všech partnerských zemích bude průběžně sledována a vyhodnocována spotřeba energie na vytápění a ohřev TUV, aby bylo možné porovnat skutečně dosažené úspory s úsporami předpokládanými.

Obr. 2 Aktualizované schéma s velikostními a věkovými kategoriemi obytných budov
Obr. 2 Aktualizované schéma s velikostními a věkovými kategoriemi obytných budov

Na obr. č. 3 jsou znázorněny procesy, které v projektu probíhají. Získaná data a informace poslouží k tvorbě a analýze scénářů při strategickém plánování a rozhodování o energeticky úsporných opatřeních u různě velkých souborů obytných budov. Výstupy z analýzy mohou být použity různým způsobem, například při hledání a uplatňování optimálních nástrojů řízení bytové politiky a ochrany životního prostředí na komunální úrovni.

Pomocí metodiky projektu EPISCOPE bude rovněž možné monitorovat a hodnotit, do jaké míry je reálné či nereálné dosažení plánovaného stavu v roce 2020, zejména snížení emisí skleníkových plynů až na úroveň o 20 % oproti úrovni roku 1990, zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů v konečné spotřebě energie na 20 % a posun ke zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Obr. 3 Znázornění procesů v projektu a navazujících činností
Obr. 3 Znázornění procesů v projektu a navazujících činností

3. Dílčí výstupy

V současné době vstupuje projekt do druhé poloviny. Všichni partneři projektu mají tyto dílčí výstupy:

  • Aktualizace a doplnění vstupních dat ve výpočetním nástroji TABULA.xls.
  • Revize národních publikací o stavbách pro bydlení se základními tepelně technickými údaji a příklady energeticky vědomé modernizace těchto budov.
  • Aktualizace statistických údajů o bytovém fondu v jednotlivých partnerských zemích, V ČR vyhledány a převzaty údaje ze SLBD v roce 2011.
  • Rešerše nejdůležitějších informací z nově vznikající legislativy, zejména v souvislosti s implementací revidované směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU a vyhledávání technických informací z platných tepelně technických norem a TNI.
  • Definice parametrů energetické náročnosti pro monitorování a hodnocení souborů budov v pilotních projektech a dokončení přípravy pilotních projektů.

4. Závěr

Příspěvek ve stručnosti seznamuje s programem evropského projektu EPISCOPE a se stavem jeho rozpracovanosti. Ve nadcházející druhé etapě projektu proběhne monitorování a hodnocení souborů budov a kalibrace dat s cílem co nejlépe výpočtově vystihnout skutečný stav. Projekt EPISCOPE si klade za poslání přispět k účinné a kontinuální obnově bytového fondu při současném zachování trvalých hodnot a s přihlédnutím k požadavkům naplňování evropských environmentálních, technických a ekonomických cílů. Výsledky projektu budou publikovány na stránkách http://episcope.eu a na závěrečné konferenci pro experty v roce 2016. Pozvánka na konferenci bude zveřejněna rovněž na webových stránkách stú-k a na stránkách portálu TZB-info.

Použitá literatura

  • [1] Typology Approach for Building Stock Energy Assessment. Main Results of the TABULA project. Loga, T.,Diefenbach, N., Stein, B., Darmstadt 2012
  • [2] TABULA – Residential building typologies in 12 European countries – good practice example from the Czech Republic. Vimmr T., Loga T., Diefenbach N., Stein B., Bachova L., konference CESB13, Praha 2013
  • [3] Příručka typologií obytných budov – s příklady opatření ke snížení jejich energetické náročnosti – ČR; Vimmr, T., Villatoro, O.: Praha 2012