Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energie v bytových domech

Česká společnost pro rozvoj bydlení (ČSRB) připravila v rámci cyklu „Fórum bydlení 2014“ workshop pod názvem „Energie v bytových domech“ zaměřený na problémy spojené s nakládáním s energiemi a médii při správě a provozování objektů hromadného bydlení.

Zajímavou akci uvedenou mottem „Energie a média se stávají jedním z rozhodujících nákladů bydlení každého z nás, a tím se dostávají do centra pozornosti vlastníků, manažerů a správců bytových domů“ zorganizovala ČSRB – společnost, jejímž základním posláním je iniciovat dostupnost a rozvoj bydlení, přičemž se zaměřuje především na zlepšení publicity a osvěty s cílem podnítit aktivitu při řešení dostupnosti bydlení v jeho jednotlivých formách, a to zejména u mladé generace. Workshop, jehož odborným garantem je Věra Brodecká ze společnosti ČSRB, je součástí cyklu Fórum bydlení a pozvaní odborníci a hosté diskutovali na téma vzájemného ujasnění si některých legislativních kroků spojených s razantní změnou legislativy ve vztahu k bydlení a službám spojených s bydlením. Program sestavený z jednotlivých přednášek a diskusních vstupů moderoval Mgr. Martin Kroh, předseda společnosti, který spolu s Ing. Milanem Tarabou, členem výkonného výboru ČSRB, a se zmíněnou Věrou Brodeckou vystoupil i na tiskové konferenci, která workshopu předcházela.

Geneze tématu

Téma nakládání s energiemi a médii v bytových domech je jedním z nejčastěji řešených problémů při správě a údržbě společných částí domu všemi zúčastněnými – vlastníky, členy statutárních orgánů SVJ a BD i správci bytových domů. Současná pozornost této oblasti je navíc vyvolána tlakem EU a ČR na další snižování energetické náročnosti budov.

Z množství dotazů zástupců bytových domů přitom vyplývá, že neexistuje dostatečně ucelený přehled o této problematice pro bytové domy s informacemi o provázanosti jednotlivých řešení na výslednou spotřebu energií.

Příčina mohutného šetření energií v bytových domech

Z celkového množství energie, které se v Evropě vyrobí, spotřebují:

 • budovy 40 %
 • doprava 32 %
 • průmysl 28 %

zdroj UCEEB (ČVUT) 9/10/2012

Stanovení cíle EU

Program EU snížení energetické náročnosti budov do roku 2020 o 20 %.

Nástroj k dosažení cíle EU:

Řada směrnic EU, zejména směrnice Směrnice EP a Rady 2012_27_EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti.

Důsledek pro ČR

Převod uvedených směrnic do legislativy ČR (jedná se zejména o energetické zákony č. 458/2000 Sb. a zákon č. 406/2000 Sb., prováděcí vyhlášku č. 194/2007 Sb., zákon č. 67/2013 Sb. a vyhlášku č. 372/2001 Sb. vč. připravovaných novelizací uvedených předpisů), který v některých parametrech přispívá k znejistění široké veřejnosti:

 • pozdě přijímané normy, zejména prováděcí předpisy
 • v některých případech vzájemně nenavazují jednotlivá řešení, a to i ve vztahu k dalším normám, především NOZ a ZOK
 • zhoršení pozice vlastníka či uživatele bytu, zvýšení jejich nákladů

Scénář tématu

 • Úspory musí začínat u dodavatele
 • Řízení úspor kvalitní správou
 • Vyregulování otopné soustavy bytového domu je zásadní záležitost
 • Rozúčtování musí být jasné, správné, srozumitelné a přehledné
 • Vyhodnocení úspor staticky (PENB) i dynamicky v čase (např. EL)

Vstupy

 1. chybí řádná a ucelená osvěta ze strany státu
 2. je volena výhradně donucovací cesta (povinná opatření) bez doplnění motivačními nástroji (ocenění nejlepších)
 3. česká legislativa nezohledňuje, že cílem není co nejpřesnější měření za co nejvyšší cenu, ale cílem je co možná nejvyšší úspora energií při co nejnižších nákladech – příklady:
  • prováděcí předpis vyhláška č. 194/2007 Sb. ve znění předpisů pozdějších, neumožňuje vlastníkům zvolit si efektivní a nákladově příznivější způsob „měření“ a bez ohledu na ekonomickou náročnost, striktně požaduje kalorimetry u bytů, kde je zároveň jeden vstup a výstup vnitřního rozvodu tepla. Směrnice EP a Rady klade důraz na nákladovou efektivnost, pokud použití individuálních měřičů není nákladově efektivní, umožňuje použití lacinějších indikátorů,
  • dvojí termín pro ověřování bytových teplých vodoměrů (pokud slouží k podkladům pro dodavatele TV tak po 4 letech, přičemž pro ostatní bytové vodoměry je ověřovací lhůta po 5 letech) – vlastníkům bytových domů tím vznikají větší finanční náklady, ale rovněž nejednotnost se studenými vodoměry zpochybňuje efektivnost instalace dálkově odečítaných vodoměrů bez vstupu do bytu.
 4. legislativa postrádá jednoznačný předpis či pokyn, který by u dodavatelů energií zabránil kompenzaci sníženého odběru odebraného množství energie v důsledku úsporných opatření zvýšením ceny energií (toto je většinová obava všech zúčastněných v procesu)
 5. národní legislativa nepřevzala z evropské směrnice základní doporučení:
  1. měření za co možná nejnižší náklady
  2. že legislativa má být jasná
  3. povinnost dodavatelů energií poskytovat (bezplatně) průběžné a včasné informace o spotřebách
 6. stát nedostatečně informuje a propaguje obrovské množství vykonané práce na poli regenerace budov, které stát inicioval a dotacemi masivně podporoval:
  1. zabránilo pozvolnému propadání sídlišť do slumů (jak bylo často prognózováno),
  2. změnilo vzhled sídlišť k lepšímu
  3. změnilo přístup uživatelů bytů ke vztahu k užívanému domu
  4. a přitom hromadně snížilo energetickou náročnost bytových domů i panelových domů tak, že tyto domy mohou po energetické stránce konkurovat nově postaveným domům

Návrhy pro odbornou diskusi

 • odstranit 4leté ověřování vodoměrů v případě podkladů pro dodavatele TV
 • umožnit uživatelům výběr mezi indikátory a měřiči tepla
 • podporovat zveřejnění standardního výstupu z rozúčtování o měrné spotřebě tepla
 • doplnit legislativu o opominuté pokyny z evropské směrnice
 • využít obrovské příležitosti a podpořit další úspory směrem od nízkoenergetických k pasivním bytovým domům jako nástroj hospodářské politiky státu, kde by naše země opět mohla stanout v čele světové hospodářské soutěže, místo pasivního přijímání evropských směrnic

Další pokračování workshopu proběhnou po Novém roce a budou již zaměřena vždy na jedno konkrétní téma, na rozdíl od tohoto setkání, které bylo tzv. průřezové a dotklo se širšího spektra problémů.

 
 
Reklama