Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Energeticky pasivní bytová vila Pod Altánem v Praze-Strašnicích

Úvod

Projekt bytové vily započal se záměrem navrhnout atraktivní bydlení na dobré adrese, dopravně blízko centra, a přesto se všemi výhodami bydlení jako v rodinném domě ve vilové zástavbě – tzv. „JRD standard“. V JRD jsme doposud realizovali „pouze“ nízkoenergetické bytové domy navíc s energetickou náročností tř. A dle PENB.

Když jsme se domluvili na spolupráci s arch. Brotánkem, průkopníkem a propagátorem energeticky pasivní výstavby, začali jsme společně přemýšlet, jak bychom mohli bytový dům na složitém pozemku posunout z nízkoenergetického do energeticky pasivního standardu dle TNI 73 03 29 tak, aby výsledek byl nákladově optimální, tedy bez extrémních složitých a dlouhodobě problematických technologií a materiálů, které by stavbu nepřiměřeně prodražovaly. Jako bonus následně bylo možno žádat o dotaci z programu Zelená úsporám, a tu má projekt na SFŽP odsouhlasenu.

Aby bylo možno splnit základní kritéria zadání, byl projekt od začátku prověřován modelem pro navrhování pasivních domů PHPP, který má mnohem přísnější kritéria hodnocení než ČSN, ale umožňuje optimalizaci projektu. Výsledkem je, že projekt splňuje kritéria pro energeticky pasivní bytový dům jak dle ČSN, tak dle PHPP.

Výchozí situace a urbanistické řešení

Dům byl navrhován do historické proluky mezi dvě rodinné vícebytové vily, do prostředí s již ustálenou, ale rozmanitou urbanistickou strukturou bytových domů, vil a rodinných domů.

Z hlediska investora i rezidenta je místo atraktivní, ale pro stavbu pasivního domu je složité nepříznivými okolnostmi obdélníkové stavební parcely situované do severozápadního svahu a orientací delší, podélnou stranou k západojihozápadu a kratší severní stranou s přístupem na pozemek. Jižní strana přiléhá k pozemku s železnicí, která je v terénním zářezu, a tím je alespoň částečně eliminovaný její rušivý vliv, zajímavé je, že klientům dráha v podstatě nevadila. Návrh objemu budovy omezovala přísná pravidla pražských OTPP (vyhláška č. 26/1999 Sb.), podle kterých musí být odstup sousedních staveb roven minimálně výšce vyšší z protilehlých stěn. Z těchto důvodů bylo možné navrhnout pouze dům v příčném profilu, stejném jako u sousedních vil, tj. dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží odstoupené v zúženém profilu. Pohledově je exponovaná severní strana, ze které je přístup do domu a vjezd do podzemního podlaží využitého pro parkování a technologické vybavení.

Samotný dům s bytovými prostory začíná až o úroveň výše, než je ulice, a kopíruje svažitost pozemku. Díky tomu má většina bytů přímý výstup na terén a přičleněné soukromé zahrádky, dva byty bez zahrady mají toto kompenzováno prostornými terasami a nádherným výhledem na panorama Strašnic a Vinohrad.

Architektonické a dispoziční řešení

Návrh respektuje veškeré regulativy a omezení a snaží se je využít ve svůj prospěch. Základem dobrého návrhu PD je kompaktní tvar, který zde tvoří obdélníkový protáhlý kvádr severojižním směrem. Potřebné zúžení v posledním patře se propisuje i do přesahu ve štítových partiích. Toto zúžení nezvyšuje procenta přípustné zastavitelnosti, ale člení vizuálně kvádr na průnik dvou prolínajících se objemů, jež měřítkem struktury odpovídají okolní zástavbě. Většina bytů má obytné místnosti orientovány západojihozápadním směrem a mají přes vykloněné ukosené arkýře výstupy na terasy a do zahrady. Vytočení arkýřů vnáší do celistvé hmoty individualizovaný detail. Zároveň poskytují zajímavější výhled z obytných prostorů a zlepšují sluneční zisky natočením více k jihu. Ve středu hmoty ze severovýchodu je komunikační jádro. Tato hmota přirozeně zastavuje veřejný společný prostor s bočním vstupem, ke kterému se stoupá po terénu. Motiv zkosení byl z odstupových omezení nutný i ke snížení římsy nad schodišťovým blokem.

Zkosení a natočení se stalo přirozeným motivem narušujícím přísný pravoúhlý řád a je přirozenou inspirací pro vytvoření formálního tvarosloví stavby. Ta tím získává lidské měřítko a základní funkční bloky doplňuje o individualizovaný detail v exteriéru i v interiérech. Přesto zachovává potřebný technický parametr domu dosažením faktoru A/V = 0,4 a je prvním základním předpokladem dobrého výsledku.

 

Estetické ztvárnění vyrůstá z potřeb a vztahů daných usazením do prostředí a dovršuje pozitivní dědictví funkcionalizmu 30. let, ke kterému patří i funkční hospodaření s energií v provozu domu, tedy neplýtvat.

Stavební a technické řešení

V domě není použita žádná principiálně nová (nebo dokonce kosmická) technologie, ale jde o promyšlený optimalizovaný návrh, v němž není nic nadbytečného. Nosné zdivo je z tenkých vápenopískových bloků s vynikající tepelnou stabilitou vnitřního prostředí a díky své hmotnosti s výborným akustickým útlumem. Základní vlastnosti většině povrchu tepelné obálky domu dodává tepelná izolace 280 mm grafitového EPS. Kotvení takto silných desek na fasádu bylo provedeno neprůvlečnými kotvami KlebeAnker od Baumitu. Odpovídajícím způsobem jsou dimenzovány i plochy izolací stropu v podzemních garážích použitím foukané celulózy Climatizer Plus, která perfektně vyplňuje prostor mezi podhledem a žb stropem, vrstvou štěrkového pěnoskla pod vytápěnou částí 2. NP na terénu. Terasa ve 3. NP je izolována deskami z tvrzeného PUR. K eliminaci systémových tepelných mostů zejména na fasádě bylo použito kompozitních konzolí procházejících skrz vrstvu tepelné izolace, v kontaktu s nosnou konstrukcí ještě oddělenými moderním materiálem Compacfoam (což je vysoce únosný mnohonásobně stlačený EPS).

Nezbytnou součástí fasády je optimalizovaná plocha všech oken. U oken orientovaných na západ a jih jsou ještě osazeny stínicí žaluzie proti přehřívání vnitřního prostředí v létě. Okna mají tepelněizolační trojskla s teplými rámečky zasklení v dřevěných masivních rámech. Z důvodu blízkosti dráhy byl zvýšený požadavek na akustický útlum nejen zdiva, ale i oken, která jsou se vzduchovou neprůzvučností až 44 dB!
PHPP – Ing. Michal Čejka, Porsena o.p.s.

Požadavek na splnění hygienických potřeb osob v pobytových místnostech daných obecnou vyhláškou OTP, tedy 30 m3 na osobu lze dosáhnout jedině řízenou výměnou vzduchu se zpětným získáváním tepla. V každém ze šesti bytů je proto v komoře umístěna lokální rekuperační jednotka, kterou v provozu hlídá pokojový termostat, čidlo koncentrace CO2 a doplňkově čidlo vlhkosti. Rozvody VZT jsou vedeny v podhledech v neobytných místnostech jako jsou komory, chodby a sociální zázemí, v obytných místnostech jsou již jen vyústky čerstvého vzduchu.

Systém pracuje běžně s účinností 80 %, nicméně aby v extrémních zimních teplotách nedocházelo k přivádění příliš studeného čerstvého vzduchu, jsou na přívodním potrubí instalovány dohřívače.

Topný systém, který spolupracuje se systémem VZT, je centrální teplovodní se zdrojem tepla v podobě moderního kondenzačního plynového kotle. Poprvé je zde v ložnicích použito nadedveřních otopných panelů s integrovanými vyústkami, v ostatních místnostech je použito plochých stěnových panelů či žebříčků v koupelnách. Oddělená soustava větrání a vytápění minimalizuje objem pohybu vzduchu. Teplotu v místnostech je tak možné řídit individuálně termostatickými hlavicemi na otopných tělesech a v referenční místnosti termostatem dle konkrétních potřeb, a tím dosahovat nejlepšího pobytového komfortu, který nikoho neomezuje a zajišťuje opravdu zdravé vnitřní prostředí.

 

Souborem těchto jednoduchých opatřeních bylo možné dosáhnout parametrů 15 kWh/(m2/rok) i podle PHPP, přestože ostatní okolnosti nebyly ideální. Pokud by dům mohl být otočen o 90° delší stranou k jihu, měl by parametry nejhůře 12 kWh/(m2/rok).

Při návrhu byly zvažovány různé varianty jak nejhospodárněji zajistit ten nepatrný zlomek potřebné energie na provoz domu, jako jsou tepelné čerpadlo s vrty, sluneční kolektory a různé kombinace těchto řešení, ale přísným environmentálním podmínkám dům vyhověl i za použití jednoho malého kondenzačního kotle na plyn.

Závěr

Celá stavba dokazuje, že i bez použití přetechnizovaných řešení lze postavit pasivní bytový dům „pouze“ díky promyšlenému optimalizovanému architektonicko-technickému návrhu s použitím testovacího návrhového programu PHPP. Následné kvalitní provedení stavby prokáže Blower-door test těsnosti (zde hodnoty 0,41–0,52).

Jako důkaz, že koncept projektu je správný, svědčí i to, že v těžkých dobách recese byly všechny byty prodány půl roku před kolaudací.

Cenné je, že stavbou developera JRD s.r.o. dochází k průlomu a ukazuje se, že princip pasivních domů má potenciál prosadit se i na zcela komerčním poli i při stavbách veřejného charakteru a jeho konečnou cenu neurčuje, zda je pasivní, ale všechny ostatní okolnosti.

Projekt v soutěži Český energetický a ekologický projekt 2009 získal cenu České komory architektů.
Bytový dům pod Altánem je nominovaný na titul Stavbu roku 2012.

Tvůrčí a realizační tým projektu:

JRD s.r.o. – Developer, investor – www.jrd.cz
Vinohradská 3330/220a, 100 00  Praha 10
Jan Řežáb – ředitel, majitel, Jindřich Kindl – vedoucí projektu

AB ateliér – architektonický návrh, dokumentace proUR a SP, koordinace real. PD
Sedlice 65, Rožmitál pod Třemšínem, abrotanek@volny.cz
Aleš Brotánek, Jan Praisler

Starý a Partner s.r.o. – realizační PD
Kubova 505/6, 186 00  Praha-Karlín
Pavel Hrdina, Vratislav Jílek

Konstruktis a.s. – generální dodavatel
Kolbenova 616/34, 190 00  Praha 9
Leoš Jindra – výrobní ředitel, Jozef Košarišťan – hlavní stavbyvedoucí

 
 
Reklama