Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Problematika kvality a přesnosti zabudování oken a dveří do hrubé konstrukce

Je tomu již rok a půl, co byla zveřejněna technická normalizační informace TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování. Co ustanovení nové TNI znamená při uplatňování požadavků na přesnost zabudování do hrubých konstrukcí, do kterých jsou okna a dveře osazovány? Jaký je dopad pro výrobce, dodavatele staveb a konečné zákazníky? Pohled očima kontroly kvality.

1. Úvod

Již řadu let dochází k zavádění harmonizovaných evropských norem do systému ČSN, buď nahrazováním původních českých norem normami evropskými, nebo zaváděním evropských harmonizovaných norem vedle stále platných ČSN. Tento stav znamená nekoncepční zásahy do normového systému vzájemně provázaného a více či méně koordinovaného. EN jsou v tomto systému disharmonickým prvkem, jehož působením je často velmi sporné. Při schvalování harmonizovaných evropských norem normalizačními komisemi není zajištěna potřebná koordinace s ostatními platnými normami tak, aby byla zachována návaznost norem, které spolu souvisejí nebo se týkají ostatních navazujících konstrukcí.

Po zavádění některých evropských norem do stávajícího systému často dochází k tomu, že pro provádění a kontrolu různých konstrukcí platí kromě původní české normy současně i evropská norma, která má odlišné nebo upřesňující požadavky na kontrolované parametry nebo určité problémy vůbec neřeší, či má výrazně rozdílné požadavky než norma pro navazující konstrukce. Nastalé rozpory projektová dokumentace ani objednatel stavby neřeší s odkazem na normy, pro dodavatele stavby i výplní znamenají vícepráce nezohledněné v čase, ani nákladech.

Jako příklad lze uvést oblast požadavků na geometrickou přesnost. Názvosloví a požadavky na geometrickou přesnost byly v původních normách ČSN provázány a vzájemně se na sebe odkazovaly, ať už se jednalo o betonové, zděné či jiné konstrukce. Nově zaváděné normy vycházející především z požadavků evropských norem, zavádějí i vlastní požadavky na geometrickou přesnost aniž by braly ohled na stále platné požadavky na navazující konstrukce. Rozpor je obsažen v technické normalizační informaci TNI 74 6077 – Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

2. Základní termíny a definice geometrické přesnosti

Pro lepší orientaci v oblasti geometrické přesnosti je potřeba nejprve definovat základní termíny a pojmy. Níže uvedené definice vycházení z platné ČSN 73 0202.

Obrázek 1.: Geometrický parametr se znaménkem ± – „Mezní odchylka“
Obrázek 1.: Geometrický parametr se znaménkem ± – „Mezní odchylka“

Mezní odchylka je parametr, který může nabývat kladných i záporných hodnot (bývá většinou uváděn se znaménkem „±“, např. ±5 mm nebo +2 mm/−1 mm). O tuto hodnotu může být zmenšen, resp. zvětšen základní rozměr. Mezní odchylkou se vyjadřují především odchylky délkových rozměrů, půdorysné polohy, umístění otvorů apod.

 
Obrázek 2.: Geometrický parametr bez znaménka ± – „Tolerance“
Obrázek 2.: Geometrický parametr bez znaménka ± – „Tolerance“

Tolerance je absolutní hodnota rozdílu mezních odchylek (např. mezní odchylka ±5 mm může v absolutní hodnotě nabývat tolerance až 10 mm).

Hodnota uvedená v ČSN bez znaménka „±“ (tolerance v absolutní hodnotě) může nabývat kladných a záporných hodnot, pouze pokud se vydělí dvěma (např. tolerance 9 mm nemůže nabývat hodnot ±9 mm, ale mohla by nabývat hodnot ±4,5 mm).

 

3. Porovnání požadavků na geometrickou přesnost normy TNI s požadavky norem pro navazující konstrukce

Pokud není v projektové nebo dílenské dokumentaci, smlouvě o dílo nebo technologickém postupu uvedeno jinak, měly by se geometrické parametry stavebního otvoru (rozměry a pravoúhlost otvoru, rovinnost ostění apod.) posuzovat podle požadavků platných norem (ČSN). Normy stanovují, jakých maximálních přípustných odchylek od projektovaných hodnot by měly výše uvedené parametry dosahovat.

Geometrické parametry stavebních otvorů lze posuzovat podle norem pro jednotlivé stavební konstrukce, ve kterých jsou tyto otvory umístěny:

 • otvory umístěné ve zděných konstrukcích lze posuzovat podle ČSN EN 1996-2 pro navrhování a provádění zděných konstrukcí,
 • otvory umístěné v monolitických betonových konstrukcích podle ČSN EN 13670 pro provádění betonových konstrukcí,
 • otvory umístěné v prefabrikovaných betonových konstrukcích podle ČSN 73 2480,
 • otvory umístěné v dřevěných konstrukcích podle ČSN 73 2810,
 • otvory umístěné v ocelových konstrukcích dle ČSN EN 1090-2.

Geometrické parametry stavebních otvorů však lze také posuzovat podle uvedené TNI 74 6077 pro okna a vnější dveře, která udává jiné požadavky pro zabudování výplní otvorů (mimo jiné i požadavky na geometrické parametry stavebního otvoru a parametry zabudovaných výrobků).

Porovnání požadavků jednotlivých norem je uvedeno v následujících tabulkách.

Tabulka 1.: Porovnání požadavků na geometrické parametry stavebních otvorů podle TNI 74 6077, ČSN EN 13670 a ČSN EN 1996-2.
Geometrický parametrTNI 74 6077 ČSN EN 13 670
(betony)
ČSN EN 1996-2
(zdivo)
Rozměry stavebního otvoruNeupravený povrchUpravený povrch±25 mmneřeší
±12mm (do 3 m)±10mm (do 3 m)
±16mm (pro 3–6 m)±12mm (pro 3–6 m)
Pravoúhlost otvoru a)6 mm (do 1 m)neřešíneřeší
8 mm (pro 1–3 m)
12 mm (pro 3–6 m)
Rovinnost ostěníneřešíBedněný povrch: 9 mm/2 m10 mm/m,
max. 50 mm/10 m
a) Odchylka se zjišťuje tak, že se změří úhlopříčky a jejich hodnoty se od sebe odečtou, rozdíl se porovná s uvedenými hodnotami v této tabulce.
Tabulka 2.: Pokračování porovnání požadavků na geometrické parametry stavebních otvorů podle TNI 74 6077, ČSN 73 2480 a ČSN 73 2810.
Geometrický parametrČSN 73 2480
žb.prefabrikáty
ČSN 73 2810
dřev. kce
ČSN 73 0205
geom.přesnost
Rozměry stavebního otvoruDle ČSN 73 0205 nebo dle PDDle výrobní dokumentacePřípustné tolerance otvorů se stanoví na základě funkčních požadavků pro jejich mezní rozměry, polohu v konstrukci a pro tvar a orientaci ostění.
Pravoúhlost otvoru a)
Rovinnost ostění
a) Odchylka se zjišťuje tak, že se změří úhlopříčky a jejich hodnoty se od sebe odečtou, rozdíl se porovná s uvedenými hodnotami v této tabulce.
Tabulka 3.: Požadavky na geometrické parametry zabudovaných výrobků (oken, dveří) dle TNI 74 6077.
Geometrický parametrTNI 74 6077
Základní rozměry (výška, šířka)±2 mm
Pravoúhlost rámů a křídel a)3 mm
Rovinnost rámů a křídel4 mm
Svislost a vodorovnost (rovinnost) osazeného výrobku2 mm/m, max. 3 mm na celou délku
a) Odchylka se zjišťuje tak, že se změří úhlopříčky a jejich hodnoty se od sebe odečtou, rozdíl se porovná s uvedenými hodnotami v této tabulce.

4. Vyhodnocení požadavků TNI 74 6077 a souvisejících norem

Při porovnání požadavků technické normalizační informace TNI 74 6077 pro okna a vnější dveře na geometrické parametry rozměrů stavebního otvoru (±12 mm, resp. ±16 mm) s požadavky normy pro betonové konstrukce ČSN EN 13670 (±25 mm) je zřejmé, že požadavky TNI 74 6077 jsou mnohem přísnější, než udává betonářská norma. Norma pro zděné konstrukce ČSN EN 1996-2 neřeší rozměry otvorů vůbec.

Při kontrole pravoúhlosti otvorů lze využít požadavky TNI 74 6077, protože tento požadavek normy pro betonové a zděné konstrukce neřeší.

Naopak pokud by byl požadavek na kontrolu rovinnosti ostění, je potřeba brát v úvahu požadavky norem pro betonové a zděné konstrukce, které pro změnu neřeší TNI.

Normy pro provádění prefabrikovaných betonových konstrukcí ČSN 73 2480 a pro provádění dřevěných konstrukcí ČSN 73 2810 se při kontrole geometrických parametrů stavebních otvorů odkazují na projektovou nebo výrobní dokumentaci nebo na normu pro navrhování geometrické přesnosti ČSN 73 0205. Norma ČSN 73 0205 říká pouze, že přípustné tolerance stavebních otvorů se mají navrhovat s ohledem na funkční požadavky těchto otvorů.

Lze proto pro stanovení tolerancí pro prefabrikované betonové, ocelové a dřevěné konstrukce použít požadavky na otvory dle TNI 74 6077 s ohledem na možnosti montáže.

TNI 74 6077 lze také využít při kontrole rozměrů samotných výrobků a při kontrole svislosti a vodorovnosti (rovinnosti) osazených výrobků (oken a dveří). Je nutné ale uvažovat s variantou, kdy např. s ohledem na rozměry prvků nebo otvorů nelze požadovaných přesností dosáhnout jinak, než jejich dodatečnou úpravou.

5. Závěr

Z výše uvedených porovnání jednotlivých norem (vycházejících již z norem evropských) vyplývá, že jejich požadavky na geometrické parametry stavebních otvorů se vzájemně výrazně liší nebo nejsou vůbec řešeny. Tyto nesrovnalosti se potom často přenášejí do fáze realizace, kde jejich řešení vyžaduje dodatečný čas a náklady a vedou ke sporům mezi dodavatelem hrubé konstrukce a dodavatelem okenních výplní o vzniklé vícenáklady.

V případě stavebních otvorů doporučujeme zhotovitelům před zahájením realizace projednat požadavky na jejich provádění s projektantem a investorem i dodavatelem výplní.

Je potřeba si předem vyjasnit, podle jakých norem budou posuzovány geometrické parametry stavebních otvorů (rozměry, pravoúhlost, rovinnost ostění apod.). Zvláště v případě otvorů v betonových konstrukcích je potřeba upozornit na rozdíl mezi požadavky TNI 74 6077 a ČSN EN 13 670 na tolerance rozměrů.

 1. V přípravě je nutné započítat vyrovnávání nerovností ostění stavebních otvorů před osazením oken a dveří → zvýšenou spotřebu materiálu a času pro tuto činnost a náklady na toto vyrovnání ostění zahrnout do nákladů a nároků stavby vůči investorovi.
 2. Současně je potřebné v realizaci usilovat o zlepšené – přísnější parametry tolerancí na dokončované stavební otvory v hrubé konstrukci tak, aby bylo možno snáze dodržet požadované geometrické parametry pro výplně a tím omezit případné vícenáklady.

Literatura

 • [1] TNI 74 6077: Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, UNMZ 2011.
 • [2] ČSN EN 1996-2: Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí – Část 2: Volba materiálů, konstruování a provádění zdiva, ČNI 2007.
 • [3] ČSN EN 13 670: Provádění betonových konstrukcí, UNMZ 2010.
 • [4] ČSN 73 2480+Z1: Provádění a kontrola montovaných betonových konstrukcí, ČNI 2003.
 • [5] ČSN 73 2810+Z1: Dřevěné stavební konstrukce. Provádění, ČNI 2000.
 • [6] ČSN EN 1090-2+A1: Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 2: Technické požadavky na ocelové konstrukce, ÚNMZ 2012.
English Synopsis
The issue of quality and accuracy of installation of windows and doors in the uneven structure

It has been one year and a half since Technical Standards Information TNI 74 6077 – The windows and external doors – Requirements for incorporation has been published. What is the consistency or inconsistency between the demands on windows and doors manufacturing, their installation and actually reached geometrical tolerances of building construction? What this state brings to manufacturers of windows and doors, what to building contractor and what to customers? The view through the eyes of quality control.

 
 
Reklama