Odborné recenzované články

Nízkoenergetické stavby / od 25.4.2011 do 14.5.2012


zpět na aktuální články       1  2  3  4   

pasivní dům

Výpočtové modely hodnocení pasivních domů v podmínkách ČR

14.5.2012 | Ing. Petra Šrubařová - Pochmanová
Článek se zabývá nesmírně aktuální problematikou navrhování energeticky pasivních domů. Autorka prostřednictvím parametrických studií zkoumala vliv jednotlivých návrhových prvků na energetické vlastnosti pasivních domů. Pro tento účel vybrala čtyři základní modelové objekty, pro které příslušné studie realizovala.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 23.08.2013 06:07
náklady na pasivní dům

Efektivní konstrukce pro nízkorozpočtové pasivní domy

7.5.2012 | Dipl. Ing. Gernot Vallentin, ArchitekturWerkstatt Vallentin
Při posuzování udržitelnosti je každopádně nutno brát v úvahu kromě ekologických cílů rovněž finanční zdroje. Vzhledem k důležitosti financování závisí na zdrojích všechna rozhodnutí při výstavbě. Nízkorozpočtové cíle a pasivní standard domu lze velmi dobře sloučit dohromady. Přitom je důležité, aby projektanti optimálně uplatňovali všechny známé možnosti snižování nákladů při výstavbě.
blower door test

Zkušenosti a techniky dosahování vzduchotěsnosti pláště budov v ČR

9.4.2012 | Mgr. Stanislav Paleček, předseda Asociace Blower Door CZ
Článek pojednává o vývoji měření vzduchotěsnosti obalových plášťů budov v České republice. Uvádí počáteční kritéria a chyby, které se dělaly. podrobně se věnuje současnému stavu měření vzduchotěsnosti a uvádí některé zajímavé postřehy z praxe. Příspěvek byl přednesen na konferenci Pasívne domy 2011.
pasivní domy

Designové pasivní domy v praxi

26.3.2012 | Ing. arch. Werner Friedl, certifikovaný projektant PD Bergstraße 12, D-86559 Adelzhausen
V pojmu designové pasivní domy není rozpor. Právě naopak, čím vyšší je kvalita architektury, tím je pravděpodobnější zvýšení udržitelnosti pasivního domu. Architekt pasivních domů Werner Friedl představuje slovem i obrazem některé ze svých postavených designových pasivních domů v praktickém ztvárnění včetně detailních konstrukcí.

Větrání a kvalita vzduchu v bytech po rekonstrukci s běžným větráním okny a s řízeným větráním

27.2.2012 | Oliver Kah, Passivhaus Institut, Rheinstr. 44/46, D-64283 Darmstadt, Překlad: Ing. Petra Šrubařová
Při energetické sanaci budov dochází obvykle mj. ke zlepšení vzduchotěsnosti obálky budovy. U stávajících budov větraných převážně okny se výrazně snižuje podíl ex-, resp. infiltrace. Aby byla i nadále zajištěna dostatečná výměna vzduchu, musí být větrání uzpůsobeno novým podmínkám. Požadavek vzduchotěsnosti s ohledem na zamezení vzniku stavebních poruch a v zájmu úspory energie už je obecně uznáván a má i oporu v normách a zákonných ustanoveních.
diskuse: 1 příspěvek, 27.02.2012 11:02

Konstrukce a monitoring první veřejné školy v USA v pasivním standardu

20.2.2012 | Adam J. Cohen, Structures Design/Build, Překlad: Ing. Petra Šrubařová
První veřejná škola v USA v pasivním standardu (K-12) byla dokončena v listopadu 2010. Certifikaci pasivního domu od amerického Passivhaus Institutu (PHIUS) získala v únoru 2011. Celý vývoj projektu byl poměrně dlouhý, takže jej představíme pouze v krátkosti s ohledem na zaměření našeho serveru. Článek uvádíme v překladu s laskavým svolením autora.

Sluňákov - nízkoenergetické Centrum ekologických aktivit města Olomouce

6.2.2012 | Vlastimil Růžička
Město Olomouc je majitelem zajímavě řešené nízkoenergetické budovy vzdělávacího centra obecně prospěšné společnosti Sluňákov se zaměřením na rozvoj vztahu člověka a přírody. Stavba byla oceněna hlavní cenou Grand Prix architektů 2007.

Ekonomické porovnání provozu pasivního domu a běžné výstavby

30.1.2012 | Ing. Michal Čejka, Ing. Miroslav Šafařík, Ph.D.
Autoři si v příspěvku kladou za cíl vyhodnotit ekonomickou efektivnost výběru systému vytápění pro instalaci v rodinných pasivních domech a porovnání se stejnými systémy použitými v běžné výstavbě. Porovnání systémů vytápění bylo provedeno na základě reálných cenových nabídek a ceníků odpovídajících cenové úrovni prvního pololetí 2011. Práce je založena na případové studii modelového pasivního domu.
diskuse: 11 příspěvků, poslední 24.06.2013 20:33

Analýza potřeby pomocné elektrické energie v pasivním domě

9.1.2012 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Martin Zajíc
U pasivních domů se výrazně snižuje potřeba tepla na vytápění na krytí tepelných ztrát prostupem obálkou budovy a větráním. Současně tím ale roste podíl spotřeby pomocné, výhradně elektrické energie na pohon oběhových čerpadel a ventilátorů. Výsledek analýzy může být pro mnohé čtenáře docela překvapující.
diskuse: 7 příspěvků, poslední 22.10.2012 17:56

Metody výpočtu energetické náročnosti budov ve vazbě na směrnici EP a RADY 2010/31/EU

2.1.2012 | Ing. Jaroslav Šafránek, CSc.
Článek uvádí příklad hodnocení energetické náročnosti rodinného domu dle výpočtového postupu podle současné metodiky hodnocení energetické náročnosti budovy. Z příkladu vyplývá nereálnost dosažení pasivního standardu dalším zateplováním. Jako možnost přichází v úvahu pokrytí energetických požadavků na vytápění budov netradičními formami energií např. pomocí tepelných čerpadel spolu s fotovoltaickými systémy apod.
diskuse: 15 příspěvků, poslední 17.01.2012 09:50

Pasivní a nulové budovy na společné cestě

14.11.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., Fakulta stavební, České vysoké učení technické v Praze
V souvislosti s novým zněním Evropské směrnice o energetické náročnosti budov EPBD (přepracování), 2010 [1]) je jistě potřebné diskutovat o další generaci budov s minimalizovanou potřebou energie. Je namístě připomenout vazbu mezi jasně popsanými kategoriemi nízkoenergetických a pasivních budov na straně jedné a budovami energeticky nulovými na straně druhé. Zmíněná směrnice ovšem obsahuje řadu dalších významných bodů, kterými je potřebné se bezodkladně zabývat.

Ekologická architektura v České republice

17.10.2011 | Akad. arch. Aleš Brotánek, DESIGN STUDIO
Již delší dobu začínám mít alergii na slovo ekologie i ekologická architektura. Za ta slova si dosazujeme mnoho věcí, podle toho co zrovna potřebujeme, a proto se pokusím zasadit své postoje do konkrétnějšího rámce. Co je vlastně ekologická architektura? Proč je současná architektura NENORMÁLNÍ tím, že normální je plýtvat? Jaká je v ČR situace pro využívání „POTENCIÁLU ÚSPOR“? Jak se daří v ČR architektuře k životnímu prostředí šetrné?
diskuse: 3 příspěvky, poslední 26.10.2011 15:53

Pasivní dům - rozvoj ve všech směrech

25.7.2011 | Prof. Dr. Wolfgang Feist, Universität Innsbruck; Arbeitsbereich Bauphysik a Passivhaus Institut, Darmstadt a Innsbruck
"Téměř stejně dlouho jako se vyvíjí vědomí o nutnosti ochrany životního prostředí trvá také diskuze o rozvoji. Na úkor toho podstatného je tato diskuze řízena ideologicky." Přinášíme našim čtenářům zamyšlení předního evropského propagátora pasivních domů a udržitelného rozvoje Prof. Dr. Wolfganga Feista.
diskuse: 9 příspěvků, poslední 08.09.2011 07:04

Rekonstrukce řadového rodinného domu v Dánsku

11.7.2011 | Ing. Robert Wawerka, VUT v Brně, Fakulta stavební
V dnešní době roste zájem o kvalitní a energeticky co nejúspornější bydlení. V následujícím příspěvku představím a přiblížím neobvyklou rekonstrukci koncového řadového domu v Dánsku. Předpokládá se, že po rekonstrukci by se daná stavba měla stát CO2 neutrální stavbou.

Hostětín jako soubor usporných řešení a obnovitelných zdrojů

27.6.2011 | Vlastimil Růžička
Vesnice na moravském úpatí Bílých Karpat, o které už bylo napsáno mnohé. Proslavila se ekologickými projekty, navštívila ji celá řada významných osobností, je dávána za příklad úspor energií a ekologického stavitelství. Zaměřili jsme se tentokrát na stavbu pasivního domu, který zde funguje jako Centrum modelových ekologických projektů pro venkov.

Od nízkoenergetické stavby s komínem až k pasivnímu domu

13.6.2011 | Vlastimil Růžička
Navrhnout a postavit dům na klidném místě za obcí je standardní zadání, které ničím nepřekvapí. V obci Myslejovice v Olomouckém kraji v průměrné výšce 353 metrů nad mořem stojí zajímavě řešený nízkoenergetický dům, který řešil kromě jiného i využití komínu. O pasivním domě původně majitel vůbec neuvažoval. Závěrečná měření ho mile překvapila. Je citlivě zasazený do krajiny a nabízí celou řadu úprav, které mohou být zajímavé i pro ostatní stavebníky.
diskuse: 4 příspěvky, poslední 03.08.2011 07:21

Nízkoenergetický dům z vápenopískových cihel

23.5.2011 | Ing. arch. Vladimír Balda
Nízkoenergetickým domem vyzděným z vápenopískových cihel pokračujeme v našem seriálu. Rodinný dům se nachází nedaleko Liberce v podhůří Jizerský hor. Okolní převážně vesnické domy a blízkost chráněné krajinné oblasti ovlivnily tvar domu obdélníkového půdorysu zastřešený sedlovou střechou. Umístění domu na pozemku reaguje na okolní zástavbu a mírně svažitý pozemek. V souvislosti s umístěním je nutné zmínit výraznější odklon delší strany domu od jižního směru, které v důsledku vede snížení zisků ze solárních panelů umístěných na střeše.

Deklarativní výpočty pro pasivní a nulové domy

16.5.2011 | prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc., ČVUT Praha
Technické podklady by měly poskytovat dostatek jednoznačných informací. Význam stavebně-energetických výpočtů stoupl s dotačními programy pro pasivní domy. Nyní je nutné zpřesnění definice energeticky nulových domů jako logického pokračování pasivního domu s přiměřeným doplněním o aktivní energetické prvky.

První certifikovaný pasivní dům stojí v Jenišově u Karlových Varů

9.5.2011 | Vlastimil Růžička
Přestože v Německu a Rakousku byly takovéto domy již běžným standardem, v Česku jej oslavovali jako lokálního pionýra. Vápenopísková stavba se sedlovou střechou založená na drti z pěnového skla, která je certifikována v Passivhausinstitutu Dr. Wolfganga Feista v Darmstadtu, má za sebou celou řadu odborných měření a nepřeberné množství návštěv. Byli jsme na jedné z nich.

Problémy pri realizácii energeticky pasívnych domov na báze dreva

25.4.2011 | Ing. Daniel Bebej, Ing. Pavol Sedlák, PhD, Technická univerzita vo Zvolene
Novodobé budovy na báze dreva sú charakteristické nízkou spotrebou energie na vykurovanie a nadštandardnou tepelnou ochranou oplášťujúcich konštrukcií. Častou otázkou je, čo taká nízkoenergetická budova stojí, alebo aké zvýšenie investícií musí investor zniesť, ak sa rozhodne napríklad pre energeticky pasívny dom.
diskuse: 2 příspěvky, poslední 25.04.2012 10:51
zpět na aktuální články       1  2  3  4   
 
 

Aktuální články na ESTAV.cz„Soutěž o nejlepší projekt“ pro studenty od společnosti Wienerberger má své vítězeJak utlumit hluk ze stavebních prací? Postavte si stan!Na Vysočině přibylo do června 671 bytů, meziročně o 60 % víceZájem o státní půjčky na bydlení po prvotním náporu ochabl