Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Ekonomická výhodnost pasivních domů

Článek se zabývá posouzením ekonomické výhodnosti pasivního domu na referenčním objektu. Vyčísluje náklady na pořízení a provoz domu, určuje energetickou náročnost a návratnost incestic v závislosti na způsobu financování. Upozorňuje také na nekalkulovatelné výhody, jakou je například stálý přísun čerstvého vzduchu.

1. Úvod

Poslední dobou je o výstavbu pasivních domů v České republice velký zájem. Je to dáno především neustálým zvyšováním cen energií, ekologickým myšlením, ale také propagací a vysvětlováním principů a výhod energeticky pasivních domů (EPD).

Dnes za námi přichází stavebníci s jasnou představou o bydlení v pasivním domě, ale také klienti s architektonickou studií na nízkoenergetický dům. V prvním případě řešíme konkrétní detaily domu tak, aby byl navržen dle zásad pasivního domu. Druhé skupině se snažíme vysvětlit, co získají navíc v pasivním domě.

Samozřejmě, vždy se dostaneme také k ekonomické výhodnosti vyšší počáteční investice do pasivního domu.

Odpovědi na otázky ekonomické výhodnosti naleznete v další části tohoto článku.

2. Referenční objekt

Pro posouzení ekonomické výhodnosti posloužil referenční objekt v obci Slatina. Jedná se o jednopodlažní rodinný dům typu bungalov, který byl navržen jako dřevostavba z lehkého skeletu. Regulativy územního plánu předepisovaly požadavky na sedlovou střechu se sklonem 40–45 stupňů a natočení domu vůči komunikaci. Hlavní fasáda je orientována na JV. Pro naše posouzení jsme uvažovali s ideálním umístěním, tedy s orientací čistě na jih.

LokalitaSlatina, cca 450 m n.m.,
návrhová teplota Te = −15 °C
Dispozice3+1
Zastavěná plocha105 m2
Podlahová plocha dle PHPP88,3 m2
Podlahová plocha dle TNI 73 032992,4 m2
Obestavěný prostor558 m3
Skica pasivního domu
Skica pasivního domu
Půdorys 1. NP
Půdorys 1. NP

Pohled západní
Pohled západní
Pohled jižní
Pohled jižní

Izolační nosníky – prostor vyplněn tepelnou izolací tl. 360 mm
Izolační nosníky – prostor vyplněn tepelnou izolací tl. 360 mm

Důsledná eliminace tepelných mostů – ostění zatepleno tepelnou izolací tl. 60 mm
Důsledná eliminace tepelných mostů – ostění zatepleno tepelnou izolací tl. 60 mm

Skladby konstrukcí

Obvodové stěny
MateriálTloušťka
[mm]
SDK12,5
Tepelná izolace v roštu (minerální vlákna)40
OSB/315
Tepelná izolace mezi sloupky (minerální vlákna)360
Dřevovláknitá izolace60
Povrchová úprava (omítka, resp. dřevěný obklad)
Strop pod nevytápěnou půdou
MateriálTloušťka
[mm]
SDK12,5
Vzduchová mezera200
OSB/315
Tepelná izolace mezi sloupky (minerální vlákna)400
Foukaná tepelná izolace – celuloza100
Větraný prostor půdy
Podlaha na terénu
MateriálTloušťka
[mm]
Dřevěná plovoucí podlaha15
Betonová mazanina + kari síť80
PE folie
Tepelná izolace EPS 100 Z250
Separační vrstva geotextilie 300 g/m2
Hydroizolace HDPE
ŽB deska 150
 

Pro výplně otvorů byla navržena Eurookna s rámem 88 mm a zasklením izolačním trojsklem. Zasklení je opatřeno distančními rámečky SuperSpacer a je uloženo do zasklívací drážky 25 mm. Izolační trojsklo má součinitel prostupu tepla zasklení Ug = 0,5 W/m2K a solární faktor g = 52 %. Díky těmto parametrům a nucenému větrání nedochází ani při extrémních teplotách ke vzniku kondenzátu na povrchu zasklení. Velikost a parametry oken byly optimalizovány tak, aby okna vykazovala aktivní bilanci tepelných zisků a ztrát.

Okno s teploměrem
Teplota v exteriéru −19,5 °C, teplota poblíž okna 21 °C. Otopné těleso vedle francouzského okna. Na okně se neobjevil po celou zimu kondenzát.
Aktivní bilance oken
Aktivní bilance oken

Tepelně technické parametry konstrukcí obálky budovy

V tabulce č. 1 jsou shrnuty tepelně technické parametry jednotlivých konstrukcí obálky budovy. Je vidět, že všechny konstrukce s výjimkou výplní otvorů mají cca 3× lepší parametry než jsou dnešní požadavky dle ČSN 73 0540-2 (2011). Všechny konstrukce samozřejmě splňují doporučené hodnoty pro pasivní domy.

Tab. č. 1
KonstrukceSoučinitel prostupu tepla konstrukce Ui
[W/m2K]
Požadovaná hodnota součinitele prostupu tepla Un
[W/m2K]
Hodnota součinitele prostupu tepla pro pasivní domy Upas
[W/m2K]
Obvodové stěny (OS)0,0950,300,18 až 0,12
Strop pod nevytápěnou půdou (STR)0,0820,300,15 až 0,10
Podlaha na terénu (PDL)0,1240,450,22 až 0,15
Výplně otvorů (VO)0,80–0,901,500,80 až 0,60

Energetické hodnocení

Pasivní dům vykazuje velmi malou tepelnou ztrátu a potřebu tepla na vytápění. Tepelná ztráta činí 1,8 kW dle ČSN 12 831 a 1,4 kW metodikou dle PHPP. Měrná potřeba tepla vypočtena dle TNI 73 0329 je 10 kWh/m2.rok, resp. 15 kWh/m2.rok dle PHPP. S ohledem na takto malé potřeby a způsob užívání objektu dvěma lidmi byla zvolena také vnitřní technologie. Nucené větrání s rekuperací a přípravu teplé vody zajišťuje kompaktní jednotka s tepelným čerpadlem. Pro vytápění slouží mramorové sálavé panely a doplňkově krbová kamna o výkonu 2–4 kW.

Tab. č. 2
MetodikaVypočtená hodnota
Tepelná ztrátaČSN EN 12 8311,8 kW
PHPP1,4 kW
Měrná potřeba tepla na vytápěníTNI 73 032910 kWh/m2.rok
PHPP15 kWh/m2.rok

3. Modelové varianty nízkoenergetického a standardního domu

Pro srovnání s pasivním domem byly namodelovány varianty domu nízkoenergetického (NED) a standardního (STD). V případě nízkoenergetického domu nastaly změny pouze v menších tloušťkách tepelných izolací. Konstrukce byly dimenzovány tak, aby dům splňoval požadavek měrné potřeby tepla na nízkoenergetické domy max.50 kWh/m2.rok, v našem případě je tato hodnota 43 kWh/m2.rok. Přehledné srovnání konstrukcí nízkoenergetického a pasivního domu je uvedeno v tabulce č. 3.

Tab. č. 3 – srovnání pasivního a nízkoenergetického domu
Tloušťka tepelné izolaceRozdíl oproti EPDSoučinitel prostupu tepla U
[W/m2K]
Obvodové stěny (OS)260 mm−200 mm0,174
Strop pod nevytápěnou půdou (STR)220 mm−280 mm0,197
Podlaha na terénu (PDL)160 mm−90 mm0,191
Výplně otvorů (VO)Stejná jako v EPD
TechnologieStejná jako v EPD
Měrná potřeba tepla na vytápění43 kWh/m2.rok

U standardního domu je uvažováno se stejnými tloušťkami jako ve variantě nízkoenergetického, jen jsou použity levnější a méně kvalitní tepelné izolace. Dále jsou použita okna s izolačním dvojsklem. Zcela je vypuštěna technologie nuceného větrání s rekuperací a pro přípravu teplé vody je uvažováno s nejlevnějším řešením z hlediska pořizovacích nákladů, s elektrickým bojlerem. Srovnání konstrukcí standardního a pasivního domu je vidět v tabulce č. 4.

Tab. č. 4 – srovnání pasivního a standardního domu
Tloušťka tepelné izolaceRozdíl oproti EPDSoučinitel prostupu tepla U
[W/m2K]
Obvodové stěny (OS)260 mm−200 mm0,183
Strop pod nevytápěnou půdou (STR)220 mm−280 mm0,214
Podlaha na terénu (PDL)120 mm−130 mm0,252
Výplně otvorů (VO)Eurookna s izolačním dvojsklem
TechnologiePřirozené větrání, el. ohřev TV
Měrná potřeba tepla na vytápění91 kWh/m2.rok

Ve výše uvedených tabulkách si můžete všimnout výrazných rozdílů energetické náročnosti na vytápění. Pasivní dům je cca 3× úspornější než nízkoenergetický a cca 6× než dům standardní.

4. Náklady pořizovací a provozní

Pořizovací náklady pasivního domu byly stanoveny na základě podrobného rozpočtu pro realizaci skutečného domu. Pro méně energeticky náročnější varianty domů byly upraveny položky tepelných izolací a dřevěné konstrukce. V případě standardního domu také položka oken a technologie přípravy TV. V obou variantách byly naopak zvýšeny náklady na otopnou soustavu s většími výkony. V tabulce č. 5 jsou vyčísleny pořizovací náklady pro jednotlivé varianty.

Tab. č. 5 – Pořizovací náklady
EPD
[Kč]
NED
[Kč]
STD
[Kč]
Základy, terasa, kryté stání, přípojky na parcele660 667660 667660 667
RD na klíč2 477 3172 397 6602 182 008
Celková cena bez DPH3 137 9843 058 3272 842 675
Cena vč. DPH 14 %3 577 3013 486 4933 240 649

Z tabulky č. 5 vyplývá, že referenční pasivní dům má o cca 90 tisíc vyšší pořizovací náklady než dům nízkoenergetický, to odpovídá navýšení 2,6 %. Ve srovnání se standardním domem jsou pořizovací náklady vyšší o cca 340 tisíc vyšší, což odpovídá navýšení 10,4 %.

Vždy říkáme klientům celou pravdu. Proto je nutné seznámit stavebníka také s ročními provozními platbami na vytápění, přípravu teplé vody. Snadno se totiž může stát, že radost z levně pořízeného domu po dvou letech střídá zklamání z vysokých faktur za energie. V tabulce č. 6 je vidět, že úspora ročních provozních nákladů v pasivním domě je cca 8,5 tisíc Kč oproti domu nízkoenergetickému a cca 26,8 tisíc Kč oproti standardnímu.

Zda se vyšší počáteční investice do pasivního domu vyplatí, se dozvíte v další části.

Tab. č. 6 – Potřeba energie a provozní náklady
EPDNEDSTD
Vytápění [kWh]148240839183
Příprava TV [kWh]5955951470
Cena energie [Kč/kWh]3,20
Roční provozní náklady [Kč]6 46114 96933 274
Navýšení ročních provozních nákladů oproti pasivnímu domu     [Kč]---+8 508+26 813

5. Ekonomická návratnost

Výhodnost ekonomické investice lze vyčíslit několika parametry. Nejjednodušší je ukazatel prosté návratnosti, kdy se vícenáklady dělí dosaženou roční úsporou. Hodnocení pomocí prosté návratnosti můžeme použít v případě, že stavbu financujeme v hotovosti bez pomocí úvěru (viz tabulka č. 7).

Tab. č. 7 – Prostá návratnost investice
Pořizovací náklady
vč. DPH

[Kč]
Úspora
pořizovacích nákladů
vůči pasivnímu domu
[Kč]
Roční úspora
provozních nákladů
v pasivním domě
[Kč]
Prostá návratnost investice
do pasivního domu

[roky]
Pasivní3 577 301---------
Nízkoenergetický3 486 49390 8088 50810,7
Standardní3 240 649336 65226 81312,6

Budete-li financovat stavbu cash, můžete porovnávat jednotlivé varianty pomocí prosté návratnosti. V tomto modelovém příkladě je prostá návratnost pasivního domu cca 10,7 let vůči nízkoenergetickému a 12,6 let vůči standardnímu. Můžeme tedy mluvit o velmi dobré investici a výhodně uložených financích. Pro srovnání uvádíme příklad dodatečného zateplení panelových objektů, kde vychází prosté návratnosti kolem 25–30 let.

Většina našich klientů využívá částečné financování pomocí úvěru. V tomto případě není metoda prosté návratnosti zcela přesná, nezohledňuje podmínky úvěru (výši, dobu splatnosti, výši úrokové sazby) a také růst ceny energie.

Pro tento příklad je uvažováno s vlastními zdroji ve výši 1,0 mil. Kč, zbývající část je zajištěna úvěrem s dobou splatnosti 20 let, úrokovou sazbou 5 % po celou dobu splácení. Dále je uvažováno s mírným růstem ceny energie ve výši 3 %. Podrobné podmínky úvěru jsou obsaženy v tabulce č. 8. Ekonomická výhodnost v případě tohoto způsobu financování stavby je vidět v tabulce č. 9.

Tab. č. 8 – Nastavení a roční platby úvěru
Pořizovací náklady
[Kč]
Vlastní prostředky
[Kč]
Výše úvěru
[Kč]
Roční anuita (splátky úvěru)
[Kč]
Pasivní3 577 3011 000 0002 577 301206 809
Nízkoenergetický3 486 4932 486 493199 498
Standardní3 240 6492 240 649179 795

Tab. č. 9 – Reálná návratnost investice
Roční anuita
(splátky úvěru)
[Kč]
Roční provozní náklady

[Kč]
Celkové roční náklady
(úvěr + provoz)
[Kč]
Reálná návratnost investice
do pasivního domu
[roky]
Pasivní206 8096 461213 270---
Nízkoenergetický199 49814 969214 4671
Standardní179 79533 274213 0692

Pokud budete financovat část stavby úvěrem, vidíte, že návratnost vyšší počáteční investice se při započtení reálných cen, tedy vč. uvažování mírného zvyšování cen energie výrazně zkrátila. Sečteme-li roční platby úvěru a provozní náklady na vytápění a přípravu TV, vychází za daných předpokladů pasivní dům již první rok levněji než nízkoenergetický a jen o cca 200 Kč dráže než standardní. V dalších letech v pasivním domě jen šetříte náklady a navíc si můžete užívat vyššího standardu bydlení.

Na grafu ročních provozních nákladů můžete vidět, jak se křivky rozevírají, je to dáno růstem ceny energie. Po 20 letech (doplacení úvěru) představují křivky pouze náklady na provoz.

Ve 30. roku jsou náklady na provoz v pasivním domě stále cca poloviční ve srovnání s počátečními provozními náklady ve standardním domě. V případě standardního, resp. nízkoenergetického domu, budete v tomto období pravděpodobně uvažovat, jak snížit energetickou náročnost domu a tím platby za energie.

Graf
Roční náklady na provoz domu (splátka hypotéky + provoz)

Na posledním grafu jsou znázorněny celkové náklady v horizontu 30 let. Za toto období nám pasivní dům ušetří cca 735 tisíc Kč oproti standardnímu a cca 258 tisíc Kč vůči nízkoenergetickému. Také z tohoto hodnocení vyplývá ekonomická výhodnost pasivních domů.

Graf
Celkové náklady za 30 let (pořizovací + provozní)

6. Závěr

Cílem tohoto článku bylo ukázat několik možných hodnocení ekonomické výhodnosti vyšší počáteční investice do pasivního domu.

V případě financování stavby cash, se pohybuje prostá návratnost mezi 10 a 13 lety. Pokud chcete pro stavbu domu využít úvěr, návratnost se snižuje a pasivní dům může být výhodnější již od prvního roku. Navíc přináší výrazně vyšší standard bydlení, stálý přísun čerstvého vzduchu, minimální tepelné mosty a nulové riziko vzniku plísní.

Při rozhodování o energetické náročnosti se neřiďte pouze pořizovacími náklady, ale nechte si spočítat také roční provozní náklady. Našim klientům jednoznačně doporučujeme stavbu velmi dobře zaizolovaných pasivních domů. Kromě známých výhod se jim pasivní dům vyplatí také z hlediska ekonomického a navíc se majitelé pasivních domů stávají do jisté míry energeticky nezávislí a nemusí se v důchodovém věku obávat vysokých plateb za provoz domu ani náročné rekonstrukce v podobě dodatečného zateplení konstrukcí, výměny oken atd.

English Synopsis
The economic advantage of passive houses

The article deals with the assessment of economic benefits to the passive house reference object. It quantifies the cost of building and operation of the house, determines the energy performance and return on investment, depending on the method of financing. It also draws attention to the incalculable advantages, such as the constant supply of fresh air.

 
 
Reklama