Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energeticky efektivní rekonstrukce Centra sociálních služeb

Na přelomu roku začala rekonstrukce Centra sociálních služeb v Březiněvsi. Energeticky úsporný areál bude po dokončení vytápěn a chlazen tepelnými čerpadly země-voda a bude zachycovat a využívat srážkovou vodu. Náklady na provoz objektu a vliv stavby po jejím dokončení na okolí budou minimální.

Rekonstrukce celého areálu, rozkládajícího se na více než 2600 m2, je rozdělena na více etap, přičemž první z nich zahrnuje vybudování prostor pro dva lékaře a jejich zázemí a rekonstrukci nádvoří areálu. Zadáním investora byla taková rekonstrukce objektu, která obyvatelům městské části maximálně zpříjemní návštěvu lékaře a současně bude mít objekt minimální provozní náklady. V lokalitě mělo být zachováno čisté bezemisní prostředí bez rizika zvýšení hlukové zátěže pro návštěvníky centra i pro okolní zástavbu budov. Proto je rekonstrukce objektů Centra sociálních služeb připravována se zaměřením na minimální energetickou náročnost a s tím související provozní úspory.

Dokonale tepelně izolovaná obálka budovy

Důraz u první rekonstruované budovy je kladen jak na snížení energetické náročnosti stavby jako takové, tak i na efektivní vytápění a minimalizaci chlazení díky kvalitnímu stínění v letních měsících. Budova bude nově zateplena minerální vlnou tloušťky 30 cm, tak aby byl splněn požadavek požární bezpečnosti na budovu pro zdravotní účely.

Okna budou vyměněna za moderní s izolačními trojskly, s integrovanou žaluzií a hliníkovou obložkou Progress Alu EF+ od společnosti Dafe Plast. Okna se vyrábí z kompozitního materiálu RAU-FIPRO X. Žaluzie je součástí okenního křídla a je kryta čtvrtým sklem. Pomocí odnímatelného přídavného rámečku, uzavřeného čtvrtým sklem, který ke křídlu doléhá pryžovým těsněním, vzniká utěsněný prostor pro stínící prvek. Tím jsou ještě vylepšeny izolační vlastnosti a je umožněna komfortní údržba nejen okna, ale i žaluzie. Okna přirozeně splňují standard nízkoenergetické a pasivní výstavby.

Tepelná čerpadla zajistí vytápění i chlazení

Pro vyloučení potenciálních problémů s hlukem bylo v centru městské části zvoleno využití tepelných čerpadel země/voda, kterými budou všechny objekty nejen vytápěny, ale i chlazeny. Volba investičně náročnějšího tepelného čerpadla země/voda nebyla vedena jen hlukovými a emisními parametry ale i ve vícekriteriálním rozhodování toto řešení vykazovalo větší finanční úspory, resp. úspory provozní a reinvestiční. Alternativou k tepelnému čerpadlu bylo zachování plynového zdroje tepla. Ten by však stejně musel být vyměněn za výkonnější vzhledem k budoucí přístavbě budovy. Zároveň by bylo nutné s ohledem na požární předpisy změnit odvod spalin. Současně by bylo zapotřebí s ohledem na požadavek na chlazení budovy instalovat nové venkovní chladící jednotky. V centru městské části by s ohledem na hlukové parametry a problém s umístěním bylo i toto řešení finančně velmi náročné.

Pod nádvořím bude připraveno 12 vrtů o celkové délce 1,8 km. Investice do tepelných čerpadel se vrací poměrně rychle i díky využití odpadního tepla, které je v letních měsících používáno k regeneraci vrtů, resp. vrty jsou v létě zdrojem chladu pro chlazení budov. Životnost vrtů pak několikrát přesáhne životnost ostatních technických zařízení.

Centrum sociálních služeb před rekonstrukcí
Centrum sociálních služeb před rekonstrukcí

Centrum sociálních služeb před rekonstrukcí

Nucené větrání řízené čidly CO2

Celý areál bude nově vybaven nuceným větráním systémem Renson, které bude trvale zajišťovat přísun čerstvého vzduchu. Větrací systém bude samozřejmě vybaven zpětným získáváním tepla, tzv. rekuperací, kdy znečištěný odváděný vzduch předává teplo čerstvému přiváděnému vzduchu. Tím rovněž dojde k úspoře provozních nákladů. Větrání bude mimo jiné řízeno čidly koncentrace oxidu uhličitého, které automaticky při překročení dané hladiny koncentrace spustí větrání.

Využívání dešťové vody z retenčních nádrží

Součástí rekonstrukce je vybudování a oprava všech potřebných inženýrských sítí. S ohledem na stále častější sucha a nedostatek srážkových vod se investor rozhodl investovat do velké akumulační nádrže na vodu o objemu 50 m3. Součástí projektu je dále retenční nádrž o objemu 18 m3. Nádrže slouží jak k zachycení přívalových dešťových vod, tak jako rezervoár vody určený pro zálivku nedaleké zahrady u mateřské školy. Nádvoří areálu bude navíc vydlážděno drenážní dlažbou umožňující přímé vsakování srážkové vody. Povrch, který je v současné době nepropustný, bude i po rekonstrukci sloužit jako příjezdová komunikace a parkoviště.

Energeticky efektivní stavby pro zdravotnictví jsou dnes standardem

Navržená opatření představují propojení rekonstrukce nevyužívaného objektu bývalého statku ve prospěch veřejných služeb pro obyvatele a zároveň využití dostupných moderních technologií k naplnění cíle odpovědné, udržitelné a ekologické výstavby a provozu s využitím obnovitelných zdrojů energie.

V rámci přestavby areálu byla navržena opatření vedoucí ke komplexnímu řešení nízkoenergetického a ekologického provozu areálu Centra sociálních služeb. Celkové řešení spočívá v souboru jednotlivých opatření, které společně docílí k optimální spotřebě energie na vytápění i chlazení, snížení emise znečišťujících látek do ovzduší i snížení spotřeby pitné vody za optimalizace investičních a provozních nákladů i komfortu užívání areálu pro občany.

Centrum sociálních služeb Březiněves

Projektant: Energy Benefit Centre a.s.

Tým zkušených projektantů Energy Benefit Centre a.s. má před sebou další výzvy a stále hledá nové posily. Chcete se také podílet na zajímavých úsporných projektech? Máme pobočky v pěti městech po celé České republice – zjistěte více a kontaktujte nás (https://www.energy-benefit.cz/cz/kariera).

 
 
Reklama