Sněmovna podpořila nový památkový zákon

Datum: 8.12.2016  |  Organizace: redakce podle tiskové zprávy Ministerstva kultury ČR

Nový památkový zákon podle ministerstva kultury umožní zefektivnit péči o památkový fond. Zákon má dát úřadům také nástroje zakročit v případech, kdy o památkový objekt jeho vlastník nepečuje.

Zákon o ochraně památkového fondu postoupil po prvním čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR do další fáze projednání ve výborech (Sněmovní tisk zákona pod číslem 666).

„Již tímto krokem projednávání památkového zákona dospělo v legislativním procesu nejdále v porovnání se všemi předlohami nových památkových zákonů, předložených Ministerstvem kultury po roce 1989. Tento zákon umožní zefektivnění péče o památkový fond, který je doslova naším rodinným zlatem. V zákoně akcentujeme veřejný zájem na ochraně památkového fondu a tuto ochranu zprůhledňujeme,“ uvedl ministr kultury Daniel Herman.
Návrh zákona navíc přináší i celou řadu velmi důležitých změn a nových mechanismů péče o kulturní dědictví.
Mezi nejpodstatnější lze zahrnout:
  • možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích, tzn. v památkových rezervacích a památkových zónách, vzniklé v důsledku omezení jejich vlastnických práv (což dosud platná úprava neobsahuje);
  • zavedení nástrojů, které umožní účinně reagovat na neplnění povinností vlastníka kulturní památky nebo vlastníka nemovitosti nacházející se v památkovém území, uložením opatření k nápravě;
  • změnu povahy Ústředního seznamu kulturních památek a jeho provázání se základními registry, především s registrem územní identifikace, adres a nemovitostí a katastrem nemovitostí; to umožní přesnou identifikaci kulturní památky a poskytne úplné informace o památkové ochraně a jejím rozsahu;
  • promítnutí závazků z mezinárodních úmluv, jimiž je Česká republika v oblasti památkové péče vázána;
  • eliminaci zbytečné administrativní zátěže při nakládání s památkovým fondem;
  • úpravu podmínek provádění stavebněhistorického průzkumu pro potřeby památkové péče jako významného podkladu pro nakládání s památkovým fondem;
  • komplexní ucelenou úpravu archeologie a provádění archeologických výzkumů, důsledně provázanou se stavebním zákonem;
  • posílení pravomocí Památkové inspekce, včetně rozhodovací pravomoci pro stanovené případy;
  • komplexní úpravu sankcí za neplnění či porušení povinností, koncipovanou v souladu se zásadami správního trestání, s novým, vládou schváleným zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich i zákonem o některých přestupcích;
  • změnu povahy aktů prohlašování některých předmětů ochrany – konkrétně jde o sjednocení prohlašování památkových území (tedy památkových rezervací a památkových zón), a sice opatřením obecné povahy; dále pak budou veškeré nástroje k ochraně jednotlivých prvků památkového fondu přijímány rovněž ve formě opatření obecné povahy (plány ochrany památkových území, ochranné památkové pásmo a území s vyloučeným výskytem archeologických nálezů).

Navrhovaný zákon o ochraně památkového fondu získal širokou podporu významných institucí, jejichž hlavní nebo významnou činností je péče o památkový fond, jako jsou např. Uměleckohistorická společnost, Klub Za starou Prahu, Asociace pro podporu památek z.s., Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i, Asociace majitelů hradů a zámků, Národní památkový ústav, zástupce veřejné ochránkyně práv a mnoho dalších.

Návrh má i kritiky

Zatímco MK ČR se opírá o podporu výše zmíněných institucí a zdůrazňuje zejména možnost kompenzovat náklady vlastníkům nemovitostí v památkových územích. Jde o to, že i vlastníci takových objektů budou moci žádat stát o dotaci na péči o ně, což v současnosti nelze. Někteří odborníci na předloze kritizovaly například to, že nechrání nejcennější a zároveň nejohroženější část tuzemského kulturního dědictví - historická města, zkomplikování dokumentace architektonického dědictví a právně nejednoznačné výklady.

 

Hodnotit:  

Datum: 8.12.2016
Organizace: redakce podle tiskové zprávy Ministerstva kultury ČRSdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcích 


 
 

Aktuální články na ESTAV.czDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu ConecoNa chatě po zimě zkontrolujte navlhlé zásuvky či prodlužovací kabely