Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rekonstrukce historické budovy kina Varšava v Liberci

Příspěvek pojednává o rekonstrukci historické budovy kina Varšava v Liberci, v České republice. Budova postavená ve 20. letech 20. století libereckými německými architekty Effenbergerem a Noppesem je cennou architektonickou a stavebně technickou památkou, která však značně utrpěla neodbornými stavebními zásahy v průběhu 20. století a během 8 let svého zavření od roku 2008. Na záchranu kina se zformovala občanská iniciativa, ze které vznikl spolek „Zachraňme kino Varšava“. Ten se snaží nyní za financování města Liberec zastavit další chátrání cenné stavby a nastartovat tak proces, který povede k její úplné rekonstrukci a rekonverzi na multifunkční městký sál. Příspěvek věnuje pozornost zejména obnově původně navržených, důmyslných systémů větrání a likvidaci dřevokazných hub.

1. Úvod

Obr. 1 – fasáda kina Varšava z Frýdlantské ulice (foto Petr Šmídek)
Obr. 1 – fasáda kina Varšava z Frýdlantské ulice (foto Petr Šmídek)

Historická budova postavená v roce 1922 ve stylu art deco byla navržena dle návrhu libereckých německých architektů Effenbergera a Noppese. Třípatrová částečně podsklepená budova kina spřažená s autodílnou v podkroví využila přirozené klesání svahu Frýdlantské ulice, která je historickou obchodní stezkou vedoucí od nynějšího náměstí dr. Edvarda Beneše. Moderní zděná budova se železobetonovými stropy nahradila do té doby přízemní zástavbu a pomohla tak vtisknout ulici její novodobý městský charakter.

Kino se původně jmenovalo „Städtische Lichtspielhaus“, ve válečných letech 1939–45 „Kapitol“, po válce „Svoboda“ a od 70. let 20. století „Varšava“. Tento název si ponechalo dodnes. V průběhu 20. století bylo kino několikrát rekonstruováno, od roku 2008 bylo zavřené a chátralo, protože neobstálo v konkurenci s nově budovanými multiplexy. Spolek „Zachraňme kino Varšava“, který vznikl ze spontánní aktivity několika angažovaných občanů města Liberce v roce 2012, inicioval rekonstrukci, která v současné době probíhá.

Obr. 2 – původní plány kina z roku 1922 od architektů Effenbergera a NoppeseObr. 3 – původní plány kina z roku 1922 od architektů Effenbergera a Noppese
Obr. 2 a 3 – původní plány kina z roku 1922 od architektů Effenbergera a Noppese

2. Zhodnocení stávajícího stavebního stavu

Obr. 4 – stupňovitá podlaha napadená dřevomorkou
Obr. 4 – stupňovitá podlaha napadená dřevomorkou

Necitlivé stavební zásahy z průběhu 20. století způsobily značné zchátrání stavebních konstrukcí, též poškození či zničení původních dekoračních prvků. Zejména hromadění vlhkosti v konstrukcích způsobené položením PVC na podlahách sálu a na balkoně způsobilo prohnití dřevěných stavebních konstrukcí a jejich napadení dřevokaznou houbou – dřevomorkou domácí (Serpula lakrymans).

Dřevomorka se v sále velmi rozšířila, protože měla ideální podmínky pro svůj život. Po vytrhání veškerých hmot na bázi dřeva byla provedena hloubková injektáž napadených stěn Chlornanem sodným (NaClO) a prostředkem Lignofix E profi, kterou provedla specializovaná firma.

 
Obr. 5a – nákaza dřevokaznými houbami v kině (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 42)Obr. 5b – nákaza dřevokaznými houbami v kině (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 42)Obr. 5c – nákaza dřevokaznými houbami v kině (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 42)Obr. 5d – nákaza dřevokaznými houbami v kině (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 42)Obr. 5 – nákaza dřevokaznými houbami v kině (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 42)
Obr. 6 – mosazné větrací mřížky na původní dřevěné podlaze sálu
Obr. 6 – mosazné větrací mřížky na původní dřevěné podlaze sálu

Odkrývací práce přinesly mnohá překvapení. Po odstranění stupňovitých dřevěných podlah z 60. let 20. století v sále a na balkoně, byla objevena původní podlaha, která stála na holé zemi, na cihelných podkladech. Byla opatřena větracími otvory o pr. cca 40 mm rozmístěnými po zhruba 2000 mm po podlaze sálu. Větrací otvory byly opatřeny mosaznými kruhovými mřížkami. Obdobné řešení odvětrání vlhkosti bylo objeveno též ve sklepě.

I přes překvapivou zachovalost původní dřevěné podlahy z 20. let 20. století musela být nakonec i ona odstraněna. V průběhu průzkumných a rekonstrukčních prací bylo zjištěno, že větrací systém v celém objektu byl velmi důmyslný a promyšlený: foyer a WC odvětrávaly v průběhu 20. století zaplentované anglické dvorky, jejichž odkrytí bylo jedním z velkých překvapení.

 
Obr. 7 – příčný řez s anglickými dvorky odvětrávající WC a foyer
Obr. 7 – příčný řez s anglickými dvorky odvětrávající WC a foyer
Obr. 8 – kruhová okna do anglických dvorků v prostoru foyer
Obr. 8 – kruhová okna do anglických dvorků v prostoru foyer

Sál byl přirozeně větrán komínovým efektem skrze větrací mřížky na fasádě, zároveň skrze dekorativní mřížky v zavěšeném podhledu v sále, odtah byl dříve umocněn nuceným větráním na fasádu, jak bylo zjistěno při analýzách historických plánů:

Obr. 9 – příčný řez sálem se schematem odtahu ze sálu
Obr. 9 – příčný řez sálem se schematem odtahu ze sálu
Obr. 10 – uzavíratelná větrací mřížka na fasádě
Obr. 10 – uzavíratelná větrací mřížka na fasádě

Obr. 11 – dekorační větrací mřížky v podhledu sáluObr. 12 – dekorační větrací mřížky v podhledu sáluObr. 11 a 12 – dekorační větrací mřížky v podhledu sálu

3. Probíhající rekonstrukce

Rekonstrukce probíhající v současné době je financována omezenými prostředky získanými z prodeje vrchní části budovy, kde bývala dříve autodílna. Povrchové konstrukce v sále byly odstraněny až na nosnou konstrukci, původní přirozený větrací systém začal znovu fungovat. Sál byl těmito odkrývacími pracemi zakonzervován a připraven na další budoucí rekonstrukce.

Velice příjemnným překvapením bylo nalezení původních mosazných svítidel, které osvětlovaly foyer. Byly ukryté pod podiem. Jejich repasí bude obnoven původní, signifikantní prvek v interiéru foyer.

Obr. 13 – nalezená původní mosazná svítidla určená k repasiObr. 14 – nalezená původní mosazná svítidla určená k repasiObr. 13 a 14 – nalezená původní mosazná svítidla určená k repasi

Velkým problémem zůstává odstranění vysoké vlhosti zdiva, jehož salinita vlivem neodborných stavebních zásahů a roků nevytápění velmi vzrostla a způsobuje vysolování omítek a jejich další degradaci. Gravimetrická zkouška prokázala značnou salinitu zdiva v různých místech objektu, kterou je nutné odvětrat dlouhodobým a pravidelným užíváním budovy a její temperací.

Obr. 15 – gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva v různých odběrných místech v 1. NP kina (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně techniký průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 7)
Obr. 15 – gravimetrické zkoušky vlhkosti zdiva v různých odběrných místech v 1. NP kina (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně techniký průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 7)
Obr. 16 – místa odběru gravimetrických zkoušek vlkosti zdiva v 1. NP kina; ve vyšrafované části byla zjištěna gigantická plodnice Dřevomorky domácí (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 20)
Obr. 16 – místa odběru gravimetrických zkoušek vlkosti zdiva v 1. NP kina; ve vyšrafované části byla zjištěna gigantická plodnice Dřevomorky domácí (zdroj: ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec, str. 20)

Vlhnutí stavebních konstrukcí je způsobeno dlouhodobým nevětráním a nevytápěním budovy a též absencí svislých hydroizolací, které by přístupu vlhkosti do konstrukce zabraňovaly. Dodatečné izolování svislých stěn přímo se dotýkajících svahu je však i do budoucna velmi problematické. Vzhledem k tomu, že jsou zděné z cihel plných, nebyla by jejich případná injektáž krystalickými nátěry příliš účinná.

4. Závěr

Rekonstrukční práce v kině Varšava v Liberci jsou v současné době vedeny myšlenkou zachovat co nejvíce přirozených principů větrání, které byly navrženy původně. Nerespektování těchto principů v minulosti vedlo k devastaci stavby jako celku. Lze konstatovat, že při obnově památek obdobného stáří a charakteru je zapotřebí věnovat maximální pozornost průzkumným pracem. V případě kina Varšavy v Liberci jasně napověděly, kudy by se rekonstrukce měla ubírat, a to ještě dříve, než byly navrženy stavební zásahy, které by mohly zdravé fungování budovy do budoucna ohrozit.

5. Literatura

 • [1] Archiv stavebního úřadu v Liberci, složka č.p. 285-I
 • [2] ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J. Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014
 • [3] ČAPEK, K, HLAVÁČEK, A., HLAVÁČEK, A. ML.: Zpráva č. 148/13, Stavebně technický průzkum objektu Frýdlantská 285/16, kino Varšava Liberec
 • [4] ČSN P 730610 Hydroizolace staveb – Sanace zdiva

 • obr. 4 – foto autor,www.kinovarsava.cz
 • obr. 6 – ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J., Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014, str. 48
 • obr. 8 – ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J., Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014, str. 40
 • obr. 10 – ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J., Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014,str. 47
 • obr. 11 – ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J., Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014, str. 44
 • obr. 12 – ŘIČÁNKOVÁ, A., ZEMAN, J., Stavebně historický průzkum kina Varšava, Liberec 2014, str. 43
 • obr. 2,3,7,9 – Archiv stavebního úřadu v Liberci, složka č.p.285-I
English Synopsis
Reconstruction of the historical building of cinema Varsava Liberec Czech Republic

This paper deals with the reconstruction of the historical building of the cinema “Varšava” in Liberec, Czech Republic. The building designed and built in the 1920s by the german Liberec architects Effenberger and Noppes is both valuable architectural and constructional monument. However, it has suffered from faulty partial reconstructions done during the 20th century and during 8 years of closure of the building in 2008. For salvation of the building, a a new civic association “Save kino Varšava” was established in 2012. Now, it tries to halt further decay of the valuable monument at start a process which would convert the old cinema to a modern multifuctional hall of the 21th century in the future. Recently, the foyer is reconstructed and minor reconstructions in the hall are taking place. This paper deals mostly with restoration of the original ventilation system and dry rot fungus treatment.

 
 
Reklama