Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vícepodlažní domy na bázi dřeva – zkušenosti z České republiky a Německa

Rodinné domy s dřevěnou rámovou konstrukcí se staly v České republice samozřejmostí. Vícepodlažní domy, které mají ve Skandinávii a Severní Americe dlouhou tradici, u nás stále ještě naráží na problémy. Důvody je nutno hledat především v požadavcích na požární ochranu staveb – za nimi se skrývá strach z možného šíření požáru konstrukčními dutinami a obava pozdějšího selhání nosné konstrukce v důsledku skrytého doutnání.

Dalším velkým problémem je zastaralost českých návrhových norem, které s konstrukcemi na bázi dřeva počítají jen okrajově. Přestože konstrukce vykazují vysokou požární odolnost (až REI 120), lze jich využít k ochraně proti požáru jen minimálně. Je to dáno hlavně zatříděním konstrukcí z hlediska požární odolnosti a reakce na oheň, které se používá pouze v České republice a na Slovensku. Evropa toto zatřídění nemá a nezná!

V poslední době je naděje, že dojde k úpravě normy a diskriminující požadavek na druh konstrukce (DP1) bude nahrazen požadavkem na stanovení doby vznícení nosné dřevěné konstrukce a to vložením termočlánků mezi jednotlivé vrstvy. Při zkoušce tak získáme obraz o chování celé skladby v případě požáru.

V Německu bylo v rámci rozsáhlého výzkumného a vývojového projektu prokázáno, že náročné požárně technické bezpečnostní normy lze zajistit i u vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva. Od nové formulace nařízení pro vzorové stavby (MBO) 2002 jsou budovy na bázi dřeva možné zařadit až do třídy budov 4.

Obr. 1: Sádrovláknité desky Fermacell: Třípodlažní dřevostavba motelu v Hesensku (foto FERMACELL)
Obr. 1: Sádrovláknité desky Fermacell: Třípodlažní dřevostavba motelu v Hesensku (foto FERMACELL)

Tato třída zahrnuje budovy střední výšky, které se vyznačují výškou podlahy nejvyššího podlaží s obytnými prostorami až 13 m a plochou užitných jednotek do 400 m².

Tím lze využít v rozsáhlém měřítku přednosti dřevěné panelové konstrukce a vysoký stupeň prefabrikace při optimálních podmínkách ve výrobě. Krátkou montážní dobu a rychlou možnost využití, nízkou vlastní hmotnost při vysoké nosnosti a trvanlivosti za předpokladu, že je dřevěná nosná konstrukce opatřena účinnou požární ochranou, vykazující minimálně 60 minut (K60) dle EN 13501-2. Mimoto musí být použity výlučně nehořlavé izolační materiály. Účinné požárně technické opláštění nosné konstrukce lze provést pomocí sádrovláknitých desek.

 
Obr. 2: Sádrovláknité desky Fermacell: opláštění dřevěné konstrukce – velkoformátové desky Fermacell (foto FERMACELL)
Obr. 2: Sádrovláknité desky Fermacell: opláštění dřevěné konstrukce – velkoformátové desky Fermacell (foto FERMACELL)

Konstrukce opláštěné deskami Fermacell vykazují požární odolnost až REI 120 a jsou dle EN 13501 klasifikovány jako nehořlavý stavební materiál třídy reakce na oheň A2. Pro požární opláštění se pro třídy účinné požární ochrany nabízejí následující možnosti opláštění:

  • K30 ® 1 × 18 mm FERMACELL (alternativně 2 × 10 mm FERMACELL)
  • K60 ® 2 × 18 mm FERMACELL

Ty lze použít jak pro stěnové a stropní konstrukce, tak i jako podlahové prvky v oblasti podlah.

Sádrovláknité desky poskytují projektantovi a uživateli domu na bázi dřeva mnoho dalších výhod. Desky jsou díky své homogenní sádrovláknité struktuře stabilní a vysoce zatížitelné a stejně tak odolné proti mechanickému zatížení. Pro statické vyztužení budov jsou dány stejné únosnosti jako u desek na bázi dřeva. K dispozici jsou jednoduché návrhové tabulky a příklady pro smykové namáhání stěnových panelů dle nové ČSN 73 1702. Desky poskytují vynikající zvukovou izolaci a jsou vhodné i pro prostory s měnící se vlhkostí vzduchu (např. koupelny). S hodnotou λR = 0,32 W/mK se vyznačují dobrou tepelnou vodivostí. Součinitel difúzního odporu je μ = 13, desky jsou difúzně otevřené. Sádrovláknité desky jsou vzduchotěsné, takže jsou ekonomicky možné i pro konstrukce nízkoenergetických a energeticky pasivních domů.

K vypracování a realizaci projektů vícepodlažních bytových domů na bázi dřeva nabízí FERMACELL rozsáhlý servis a zajišťuje kontakt s architekty, znalci a statiky. Současně firma poskytuje podporu při detailním odsouhlasení konstrukce.

Obr. 3: Třípodlažní bytový dům firmy RD Rýmařov – Brno-Dolní Heršpice (foto FERMACELL)
Obr. 3: Třípodlažní bytový dům firmy RD Rýmařov – Brno-Dolní Heršpice (foto FERMACELL)
Obr. 4a: Třípodlažní bytové domy firmy RD Rýmařov – Chýně (foto FERMACELL)Obr. 4b: Třípodlažní bytové domy firmy RD Rýmařov – Chýně (foto FERMACELL)Obr. 4: Třípodlažní bytové domy firmy RD Rýmařov – Chýně (foto FERMACELL)
 

Za úzkého zapojení know-how firmy FERMACELL systémy suché výstavby bylo v průběhu doby realizováno množství objektů. Tak vznikly i v České republice první bytové domy na bázi dřeva. Prvním průkopníkem je firma RD Rýmařov. Ukázkou je např. dvoupodlažní bytový dům v Rýmařově nebo komplex čtyřiceti třípodlažních bytových domů v Chýni. Firma zrealizovala již přes šedesát bytových domů s použitím sádrovláknitých desek.

Obr. 5: Sádrovláknité desky Fermacell: Sedmipodlažní dřevostavba – Berlin (foto FERMACELL)
Obr. 5: Sádrovláknité desky Fermacell: Sedmipodlažní dřevostavba – Berlin (foto FERMACELL)

V berlínském městském okrsku Prenzlauer Berg vznikl v současnosti Německa první obytný dům s 22 m vysokou nosnou konstrukcí kompletně ze dřeva. Protože předpisy stavebního řádu se s takovou stavbou dosud nezabývaly, byla při projektování a schválení této sedmipodlažní budovy centrálním tématem požární ochrana. Ta je ze strany Fermacell zajištěna vypilovanou koncepcí požární ochrany s použitím vysoce účinného protipožárního opláštění.

Již na začátku projektu vypracovala společnost Dehne, Kruse Brandschutzingenieure GmbH & Co. KG pro stavební projekt celistvou koncepci požární ochrany, kterou v projektu nosné konstrukce zohlednil prof. Julius Natterer. Na základě přípravných prací, intenzivního sladění a včasného odsouhlasení s krajským úřadem Berlin-Pankow, byli architekti schopni svůj avantgardní projekt prosadit. Základním prvkem projektu požární ochrany jsou velmi krátké únikové cesty, významné zvýšení požární odolnosti nosných dílů dřevostavby díky celistvému požárnímu opláštění (zapouzdření) sádrovláknitými deskami. Vnitřní a vnější opláštění nosné konstrukce tak splňuje kriteria požadované třídy opláštění K60, tzn. v případě požáru zabraňuje minimálně 60 minut vznícení dřevěné nosné konstrukce. Požárně technický účinek sádrovláknitých desek a tím dosažená třída opláštění byly prokázány ve spolupráci s výzkumným a zkušebním ústavem stavebních hmot MfPA Leipzig.

Závěr

Tématika, probíraná v rámci tohoto příspěvku popisuje možnosti, realizovatelné v rámci vícepodlažních dřevostaveb. Zejména použití při aplikaci ucelených požárních koncepcí ukazuje, že dřevostavba představuje komplexní a realizovatelný objekt.

Podstatná je zde úzká souhra a komunikace mezi projektantem, provádějící firmou a schvalujícím správním orgánem, která musí existovat během celé realizace stavebních prací. Fermacell nabízí dřevostavbám i do budoucna komplexní řešení témat požární ochrany, statiky, zvukové izolace, ochrany před vlhkostí a tepelné ochrany tak, jak je dokumentováno na těchto stavebních projektech.

To je základem pro úspěšnou stavbu ze dřeva.

Literatura

  • [1] MBO – Musterbauordnung
  • [2] EN 13501-2 – Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 1: Klasifikace podle výsledků zkoušek reakce na oheň
  • [3] ČSN 73 1702 – Navrhování, výpočet a posuzování dřevěných stavebních konstrukcí - Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
  • [4] Fotografie – archiv firmy FERMACELL

Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
logo Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.

Fermacell - systémy suché výstavby. Výroba a prodej sádrovláknitých desek fermacell®, cementovláknitých desek POWERPANEL a fasádních obkladů Hardie®. Produkty jsou určeny pro dřevostavby, nízkoenergetické a modulární domy a rekonstrukce. ...