Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Náležitosti prohlášení o shodě (stavební výrobky)

Prohlášení o shodě vypracovává výrobce nebo dovozce v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:

  1. identifikační údaje o výrobci nebo dovozci (jméno a příjmení, bydliště, místo podnikání, IČO nebo obchodní jméno, sídlo a IČO)
  2. identifikační údaje o výrobku (např. název, typ, značka, provedení, u dovážených výrobků též jméno a adresu výrobce a místo výroby)
  3. popis a určení výrobku (výrobcem, popř. dovozcem určený účel použití na stavbě, ostatní údaje o výrobku a jednoznačný popis výrobku, který neumožňuje záměnu s jiným typem výrobku nebo výrobku od jiného výrobce)
  4. údaj o použitém způsobu prohlášení shody (identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody)
  5. odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technické osvědčení, které byly použity při posouzení shody
  6. pokud se AO podílela na posuzování shody, údaje o této osobě (obchodní jméno, sídlo, IČO AO) a evidenční číslo a datum vydání jejího nálezu (STO, zkušebního protokolu, popř. certifikátu) o posouzení předmětného výrobku nebo o posouzení systému jakosti výroby.
  7. potvrzení výrobce nebo dovozce o tom, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle příslušného nařízení vlády (uvést konkrétně číslo), popřípadě požadavky jiných technických předpisů (uvést konkrétně), že výrobek je za podmínek obvyklého, popřípadě výrobcem nebo dovozcem určeného použití bezpečný a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky
  8. datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědné osoby výrobce nebo dovozce a její podpis.

Dojde-li ke změně skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě na výrobek, který má být i po této změně nadále uváděn na trh, a pokud tyto změny mohou ovlivnit vlastnosti výrobku z hledisek základních požadavků, výrobce nebo dovozce vydá nové prohlášení o shodě. Jiné změny skutečností, za kterých bylo vydáno prohlášení o shodě, se uvádí v doplňku k prohlášení o shodě.

(Podle NV č. 163/2002 Sb. (Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky), účinnost od 24. dubna 2002 se změnou účinnosti od 1.5.2004.)

 
 
Reklama