Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

STUDIO AXIS – pozvánka na akreditované semináře září – prosinec 2020

STUDIO AXIS, spol. s r.o. – Centrum vzdělávání ve stavebnictví zve širokou odbornou veřejnost na školení, která pořádá od září do prosince 2020.

8. 9. 2020 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

15. 9. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
ZÁPISY DO KATASTRU NEMOVITOSTÍ /Praha/
Přehled právních předpisů, druhy zápisů do katastru nemovitostí, společná ustanovení pro zápisy práv, vklad práv zapisovaných do KN včetně práva stavby, práva zapisovaná záznamem, druhy poznámek, zápisy jiných údajů do KN, judikatura soudů týkající se zápisů do KN. Od 1. 7. 2020 je platná novela občanského zákoníku týkající se bytového spoluvlastnictví a fungování SVJ – ve většině případů ruší povinnost předkupního práva u bytů se spoluvlastnickým podílem.

17. 9. 2020 – čtvrtek – od 9 do 13 h
ŘÍZENÍ NA STAVEBNÍM ÚŘADĚ /Praha/
Přehled jednotlivých řízení, které stavební zákon zná. Zjednodušené procesy dle stavebního zákona. Obecné informace o řízení dle správního řádu. Žádosti o vydání rozhodnutí či jiných opatření a jejich obsah. Popis procesu u jednotlivých řízení dle stavebního zákona. Řádné a mimořádné opravné prostředky aj. Školení je určené především žadatelům, projektantům atd.

22. 9. 2020 – úterý – od 9 do 16 h
TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA /Praha/
Technický dozor stavebníka (investora) a jeho činnost v celém procesu výstavby po změnách právních předpisů. Smluvní vztahy TDS (TDI), činnost před zahájením stavby a v průběhu realizace, kontrolní činnost. U staveb financovaných z veřejného rozpočtu je technický dozor investora povinností!

6. – 7. 10. 2020 – úterý a středa
OBNOVA PAMÁTEK 2020 – SGRAFITO /Praha/
20. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi. Konferenci připravujeme ve spolupráci s NPÚ, FA ČVUT v Praze a ČNK ICOMOS.

13. 10. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
POŽADAVKY NA PROJEKTOVOU DOKUMENTACI A STAVEBNÍ VÝROBKY /Praha/
Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb po NOVELE účinné od 1. 1. 2018, technické požadavky na stavební výrobky, podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh atd. Seminář je určen projektantům, stavebním firmám, investorům, dodavatelům a všem dalším, kteří v průběhu přípravy a realizace stavby přicházejí do kontaktu jak s projektovou dokumentací tak s dodávkami výrobků na stavbu.

21. – 22. 10. 2020 – středa a čtvrtek
PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2020 /Rychnov nad Kněžnou/
Tématem 7. ročníku konference budou „Standardy vodárenských jímacích objektů a ochrany jímané vody“. Uvidíte příklady řešení tří variant stavů jímacích objektů a s tím spojené zatím „nepsané“ standardy jímacích objektů podzemní vody, které by měly být vodárenskými společnostmi dodržovány.

3. 11. 2020 – úterý – od 9 do 16.30 h
PŘÍPRAVA K AUTORIZAČNÍM ZKOUŠKÁM ČKAIT /Praha/
Jediná jednodenní intenzivní příprava na autorizační zkoušky pro žadatele o autorizace ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků) ve všech oborech, na které obdržíte zdarma rozsáhlé studijní materiály a otázky pro přípravu k písemnému testu. Lektory jsou dlouholetí specialisté ČKAIT na právní a technické předpisy.

5. 11. 2020 – čtvrtek – od 9 do 13 h
SOUČASNÉ PROBLÉMY TECHNOLOGIE VOZOVEK /Praha/
Posuzování shody kameniva. Recyklované materiály. Kvalita podkladních vrstev. Únosnost podlaží. Diagnostický průzkum. Zásypy rýh.

10. 11. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
STAVEBNÍ ZÁKON – VELKÁ NOVELA /Praha/
VELKÁ NOVELA stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 na základě zákona č. 225/2017 Sb. a další NOVÉ související předpisy včetně novely zákona o URYCHLENÍ VÝSTAVBY dopravní, vodní a energetické infrastruktury, novely VODNÍHO zákona, novely zákona o ZEMĚMĚŘICTVÍ a DIGITALIZACE postupů ve veřejné správě.

24. 11. 2020 – úterý – od 9 do 14 h
PRAŽSKÉ STAVEBNÍ PŘEDPISY /Praha/
Významná novelizace PSP je účinná od 8. 11. 2018 – došlo ke změně v oblasti požadavků na oslunění a na dobíjecí a čerpací stanice pro automobily. Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy stanovuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze.

26. 11. 2020 – čtvrtek – od 9 do 13 h
POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB A ZÁVADY V PROJEKTECH A REALIZACÍCH /Praha/
Chyby při navrhování únikových cest z hlediska požární bezpečnosti. Konstrukční a technologické závady u staveb z hlediska požární bezpečnosti. Chybné řešení a montáž požárně bezpečnostních zařízení v praxi. Ověřování požadavků požární bezpečnosti stavby podle schválené projektové dokumentace. Ve spolupráci s PKPO.

1. 12. 2020 – úterý – od 9 do 13 h
ŠKOLENÍ PRO STAVBYVEDOUCÍ – NEDOSTATKY VE VEDENÍ A BEZPEČNOSTI NA STAVBÁCH /Praha/
Vedení stavby dle stavebního zákona po velké novele. Základní práva a povinnosti stavbyvedoucího. Vedení stavebního deníku. Spolupráce stavbyvedoucího se stavebníkem a projektantem. Bezpečnost a ochrana zdraví. Dokumentace BOZ. Zásady bezpečnosti pro práce ve výškách a výkopech. Kontrola prací, atd.

8. 12. 2020 – úterý – od 9 do 13 h
NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK /Praha/
Vysvětlení principu navrhování vozovek. Získání vstupních údajů. Návrhová metoda podle TP 170 a její Dodatek (2010). Práce s katalogem vozovek a současné problémy.

10. 12. 2020 – čtvrtek – od 9 do 14 h
ŘEŠENÍ SPRÁVNÍCH DELIKTŮ V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE /Praha/
Aktuální novinky související s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích. Přednášejí experti Ministerstva kultury ČR.

Podrobné informace a přihlášky najdete na webové stránce:
http://www.studioaxis.cz

STUDIO AXIS, spol. s r.o.
Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice
Tel.: 234 221 123 – 124
E-mail: studio@studioaxis.cz
www.studioaxis.cz

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ